Get a site

پایان نامه ارشد:شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد

پایان نامه رشته :زیست شناسی

گرایش : ژنتیک

     دانشکده علوم پایه

     گروه زیست شناسی

 

    پایان نامه

   برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ژنتیک

 

شناسایی جهش در ژن آنژیوتانسین بیماران مبتلا به آترواسکلروزیس مراجعه کننده به بیمارستان افشار یزد

 

استاد راهنما :

دکتر مهری خاتمی

 

استاد مشاور :

دکتر سید محمد مشتاقیون

 

اسفند ماه ۱۳۹۲

 

عنوان                                                         فهرست مطالب                                   صفحه

۱  فصل اول:  مقدمه ۱
۱- ۱  بیماری های قلبی ۲
۱-۲  تعریف آترواسکلروزیس. ۲
۱-۳  عواملی که در ایجاد آترواسکلروزیس حضور دارند ۳
۱-۳-۱  سلول های درگیر در آترواسکلروزیس. ۳
۱-۳-۲  اکسیداسیون و آترواسکلروزیس. ۶
۱-۳-۳  التهاب و استرس های اکسیداتیو. ۷
۱-۳-۴  شکل گیری پلاک ها. ۹
۱-۳-۵  آشفتگی در مکانیسم های حفاظتی ۹
۱-۴  عواملی که خطر بیماری آترواسکلروزیس را افزایش می دهد ۱۰
۱-۴-۱  کاهش غلظت HDL-C   ۱۰
۱-۴-۱-۱  ژنتیک های HDL – C. 11
۱-۴-۱-۲  نقش های متفاوت HDL – C. 11
۱-۴-۲  افزایش فشارخون. ۱۶
۱-۴-۲-۱  سیستم های درگیر در فشارخون ۱۶
۱-۴-۳  سیگارکشیدن. ۱۷
۱-۴-۴  ژنتیک و آترواسکلروزیس. ۱۷
۱-۴-۴-۱  ژنتیک های Dyslipidemia 17
۱-۴-۴-۲  پلی مورفیسم های ژنتیکی در نیتریک اکسیدسنتاز اندوتلیالی. ۱۸
۱-۴-۴- ۳  پلی مورفیسم هادر گلوتاتیون پراکسیداز ( GPx ). 18
۱-۴- ۴-۴  پلی مورفیسم های افزایش هموسیستئین. ۱۹
۱-۴-۴-۵  پلی مورفیسم هایی در فیبرینوژن ۱۹
۱-۴-۴-۶  واریانت های میتوکندریایی ۲۰
۱-۴-۵  نقش آلودگی ۲۱
۱-۵  عواملی که در آترواسکلروزیس جلوگیری می کند ۲۱
۱-۵-۱  استروژن ها. ۲۱
۱-۵- ۲  آنتی اکسیدان ها  و عمکرد آنها ۲۱
۱-۵-۳  پرهیزهای غذایی. ۲۲
۱-۵-۴  ورزش. ۲۳
۱-۶  سیستم RAAS و عملکرد آن. ۲۳
۱-۷  طبقه بندی ترکیبات RAAS و ویژگی شان. ۲۵
۱-۷-۱  رنین. ۲۵
۱-۷-۲  آنژیوتانسینوژن ، آنژیوتانسین ۱ و ۲ ۲۵
۱-۷-۳  آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۱ (ACE ) و آنزیم مبدل آنژیوتانسین ۲ ( ( ACE2.  ۲۶
۱-۷-۴  رسپتورهای ۱ و ۲. ۲۷
۱-۸  التهاب و سیستمRAAS. 29
۱-۹  واریانت ها در ژن AGT 30
۱-۱۰ RAAS  موضعی. ۳۰
۱-۱۰-۱ RAAS  موضعی در قلب ۳۱
۱-۱۱  تولید آنژیوتانسین بافتی ۳۱
۱-۱۱- ۱ تولید آنژیوتانسین در جریان درونی ( بین شکاف ). ۳۱
۱-۱۱-۲ تولید آنژیوتانسین در غشاء سلولی. ۳۲
۱-۱۱-۳  تولید آنژیوتانسین در داخل سلول ۳۲
۱-۱۲  تاثیرات RAAS  روی سلول های قلبی. ۳۳
۱-۱۳  تاثیرات RAAS روی جریان کرونری ۳۴
۱-۱۴  تاثیرات RAAS روی جریان منظم شریان ۳۴
۱-۱۵  جداسازی و خالص سازی DNA 36
۱-۱۶ واکنش زنجیره پلی مراز   ۳۸
۱-۱۶-۱  مراحل اصلی در واکنش زنجیرۀ پلی مراز ۳۹
۱-۱۶-۲ طراحی پرایمر  . ۴۰
۱-۱۶-۳ دمای اتصال پرایمر   ۴۱
۱-۱۷  الکتروفورز ۴۲
۱-۱۸  روش آشکارسازی اسیدنوکلئیک. ۴۳
۱-۱۹  یافتن جهش ها با روش PCR – SSCP. 44
۱-۲۰ تعیین توالی بازهای DNA 46
۱-۲۱ مروری بر مطالعات گذشته. ۴۸
۱-۲۲ اهداف تحقیق ۵۲
۲   فصل دوم : مواد و روش ها. ۵۳
۲-۱  مشخصات بیماران. ۵۴
۲-۲  بافرها و محلول ها. ۵۵
۲-۲-۱  روش تهیه EDTA 55
۲-۲-۲  روش تهیه الکل ۷۵/. ۵۵
۲-۲-۳  روش تهیه پرایمرها. ۵۵
۲-۲-۴  روش تهیه اتیدیوم بروماید. ۵۵
۲-۲-۵  روش تهیه بافر TBE 10X 56
۲-۲-۶  روش تهیه بافر TBE ./5X 56
۲-۲-۷  روش تهیه لودینگ بافر PCR. 56
۲-۲-۸  روش تهیه لودینگ بافر SSCP 57
۲-۲-۹  روش تهیه محلول NAOH. 57
۲-۲-۱۰  روش تهیه آمونیوم پرسولفات ۱۰/. ۵۷
۲-۳  کیت استخراج DNA 57
۲-۴  تکنیک PCR. 59
۲-۴-۱  شرایط تکثیر قطعه مورد نظر ۶۰
۲-۴-۲  مراحل PCR 61
۲-۵  الکتروفورز ژل آگاروز. ۶۱
۲-۶  آنالیز ژل SSCP. 62
۲-۷  آماده سازی ژل پلی آکریل آمید ۶۲
۲-۸  مراحل رنگ آمیزی ژل SSCP 63
۳  فصل سوم : نتایج. ۶۴
۴  فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری ۷۲
۴-۱  نتیجه گیری. ۷۶
۴- ۳  پیشنهادات. ۷۷
۴-۴  مراجع ۷۸
عنوان                                                   فهرست شکل ها                                      صفحه
شکل ۱-۱: مکانیسم پیشنهادی در وقوع آترواسکلروزیس ۱۰
شکل ۱-۲ : خلاصه ای از تاثیرات HDL-C. 15
شکل ۱-۳ : کل عملکرد سیستم RAAS 24
شکل ۱-۴ : مسیر کلاسیک و غیر کلاسیک RAAS . 28
شکل ۱-۵ : ساختار پروتیین های درگیر در سیستم RAAS 29
شکل ۱-۶ : طرح پیشنهادی تولید آنژیوتانسین ۱ و ۲ درقلب. ۳۳
شکل ۱-۷ : تاثیرات آنژیوتانسین ۲ روی قلب. ۳۵
شکل ۱-۸ : مراحل زنجیره پلی مراز ۴۰
شکل ۱-۹ : ژل الکتروفورز . ۴۳
شکل ۱-۱۰ : روش SSCP . 46
شکل ۳-۱ : تصویری از الکتروفورز محصول PCR نمونه های مورد مطالعه بر روی ژل آگاروز ۶۵
شکل ۳-۲ : تصویری از آنالیز SSCP روی ژل پلی آکریل آمید ۶۶
شکل ۳-۳ : تشخیص جهش ۴۳۶۰C>T  با بهره گرفتن از تکنیک SSCP  و تعیین توالی ۶۷
شکل ۳-۴ : تشخیص جهش ۴۵۴۳T>C  با بهره گرفتن از تکنیک SSCP  و تعیین توالی ۶۷
شکل ۳-۵ : هم ردیفی نوکلئوتید برای تغییر ۴۳۶۰C>T 68
شکل ۳-۶ : هم ردیفی نوکلئوتید برای تغییر۴۵۴۳T>C. 65
شکل ۳-۷ : هم ردیفی پروتیین برای تغییر T207M 66
شکل ۳-۸ : هم ردیفی پروتیین برای تغییر M268T 66
شکل ۳-۹ : نتیجه Blastn برای جهش ۴۳۶۰C> T همولوگ با حیوان pan paniscus. 67
شکل ۳-۱۰ : نتیجه Blastn  برای جهش ۴۵۴۳T> C همولوگ با حیوان pan paniscus.  ۶۷
عنوان                                                      فهرست جداول                                       صفحه
جدول ۱-۱ : فعالیت های رسپتور نوع یک و دو آنژیوتانسین ۲ ۲۸
جدول ۱-۲ : مواد لازم جهت تهیه ژل SSCP با درصدهای مختلف ۴۵
جدول ۲-۱ : مشخصات بیماران. ۵۵
جدول ۲-۲ : مشخصات پرایمر در این مطالعه. ۵۹
جدول ۲-۳ : مقدار مواد مورد استفاده در مخلوط PCR در حجم Lµ۲۵. ۶۰

چکیده :

آترواسکلروزیس “بیماری اصلی عروق کرونر قلب”  بیماری است که بر روی شریان های بزرگ و متوسط بدن تاثیر می گذارد.  انواع متفاوتی از سلول ها، اندام ها و شماری از فرآیندهای فیزیولوژیکی در این عارضه درگیر هستند. سیستمRAAS  یک سیستم مهم در تنظیم فشارخون، آب و الکترولیت های بدن انسان و سایر موجودات زنده است. مطالعه وسیعی روی واریانت های ژن های کد کنندۀ این سیستم، که باعث گسترش فشار خون و بیماری آترواسکلروزیس می گردد، صورت گرفته است. ژنAGT  نخستین ژنی است که با فشارخون بالا ارتباط دارد و واریانت های این ژن احتمالا با افزایش فشارخون و گسترش آترواسکلروزیس مرتبط هستند.
این مطالعه بر روی دومین اگزون ژن AGT  (آنژیوتانسین) بر روی ۷۰ فرد مبتلا به آترواسکلروزیس انجام گرفت. پس از استخراج DNA از نمونه ها و PCR ، ژن تکثیر شده با روش SSCP 5 برای یافتن پلی مورفیسم یا تغییرات جدید در ژن، مورد بررسی قرار گرفت. هفت مورد از نمونه های دارای شیفت باندی برای تعیین ماهیت تغییر، تعیین توالی شدند. در این بررسی دو جهش در موقعیت های ۴۵۴۳T>C و ۴۳۶۰C>T  مشخص شد، که در جهش اول متیونین موقعیت ۲۶۸ به تروئونین (M268T) و در جهش دوم در کدون ۲۰۷ اسیدآمینه تروئونین به متیونین (T207M) تبدیل می گردد. این تغییرات احتمالا افزایش غلظت های پلاسمایی AGT  و افزایش فشارخون را به همراه دارند.
کلمات کلیدی:آترواسکلروزیس، آنژیوتانسینوژن،  PCR-SSCP، موتاسیون، آنژیوتانسین ۲، فشار خون  بالا

فصل اول:

مقدمه

  • ۱ بیماری­های قلبی:

بر طبق آمار منتشر شده بیماری های قلبی در سال ۲۰۱۲، هر ساله در آمریکا حدود ۷۹۵۰۰۰ نفر با حمله قلبی مجدد (عود کننده) مشاهده می شوند، و در هر ۴۰ ثانیه یک نفر از هر ۱۸ نفر در نتیجه حمله  قلبی دچار مرگ می شود. سالانه میلیون ها دلار صرف هزینه های درمان بیماری های قلبی می گردد. اگرچه میزان مرگ و میر در بیماران قلبی کاهش یافته است، اما ظرفیت باقی مانده هنوز هم بالا است (۱).

  • ۲ تعریف آترواسکلروزیس[۱]:

تصلب شرایین یا سختی رگ ها (آترواسکلروزیس)، یک بیماری عروقی است و نوعی از آرتریواسکلروزیس  (Arteriosclerosis) است که با رسوب لیپید و مواد دیگر بر روی دیواره داخلی برخی رگ ها مشخص می گردد. نتیجه این فرآیند تشکیل پلاک های فیبری- چربی (آتروما)[۲] بوده که با افزایش سن رفته رفته زیاد می شود و موجب تنگی رگ و یا دیگر عواقب می گردد (۲).
تصلب شرایین یکی از دلایل عمده  مرگ و میر بزرگسالان در جوامع پیشرفته است، به طوری که در ایالات متحده آمریکا به تنهایی سالانه حدود ۱۱۲ میلیارد دلار هزینه در بر دارد (۳) .
آرتریواسکلروز یک اصطلاح کلی برای ضخیم‌شدن و سفتی دیواره شریانی است (تصلب شرایین). یک نوع آرتریواسکلروز، آترواسکلروز است این بیماری در شریانهای بزرگتر ایجاد می‌شود. در این بیماری عروق و رگ‌ها حالت ارتجاعی خود را از دست ‌می‌دهند و قطر عروق تغییر می‌کند. بالا بودن کلسترول خون، فشار خون بالا، عوامل ژنتیک و مصرف سیگار احتمالاً مهم‌ترین عوامل دخیل در ایجاد آترواسکلروز هستند. آترواسکلروز با ایجاد سکته قلبی و مغزی مهم‌ترین عامل مرگ ‌و میر در جوامع غربی است (۳).
آرﺗﺮیواﺳکلروز در ﻣﺮدان ﺷایع ﺗﺮ اﺳﺖ. افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدی از علل اصلی شروع و پیشرفت آرتریواسکلروز محسوب می‌گردد (۳).

تعداد صفحه : ۱۰۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***