Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم قرآن وحدیث

عنوان : شیوه های امر به معروف  و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید

دانشکده اصول الدین شعبه تهران

پایان نامه جهت أخذ کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث

عنوان

شیوه های امر به معروف  و نهی از منکر در قرآن و حدیث بااستفاده ازابزارهای جدید

استاد راهنما

آقای دکترغلامحسین تاجری نسب

استاد مشاور

خانم دکترملیحه سادات سیدرضا

دی ماه۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اهمیت و ضرورت امر به معروف و نهی از منکرموردتأییدعقل است ولی اگر مستند به آیات وروایات گردد متقن ومحکم می شود چون عده ای واجب دینی رافقط در نماز و روزه  می دانند وبه امر به معروف و نهی از منکر به دید یک مستحب وغیر تکلیفی می نگرند واز طرفی با معروفها ،منکرها وابزار شناخت آن آشنا نیستند. واز تاثیر علم ،تکنولوژی وتبلیغ بر نگرش ها نسبت به معروفها و منکرها  نباید غفلت کنند . وازرابطه امر به معروف و نهی از منکر با آزادی و تعلیم وتربیت آگاهی ندارندوعمل به این واجب دینی را درتعارض با آزادی می دانندلذا از عمل به آن طفره می روند.

اهمیت و ضرورت اتخاذ شیوه های صحیح و مناسب ونوع ابزار جدید برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر کاملا امری بدیهی است. نا آگاهی از ابزارها وروش های نوین در اجرای این فریضه چه بسا عکس العمل منفی در فرد مخاطب ایجاد کند. تبعات سوء و پیامدهای منفی ناشی از به کار بستن روش های نامناسب است! ونداشتن آگاهی ودانش روز نسبت به ابزار کار برای اجرای این امر در جامعه ما، مصادیق بسیاری دارد .

همچنین امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی ودارای مراحل ومراتب است وهمگان عهده دارآن می باشند لذا ما در این نوشتار با بهره گرفتن ازروش کتابخانه ای ازکتابهای مختلف ،مقاله ها ،نرم افزارها وسایتها به شیوه‌هاو ابزارهای جدید ،مفید و کاربردی آن اشاره می کنیم، امید است که اشاره به این شیوه هاوابزارها ما را در هر چه بهتر عمل کردن به این فریضه الهی رهنمون گرداند.

کلید واژه: شیوه های امر به معروف و نهی از منکر،ابزارها ی جدید ،معروفها ،منکرها ،مراحل ،اهمیت ،موفقیت، شیوه ها

 

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول : کلیات تحقیق. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ۶

سؤال های تحقیق ۸

روش تحقیق ۹

بخش دوم : امر به معروف و نهی از منکر  از منظر قرآن و حدیث. ۱۱

فصل اول : جایگاه و ضرورت امر به معروف و نهى از منکر از منظر قرآن و روایات  ۱۲

الف : جایگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن ۱۵

ب : جایگاه امر به معروف و نهی از منکر از منظر حدیث. ۲۲

ج:  ضرورت امر به معروف و نهی از منکر. ۳۴

د: زمان وجوب امر به معروف و نهی از منکر. ۳۷

۱- داشتن علم وآگاهی نسبت به معروفها و منکرها ۳۷

۲- احتمال تاثیردرمخاطب ۳۸

۳-  استمرارانجام گناه ۳۸

۴- مشکل ساز نبودن وامنیّت در امر و نهی ۳۹

فصل دوم  : آشنایی با برخی از معروفها ومنکرها در قرآن و روایات. ۴۰

الف: ابزار و معیارشناخت معروفهاومنکرها. ۴۰

 1. فطرت : ۴۰
 2. عقل : ۴۲
 3. شرع : ۴۳
 4. عرف و اجتماع ۴۴

ب:  برخی معروفها و منکرها درقرآن وحدیث. ۴۴

برخی معروفها در قرآن و حدیث ۴۴

برخی منکرها در قرآن و حدیث ۴۵

فصل سوم :  بررسی عدم تعارض امر به معروف و نهی از منکرباآزادی وتکنولوژی. ۴۶

الف: رابطه امر به معروف و نهی از منکربا آزادی انسان. ۴۶

ب: تأثیرتکنولوژی بر امر به معروف و نهی از منکر. ۵۰

اثر تکنولوژی بر امر به معروف ۵۱

الف – بعد معرفتی.. ۵۱

ب – بعد مساله آفرینی.. ۵۲

فصل چهارم : امر به معروف و نهی از منکردرارتباط باتعلیم ،تربیت وتبلیغ. ۵۴

الف: اهمیّت تبلیغ وتعلیم وتربیت دراسلام. ۵۴

تبلیغ وتعلیم وتربیت در اسلام ۵۵

بخش سوم : شیوه ها و ابزارهای جدید  امر به معروف و نهی از منکر براساس قرآن و حدیث. ۶۳

فصل اول: شیوه های جدید امر به معروف و نهی از منکر برخواسته از قرآن و احادیث  ۶۴

برخی شیوه های کاربردی:. ۶۴

 1. آگاهی بخشیدن: ۶۴

۲-  شیوه « تدریج » ۶۵

۳-  شیوه زبانی (گفتاری): ۶۷

الف. امر و نهی ساده.. ۶۷

ب.امر و نهی حکیمانه.. ۶۸

ج : – استفاده از گفتار نرم.. ۶۹

د- استفاده ازسخنان پند آمیز:.. ۷۰

ه- امر و نهی عاطفی واحساس دوستی.. ۷۱

و- امر و نهی صریح وکنایی.. ۷۱

ی- امر ونهی توضیحی.. ۷۲

س- امر و نهی تشویقی.. ۷۲

ق- امر و نهی آرام و تند.. ۷۵

ز-  امر و نهی مذمتی.. ۷۶

س. امر و نهی تهدیدی.. ۷۶

ق. امر و نهی ملی و جهانی.. ۷۷

۴-  شیوه نوشتاری ۷۷

۵- شیوه استدلال به آیات قرآنی ۷۸

۶-  شیوه « مستقیم وغیرمستقیم » ۷۹

۷-  شیوه « فردی » و « جمعی » ۸۰

۸- شیوه تکرار ۸۱

۹- شیوه عملی : ۸۱

۱۰- شیوه « ستایش » ۸۴

۱۱-شیوه« نکوهش » ۸۶

موارد سرزنش در آیات قرآن کریم وروایات و ….. ۸۶

۱۲- شیوه کنترل ۸۸

الف – نظارت های اجتماعی درونی.. ۸۹

ب – نظارت های اجتماعی بیرونی (یا خارجی).. ۸۹

نکته:.. ۹۰

۱۳- شیوه « یادآوری نعمت ها و مسئولیت ها» ۹۱

۱۴- شیوه بیان پاداش وعقاب ۹۳

۱۵- شیوه تغافل ۹۴

۱۶- شیوه ی « ارائه جایگزین » ۹۶

۱۷- شیوه « تخلیه روحی – روانی » ۹۷

۱۸- شیوه « استناد به الگوها » ۹۹

۱۹- شیوه « تنظیم روابط» ۱۰۰

الف – گسترش روابط:.. ۱۰۱

ب – محدود سازی روابط.. ۱۰۳

ج – قطع روابط.. ۱۰۳

۲۰- شیوه ی هنری ۱۰۶

۲۱- شیوه آئینه‏وار ۱۰۷

۲۲- شیوه آماده‏سازى‏ ۱۰۸

۲۳- شیوه تلقین‏ ۱۰۸

۲۴-  شیوه امید دادن‏ ۱۰۹

۲۵- شیوه توجه به ظرفیت افراد ۱۰۹

۲۶- شیوه کنایه گویى‏ ۱۱۰

۲۷- شیوه ایجاد محبّت‏ ۱۱۰

۲۸- شیوه تحریک عواطف‏ ۱۱۱

۲۹- شیوه مخفیانه و مختصر ۱۱۱

۳۰- شیوه مماشات‏ ۱۱۲

۳۱- شیوه خشکانیدن‏ ریشه مفاسد: ۱۱۲

۳۲- شیوه تنگ کردن‏ زمینه بر منکر با انجام معروف ۱۱۳

۳۳-  شیوه ‏ی ،انجام معروف ونهی ازمنکر با توجه به زمان ۱۱۴

۳۴- شیوه ی امر و نهی به نوجوانان ۱۱۴

۳۵- شیوه ی امر و نهی به جوانان ۱۱۵

الف- آشکار کردن هدف دین و نقش آن در زندگی.. ۱۱۶

ب- درک زبان، منطق و احساسات جوانان.. ۱۱۶

ج- اجتناب از افراط و تفریط.. ۱۱۷

د- آشکار کردن فلسفه احکام.. ۱۱۷

ه- تبلیغ عملی از سوی الگوها.. ۱۱۷

و- به کارگیری روش های نو.. ۱۱۸

۳۶- شیوه امر ونهی بزرگسالان ۱۱۸

۳۷- شیوه های امر و نهی به رؤسا ۱۱۹

۳۸- شیوه ی امر و نهی به دانشمندان ۱۲۰

۳۹- شیوه ی امر و نهی به اعضای خانواده ۱۲۱

۴۰- شیوه ی امر و نهی به دوستان و اقوام ۱۲۳

۴۱- شیوه ی امر و نهی به بانوان ۱۲۴

۴۲- شیوه کاربرد تشبیه ۱۲۶

۴۳- شیوه کاربرد استعاره ۱۲۷

۴۴- شیوه کاربرد سجع ۱۲۸

۴۵- شیوه هجرت از محیط شرک ۱۲۸

۴۶- شیوه تبعید ۱۲۹

۴۷- شیوه پاسخ بدی با نیکی ۱۲۹

۴۸- شیوه مدارا با نادانان ۱۳۰

۴۹- شیوه تداوم ۱۳۱

۵۰- شیوه قهر و سکوت ۱۳۱

۵۱- شیوه افشاگری ۱۳۳

۵۲- شیوه توبیخ و تهدید و هشدار ۱۳۴

۵۳- شیوه خویشتن داری ۱۳۵

۵۴- شیوه عفو و گذشت ۱۳۶

۵۵- دورى از دشنام ۱۳۸

۵۶- ورزش و امر به معروف و نهی از منکر : ۱۳۸

۵۷- بکار گیری فن آوری ونرم افزار ها( ICT)  در ترویج  امر به معروف و نهی از منکر ۱۳۹

۵۸- شیوه امر به معروف و نهی از منکربا « اقلیت های دینی و مذهبی» ۱۳۹

فصل دوم: ابزارهای جدیدتکنولوژی درراستای توسعه وثمر بخشی امر به معروف و نهی از منکر ۱۴۱

رسانه ۱۴۱

۱ـ مطبوعات ۱۵۱

۲ـ رادیو ۱۵۲

۳ـ تلویزیون ۱۵۲

۴- ماهواره ۱۵۴

۵- اینترنت: ۱۵۶

کاربردهای چت.. ۱۵۷

آسیب های چت.. ۱۵۹

۶- تلفن همراه ۱۶۰

زندگی آنلاین.. ۱۶۱

زندگی دوم.. ۱۶۳

۷- خبرگزاری‌ها و آژانس‌های خبری ۱۶۴

فصل سوم:  مراحل امر به معروف و نهی از منکر. ۱۶۶

۱-  مرحله قلبی ۱۶۶

۲ –  مرحله زبانی ۱۶۷

فصل چهارم: علل موفّقیّت و عدم موفقیت امرین  به معروف و ناهیان از منکر. ۱۷۱

الف : عوامل موفقیت امرین به معروف و ناهیان از منکر. ۱۷۱

 1. یادگیرى راه رسم صحیح و مناسب ۱۷۱
 2. اهمیت دادن به پیش گیرى ۱۷۲
 3. ریشه یابى و از بین بردن زمینه هاى منکرات ۱۷۳
 4. شروع از نزدیکان ۱۷۴

۵-  جلب اعتماد ۱۷۶

ب: عوامل عدم کارایی و عدم موفقیت امرین  به معروف و ناهیان از منکر. ۱۷۷

 1. ترس از ضررهاى مالى و جانى ۱۷۷
 2. ضعف غیرت دینى ۱۷۸
 3. طمعکارى ۱۷۹
 4. بى اثر پنداشتن امر و نهى ۱۷۹
 5. روحیه سازشکارى : ۱۸۰
 6. اعتقاد به جبر ۱۸۱
 7. برداشت غلط از انتظار فرج : ۱۸۴
 8. انزواطلبى ۱۸۵
 9. انکار مسئولیت هاى اجتماعى ۱۸۶

بخش چهارم: نتایج تحقیق وپیشنهادات. ۱۸۷

الف : نتیجه گیری:. ۱۸۸

ب : پیشنهادها. ۱۸۹

۱- انجام تحقیقات مستمر ۱۸۹

۲- امکان ثبت اطلاعات ۱۸۹

۳- بازشناسی مفاهیم و مصادیق ۱۸۹

۴- اولویت بندی ۱۸۹

۵- تشکیل کمیته ها و کارگروه های تخصصی ۱۹۰

۶- تدوین متون آموزشی مناسب ۱۹۰

۷- استفاده از ابزار هنر و رسانه ها ۱۹۰

منابع و مآخذ ۱۹۲

 

 

مقدمه

اسـاس و پـایـه همه شریعتهای الهی , بر امر به معروف و نهی از منکر، اطاعت ، دوستی ، رحمت و مـدارا اسـتوار شده است . امر به معروف و نهی از منکر برجسته‏ترین، بارزترین و گرامى‏ترین واجب در بین واجبها مى‏باشد[۱] هدف تمام انبیاء و اولیاء اصلاح جامعه بشرى بوده است و مؤثرترین ابزار براى رسیدن به این هدف بزرگ امر به معروف و نهى از منکر است.

قرآن کریم به کرّات به اهمیت این فریضه اشاره نموده و آمرین به معروف و نهى کنندگان از منکر را از صالحین، رستگاران و بهترین امّت مى‏داند.[۲]با هدف برپایی جامعه ای  سالم و سرشار از فضایل و تهی از رذایل ، بر نظارت عمومی و همگانی آحاد جامعه بر رفتار یکدیگر پای می فشارد[۳] و این نظارت بر امر به معروف و نهی از منکر ، در قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان دو واجب در میان فروع دین مطرح بوده و وظیفه ای است که مسلمانان و مؤمنان درباره یکدیگر در محدوده جامعه اسلامی و برای تضمین سلامت جامعه از زشتی ها ایفا می کنند .

در روایات امر به معروف و نهى از منکر سبب امنیت، آبادانى، حلال شدن درآمدها، برپائى واجبات[۴] ، اصلاح امور دین ، دنیاو[۵]… معرفى شده است.و باید توجه داشت که اگر مردم در برابر منکرات سکوت کنند قهر خداوند همه را فرا خواهد گرفت زیرا منکر مثل آتشى است که اگر با نهى خاموش نشود همه چیز را مى‏سوزاند.

وقتی که اسلام ثواب هدایت یک فرد را برابر با آنچه که آفتاب بر آن می تابد می داند[۶] و تکلیف امر به معروف را یک وظیفه ی الهی و ادامه ی کار انبیاء و پیامبران معرّفی می کند، طبعاً این امر، مسلمین را وادار می کند که در این راه باابزارهاوشیوه های جدیدخود را به آب و آتش بزنند، اسلام را به هند و چین و فرانسه و آلمان و آمریکا و غیره برده قلبهائی از مردم آن دیار را شیفته ی اسلام ناب نمایند.

امر به معروف و نهى از منکر شیوه انبیاء و اولیاء است و کسى راه آنان را مى‏پیماید که امر به معروف و نهى از منکر کند. مضمون بعضى ازروایات این است که: کسانیکه با امر به معروف بدنبال رشد جامعه و توسعه ایمان و کار نیک مى‏باشند و با نهى از منکر بینى فاسقان را به خاک مالیده و از سقوط جامعه جلوگیرى مى‏کنند خلیفه و جانشین خدا و پیامبر در زمین هستند[۷] و اهداف الهى بوسیله آنها در جامعه تحقق پیدا مى‏کند.

پیامبران الهی , همیشه و همه گاه , بر آن بـوده انـد کـه بهترین شیوه امربه معروف ونهی ازمنکر، اطاعت وپیروی کردن ،رحـمـت ، مـهـربـانی و مهرورزی را در میان مردم بـگـسـتـرانـنـد و صلح ، صفا ،صمیمیت و آرامش را در جامعه های انسانی پایدار سازند،کمترمخاطبان آنها درمقابل ترک یاانجام عمل، مقاومت نشان می دادندویا میل به باز گشت داشتند.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر نه به دنبال خشونت‌ورزی است و نه خواهان تذکری است که موجب رنجش خاطر و کینه‌ورزی اشخاص نسبت به یکدیگر شود. امر به معروف و نهی از منکر نشانه عشق انسان به همنوع است.

در آمـوزه هـای اسلام، مسلمانان از خشونت در روابط اجتماعی و مستبدانه عمل کردن از طرف آمران وناهیان وهمچنین خودخواه وخود پسند بودن مخاطبان منع شده ا ند  و به رحمت, عفو ، گذشت ، مدارا ومطیع آمران وناهیانِ مورد اعتمادبودن ،دعوت شده اند[۸] .

کوتاه سخن اینکه امر به معروف و نهى از منکر نشانه غیرت دینى و احساس مسؤلیت است، باشد که با توفیقات الهى به این مهم بپردازیم تا از این رهگذر هم بر ایمان خویش بیافزائیم و هم در اصلاح جامعه سهیم باشیم.

اما  برای  عملی شدن این واجب دینی،اینکه ازچه شیوه وروش هایی باید استفاده شود که هم به واجب دینی عمل کرده باشیم وهم به بهترین نحو ،معارف راعملی و نواهی راریشه کن نموده باشیم ،طوری که باعث مقاومت ،تنفروتعصب درمخاطب نشود وایجاد زمینه فکری غلط وبرداشت نادرست از اسلام واحکام وقوانین آن  دربین مردم نگردد. احکام وقوانین اسلام ،آموزه های دینی ابزار ،ابتکار وخلاقیتی که مبتنی بر روش های نوین وسازگار باروحیه وخواستگاه مخاطب باشد را  می طلبد.

حال به اجرای موضوع پایانامه درغالب چهار بخش می پردازیم که دربخش اول کلیات ومفاهیم موضوع مطرح می شودودربخش دوم به اهمیت ،ضرورت وجایگاه امر به معروف و نهى ازمنکر  وشناخت آن درقرآن وحدیث بررسی می کنیم و دربخش سوم شیوه های جدید با کمک ابزارهای نوین  امر به معروف و نهى ازمنکر معرفی می گردد ودر بخش پایانی نتیجه گیری وپیشنهادات ذکر می گردد.

 

 

بخش اول : کلیات تحقیق

بیان مسأله

ثبات ودوام همه ادیان الهی , براحکام وقوانینی اسـتوار بوده است که مستقیماً از طرف خدا وضع می شود. که برجسته‏ترین، بارزترین و گرامى‏ترین آنها امر به معروف و نهی از منکر مى‏باشد.چون هدف تمام انبیاء و اولیاء ،اصلاح جامعه بشرى بوده و مؤثرترین ابزار براى رسیدن به این هدف بزرگ امر به معروف و نهى از منکر است.

قرآن کریم به کرّات به اهمیت این فریضه اشاره نموده و آمرین به معروف و نهى کنندگان از منکر را از صالحین، رستگاران و بهترین امّت مى‏داند. و برای برپایی جامعه ای  سالم و سرشار از فضایل و تهی از رذایل ، بر نظارت همگانی آحاد جامعه بر رفتار یکدیگر پای می فشارد وآنرا وظیفه ای می داند که مسلمانان و مؤمنان در مقابل یکدیگر در محدوده جامعه اسلامی و برای تضمین سلامت جامعه از زشتی ها ایفا می کنند .

در روایات امر به معروف و نهى از منکر سبب امنیت، آبادانى، حلال شدن درآمدها، برپائى واجبات ، اصلاح امور دین ، دنیاو… معرفى شده است.

امر به معروف و نهى از منکر شیوه انبیاء و اولیاء است و آنهابه بهترین شیوه ،امربه معروف ونهی ازمنکر را در میان مردم می گـسـتـرانـدنـد و صلح ، صفا ،صمیمیت و آرامش را در جامعه های انسانی پایدارمی ساختند،کمترمخاطبان آنها درمقابل ترک یاانجام عمل، مقاومت نشان می دادندویا میل به باز گشت داشتند.

فریضه امر به معروف و نهی از منکر نه به دنبال مخدوش کردن آزادی است و نه خواهان تذکّری است که موجب رنجش خاطر و کینه‌ورزی اشخاص نسبت به یکدیگر شود. امر به معروف و نهی از منکر نشانه عشق انسان به همنوع است.

در این پژوهش این سوال مهم مطرح است: دینی همچون دین اسلام  که خود را کامل و پایان بخش  ادیان الهی می داند و در برخی از آیات و روایات خود ، امر به معروف و نهی از منکررا وظیفه ای همگانی  و سبب امنیت، آبادانى، حلال شدن درآمدها، برپائى واجبات ، اصلاح امور دین ، دنیاو…می داند، آیا می تواند این وظیفه خطیر رابدون شناخت مخاطب ،شیوه ها وابزارها ی جدید ،معروفها ،منکرها ،مراحل ومراتب آن ،عملی کند؟

پژوهش گر در این نوشتار ضمن بیان اهمّیت  وضرورت آن در آیات وروایات ،باابزار شناخت ،معروفها و منکرهارادر قرآن و حدیث معرفی می کند وپس از اثبات عدم تضاد آن با آزادی ،با معرفی شیوه ها وابزارهای جدید به اجرای این فریضه الهی می پردازد،  تا به اتهامات بی پایه و اساس پاسخ دهد وعامل موفقیت دربر پایی معروفها وریشه کنی منکرها گردد.

-[۱] نهج البلاغه، کلمات قصار، ۳۷۴و طبرسی، فضل بن  حسن ،  تفسیر مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۸۴؛ ذیل آیه ۱۰۴ آل عمران

-[۲] آل عمران (۱۰۴و۱۱۴)

[۳] – توبه (۷۱)

[۴] – حر عاملى ،وسائل الشیعه، ) ۱۱( ) ۳۹۵ ) ( ۶(

[۵] – نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی انتشارات ،( ۲۵۲)

[۶] – شیخ انصاری مکاسب محرمه(۲)(۱۴۰)

[۷] – طبرسی فضل بن  حسن ،  مجمع البیان،( ۱)( ۴۸۴) ،ذیل آیه آل عمران ( ۱۰۴)

[۸] – کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول الکافی، ترجمه کمره ای(۳)( ۱۸۲ )

تعداد صفحه : ۲۲۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152947]

—-

پشتیبانی سایت :       

*