Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت M.A

گرایش: مدیریت تحول

عنوان:

بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳

 

استاد راهنما:

دکتر فرشید نمامیان

سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه ۳

۱-۲-بیان مسئله ۴

۱-۳-اهمیت وضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۴-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق ۵

۱-۵-اهداف تحقیق ۶

۱-۵-۱-هدف کلی ۶

۱-۵-۲-  اهداف ویژه: ۶

۱-۵-۳-اهداف کاربردی: ۶

۱-۶-فرضیه های تحقیق ۷

۱-۶-۱-فرضیه اصلی : ۷

۱-۶-۲-فزضیه های فرعی: ۷

۱-۷-روش تحقیق ۷

۱-۸-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق ۷

۱-۹-روش نمونه گیری ۸

۱-۱۰-ابزار گردآوری داده ها ۸

۱-۱۱-تعریف واژه ‏ها ۸

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه ۱۱

۲-۲-بیان مسئله ۱۲

۲-۳-تاریخچه پولشویی ۱۳

۲-۴-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران ۱۴

۲-۵-تاریخچه بانک صادرات ۱۸

۲-۶-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی ۲۲

۲-۶-۱-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین) ۲۲

۲-۶-۲- اساسنامه کمیته باسل (بال) ۲۳

۲-۶-۳- منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا ۲۳

۲-۶-۴- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO) 24

۲-۶-۵-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) ۲۴

۲-۶-۶- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF) 25

۲-۷-آمار مربوط به پول شویی ۲۷

۲-۷-۱-ایران؛ بهشت پول شویی ۲۸

۲-۸-بانکهای  ایران در مبارزه با پولشویی ۲۹

۲-۹-مکانیزم های  پولشویی ۳۲

۲-۱۰-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد ۳۳

۲-۱۰-۱- پولهای  خاکستری ۳۳

۲-۱۰-۲ پولهای  سیاه : ۳۳

۲-۱۰-۳- پولهای  کثیف (پولهای  آغشته به خون): ۳۳

۲-۱۱-گونه های جرم پولشویی در بانک ۳۴

۲-۱۲-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: ۳۴

۲-۱۲-۲-حساب های وابستگان؛ ۳۵

۲-۱۲-۳-حسابهای دسته جمعی؛ ۳۵

۲-۱۲-۴-حسابهای انتقالی واسط۲؛ ۳۶

۲-۱۲-۵- حواله های بانکی وغیره؛ ۳۶

۱۲-۱۲-۶- ترتیبات وثیقه وام؛ ۳۷

۲-۱۲-۷- حسابهای غیرفعال؛ ۳۷

۲-۱۲-۷-۱- نقل وانتقال پول ۳۷

۲-۱۲-۷-۲-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها ۳۸

۲-۱۲-۷-۳-استفاده از صندوق امانات بانک ها ۳۸

۲-۱۲-۷-۴-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) ۳۹

۲-۱۲-۷-۵-اسمورفینگ: ۳۹

۲-۱۲-۸- شرکت های مجازی ( کاغذی): ۴۰

۲-۱۲-۹-بانک های پوسته ای ۴۱

۲-۱۲-۱۰-شرکت های بیمه ۴۲

۲-۱۲-۱۱- صرافی ها ۴۲

۲-۱۲-۱۲-تجارت بین الملل ۴۳

۲-۱۲-۱۳-شعب اجاره ای ۴۳

۲-۱۲-۱۴-بازار اوراق بهادار ۴۵

۲-۱۳-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: ۴۵

۲-۱۴-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران ۴۸

۲-۱۵-آثار سوء  ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: ۵۱

۲-۱۶-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: ۵۲

۲-۱۷-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی ۵۳

۲-۱۷-۱-ریسک اعتباری ۵۴

۲-۱۷-۲-ریسک مشتری ۵۵

۲-۱۸-محصولات و خدمات پر ریسک نیزعبارتند از: ۵۶

۲-۱۹- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: ۵۹

۲-۱۹-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ۶۱

۲-۱۹-۱- شناسایی مشتری (KYC)1: 61

۲-۱۹-۱-۱-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: ۶۳

۲-۱۹-۲-گزارش دهی مبادلات مشکوک: ۶۵

۲-۱۹-۳-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی )تلفن ،سوئیفت و اینترنت( ۶۶

۲-۱۹-۵-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری ۶۷

۲-۱۹-۶-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها ۶۷

۲-۱۹-۷-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: ۶۸

۲-۱۹-۸-نگهداری سوابق: ۶۹

۲-۲۰-واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۰-۱- الزامات واحد تطبیق: ۷۲

۲-۲۱- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: ۷۳

۲-۲۲-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: ۷۵

 

 

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱-مقدمه ۸۱

۳-۲-قلمرو تحقیق ۸۱

۳-۲-۱-قلمرو موضوعی تحقیق ۸۱

۳-۲-۲-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ۸۱

۳-۳-روش نمونه گیری ۸۲

۳-۴-تعیین حجم نمونه ۸۲

۳-۵-ابزار گردآوری داده ها ۸۳

۳-۶-بررسی پایایی ۸۳

۳-۷-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق ۸۴

۳-۸-تعیین روایی ۸۶

۳-۹-روش تحقیق ۸۶

۳-۹-۱آزمون کلموگروف- اسمیرنوف ۸۶

۳-۹-۲ضریب همبستگی اسپیرمن ۸۷

۳-۹-۳  ضریب همبستگی پیرسون ۸۸

۳-۹-۴  رگرسیون خطی ۸۹

۳-۹-۵  آزمون فریدمن ۹۱

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۹۵

۴-۲) ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری ۹۵

۴-۲-۱) توزیع فراوانی جنسیت ۹۵

۴-۲-۲) توزیع فراوانی میزان تحصیلات ۹۶

۴-۲-۳) توزیع فراوانی گروه سنی ۹۸

۴-۳) میانگین و انحراف معیار ۹۹

۴-۴-۲) آزمون فرضیات ۱۰۱

۴-۵) مدل مفهومی ۱۰۵

۴-۵-۱) آزمون دوربین واتسون ۱۰۶

۴-۳-۲) معادله ساختاری ۱۰۶

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه ۱۱۰

۵-۲-نتیجه گیری ۱۱۱

۵-۳-پیشنهادهای کاربردی ۱۱۲

۵-۳-۱- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: ۱۱۲

۵-۳-۲- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: ۱۱۲

۵-۳-۳- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: ۱۱۲

۵-۴-۳- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: ۱۱۳

۵-۴-پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۱۳

منابع ۱۱۴

پیوستها ۱۲۱

 

 

چکیده

نظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در میآورد. بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. ، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده  ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرف فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روش های ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از ۰۵/۰ بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی،کاریابی،پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.

کلمات کلیدی

پولشویی-بانک- روشها و مکانیزم ها مبارزه با پولشویی-درآمدهای غیرقانونی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاک است، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، ۱۳۷۷ :۷۷)

مبارزه با پول شویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری ازورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. بنابراین بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامه های مبارزه با پول شویی،کلیه بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پول شویی ملزم به رعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازما نهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پول شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول شویی بوده و برنامه های مبارزه با پول شویی را فعالانه دنبال می کنند. از آنجا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر ازاشخاص حقیقی است، لازم است ضوابط بانکها برای شناسایی مشتری های حقوقی دقیق تر از ضوابط حاکم برای شناسایی و احراز هویت مشتری های حقیقی باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی ۹:۱۳۸۴).

امروزه پول شویی ۲یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است ازتبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که باچنین جرایمی سر و کار دارد. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. ( شفیعی وصبوری دیلمی۱:۱۳۸۸ ).

در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده،پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روش های پول شویی بسیار مبتکرانه تر شده اند.

 

 

 

۱-۲-بیان مسئله

در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمین صندوق  بین المللی پول و بانک جهانی،درآمدهای نامشروعی که توسط پولشویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرارمی گیرند، در حدود ٢ تا ۵ درصد تو لید ناخالص جهانی است. همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد ، آزادسازی جریان ها ی سرمایه بین المللی،توسعه بانکداری الکترو نیکی و ابداع و به کارگیری ابز ارهای جدید الکترو نیکی برا ی نقل وانتقال وجوه در سطح بین المللی،پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است . از این رو، مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی و همکار ی کلیه کشورها است. (مایرز ۱۹۹۸,به نقل از کشتکار ۱:۱۳۸۹).

سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها م یگذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد.

در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه  به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی۵:۱۳۹۰).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۳۹

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154897]

—-

پشتیبانی سایت :       

*