Get a site

پایان نامه ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران

 دانلود متن کامل پایان نامه  برنامه ریزی و طراحی شهری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه برنامه ریزی و طراحی مجتمع زیستی

دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

پایان نامه برنامه ریزی شهری

ارزیابی عملکردی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بر رقابت پذیری شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر مجتبی رفیعیان

زمستان ۱۳۹۲

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده رساله:
 
رقابت پذیری شهری به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری می کوشد با داشتن وجود نوعی از رقابت بین شهرها، بر سر جذب سرمایه های موثر در توسعه، و با تاکید بر مزیت رقابتی، از منظری جدید به بحث توسعه شهری بپردازد. این رویکرد ابزاری است بسیار کارآمد که می تواند با مطالعه عمیق جنبه های گوناگون سیستم شهری، ضمن شناسایی عوامل ریشه ای تاثیر گذار در توسعه یک شهر و برآورد میزان تاثیر گذاری آنها، سمت و سوی راهبردهای توسعه شهری را در برنامه ریزی برای نیل به توسعه ای پایدار یاری رساند. اراضی عباس آباد تهران به عنوان یکی از محورهای  فرهنگی- تفرجگاهی بالقوه شهر تهران، علیرغم کوششهای سالهای اخیر، کماکان از عامل رقابت پذیری بی بهره است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عواملی است که در رقابت پذیری گردشگری این اراضی مشارکت دارند.
این پژوهش در گام نخست با بررسی ادبیات نظری و تجربی موضوع شاخص های ارزیابی رقابت پذیری گردشگری را تدوین کرده و در گام بعد با کاربست این شاخص ها و تدقیق آنها بر اساس معیارهای یک مدل ارزیابی رقابت پذیری، ضمن تحلیل داده هایی که از طریق توزیع پرسشنامه بین دو گروه استفاده کنندگان و نخبگان و فعالان در این زمینه گردآوری شده بود، به ارزیابی و سنجش رقابت پذیری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد پرداخته است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح اول شاخص های مربوط به عامل “تجربه محیطی” و در سطح دوم شاخص های عامل “ارتباطات و نام گذاری تجاری” ، بیشترین تاثیر را در ارتقای رقابت پذیری گردشگری اراضی عباس آباد دارند و در عین حال همین شاخص ها، بیشترین فاصله را از وضع مطلوب دارند.

واژگان کلیدی : رقابت پذیری گردشگری شهری، برنامه ریزی، اراضی عباس آباد تهران
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                    صفحه
فهرست جداول.۶
فهرست شکل ها ۸
فهرست نقشه ها ۹
فهرست نمودارها ۱۰
فصل اول: کلیات پژوهش ۱۱
۱-۱- تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش ۱۲
۲-۱-معرفی و بیان پرسش ‌های پایان‌نامه. ۱۴
۳-۱- اهداف پایان‌نامه. ۱۴
۴-۱- معرفی و بیان فرضیه‌های پایان‌نامه. ۱۵
۵-۱- معرفی روش کار پایان‌نامه. ۱۵
۶-۱- مسائل و مشکلات پژوهش ۱۷
فصل دوم: مفاهیم پایه و رویکردهای نظری  پژوهش ۱۹
مقدمه. ۲۰
۱-۲- روند عمومی شهرسازی ۲۰
۱-۱-۲- اهداف برنامه ریزی شهری و منطقه ای. ۲۰
-۲-۱-۲گسترش و تغییر نیازها در برنامه ریزی. ۲۱
۳-۱-۲-  نیاز به برنامه ریزی. ۲۳
۴-۱-۲-  مهم ترین موضوعات فرایند برنامه ریزی. ۲۳
۵-۱-۲-  همکاری و مشارکت در فرایند برنامه ریزی. ۲۴
۶-۱-۲-  برنامه ریزی برای آینده. ۲۵
۲-۲- جهانی شدن ۲۶
۱-۲-۲-  تاریخچه جهانی شدن ۲۶
۲-۲-۲-  مفهوم جهانی شدن ۲۷
۳-۲-۲- روند جهانی شدن شهرها ۲۸
۴-۲-۲-  ظهور جهان شهرها ۲۸
۵-۲-۲- خصوصیات شهرهای جهانی. ۲۹
۶-۲-۲-  شهرهای جهانی معاصر. ۳۱
۷-۲-۲- جهانی شدن و تحولات شهری. ۳۲
۸-۲-۲- شهرهای جهانی و سیاه چاله ها ۳۲
۹-۲-۲- رابطه جهانی شدن شهر و برنامه ریزی شهری. ۳۴
۳-۲- برند شهری ۳۵
۱-۳-۲- برند مکان ۳۶
۲-۳-۲- کونکنیک ۳۷
۴-۲- رقابت پذیری شهری ۴۲
۱-۴-۲-  مفهوم شهر و رقابت پذیری شهری. ۴۲
۲-۴-۲- مدل رقابت پذیری شهری و عناصر ساختاری. ۴۷
۳-۴-۲- رقابت کلان شهرها در فضای اقتصاد جهانی. ۵۱
۴-۴-۲- نقش فضاهای شهری در ارتقای رقابت پذیری شهری. ۵۳
۱-۴-۴-۲- فضاهای عمومی شهر. ۵۳
۲-۴-۴-۲- فضای عمومی شهر(مکانی برای ملاقات) ۵۴
۳-۴-۴-۲- مفهوم عرصه عمومی. ۵۵
۴-۴-۴-۲- اثعاد فرهنگی قلمرو عمومی. ۵۵
۵-۴-۴-۲- عوامل موثر در محتوای فرهنگی و اجتماعی قلمروی عمومی. ۵۸
۶-۴-۴-۲- متغیرهای فرهنگ شهری. ۵۹
۷-۴-۴-۲- چارچوب سیاستگذاری فرهنگی. ۵۹
-۲-۴-۵اهمیت فضاهای شهری در گردشگری شهری در عصر رقابت پذیری. ۶۰
-۲-۴-۵۱تعریف و اهمیت گردشگری(توریسم) ۶۰
-۲-۴-۵-۲تاثیرات اقتصادی _ اجتماعی توریسم ۶۱
-۲-۴-۵-۳عوامل انگیزشی توریستها در دیدار از مناطق شهری. ۶۱
-۲-۴-۵-۴عوامل مکانی و غیر مکانی توسعه گردشگری. ۶۳
-۲-۴-۶ابعاد ر
قابت پذیری گردشگری. ۶۴
-۲-۴-۷شهرهای رقابت پذیر اروپا ۶۵
۵-۲- خلاقیت ۶۶
-۲-۵-۱تئوری های خلاقیت در شهرسازی. ۶۷
-۲-۵-۲نقد های وارد شده بر تئوری خلاقیت. ۶۹
-۲-۵-۳عوامل جاذب گروه خلاق از دبدگاه فلوریدا ۶۹
-۲-۵-۴تحقیق مونتگومری. ۷۲
۶-۲- بررسی جایگاه موضوع در تجارب جهانی ۷۴
مقدمه. ۷۴
-۲-۶-۱آماده سازی «ریگا» برای پروژه پایتخت فرهنگی اروپا در سال ۲۰۱۴ ۷۴
۲-۶-۲- پروژه Superklin در دانمارک ۸۲
۳-۶-۲- تجارب موجود احیاء مکان با رویکرد ایجاد محورهای فرهنگی. ۸۵
۱-۳-۶-۲- برنامه ریزی فرهنگی برای شهر آلبوکروک ۸۵
۲-۳-۶-۲- برنامه ریزی فرهنگی در بوکهام هیلز شایر ۲۰۱۰ – ۲۰۰۵ (سیدنی) ۸۷
۳-۳-۶-۲- توسعه توریسم فرهنگی در شهر چند نژادی بیرمنگام. ۸۹
۴-۶-۲- تجارب جهانی در رابطه با ایجاد فضاهای گردشگری رقابت پذیر شهری. ۹۱
۱-۴-۶-۲- تجربه روین. ۹۱
۲-۴-۶-۲- روتردام (Rotterdam) 92
3-4-6-2 – کپنهاگ ۹۳
۷-۲- نتیجه گیری و رویکرد نظری تحقیق ۹۵
فصل سوم: مدل تحلیل و روش شناسی پژوهش ۹۷
مقدمه. ۹۸
۱-۳- روش تحقیق ۹۸
۲-۳- معرفی روش های مختلف ۹۸
۳-۳- معرفی روش مورد استفاده )مدل (TDCA. 101
1-3-3- اجزاء و مولفه های مدل TDCA 103
1-1-3-3- ترکیب فعالیت ها ۱۰۳
۲-۱-۳-۳- تسهیلات حمایتی. ۱۰۳
۳-۱-۳-۳- تجربه محیطی. ۱۰۳
۴-۱-۳-۳- ارتباطات. ۱۰۴
۵-۱-۳-۳- عملکرد گردشگری. ۱۰۵
۶-۱-۳-۳- رضایت گردشگران ۱۰۵
۴-۳- معیارها و شاخص های تحقیق ۱۰۶
۵-۳- روش های گرد اوری داده ها ۱۰۷
۱-۵-۳- پرسشنامه. ۱۰۷
۱-۱-۵-۳- پایایی پرسشنامه. ۱۰۸
۲-۱-۵-۳- روایی پرسشنامه. ۱۰۹
۶-۳- روش تجزیه و تحلیل ۱۰۹
۱-۶-۳- تحلیل رگرسیون تک متغیره. ۱۱۰
۷-۳- جمع بندی ۱۱۰
فصل چهارم: شناخت و تحلیل محیط مورد مطالعه. ۱۱۱
مقدمه. ۱۱۲
۱-۴- معرفی اجمالی محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد و موقعیت آن در شهر تهران ۱۱۲
۲-۴- تدقیق جایگاه و موقعیت عملکردی ـ کالبدی اراضی در سیستم شهری تهران ۱۱۳
۳-۴- سیر تحول شکل گیری و تغییرات اراضی عباس آباد. ۱۱۷
۱-۳-۴- تاریخچه عباس آباد. ۱۱۷
۲-۳-۴- پیشینه برنامه ریزی و توسعه در اراضی. ۱۱۷
۴-۴- مطالعات پایه. ۱۱۹
۱-۴-۴- مطالعات اقلیم و محیط طبیعی. ۱۱۹
۱-۱-۴-۴- تحلیل بخش اقلیم و محیط طبیعی. ۱۲۰
۲-۴-۴- سازمان فضایی ـ ادراکی. ۱۲۰
۱-۲-۴-۴- تحلیل بخش مطالعات سازمان فضایی و ادراکی. ۱۲۱
۳-۴-۴- ساختارِ عملکرد ـ فعالیت و محیط اجتماعی ـ اقتصادی. ۱۲۳
۱-۳-۴-۴- تحلیل ساختار عملکرد ـ فعالیت و محیط اجتماعی ـ اقتصادی. ۱۲۳
۴-۴-۴- حمل و نقل و ترافیک ۱۲۴
۱-۴-۴-۴- تحلیل حمل و نقل و ترافیک ۱۲۴
۵-۴- انجام مطالعات تکمیلی برای شناخت و تحلیل وضعیت و موقعیت زمین‌های عباس‌آباد. ۱۲۶
۶-۴- خلاصه‌ای از نتایج طرح‌های فرادست. ۱۳۰
۱-۶-۴- طرح مجموعه شهری تهران ۱۳۰
۲-۶-۴- طرح جامع شهر تهران ۱۳۰
۳-۶-۴- طرح جامع اراضی عباس‌آباد. ۱۳۳
۱-۳-۶-۴- نتایج تحلیل گروه‌های مطالعاتی. ۱۴۰
۴-۶-۴- طرح تفصیلی اراضی عباس‌آباد. ۱۴۱
۱-۴-۶-۴- فرایند برنامه‌ریزی در طرح جامع فضایی کالبدی عباس‌آباد. ۱۴۱
۲-۴-۶-۴- ویژگی‌های تعیین شده برای حوزه‌های هفت‌گانه. ۱۴۳
۳-۴-۶-۴- ساختار عمومی طرح جامع فضایی ـ کالبدی اراضی عباس‌آباد. ۱۴۳
-۴-۶-۴-۴مشخصات قطعات زمین در عباس‌آباد. ۱۴۶
۷-۴- جمع بندی ۱۶۲
فصل پنجم: ارزیابی رقابت پذیری اراضی عباس آباد. ۱۶۳
مقدمه. ۱۶۴
۱-۵- پرسشنامه. ۱۶۵
۱-۱-۵- ساختار پرسشنامه. ۱۶۵
-۵-۱-۲ توزیع  پرسشنامه. ۱۶۶
۲-۵- پرسش نامه استفاده کنندگان ۱۶۶
۱-۲-۵- تحلیل ویژگی های استفاده کنندگان ۱۶۶
۲-۲-۵- نتایج تحلیلی پرسشنامه استفاده کنندگان بر اساس آزمون KMO and Bartlett 171
3-2-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به استفاده کنندگان بر اساس آزمون همبستگی. ۱۷۳
۱-۳-۲-۵- ترکیب فعالیت ها ۱۷۳
۲-۳-۵-۲- تسهیلات حمایتی. ۱۷۴
۳-۳-۲-۵- تجربه محیطی. ۱۷۵
۴-۳-۲-۵- ارتباطات. ۱۷۶<
/a>
۵-۳-۲-۵- عملکرد گردشگری. ۱۷۷
۶-۳-۲-۵- رضایت گردشگران ۱۷۸
۳-۵- پرسشنامه متخصصان ۱۸۱
۱-۳-۵- نتایج تحلیلی پرسشنامه متخصصان  بر اساس آزمون KMO and Bartlett 181
2-3-5- فرایند ارزیابی  پرسشنامه مربوط به متخصصان  با بهره گرفتن از معادله رگرسیون ۱۸۲
۱-۲-۳-۵- ارزیابی میزان رقابت پذیری. ۱۸۲
۲-۲-۳-۵- ارزیابی میزان جذابیت. ۱۸۳
فصل ششم:جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ۱۸۷
۱-۶- آزمون فرضیات پژوهش ۱۸۸
۲-۶- پیشنهادهای اجرایی ۱۸۸
۱-۲-۶- توجه به عوامل تقویت کننده تجربه محیطی. ۱۸۸
۲-۲-۶- توجه به عوامل تقویت کننده ارتباطات. ۱۸۹
۱-۲-۲-۶- تغییر اسم، برند و شعار محدوده گردشگری. ۱۹۰
۳-۲-۶- نکاتی برای شهرداری و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد. ۱۹۱
-۳۶- پیشنهادهای پژوهشی ۱۹۱
منابع فارسی ۱۹۲
منابع انگلیسی ۱۹۳
منابع اینترنتی ۱۹۶
پیوست الف: پرسشنامه استفاده کنندگان از فضا ۱۹۷
پیوست ب: پرسشنامه متخصصان و خبرگان ۲۰۰

فهرست جداول
جدول شماره ۱: مهم ترین تغییرات در رهیافت برنامه ریزی از سال ۱۹۶۷. ۲۲
جدول شماره ۲ : شهرهای رتبه یک تا پنج در فهرست رتبه بندی اخیر. ۳۱
جدول شماره ۳: مولفه های برند سازی از دید کونکنیک. ۴۰
جدول شماره ۴ : سطوح رقابت پذیری ۴۵
جدول شماره ۵ : تعاریف رقابت پذیری ۴۶
جدول شماره ۶ : عوامل درونی موثر بر رقابت پذیری شهری ۴۹
جدول شماره ۷: عوامل ضروری و معیارهای موفقیت از دید مونتگومری ۷۳
جدول شماره ۸: معیارها و شاخص های تحقیق ۱۰۶
جدول شماره ۹: نتایج تحلیل گروه های مطالعاتی ۱۴۰
جدول شماره ۱۰ :  کاربری حوزه ها ۱۵۱
جدول شماره ۱۱: مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۵۸
ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۵۹
ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۶۰
ادامه جدول مشخصات قطعات زمین‌های عباس‌آباد به تفکیک حوزه‌ها ۱۶۱
جدول شماره ۱۲ :  آزمون KMO and Bartlett’s Test. 171
جدول شماره ۱۳ : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی ۱۷۲
جدول شماره ۱۴: عوامل اصلی پرسشنامه استفاده کنندگان ۱۷۲
جدول شماره ۱۵: اثر ترکیب فعالیت ها بر رقابت پذیری ۱۷۳
جدول شماره ۱۶: اثر ترکیب فعالیت ها بر جذابیت ۱۷۳
جدول شماره ۱۷: اثر تسهیلات حمایتی بر رقابت پذیری ۱۷۴
جدول شماره ۱۸: اثر تسهیلات حمایتی بر جذابیت ۱۷۴
جدول شماره ۱۹: اثر تجربه محیطی بر رقابت پذیری ۱۷۵
جدول شماره ۲۰: اثر تجربه محیطی بر جذابیت ۱۷۵
جدول شماره ۲۱: اثر ارتباطات بر رقابت پذیری ۱۷۶
جدول شماره ۲۲: اثر ارتباطات بر جذابیت. ۱۷۶
جدول شماره ۲۳: اثر عملکرد گردشگری بر رقابت پذیری ۱۷۷
جدول شماره ۲۴: اثر عملکرد گردشگری بر جذابیت ۱۷۷
جدول شماره ۲۵: اثر رضایت گردشگر بر رقابت پذیری ۱۷۸
جدول شماره ۲۶: اثر رضایت گردشگر بر جذابیت. ۱۷۸
جدول شماره ۲۷:  آزمون KMO and Bartlett’s Test 181
جدول شماره ۲۸ : نتایج اشتراکات اولیه و اشتراکات استخراجی ۱۸۱
جدول شماره ۲۹: عوامل اصلی پرسشنامه متخصصان. ۱۸۲
جدول شماره ۳۰: معناداری گویه های مورد پرسش با رقابت پذیری ۱۸۲
جدول شماره ۳۱: میزان همبستگی عناصر اصلی و وابسته با رقابت پذیری ۱۸۳
جدول شماره ۳۲: معناداری گویه های مورد پرسش با جذابیت. ۱۸۳
جدول شماره ۳۳: میزان همبستگی عناصر اصلی و وابسته با جذابیت ۱۸۴

فهرست شکل ها
شکل شماره ۱ :  چرخه پیدایش شهر جهانی ۲۹
شکل شماره ۲: گروه های دخیل در شکل گیری برند شهری ۳۷
شکل شماره ۳: شهر بعنوان یک سیستم. ۴۳
شکل شماره ۴: مدل عمومی رقابت پذیری شهری ۴۷
شکل شماره ۵: سطوح فضایی سه گانه مفهوم رقابت پذیری ۵۱
شکل شماره ۷: مدل  TDCA و پروسه مشتمل بر آن ۱۰۱
شکل شماره ۷: مدل TDCA و پروسه مشتمل بر آن ۱۶۵
شکل شماره ۸: اثر گذاری عوامل اصلی  و اثر پذیری عوامل وابسته بر رقابت پذیری و جذابیت ۱۷۹
شکل شماره ۹: شاخص های عوامل تاثیرگذار و موثر از رقابت پذیری و جذابیت از دید استفاده کنندگان ۱۸۰
f=”#_Toc379079305″>شکل شماره ۱۰: شاخص های عوامل تاثیرگذار و موثر از رقابت پذیری و جذابیت از دید متخصصان ۱۸۵
شکل شماره ۱۱: اجزای تجربه محیطی ۱۸۹

فهرست نقشه ها
نقشه شماره ۱: موقعیت زمین‌های عباس‌آباد در پهنه گسترده شهر تهران ۱۱۵
نقشه شماره ۲: موقعیت زمین‌های عباس‌آباد در محورهای طبیعی و تاریخی شهر تهران ۱۱۵
نقشه شماره ۳: محورهای سبز شرقی – غربی ۱۱۶
نقشه شماره ۴: محورهای سبز شمالی – جنوبی پیشنهادی طرح جامع شهر تهران. ۱۱۶
نقشه شماره ۵: سازمان فضایی ادراکی ۱۲۲
نقشه شماره ۶: شیکه ارتباطات شهری در محدوده عباس آباد. ۱۲۵
نقشه شماره ۷: ساختار توپوگرافیک زمین‌های عباس‌آباد پیش از تغییرات سال‌های اخیر. ۱۲۷
نقشه شماره ۸: ساختار توپوگرافیک زمین‌های عباس‌آباد پس از تغییرات سال‌های اخیر. ۱۲۸
نقشه شماره ۹: آخرین عکس ماه‌واره‌ای از زمین‌های عباس‌آباد ـ سال ۱۳۸۵. ۱۲۹
نقشه شماره ۱۰: محور‌های شمالی ـ جنوبی رود ـ دره‌های تهران در  طرح جامع تهران. ۱۳۱
نقشه شماره ۱۱ و ۱۲: موقعیت اراضی عباس آباد در ساختار طبیعی شهر تهران ۱۳۲
نقشه شماره ۱۳: طرح جامع اراضی عباس‌آباد. ۱۳۵
نقشه شماره ۱۴: وضع موجود اراضی عباس آباد. ۱۳۶
نقشه شماره ۱۵: عناصر بخش شمالی محدوده اراضی عباس آباد. ۱۳۷
نقشه شماره ۱۶: باغات فرهنگی در محدوده اراضی ۱۳۸
نقشه شماره ۱۷: عناصر بخش غربی مجموعه اراضی عباس آباد. ۱۳۹
نقشه شماره ۱۸:  حوزه‌های هفت‌گانه زمین‌های عباس‌آباد. ۱۴۲
نقشه شماره ۱۹: ZONE A 152
نقشه شماره ۲۰: ZONE B 153
نقشه شماره ۲۱: ZONE C & E 154
نقشه شماره ۲۲:  ZONE D 155
نقشه شماره ۲۳: ZONE F 156
نقشه شماره ۲۴: ZONE G 157

فهرست نمودارها
نمودار شماره ۱ : فرایند پژوهش۱۶
نمودار شماره ۲ :  فرایند تحلیل ۱۶۴
نمودار شماره ۳ : نسبت جنسی استفاده کنندگان ۱۶۶
نمودار شماره ۴ : نسبت سنی استفاده کنندگان ۱۶۷
نمودار شماره ۵ : وضعیت تاهل استفاده کنندگان ۱۶۷
نمودار شماره ۶ : شغل استفاده کنندگان۱۶۸
نمودار شماره ۷ : میزان تحصیلات استفاده کنندگان۱۶۸
نمودار شماره ۸ : محل سکونت استفاده کنندگان ۱۶۹
نمودار شماره ۹ : وسایل نقلیه استفاده کنندگان۱۶۹
نمودار شماره ۱۰ : انگیزه سفر استفاده کنندگان۱۷۰
نمودار شماره ۱۱ : نحوه شناخت استفاده کنندگان۱۷۰
نمودار شماره ۱۲ : تسهیلات اقامتی استفاده کنندگان۱۷۱

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- تشریح موضوع پایان‌نامه و مسأله مورد پژوهش
بدون تردید یکی از مهمترین وقایع اواخر قرن بیستم، شکل گیری پدیده جهانی شدن و رقابت بین شهر ها است، که تحولات چشمگیری را در ابعاد مختلف زندگی بشر ایجاد کرده است. به دنبال کارهای اخیر هال(۱۹۸۴،۱۹۶۶)، و ساسن (۱۹۹۱)پژوهش های قابل توجه دیگری در مورد ایده­ی “شهرهای جهانی” صورت گرفته است. این محققان، برای این شهرها به مثابه ی مراکز فرمان دهی اقتصاد جهانی و کانون های حیاتی جریان کالاها، افراد و عقاید نظریه پردازی کرده اند. (جان رنی شورت، ۲۰۰۴)
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻮ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ از دﻫﻪ ۱۹۸۰ ﻣﻴﻼدی ﺑﺪﻳﻦﺳﻮ، حیات اجتماعی و اقتصادی و همچنین زندگی سیاسی و فرهنگی اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ »، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎنﻫﺎی ﺗﺒﻠﻮر زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪﻧﮕﺮاﻧﻲﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن از دﻫﻪ ۱۹۹۰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻗﻠﻤـﺮو ﺷـﻜﻞﮔﻴـﺮی ﺣﻴﺎت ﺟﻤﻌﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺗﺠﻠﻲ و اﻧﻌﻜﺎس تاثبرات مثبت و منفی پدیده ﺟﻬـﺎﻧﻲﺷـﺪن ﺿﺮوری ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
مسئله جهانی شدن در ابعاد مختلف شهرها را به تلاشی دیگرگونه برای ادامه حیات واداشته است. شهر جهانی به عنوان مهمترین فضای فعالیت، قلب تپنده اقتصاد
ی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای امروز است. در عصر کنونی، شهرها به عرصه­های رقابت در مقیاس کلان بدل شده اند، رقابت بر سر جذب بیشترین­ها، که به کسب بیشترین سرمایه، بیشترین سود، و در نهایت بیشترین اعتبار می­انجامد. چنان­که می­توان پنداشت، جنگ هزاره سوم “جنگ بر سر جذب مردم (ساکنین، سرمایه گذاران، شاغلان و .) در شهر” است.
مسئله رقابت پذیری شهری که خود دارای رابطه دو سویه با جهانی شدن و شهر جهانی است، مفاهیم جدیدی در رابطه با برنامه ریزی شهری پدید آورده است، که یکی از آنها الحاق برند فرهنگی و تفرجگاهی به منطقه ای در شهر است. چنین شهری دارای ویژگی­هایی از جمله، داشتن داستان یا پیشینه، ویژگی منحصر به فرد، ارزش، تصویر و است.
رقابت پذیری گردشگری را می توان به ابعاد زیر دسته بندی کرد: رقابت پذیری اقتصادی، رقابت پذیری اجتماعی، رقابت پذیری فرهنگی، رقابت پذیری سیاسی، رقابت پذیری فنی(تکنولوژیکی) و رقابت پذیری محیطی.
در رقابت پذیری اجتماعی – فرهنگی، ویژگی های مقاصد اجتماعی و فرهنگی برای خلق یک مقصد که افراد تمایل به بازدید داشته باشند، مهم تر است. تمایل به بازدید از این مقاصد به دلیل تجربه ای است که هیج جای دیگر نمی توان آن را یافت. نقاط قوت اجتماعی-فرهنگی یک مقصد می تواند یک تعیین کننده غالب در رقابت پذیری باشد.
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺟﺮﻳﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن دارای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻳﺎ راﺑﻄﻪای دوﺳﻮﻳﻪاﻧﺪ. از یک سو جریان جهانی شدن در ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری اش ﺑﺮﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﺮم و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺳﺎزد، وازﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ (و ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ) در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷـﺪن واراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی رﻗﺎﺑﺖﭘـﺬﻳﺮی ﺷـﻬﺮی ﻳـﺎری ﻣـﻲرﺳـﺎﻧﻨﺪ.
تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه که افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ اثر فزاینده بر رشد سراسر کشور خواهد داشت برای کشورهای در حال توسعه مؤثر نبوده است. علت اصلی این وضعیت را به میزان زیادی می توان به نبود ساختار مناسب برای پیشبرد و گسترش توسعه در کشورهای در حال توسعه دانست. تصمیمات مکانی در بیشتر کشورهای درحال توسعه  محدود به چند نقطه خاص بوده است.برای  برنامه ریزی در کشورهای در حال توسعه، در جهت افزایش مزیت های رقابتی در مراکز شهری بزرگ ،الگویی از توسعه مورد نیاز است که منجر به عدم تمرکز شود و نیز توجه به این اصل که مفهوم رقابت پذیری الزاما مناطق یا شهرهای در رقابت با یکدیگر نیست.بلکه توانایی شهر برای پرورش،جذب و حمایت از فعالیتهایی است که استانداردهای زندگی در آن شهر را افزایش می دهند.
شهر تهران به عنوان اولین “سیاهچاله”­ در جمع شهرهای بزرگ دنیا قرار دارد. بر اساس تعریف “جان رنی شورت”، منظور از سیاهچاله، شهرهای بزرگ با جمعیتی بیش از ۳ میلیون نفر است، که توسط گروه [۱]GAWC به عنوان شهر جهانی شناخته نشده و همتایی در سطح ملی خود ندارند. این سه معیار، شهرهایی از تهران با جمعیت ۱۰.۷ میلیون نفر تا چیتاگونگ با جمعیت ۳.۱ میلیون نفر را شامل می شود.
پنج مورد “فقر، فروپاشی، عدم ریسک پذیری، طرد شدن و مقاومت کردن” از عوامل مهم قرار گرفتن در چنین سطحی معرفی شده است. (جان رنی شورت،۲۰۰۴)
از طرف دیگر با مطالعه اسناد فرادست شهر تهران، این شهر دارای ویژگی­های منحصر به فردی در سطح جهان و منطقه (خاور میانه) است. ویژگی­هایی نظیر موقعیت استراتژیک ویژه به لحاظ جغرافیایی، ویژگی­های فرهنگی-توریستی کارآمد، ویژگی­های بارز در زمینه علمی به طور خاص علوم پزشکی  و جز آن،  است. این ویژگی­ها همواره به ترسیم چشم­انداز “شهر جهانی” توسط برنامه ریزان شهری در اسناد مختلف این شهر انجامیده است. شهر دانش­پایه، شهر خلاق، شهر جهانی و . تابلویی از تهران در آینده میان مدت چند ده ساله آن، متصور است.
شهرتهران بدلیل نداشتن مرکزیت فرهنگی که پاسخگوی مطالبات روزافزون همه اقشار مردم باشد،هنوز شایسته نام یک شهر قرن بیست و یکمی نیست.برای ارزیابی تهران بعنوان شهری جهانی جایگاه کنونی آن را باید در مقیاس جهانی و در ارتباط با امکانات و کیفیت های آن تعریف کرد.اراضی عباس آباد در مجموعه فرصتهای مکانی مرتبط با توسعه پهنه مرکزی شهر تهران از جایگاه و ارزش بی بدیلی برخوردار است و اتخاذ هر تصمیمی در خصوص آن به لحاظ موقعیت زیست محیطی،ارتباطی،فضایی،اجتماعی و ارزش های اقتصادی اثری تعیین کننده در ساختار اجتماعی،فضایی و زیست محیطی شهر خواهد داشت. از سویی دیگر اراضی عباس آباد ظرفیت جذب نیازها و مطالبات خاصی از فعالیتها و عملکردهای برتر کلانشهر را دارد.با توجه به تغییر جایگاه شهر تهران به عنوان یک کلانشهر دارای پتانسیل های قابل رقابت با شهرهای جهانی همانگونه که در محور دوم چشم انداز طرح جامع تهران(۱۳۸۶) عنوان شده است و تغییر ابعاد کمی و کیفی نیازها،حال این مساله مطرح است که تعریف نقشی جدید برای پهنه مرکزی تهران تا چه اندازه توانسته به هدف خود که افزایش توان رقابت پذیری شهر تهران بوده است نزدیک شود.

2-1-معرفی و بیان پرسش ‌های پایان‌نامه

  • آیا تدوین سیاستهایی با محوریت فرهنگ در پهنه مرکزی اراضی عباس آباد توانسته است مزیت های رقابتی و ظرفیت های موجود در تهران را تقویت نماید؟
  • کدام یک از عوامل و فاکتورهای شاخص رقابت پذیری گردشگری بیشترین تاثیر را بر ارتقای رقابت پذیری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد دارند؟

3-1- اهداف پایان‌نامه
هدف کلان:

  1. مشخص کردن مفهوم رقابت پذیری شهری
  2. ارزیابی رقابت پذیری شهری محور فرهنگی – تفرجگاهی اراضی عباس آباد

اهداف خرد:

  1. تدوین شاخص های ارزیابی رقابت پذیری فرهنگی – تفرجگاهی

[۱]Globalization and World Cities
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۲۰۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.