Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان : تحلیل فقهی و حقوقی قاعده  درء با تاکید بر رویه قضایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه(رساله)برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

 

عنوان تحقیق

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده  درء با تاکید بر رویه قضایی

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

تابستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۴

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۴

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۵

پرسشهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..۵

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۵

سازمانده ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۶

فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه

۱-۱مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………۸

۱-۱-۱گفتار نخست واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۱-۱-۱قاعده…………………………………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۱-۱-۲حدود………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۱-۱-۳درء……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۱-۱-۴شبهه……………………………………………………………………………………………………………………………۱۶

۱-۱-۱-۵جهل…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

۱-۱-۳گفتار دوم رابطه ی قاعده ی درء با سایر اصول…………………………………………………………………….۲۹

۱-۱-۳-۱رابطه ی قاعده ی درء با اصل برائت……………………………………………………………………………….۲۹

۱-۱-۳-۲رابطه ی قاعده ی درء با اصل احتیاط………………………………………………………………………………۳۲

۱-۲مبحث دوم:مبانی…………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۱-۲-۱گفتار نخست مبانی روایی………………………………………………………………………………………………….۳۳

۱-۲-۱-۱روایات امامیه……………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۱-۲-۱-۲روایات اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………۳۴

۱-۲-۲گفتار دوم مبانی عقلی………………………………………………………………………………………………………..۴۱

۱-۲-۳گفتار سوم مبانی فقهی……………………………………………………………………………………………………….۴۴

۱-۲-۴گفتار چهارم ماهیت قاعده ی درء و کاربرد آن………………………………………………………………………۴۵

۱-۳مبحث سوم:اقسام شبهه………………………………………………………………………………………………………….۵۱

۱-۳-۱گفتار نخست:شبهه حکمیه و موضوعیه………………………………………………………………………………..۵۱

۱-۳-۲گفتار دوم:شبهه خطا و شبهه اکراه……………………………………………………………………………………….۵۸

۱-۳-۳گفتار سوم:شبهه از نطر فقهه عامه………………………………………………………………………………………..۶۲

۱-۳-۴گفتار چهارم:شبهه بر اساس ارکان مجرمانه…………………………………………………………………………..۶۵

۱-۳-۴-۱شبهه در رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………..۶۵

۱-۳-۴-۲شبهه در رکن روانی………………………………………………………………………………………………………۶۶

۱-۳-۴-۳شبهه در رکن مادی……………………………………………………………………………………………………….۶۸

فصل دوم:گستره ی قاعده،ملاک عروض شبهه و در آمدی بر مصادیق قانونی قاعده ی درء

۲-۱مبحث نخست: شمول قاعده…………………………………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱-۱گفتار نخست:شمول قاعده نسبت به حدود…………………………………………………………………………..۷۱

۲-۱-۲گفتار دوم:شمول قاعده نسبت به قصاص……………………………………………………………………………..۷۳

۲-۱-۳گفتار سوم:شمول قاعده نسبت به دیات……………………………………………………………………………….۷۸

۲-۱-۴گفتار چهارم:شمول قاعده نسبت به تعزیرات………………………………………………………………………..۷۹

۲-۱-۵گفتار پنجم:شمول قاعده نسبت به مجازات های باز دارنده……………………………………………………..۸۰

۲-۲مبحث دوم:ملاک عروض شبهه………………………………………………………………………………………………۸۲

۲-۲-۱گفتار نخست:بررسی احتمال نخست…………………………………………………………………………………..۸۲

۲-۲-۲گفتار دوم:بررسی احتمال دوم…………………………………………………………………………………………….۸۳

۲-۲-۳گفتار سوم:بررسی احتمال سوم…………………………………………………………………………………………..۸۴

۲-۳مبحث سوم:مصادیق قانونی…………………………………………………………………………………………………….۸۶

۲-۳-۱گفتار نخست:در قانون مجازات اسلامی پیشین……………………………………………………………………..۸۶

۲-۳-۲گفتار دوم:در قانون مجازات اسلامی جدید…………………………………………………………………………..۸۷

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

چکیده

قاعده(ادرئو الحدود بالشبهات)که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند  تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.

بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است. روایاتی که انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست و این قاعده تنصیصی نیست بلکه اصطیادی است ولی به جهت وحدت روایات و هماهنگی آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول این قاعده نمی شود.

کلمه شبهه در این قاعده به معنای عام به کار رفته است. در قاعده مورد بحث حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبه بار شده است و نظر به صنف خاص (متهم و قاضی) ندارد و شبه بر هر کدام می توان عارض شود،بنابراین باید بگویم مجرای قاعده ی درء به مواردی منحصر است که دلیل چندانی بر حکم اعم از شرعی یا قضایی وجود ندارد و اصل حکم مورد تردید بوده و مجرای برائت است هنر این قاعده این است که در مواردی که ادله و اصول اقتضای مجازات دارند جاری شود و مانع اجرای حد گردد ولی به جهت اصطیادی بودن این قاعده دارای عموم و اطلاق نبوده و باید به قدر متیقن آن عمل کرد تا باعث سوء استفاده از قاعده نشود.

قاعده ی درء از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است.براساس نظریات انها باید حد عقلایی را در قاعده ی درء مد نظر داشت.

کلید واژگان:۱٫درء۲٫قاعده۳٫شبهه۴٫جهل

مقدمه

در تمام نظام های حقوقی دنیا تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد و با ایجاد نهادهای کارآمد قضایی حقوق متهمان را تضمین کند. یکی از این قوانین که کم و بیش در همه نظام های حقوقی دنیا وجود دارد تفسیر شک به نفع متهم است که در حقوق کیفری نوین از آن به عنوان فرض برائت یاد می کنند. در نظام کیفری اسلام نیز مواردی از این دست وجود دارد ه قاعده درء از آن جمله است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است و فقیهان زیادی به آن فتوا داده و عمل کرده اند. موارد بسیاری پیش می آید که برای اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی وجود ندارد ولی قانونگذار راه های مختلفی را برای اثبات اتهام قرار داده است اما قواعد عقلایی که شرع اسلام آنها را به امضا رسانده اجازه می دهد تا زمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده حکمی را با شک و شبهه اجرا کنند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده درء شهرت دارد.

مفاد اجمالی این قاعده(به بیان اکثریت)عبارت از این است که با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم مجازات را ساقط کنند بعبارت بهتر این قاعده افراد را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم نسبت به کمیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند زیرا باید آنرا یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است.

حال که ما چنین قاعده ای با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم چه جایگاهی می توان برای قاعده درء در میان سایر نهادها و تاسیسات حقوقی قائل شد.آیا می توان گفت که قاعده درء در بردارنده حکم عام و کلی است و سایر تاسیسات حقوقی متاثر از آن هستند.آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد.وجود توامان این دو (نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری چگونه می توان تعریف کرد و قانون گذار قاعده را چگونه تفسیر می کند و نقش قاعده درء در موارد مالانص فیه چیست.

اسلام همواره مسلمانان و حاکمان را از اینکه خون بی گناهی بر زمین ریخته شود و یا حرمت و آبروی انسانی مورد تعرض قرار گیرد بر حذر داشته و بر حفظ حقوق آنان تأکید ورزیده است و می گوید تا سر حد امکان حدود را از مسلمانان بردارید اگر امام مسلمین در عفو و بخشش خطا کند بهتر است از اینکه در مجازات و عقوبت اشتباه کند زیرا اشتباه در عفو بر اشتباه بر کیفر ترجیح دارد.

اهمیت تحقیق

از آنجایی که بسیاری از آرای محاکم و دادگاه ها به خصوص زمانی که از مصادیق شبهه بوده مستند به قاعده درء می باشد،لازم  می دانیم به بررسی واقعی قاعده درء و جایگاه آن در فقه و حقوق بپردازیم زیرا محتوای قاعده به طور اجمال پذیرفته شده و مسلم است.ولی آیا (تدرا الحدود بالشبهات)قاعده ای مستقل و با شرایط ویژه و استثنایی است تا بتوان حکم ثابت شده را برداشت و اجرا نکرد یا همان اصل عدم و برائت شرعی بوده و موضوعش شک بدوی مورد بحث در اصول فقه است و یا فرعی از فروع اصل عدم و برائت شرعی است که در بخشی از احکام مثل حدود و مجازاتهای معین کاربرد دارد و با احتیاط سازگار است .روشن شدن ماهیت حقیقی قاعده کمک زیادی به قضات و کسانی که قاعده را در آرا و نظرات خود به کار می گیرند خواهد کرد.

تعداد صفحه : ۱۱۲

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153155]

—-

پشتیبانی سایت :       

*