Get a site

پایان نامه ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛ مورد مطالعه: منطقه ۱۸ تهران

پایان نامه رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گرایش :محیط زیست شهری

دانشگاه شهید بهشتی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری  محیط زیست شهری

عنوان:

ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛  مورد مطالعه: منطقه ۱۸ تهران

 

اساتید راهنما:

دکتر جمیله توکلی نیا – مهندس بتول مجیدی خامنه

 

استاد مشاور:

دکتر ژیلا سجادی

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۴-۹۳

«این پایان نامه با حمایت شهرداری تهران (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) انجام پذیرفته است.
چکیده:
کیفیت زندگی به عنوان مفهومی چند بعدی جهت نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت یا عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است. این ابعاد می تواند زمینه های تغذیه ای، آموزشی، بهداشتی، امنیتی و اوقات فراغت را شامل می شود، امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد توجه برنامه ریزان و مدیران امر توسعه قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش، هدف مهم و اساسی، ارزیابی اثرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری مورد مطالعه در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان منطقه ۱۸ تهران است. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و علّی-مقایسه ای است. جهت جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از بررسی های اسنادی، کتابخانه ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. برای سنجش نظرات و ابعاد ذهنی کیفیت زندگی در منطقه ۱۸، جامعه نمونه با توجه به جمعیت ۳۹۱۳۶۸ نفر با بهره گرفتن از فرمول کوکران، ۳۸۵ محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه از آزمون های تی تک نمونه ای، تی مستقل و فریدمن استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فضاهای مورد مطالعه با ارائه کارکردهای متفاوت در منطقه و فرامنطقه بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر متفاوتی گذاشته اند و همچنین احداث این فضاها موجب تغییر شیوه زندگی شهروندان از سنتی به مدرن شده است. جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تکنیک SWOT استفاده شده است، که طبق نتایج ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، راهبرد تهاجمی برای افزایش تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد. جهت رتبه بندی مراکز با توجه به نظرات شهروندان با بهره گرفتن از تکنیک AHP اقدام گردید، بر اساس نتایج نهایی این تکنیک، پردیس تماشا با بیشترین امتیاز و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی با کمترین امتیاز به ترتیب در رتبه اول و آخر قرار گرفتند.
کلید واژه ها: فضای فرهنگی، فضای ورزشی، فضای هنری، کیفیت زندگی، منطقه ۱۸
فهرست مطالب
فصل اول ۱
۱-۱- طرح مسئله تحقیق ۲
۱-۲- سوالات تحقیق ۳
۱-۳- فرضیات تحقیق ۳
۱-۴- اهداف تحقیق ۳
۱-۵- بهره وران تحقیق ۳
۱-۶- نوآوری تحقیق ۴
۱-۷- روش تحقیق ۴
۱-۸- تکنیک کار و ابزار گردآوری اطلاعات ۴
۱-۸-۱- ابزار گردآوری اطلاعات ۴
۱-۹- نمونه گیری ۴
۱-۱۰- روش تحلیل اطلاعات و داده ها ۵
۱-۱۱- پیشینه تحقیق ۵
۱-۱۱-۱- داخلی ۵
۱-۱۱-۲- خارجی ۶
۱-۱۲- موانع تحقیق ۷
۱-۱۳- روایی و پایایی تحقیق ۷
۱-۱۴- واژه ها و مفاهیم. ۸
فصل دوم ۱۰
مقدمه. ۱۱
۲-۱- تعاریف و مفاهیم. ۱۱
۲-۱-۱- فضا ۱۱
۲-۱-۲- فضاهای عمومی ۱۱
۲-۱-۳- فضای شهری ۱۲
۲-۱-۴- فرهنگ. ۱۳
۲-۱-۵- فضای فرهنگی و هنری ۱۳
۲-۱-۶- ورزش. ۱۴
۲-۱-۷- فضاهای ورزشی ۱۴
۲-۱-۸- کیفیت ۱۴
۲-۱-۹- کیفیت زندگی ۱۵
۲-۱-۱۰- سبک زندگی ۱۷
۲-۲- فضاهای ورزشی ۱۷
۲-۲-۱- نظریه های تفریحات سالم. ۱۷
۲-۲-۱-۱- نظریه ی تأمین نیاز. ۱۷
۲-۲-۱-۲- نظریه ی گذران اوقات فراغت ۱۷
۲-۲-۱-۳- نظریه ی ارزش فردی و اجتماعی ۱۸
۲-۲-۱-۴- نظریه بازآفرینی ۱۸
۲-۲-۱-۵- مدل مول و همکاران. ۱۸
۲-۲-۲- ورزش همگانی و عوامل توسعه آن. ۱۹
۲-۲-۲-۱- عوامل اصلی توسعه ورزش همگانی ۲۰
۲-۲-۳- تکامل ورزش همگانی ۲۰
۲-۲-۴- متغیرهای تأثیرگذار بر فعالیت بدنی شهروندان. ۲۱
۲-۲-۵- ورزش به عنوان حق شهروندی ۲۲
۲-۲-۶- ابعاد ورزش همگانی ۲۳
۲-۲-۷- انگیزه های گرایش به ورزش همگانی ۲۳
۲-۲-۸- ویژگی فضاهای ورزشی ۲۴
۲-۲-۹- نقش و وظیفه شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضاهای ورزشی در ایران. ۲۵
۲-۲-۱۰- مشخصات انواع زمینهای ورزشی ۲۶
۲-۲-۱۰-۱- مرکز ورزشی واحد همسایگی ۲۶
۲-۲-۱۰-۲- مرکز ورزشی محله. ۲۶
۲-۲-۱۰-۳- مرکز ورزشی ناحیه. ۲۷
۲-۲-۱۰-۴- مرکز ورزشی شهر. ۲۷
۲-۳- فضاهای فرهنگی و هنری ۲۷
۲-۳-۱- حوزه های فرهنگ. ۲۷
۲-۳-۲- سابقه برنامه ریزی فرهنگی در ایران. ۲۸
۲-۳-۳- اهمیت و نقش برنامه ریزی فرهنگی در شهرها جهت توسعه فرهنگی ۲۹
۲-۳-۴- نقش و وظیفه ی شهرداری در برنامه ریزی و مدیریت فضاهای فرهنگی- هنری در ایران. ۳۰
۲-۳-۵- جایگاه فعالیت های فرهنگی در نظام عمومی گذران اوقات فراغت ۳۰
۲-۳-۶- فضاهای فرهنگی- هنری عرضه شده در شهر تهران. ۳۱
۲-۳-۶-۱- تئاتر. ۳۱
۲-۳-۶-۲- فرهنگسرا ۳۱
۲-۳-۶-۳- کتابخانه عمومی ۳۲
۲-۳-۶-۴- موزه. ۳۲
۲-۳-۶-۵- خانه فرهنگ. ۳۳
۲-۳-۶-۶- سینما ۳۴
۲-۳-۶-۷- نگارخانه. ۳۴
۲-۳-۶-۸- زورخانه. ۳۴
۲-۳-۶-۹- مراکز ویژه. ۳۵
۲-۴- سبک زندگی ۳۵
۲-۵- کیفیت زندگی ۳۶
۲-۵-۱- دیدگاه های مربوط به کیفیت زندگی شهری ۳۶
۲-۵-۱-۱- دیدگاه سیاست گذاران. ۳۶
۲-۵-۱-۲- دیدگاه مخاطب محور. ۳۷
۲-۵-۱-۳- دیدگاه کارشناس محور. ۳۷
۲-۵-۱-۴- دیدگاه روان شناختی- ادارکی ۳۸
۲-۵-۱-۵- دیدگاه های نیمه تجربی ۳۸
۲-۵-۲- رویکردهای نظری کیفیت زندگی ۳۹
۲-۵-۲-۱- رویکرد برنامه ریزی شهری ۳۹
۲-۵-۲-۲- رویکرد جغرافیایی ۴۰
۲-۵-۲-۳- رویکرد فلسفی ۴۲
۲-۵-۲-۴- رویکرد اجتماعی ۴۳
۲-۵-۲-۵- رویکرد اقتصادی ۴۴
۲-۵-۲-۶- رویکرد بوم شناسی ۴۵
۲-۵-۳- ابعاد کیفیت زندگی شهری ۴۶
۲-۵-۴- رویکردهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری ۴۸
۲-۵-۴-۱- رویکرد ذهنی ۵۲
۲-۵-۴-۲- رویکرد عینی ۵۳
۲-۵-۴-۳- رابطه بین کیفیت ذهنی و عینی ۵۴
۲-۵-۵- شاخص های اصلی کیفیت زندگی ۵۵
۲-۵-۵-۱- تولید ناخالص داخلی(GDP) 55
۲-۵-۵-۲- شاخص پیشرفت اصلی (GPI) 56
۲-۵-۵-۳- شاخص سلامت اجتماعی (SHI) 56
۲-۵-۵-۴- شاخص توسعه انسانی (HDI) 56
۲-۵-۶- شاخص های کیفیت زندگی در ایران. ۵۷
۲-۵-۶-۱- شاخصهای محیطی ۵۷
۲-۵-۶-۲- شاخصهای فرهنگ شهروندی ۵۷
۲-۵-۶-۳- شاخصهای اقتصادی ۵۷
۲-۵-۶-۴- شاخصهای جمعیتی و اجتماعی ۵۸
۲-۵-۶-۵- شاخصهای آموزش، تحصیلات و مهارت ها ۵۸
۲-۵-۶-۶- شاخصهای زیر ساخت ها و تأسیسات ۵۸
۲-۵-۶-۷- شاخصهای سلامتی و بهداشت ۵۸
۲-۵-۶-۸- شاخصهای حقوق شهروندی ۵۹
۲-۵-۶-۹- شاخصهای تفریحات و استراحت ۵۹
۲-۵-۶-۱۰- شاخصهای مسکن و سرپناه. ۵۹
۲-۵-۶-۱۱- شاخصهای امنیت ۵۹
۲-۵-۷- مدل های کیفیت زندگی ۶۰
۲-۵-۷-۱- مدل کیفیت زندگی هنکوک و همکارانش. ۶۰
۲-۵-۷-۲-  مدل کیفیت زندگی کامپل و همکاران. ۶۱
۲-۵-۷-۳-  مدل کیفیت زندگی لندزمن ۶۲
۲-۵-۷-۴-  مدل کیفیت زندگی فلیس و پری ۶۳
۲-۵-۷-۵-  مدل کیفیت زندگی رافائل ۶۵
۲-۵-۷-۶-  مدل کیفیت زندگی سالواریس. ۶۵
۲-۵-۷-۷-  مدل کیفیت زندگی داس. ۶۶
۲-۵-۷-۸-  مدل کیفیت زندگی میشل ۶۶
۲-۵-۷-۹-  کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول. ۶۷
۲-۵-۷-۱۰-  مدل کیفیت زندگی دلفیم و همکارانش. ۶۸
۲-۵-۸- تکنیک های ارزیابی کیفیت زندگی ۷۰
۲-۵-۸-۱- تکنیک SWOT 70
۲-۵-۸-۲- تکنیک AHP. 72
۲-۵-۹- تجربیات جهانی در زمینه کیفیت زندگی ۷۳
۲-۵-۹-۱- آمریکا ۷۳
۲-۵-۹-۲- هلند. ۷۴
۲-۵-۹-۳- سنگاپور. ۷۴
۲-۵-۱۰-۴- تورنتو کانادا ۷۴
۲-۵-۱۰-۵- استانبول ترکیه. ۷۴
۲-۵-۱۰-۶- سائوکارلوس برزیل ۷۵
۲-۵-۱۰-۷- پورتو پرتغال. ۷۶
۲-۵-۱۰-۸- تایپه تایوان. ۷۷
نتیجه گیری ۷۹
فصل سوم ۸۰
مقدمه. ۸۱
۳-۱- مشخصات کلی شهر تهران. ۸۱
۳-۲- سابقه تاریخی و نحوه شکل گیری منطقه ۱۸. ۸۲
۳-۳- موقعیت منطقه ۱۸ در شهر تهران. ۸۴
۳-۴- مشکلات منطقه. ۸۸
۳-۵- پتانسیل های منطقه. ۸۹
۳-۶- خصوصیات اقلیمی و مسیلهای منطقه ۱۸. ۹۲
۳-۷- خصوصیات ژئومورفولوژی منطقه ۱۸. ۹۳
۳-۷-۱- ژئومورفولوژی اقلیمی ۹۳
۳-۷-۲- ژئومورفولوژی ساختمانی ۹۳
۳-۸- خصوصیات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، سیاسی و خدماتی منطقه ۱۸. ۹۴
۳-۸-۱- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی ۹۴
۳-۸-۱-۱- روند تحولات جمعیت منطقه ۱۸. ۹۴
۳-۸-۱-۲- الگوی سنی جمعیت ۹۵
۳-۸-۱-۳- خانوار و بعد خانوار. ۹۶
۳-۸-۱-۴- مهاجرت ۹۷
۳-۸-۱-۵- ویژگیهای اجتماعی جمعیت ۹۷
۳-۸-۲- خصوصیات اقتصادی ۹۸
۳-۸-۲-۱- وضع فعالیت ۹۸
۳-۸-۲-۲- وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت ۹۹
۳-۸-۳- خصوصیات صنعتی ۱۰۰
۳-۸-۴- خصوصیات سیاسی ۱۰۱
۳-۸-۵- خصوصیات خدماتی ۱۰۱
۳-۹- معرفی فضاهای مورد مطالعه در منطقه ۱۸. ۱۰۱
۳-۹-۱- پردیس تماشا ۱۰۱
۳-۹-۲- مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی ۱۰۳
۳-۹-۳- ورزشگاه امام رضا (ع) ۱۰۳
۳-۹-۴- مجموعه ورزشی بدر. ۱۰۴
۳-۹-۵- مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی ۱۰۵
نتیجه گیری ۱۰۶
فصل چهارم ۱۰۷
مقدمه. ۱۰۸
۴-۱- تحلیلهای توصیفی ۱۰۸
۴-۱-۱- جنسیت ۱۰۸
۴-۱-۲- سن ۱۰۹
۴-۱-۳- وضعیت تأهل ۱۱۰
۴-۱-۴- سطح تحصیلات ۱۱۱
۴-۱-۵- وضعیت اشتغال. ۱۱۲
۴-۱-۶- میزان درآمد ماهانه. ۱۱۳
۴-۱-۷- میزان هزینه ماهانه. ۱۱۴
۴-۱-۸- از کدام منطقه شهر تهران به این مرکز مراجعه می نمایید؟. ۱۱۵
۴-۱-۹- چه مدت است که در این منطقه اقامت دارید؟. ۱۱۶
۴-۱-۱۰- کدام یک از مراکز زیر را می شناسید؟. ۱۱۷
۴-۱-۱۱- هر چند وقت یکبار به مراکز نام برده مراجعه می کنید؟. ۱۱۸
۴-۱-۱۲- بیشتر، چه روزی را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟. ۱۱۹
۴-۱-۱۳- چه ساعتی از شبانه روز را برای رفتن به مراکز نام برده انتخاب می کنید؟. ۱۲۰
۴-۱-۱۴- نحوه دسترسی شما به مراکز نام برده کدام گزینه است؟. ۱۲۱
۴-۱-۱۵- مهمترین هدف استفاده شما از این مراکز کدام گزینه است؟. ۱۲۲
۴-۱-۱۶- مشخصه ی بارز مراکز نام برده که باعث حضور شما در آن می شود، کدام است؟. ۱۲۳
۴-۱-۱۷- کدام عامل باعث وابستگی و حس تعلق شما به مراکز نام برده، گردیده است؟. ۱۲۴
۴-۱-۱۸- انتظار شما از این مراکز چیست؟. ۱۲۵
۴-۲- تعیین سلسله مراتب مراکز مورد بررسی در شاخص های پژوهش با روش سلسله مراتبی (AHP) 126
۴-۲-۱- شاخص محیطی و کالبدی ۱۲۹
۴-۲-۲- شاخص اقتصادی ۱۲۹
۴-۲-۳- شاخص اجتماعی ۱۳۰
۴-۲-۴- شاخص آموزشی ۱۳۱
۴-۲-۵- شاخص زیرساخت و تأسیسات ۱۳۲
۴-۲-۶- شاخص امنیت ۱۳۲
۴-۲-۷- شاخص سلامت ۱۳۳
۴-۳- تکنیک SWOT 134
۴-۳-۱- تدوین راهبردهای SWOT 137
فصل پنجم ۱۳۹
مقدمه. ۱۴۰
۵-۱- شاخصهای آمار توصیفی (مرکزی و پراکندگی) ۱۴۰
۵-۲- آمار استنباطی ۱۴۳
۵-۲-۱- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۱۴۳
۵-۲-۲- بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه و فرا منطقه بر کیفیت زندگی زندگی شهروندان  ۱۴۴
۵-۲-۲-۱– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان  ۱۴۴
۵-۲-۲-۲– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در فرا منطقه بر گویه های کیفیت زندگی شهروندان  ۱۴۸
۵-۲-۲-۳- مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه و فرا منطقه  ۱۵۱
۵-۲-۲-۴– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان  ۱۵۴
۵-۲-۲-۵– بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در فرا منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان  ۱۵۵
۵-۲-۳- اولویت بندی میزان تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر منطقه و فرا منطقه. ۱۵۶
۵-۳- آزمون فرضیه های پژوهش. ۱۵۷
۵-۳-۱-آزمون فرضیه اول. ۱۵۷
۵-۳-۲- آزمون فرضیه دوم. ۱۵۸
نتیجه گیری ۱۶۰
پیشنهادات ۱۶۱
فهرست منابع ۱۴۰
پیوست. ۱۷۷
Abstract. 184
 
جدول ۲-۱- عوامل تأثیر گذار بر فعالیت شهروندان ۲۲
جدول ۲-۲- جایگاه فعالیت های فرهنگی در نظام عمومی گذران اوقات فراغت    ۳۱
جدول ۲-۳- ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی و توصیف کننده های اصلی هر یک از آنها  ۵۱
جدول ۲-۴- دسته بندی انواع کیفیت زندگی بر حسب ذهنی-عینی و فردی-جمعی    ۵۵
جدول ۲-۵- کیفیت فراگیر زندگی اشمیت و نول ۶۸
جدول ۲-۶ – جدول SWOT. 72
جدول ۲-۷- شاخص های کیفیت زندگی در شهر سائو کارلوس برزیل. ۷۶
جدول ۲-۸- معیار و شاخص های کیفیت زندگی. ۷۷
جدول ۲-۹- شاخص های ذهنی بکار گرفته شده در ارزیابی کیفیت زندگی ذهنی ساکنان شهر تایپه   ۷۷
جدول ۲-۱۰- جنبه های مختلف کیفیت زندگی شهری. ۷۸
جدول ۳-۱-  جمعیت و نرخ رشد مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در طی سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰   ۸۲
جدول ۳-۲- فهرست و مشخصات محلات ۱۶ گانه منطقه ۱۸ ۸۹
جدول ۳-۳- جمعیت و نرخ رشد منطقه ۱۸ طی دوره های ۱۳۹۰-۱۳۵۵ ۹۵
جدول ۳-۴- جمع و درصد جمعیت منطقه ۱۸ در گروه های عمده سنی در سال ۱۳۹۰   ۹۵
جدول ۳-۵- تعداد و بعد خانوار منطقه ۱۸ ۹۶
جدول ۳-۶- تعداد مهاجرین وارد شده طی ۵ ساله گذشته به منطقه ۱۸ بر حسب علت مهاجرت    ۹۷
جدول ۳-۷- وضع سواد شهروندان منطقه ۱۸ ۹۷
جدول ۳-۸- وضع زناشویی شهروندان منطقه ۱۸ ۹۷
جدول ۳-۹- وضع فعالیت در منطقه ۱۸ ۹۸
جدول ۳-۱۰- وضع شاغلان بر حسب گروه های عمده فعالیت در منطقه ۱۸   ۹۹
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت. ۱۰۸
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس رده ی سنی    ۱۰۹
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل    ۱۱۰
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری براساس سطح تحصیلات    ۱۱۱
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس وضعیت اشتغال   ۱۱۲
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس میزان درآمد ماهیانه   ۱۱۳
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس میزان هزینه ماهانه   ۱۱۴
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس منطقه اقامت مراجعه کنندگان   ۱۱۵
جدول ۴-۹- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس مدت اقامت در محله   ۱۱۶
جدول ۴-۱۰- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس شناختن مراکز  ۱۱۷
جدول ۴-۱۱- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس تعداد مراجعه به مراکز  ۱۱۸
جدول ۴-۱۲- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس روزهای مراجعه به مراکز  ۱۱۹
جدول ۴-۱۳- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس ساعات مراجعه به مراکز  ۱۲۰
جدول ۴-۱۴- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس نحوه دسترسی به مراکز  ۱۲۱
جدول ۴-۱۵- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس هدف استفاده از مراکز  ۱۲۲
جدول ۴-۱۶- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس مشخصه بارز مراکز  ۱۲۳
جدول ۴-۱۷- توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری بر اساس عامل وابستگی و حس تعلق    ۱۲۵
جدول ۴-۱۸- امتیاز نهایی بدست آمده از تکنیک AHP 126
جدول ۴-۱۹- عوامل داخلی و خارجی فعالیت مراکز مورد مطالعه ۱۳۴
جدول ۴-۲۰- مقایسه زوجی نقاط قوت. ۱۳۴
جدول ۴-۲۱- مقایسه زوجی نقاط ضعف. ۱۳۵
جدول ۴-۲۲- مقایسه زوجی نقاط فرصت. ۱۳۵
جدول ۴-۲۳- مقایسه زوجی نقاط تهدید ۱۳۵
جدول ۴-۲۴- ارزیابی عوامل داخلی (IFE). 135
جدول ۴-۲۵- ارزیابی عوامل خارجی (EFE). 136
جدول ۴-۲۶- راهبردهای ارائه شده در راستای فعالیت مراکز مورد مطالعه   ۱۳۷
جدول ۵-۱- شاخص های آماری هر یک از گویه ها. ۱۴۰
جدول ۵-۲- شاخص های آماری (مرکزی و پراکندگی) برای متغیرهای پژوهش     ۱۴۳
جدول ۵-۳- نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال متغیرهای پژوهش     ۱۴۴
جدول ۵-۴- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر گویه های کیفیت زندگی در منطقه (ارزش آزمون۳). ۱۴۵
جدول ۵-۵- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر گویه های کیفیت زندگی در فرا منطقه (ارزش آزمون۳). ۱۴۸
جدول ۵-۶- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر گویه های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا  منطقه ۱۵۱
جدول ۵-۷- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان (ارزش آزمون ۳). ۱۵۴
جدول ۵-۸- نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ در فرا منطقه بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان (ارزش آزمون ۳). ۱۵۵
جدول ۵-۹- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ بر شاخص های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا  منطقه ۱۵۶
جدول ۵-۱۰- نتایج آزمون فریدمن برای اولویت میزان تأثیر مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری  منطقه ۱۸ بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه و فرا منطقه ۱۵۷
جدول ۵-۱۱- نتایج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه دوم ۱۵۹
 
نمودار ۳-۱- هرم سنی منطقه ۱۸ در سال ۱۳۹۰ .۹۶
نمودار ۴-۱- توزیع جنسیت نمونه آماری .۱۰۹
نمودار ۴-۲- توزیع رده ی سنی نمونه آماری .۱۱۰
نمودار ۴-۳- توزیع وضعیت تأهل نمونه آماری ۱۱۱
نمودار ۴-۴- توزیع سطح تحصیلات نمونه آماری ۱۱۲
نمودار ۴-۵- توزیع وضعیت اشتغال نمونه آماری ۱۱۳
نمودار ۴-۶- توزیع میزان درآمد ماهانه نمونه آماری ۱۱۴
نمودار ۴-۷- توزیع میزان هزینه ماهانه نمونه آماری ۱۱۵
نمودار ۴-۸- توزیع منطقه اقامت مراجعه کنندگان .۱۱۶
نمودار ۴-۹- توزیع مدت اقامت ۱۱۷
نمودار ۴-۱۰- توزیع شناختن مراکز ۱۱۸
نمودار ۴-۱۱- توزیع تعداد مراجعه به مراکز ۱۱۹
نمودار ۴-۱۲- توزیع روزهای مراجعه به مراکز .۱۲۰
نمودار ۴-۱۳- توزیع ساعات مراجعه به مراکز .۱۲۱
نمودار ۴-۱۴- توزیع نحوه دسترسی به مراکز .۱۲۲
نمودار ۴-۱۵- توزیع مهمترین هدف استفاده از مراکز .۱۲۳
نمودار ۴-۱۶- توزیع مهمترین مشخصه بارز مراکز .۱۲۴
نمودار ۴-۱۷- توزیع عامل وابستگی و حس تعلق ۱۲۵
نمودار ۴-۱۸- رتبه بندی مراکز در شاخص محیطی و کالبدی ۱۲۹
نمودار ۴-۱۹- رتبه بندی مراکز در شاخص اقتصادی .۱۳۰
نمودار ۴-۲۰- رتبه بندی مراکز در شاخص اجتماعی ۱۳۱
نمودار ۴-۲۱- رتبه بندی مراکز در شاخص آموزشی ۱۳۱
نمودار ۴-۲۲- رتبه بندی مراکز در شاخص زیرساخت و تأسیسات .۱۳۲
نمودار ۴-۲۳- رتبه بندی مراکز در شاخص امنیت .۱۳۳
نمودار ۴-۲۴- رتبه بندی مراکز در شاخص سلامت .۱۳۳
فهرست اشکال
شکل ۲-۱- مدل مول و همکاران ۱۹
شکل ۲-۲- ابعاد کیفیت زندگی. ۴۷
شکل ۲-۳- ابعاد کیفیت زندگی شهری. ۴۷
شکل ۲-۴- شاخصهای اندازه گیری فردی کیفیت زندگی. ۴۹
شکل ۲-۵- شاخصهای سطحی کیفیت زندگی. ۴۹
شکل ۲-۶- مدل مفهومی عوامل مؤثر در کیفیت زندگی شهری. ۶۱
شکل ۲-۷- مدل کیفیت زندگی کامپل و دیگران ۶۲
شکل ۲-۸- مدل کیفیت زندگی لندزمن. ۶۳
شکل ۲-۹- مدل کیفیت زندگی فلیس و پری. ۶۴
شکل ۲-۱۰- مدل کیفیت زندگی داس ۶۶
شکل ۲-۱۱- مدل کیفیت زندگی میشل. ۶۷
شکل ۲-۱۳- ابعاد کیفیت زندگی. ۶۹
شکل ۲-۱۴- چارچوب تحلیل SWOT. 71
شکل ۲-۱۵- ساختار سلسله مراتبی مدل کیفیت زندگی در شهر استانبول   ۷۵
شکل ۳-۱- عکس ماهواره ای منطقه ۱۸ ۸۶
شکل ۴-۱- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک ۱۳۸
فهرست نقشه ها
نقشه ۳-۱- موقعیت جغرافیایی منطقه ۱۸ .۸۵
نقشه ۳-۲- وضع موجود کاربری اراضی منطقه ۱۸ ۸۷
نقشه ۳-۳- تقسیمات ناحیه ای و محله ای منطقه ۱۸ .۹۱
نقشه ۳-۴- موقعیت پردیس تماشا در ناحیه یک منطقه ۱۸ .۱۰۲
نقشه ۳-۵- موقعیت مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی در ناحیه یک منطقه ۱۸ ۱۰۳
نقشه ۳-۶- موقعیت ورزشگاه امام رضا (ع) در ناحیه دو منطقه ۱۸ ۱۰۴
نقشه ۳-۷- موقعیت مجموعه ورزشی بدر در ناحیه دو منطقه ۱۸ ۱۰۵
نقشه ۳-۸- موقعیت مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی در ناحیه چهار منطقه ۱۸ .۱۰۵
پیشگفتار
بررسی کیفیت زندگی از اهداف مهم دست اندرکاران بوده و با توجه به گستردگی این مفهوم مورد توجه بسیاری از رشته های علوم مختلف قرار گرفته است. از این رو، بهبود رفاه و آسایش به عنوان هدف توسعه، وابسته به شناخت هر چه بیشتر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس، شروع جدی این بحث به دهه ۱۹۶۰ باز می گردد. زمانی که مشخص شد رشد و توسعه اقتصادی لزوماً منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم نمی شود. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است. این ابعاد می تواند زمینه های تغذیه ای، آموزشی، بهداشت، امنیت و اوقات فراغت را شامل می شود، از طرفی، دیگر امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد نظر برنامه ریزان و مدیران امر توسعه است. ارتقاء برنامه ریزی شهری از نگاه صرف کالبدی-کارکردی به نگاهی چند بعدی و چند وجهی در قالب در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، روانی، کیفی و اقتصادی در تعامل و کنش متقابل با ابعاد کالبدی-کارکردی، یکی از نتایج توجه به مفهوم کیفیت زندگی شهری در عرصه جهانی بوده است. به طور کلی می توان گفت که مفهوم «کیفیت محیط زندگی» و یا «کیفیت زندگی شهری» با هدف اصلاح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمی و اقتصادی به توسعه پایدار شهری مطرح و مورد توجه قرار گرفت. به هر جهت، کیفیت زندگی به عنوان یک اصطلاح کلی، مفهومی برای نشان دادن چگونگی برآورده شدن نیازهای انسانی و همچنین معیاری برای ادراک رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است.
پژوهش پیش رو در ۵ فصل تدوین شده است که در فصل نخست به کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیه، اهداف، روش تحقیق، پیشینه و واژگان کلیدی تحقیق اشاره شده است.
در فصل دوم ابتدا تعاریف و مفاهیم و سپس نظریه ها، مدل ها و تجربیات کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم ابتدا، مشخصات کلی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت، و سپس پیشینه منطقه و ویژگی های طبیعی و انسانی منطقه ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای فصل، مشخصات مراکز مورد بررسی در پژوهش ذکر شده است.
در فصل چهارم ابتدا به بررسی و تحلیل نظر و دیدگاه مراجعه کنندگان مراکز مورد مطالعه پرداخته شده است و در نهایت از مدل های AHP و SWOT به منظور رتبه بندی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مراکز استفاده شده است.
در پایان، در فصل پنجم برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های مشخصات فردی و سؤالات توصیفی و از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون ۳، آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است.
تعداد صفحه : ۲۲۵
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.