Get a site

پایان نامه ارزیابی تطبیقی روایات معصومان (ع) با اقوال لغویان در مفردات سور کهف و اسرا

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان:

ارزیابی تطبیقی روایات معصومان (ع) با اقوال لغویان در مفردات سور کهف و اسرا

استاد راهنما:

دکتر غلامحسین اعرابی

فهرست مطالب:
مقدمه.۱
فصل اول:کلیات.۲
۱-۱. تعریف مسأله۴
۱-۲. سؤال‌های تحقیق۴
۱-۳. سابقه و پیشینه‌ی تحقیق.۴
۱-۴. ضرورت انجام تحقیق.۴
۱-۵. فرضیه‌ها۵
۶-۱. هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار تحقیق۵
۷-۱. روش تحقیق۵
۱-۸. تعریف اصطلاحات۶
۱-۸-۱. روایت.۶
۱-۸-۲. لغویون۶
۱-۸-۳. مفردات۶
۱-۸-۴. ایضاح لفظ۷
۱-۸-۵. بیان تأویل.۷
۱-۸-۶. بیان مصداق۷
۱-۸-۷. معنای مراد.۷
فصل دوم: بررسی تطبیقی روایات معصومین (ع) و اقوال لغویان .۸
۱.۲.سبحان۱۰
۱.۱.۲.سبحان در روایات.۱۰
۲.۱.۲.سبحان در لغت.۱۱
۳.۱.۲.بررسی.۱۴
۲.۲.شکورا۱۵
۱.۲.۲.شکور در روایات۱۵
۲.۲.۲.شکور در لغت۱۶
۳.۲.۲.بررسی۱۸
۳.۲.مرّتین.۱۸
۱.۳.۲.مرّتین در روایات۱۸
۲.۳.۲.مرّتین در لغت۱۹
۳.۳.۲.بررسی۲۲
۴.۲.احسان۲۲
۱.۴.۲.احسان در روایات.۲۲
۲.۴.۲.احسان در لغت.۲۳
۳.۴.۲.بررسی۲۴
۵.۲.اوّاب.۲۵
۱.۵.۲.اوّاب در روایات۲۵
۲.۵.۲.اواب در لغت۲۶
۳.۵.۲.بررسی۲۷
۶.۲.ذاالقربی۲۸
۱.۶.۲.ذاالقربی در روایات.۲۸
۱.۲.۶.۲.ذو در لغت.۳۰
۲.۲.۶.۲.قربی در لغت.۳۱
۳.۶.۲.بررسی.۳۲
۷.۲.محسورا.۳۳
۱.۷.۲.محسور در روایات.۳۳
۲.۷.۲.محسور در لغت.۳۴
۳.۷.۲.بررسی.۳۶
۸.۲.املاق۳۷
۱.۸.۲.املاق در روایات۳۷
۲.۸.۲.املاق در لغت۳۷
۳.۸.۲.بررسی.۳۸
۹.۲.قسطاس۳۸
۱.۹.۲.قسطاس در روایات۳۹
۲.۹.۲.قسطاس در لغت۳۹
۳.۹.۲.بررسی۴۰
۱۰.۲.شجره ملعونه۴۱
۱.۱۰.۲.شجره ملعونه در روایات۴۱
۱.۲.۱۰.۲.شجره در لغت.۴۲
۲.۲.۱۰.۲.ملعونه در لغت۴۳
۳.۱۰.۲.بررسی۴۴
۱۱.۲.قاصف۴۵
۱.۱۱.۲.قاصف در روایات۴۵
۲.۱۱.۲.قاصف در لغت۴۶
۳.۱۱.۲.بررسی۴۶
۱۲.۲.فضل.۴۷
۱.۱۲.۲.فضل در روایات۴۷
۲.۱۲.۲.فضل در لغت۴۸
۳.۱۲.۲.بررسی.۴۹
۱۳.۲.یمین.۴۹
۱.۱۳.۲.یمین در روایات۴۹
۲.۱۳.۲.یمین در لغت۵۰
۳.۱۳.۲.بررسی۵۱
۱۴.۲.دلوک۵۱
۱.۱۴.۲.دلوک در روایات۵۲
۲.۱۴.۲.دلوک در لغت.۵۳
۳.۱۴.۲.بررسی۵۳
۱۵.۲.قرآن الفجر۵۴
۱.۱۵.۲.قرآن الفجر در روایات.۵۴
۱.۲.۱۵.۲.قرآن در لغت۵۵
۲.۲.۱۵.۲.فجر در لغت۵۶
۳.۱۵.۲.بررسی۵۶
۱۶.۲.مقام محمود۵۶
۱.۱۶.۲.مقام محمود در روایات.۵۷
۱.۲.۱۶.۲.مقام در لغت.۵۸
۲.۲.۱۶.۲.محمود در لغت۵۹
۳.۱۶.۲.بررسی۵۹
۱۷.۲.شاکله.۶۰
۱.۱۷.۲.شاکله در روایات۶۰
۲.۱۷.۲.شاکله در لغت۶۱
۳.۱۷.۲.بررسی۶۱
۱۸.۲.روح.۶۱
۱.۱۸.۲.روح در روایات.۶۱
۲.۱۸.۲.روح در لغت۶۵
۳.۱۸.۲.بررسی۶۶
۱۹.۲.ینبوع۶۶
۱.۱۹.۲.ینبوع در روایات۶۶
۲.۱۹.۲.ینبوع در لغت۶۷
۳.۱۹.۲.بررسی.۶۷.
۲۰.۲.جنّه۶۸
۱.۲۰.۲.جنه در روایات.۶۸
۲.۲۰.۲.جنه در لغت.۶۸
۳.۲۰.۲.بررسی.۶۸
۲۱.۲.قبیل۶۹
۱.۲۱.۲.قبیل در روایات.۶۹
۲.۲۱.۲.قبیل در لغت.۶۹
۳.۲۱.۲.بررسی.۷۰
۲۲.۲.زخرف۷۰
۱.۲۲.۲.زخرف در روایات.۷۱
۲.۲۲.۲.زخرف در لغت.۷۱
۳.۲۲.۲.بررسی.۷۲
۲۳.۲.سعیر۷۲
۱.۲۳.۲.سعیر در روایات.۷۲
۲.۲۳.۲.سعیر در لغت.۷۲
۳.۲۳.۲.بررسی.۷۳
۲۴.۲.جهر و اخفاء.۷۴
۱.۲۴.۲.جهر و اخفاء در روایات۷۴
۱.۲.۲۴.۲.جهر در لغت۷۵
۲.۲.۲۴.۲.اخفات در لغت۷۶
۳.۲۴.۲.بررسی.۷۷
۲۵.۲.باس.۷۷
۱.۲۵.۲.باس در روایات۷۷
۲.۲۵.۲.باس در لغت۷۸
۳.۲۵.۲.بررسی۷۹
۲۶.۲.باخع۷۹
۱.۲۶.۲.باخع در روایات.۷۹
۲.۲۶.۲.باخع در لغت.۷۹
۳.۲۶.۲.بررسی۸۰
۲۷.۲.اسف۸۰
۱.۲۷.۲.اسف در روایات۸۰
۲.۲۷.۲.اسف در لغت۸۰
۳.۲۷.۲.بررسی۸۲
۲۸.۲.جرزا.۸۲
۱.۲۸.۲.جرزا در روایات.۸۲
۲.۲۸.۲.جرزا در لغت.۸۲
۳.۲۸.۲.بررسی۸۳
۲۹.۲.فتی۸۳
۱.۲۹.۲.فتی در روایات.۸۳
۲.۲۹.۲.فتی در لغت.۸۴
۳.۲۹.۲.بررسی.۸۴
۳۰.۲.شططا۸۵
۱.۳۰.۲.شططا در روایات.۸۵
۲.۳۰.۲.شططا در لغت.۸۵
۳.۳۰.۲.بررسی.۸۶
۳۱.۲.ازکی طعام۸۷
۱.۳۱.۲.ازکی طعام در روایات.۸۷
۱.۲.۳۱.۲.ازکی در لغت.۸۷
۲.۲.۳۱.۲.طعام در لغت.۸۸
۳.۳۱.۲.بررسی.۸۹
۳۲.۲.مهل.۹۰
۱.۳۲.۲.مهل در روایات۹۰
۲.۳۲.۲.مهل در لغت۹۰
۳.۳۲.۲.بررسی.۹۱
۳۳.۲.کنز.۹۲
۱.۳۳.۲.کنز در روایات۹۲
۲.۳۳.۲.کنز در لغت۹۴
۳.۳۳.۲.بررسی.۹۴
۳۴.۲.ردم۹۵
۱.۳۴.۲.ردم در روایات.۹۵
۲.۳۴.۲.ردم در لغت.۹۵
۳.۳۴.۲.بررسی۹۶
۳۵.۲.ذکر.۹۶
۱.۳۵.۲.ذکر در روایات.۹۶
۲.۳۵.۲.ذکر در لغت.۹۷
۳.۳۵.۲.بررسی.۹۷
۳۶.۲.نزل.۹۸
۱.۳۶.۲.نزل در روایات.۹۸
۲.۳۶.۲.نزل در لغت.۹۸
۳.۳۶.۲.بررسی۹۹
۳۷.۲.حولا۹۹
۱.۳۷.۲.حولا در روایات.۱۰۰
۲.۳۷.۲.حولا در لغت.۱۰۰
۳.۳۷.۲.بررسی۱۰۰
۲.۳۸.شرک۱۰۱
۱.۳۸.۲.شرک در روایات.۱۰۱
۲.۳۸.۲.شرک در لغت.۱۰۳
۳.۳۸.۲.بررسی۱۰۴
نتیجه گیری۱۰۵
منابع و ماخذ۱۰۶
۱۱۱.Abstrac
چکیده
یکی از شیوه های دست یابی به معنی و تفسیر صحیح قرآن تدبر در کتاب الهی به همراه مراجعه به عترت پیامبر اکرم (ص) است. در این راستا دانش مفردات قرآن از این‌جهت اهمیت دارد که محقّق به معانی واژه‌های قرآنی در زمان نزدیک نزول قرآن و سیر تطوّر معنایی آن‌ها در طول زمان دست‌یافته و فهم مراد الهی را برای او میسّر می‌سازد. از دیگر سو ائمه‌ی معصوم‌(ع) با راهنمایی‌های خود و با در نظر گرفتن نیاز جامعه راه را آسان نموده‌اند و پیروی از کلام ایشان در دانش مفردات دست‌یازیدن به ریسمان محکم الهی است؛ بنابراین بر هر پژوهشگری در عرصه‌ی مفردات قرآنی لازم است به دو منبع اقوال لغویان و کلام معصومین‌(ع) توجّه داشته باشد. در این تحقیق با مراجعه به کتب تفسیر روایی، روایات معصومین‌(ع) در مورد مفردات سور کهف و اسرا استخراج‌شده، سپس با مراجعه به اقوال لغویان به بررسی تطبیقی میان روایات معصومین‌(ع) و گفته‌های اهل لغت در مفردات این سوره پرداخته‌شده است. در ذکر معنای مفردات ازنظر اهل لغت به اصل معنای واژه‌ها نظر داشته، البته در کتب لغت علاوه بر معنای اصلی واژه به معانی مجازی لغت نیز اشاره‌شده است. امّا آنچه از گفته‌های اهل لغت با کلام معصوم‌(ع) مورد تطبیق و مقایسه قرارگرفته است، معانی عرفی مفردات است. شیوه‌ی ائمه‌(ع) در توضیح مفردات قرآنی گاه ایضاح لفظ بوده وگاه بیان مصداق و بیان لایه‌های معنایی و گاهی به بیان مصداق باطنی و بیان وجه‌تسمیه‌ی لغت اشاره داشته‌اند.
مقدمه
فهم درست قرآن بر هر مسلمانی که حقیقت آیین خویش را می‌جوید و معارف بلند آن را می‏کاود و وظایف الهی خویش را می طلبد و فضایل اخلاقی را از سرچشمه آن می-خواهد فرض است. اولین گام در این عرصه آشنایی با معارف قرآن، قرائت و سپس تدبر در معانی ژرف قرآن کریم است؛ اما معارف قرآن عمیق تر و پیچیدگی هایش بیشتر از آن است که تنها بتوان به تدبر و فهم شخصی اتکا کرد؛ به همین جهت برای دست‌یابی به تفسیر صحیح و واقعی قرآن باید حقیقت آن را در منابع اصلی جستجو کرد و از مراجعه به منابع پراکنده و فرعی خودداری کرد در این راستا باید به مفسران حقیقی قرآن و تالیان به‌حق کتاب خدا و ترجمان وحی الهی مراجعه کرد.
از دیگر سو آشنایی بادانش مفردات و توجه به مفردات آیات و داشتن معنای صریح و صحیحی از آن‌ها از مقدّمات مهم در فهم قرآن هست؛ بنابراین قرآن‌پژوهان می‌بایست با بهره گرفتن از کتب لغت و کتبی که به‌طور تخصصی به بحث پیرامون مفردات قرآن پرداخته‌اند، به کاوش در معانی مفردات قرآن بپردازند.
در این تحقیق نویسنده به بررسی مفردات سور کهف و اسرا پرداخته است. به‌این‌ترتیب که ابتدا به آیه‌ی مدّ نظر اشاره داشته و بعدازآن اقوال لغویان را  از کتب، «العین»، «لسان العرب»، «مفردات الفاظ قرآن»، «التحقیق فی کلمات القرآن الکریم» و «قاموس قرآن» متذکرشده است. البته در برخی موارد به کتب لغت دیگر مانند «المحیط فی اللغۀ»، «المحکم و المحیط الأعظم»، «تاج العروس»، «تهذیب اللغۀ»، «معجم مقاییس اللغه»، «مصباح المنیر»، «مجمع البحرین»، «النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر» و «الصحاح» نیز مراجعه شده است. در گام بعد با مراجعه به کتب تفسیر روایی ازجمله «البرهان فی تفسیر القرآن»، «نورالثقلین»، «تفسیر عیاشی»، «تفسیر قمی»، «تفسیر صافی» و «کنزالدقائق و بحرالغرائب» به ذکر روایات معصومین (ع) در مورد مفردات سور کهف و اسرا همّت گماشته شده است.
علاوه بر کتب تفسیری از کتب روایی نظیر «اصول کافی» کلینی و «علل الشرایع»، «التوحید»، «الخصال»، «معانی الأخبار»، «الامالی»و «من لا یحضره الفقیه» شیخ صدوق  و «الامالی» و «تهذیب الاحکام» شیخ الطائفه و «اثبات الهداه بالنصوص و المعجزات»، « هدایه الأمه إلى أحکام الأئمه علیهم السلام»و «وسایل الشیعه» شیخ حر عاملی و «کشف الغمه» اربلی ، «مکارم الاخلاق» طبرسی، « دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام» ابن حیون،  « إستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار» شهید ثانی، « بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم» صفار ، « مناهج الاخیار فی شرح الاستبصار» علوی عاملی  و «روضه الواعظین و بصیره المتعظین» فتال نیشابوری در تایید و تکمیل روایات تفسیری ماخوذ از کتب تفسیری استفاده شده است.
پس از گردآوری مطالب از منابع مذکور به بررسی تطبیقی میان روایات معصومین (ع) و اقوال لغویون در مورد مفردات مدّ نظر پرداخته‌شده است. درنهایت نتیجه‌گیری ارائه‌شده است. در قسمت نتیجه‌گیری به بر بررسی مقایسه‌ای میان روایات و گفته‌های اهل لغت، ارائه‌ی رابطه‌ی منطقی میان معانی روایی و لغوی و گونه‌شناسی روایات پرداخته‌شده است. روایات در این زمینه ازنظر گونه‌شناختی به چند گروه «ایضاح لفظی»، «بیان مصداق»، «ایضاح مفهومی» یا «تأویل»، «بیان مصداق باطنی» گروه‌بندی می‌شوند. لازم به ذکر است در برخی موارد هیچ‌گونه رابطه‌ای میان معنی روایی و لغوی واژه‌ی موردنظر وجود ندارد.
تعداد صفحه : ۱۲۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.