Get a site

پایان نامه ارشد : بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

پایان نامه ارشد : بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

پایان نامه رشته زیست شناسی

گرایش : میکروبیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

گروه زیست شناسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش میکروبیولوژی

عنوان:

بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان

استاد راهنما:

دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

استاد مشاور:

دکتر عباس دوستی

دکتر حمید توکلی

زمستان ۱۳۹۰

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱-۱) جنس هلیکوباکتر. ۳
۱-۱-۲) عوامل حدت هلیکوباکتر پیلوری. ۵
۱-۱-۳) پروتیین های شوک حرارتی هلیکوباکتر پیلوری. ۷
۱-۱-۴) هلیکوباکتر هپاتیکوس ۸
۱-۱-۵) هلیکوباکتر بیلیس. ۱۰
۱-۱-۶) هلیکوباکتر پولوروم ۱۱
۱-۲)کیسه صفرا و مجاری صفراوی. ۱۲
۱-۲-۱) فیزیولوژی تشکیل و جریان صفرا ۱۲
۱-۲-۲) ترشح صفرا و ترکیب آن. ۱۳
۱-۲-۳) اسیدهای صفراوی. ۱۴
۱-۲-۵) کیسه صفرا و اعمال اسفتکتری. ۱۶
۱-۳) بیماری‌های کیسه صفرا ۱۷
۱-۳-۱) سنگ‌های کیسه صفرا ۱۷
۱-۳-۳) سنگهای کلسترولی و لجن صفراوی. ۱۹
۱-۳-۴) ریسک فاکتور ها ۲۳
۱-۳-۴-۱) سن و جنسیت ۲۳
۱-۳-۴-۲) نژادی و جغرافیایی. ۲۳
۱-۳-۴-۳) محیط ۲۳
۱-۳-۴-۴) اختلالات اکتسابی. ۲۴
۱-۳-۴-۵) ارث ۲۴
۱-۳-۵) لجن صفراوی. ۲۴
۱-۳-۶)سنگ کلسترولی. ۲۶
۱-۳-۶-۱) سنگ‌های پیگمانی. ۲۶
تشخیص. ۲۷
۱-۳-۷) علائم بیماری سنگ کیسه صفرا. ۲۸
۱-۳-۷-۱) سیر طبیعی. ۲۹
درمان. ۳۰
۱-۳-۷-۲) درمان جراحی. ۳۰
۱-۳-۷-۳) درمان طبی- حل کردن سنگ کیسه صفرا ۳۱
۱-۳-۸) کله سیستیت حاد ۳۲
۱-۳-۸-۱) مورفولوژی. ۳۵
۱-۳-۸-۲) خصوصیات بالینی کوله سیستیت حاد ۳۶
۱-۳-۸-۳) کله سیستیت بدون سنگ. ۳۶
۱-۳-۹) کله سیستوپاتی بدون سنگ. ۳۷
۱-۳-۱۰) کله سیستیت آمفیزماتو. ۳۸
۱-۳-۱۱-۱) کله سیستیت مزمن. ۳۸
۱-۳-۱۱-۲) مرفولوژی. ۴۰
۱-۳-۱۱-۳) خصوصیات بالینی کوله سیستیت مزمن. ۴۰
۱-۳-۱۱-۴) خصوصیات بالینی تشخیص کوله سیستیت حاد و مزمن. ۴۰
۱-۴) اختلالات مجاری صفراوی خارج کبدی. ۴۱
۱-۴-۱) کوله دوکولیتاز و کلانژیت صعودی. ۴۱
۱-۴-۲) آترزی صفراوی خارج کبدی. ۴۲
۱-۴-۲-۱) سیر بالینی. ۴۳
۱-۴-۳) تومورها ۴۳
۱-۴-۳-۱-۱) سرطان کیسه صفرا ۴۳
۱-۴-۳-۱-۲)مورفولوژی: ۴۴
۱-۴-۳-۱-۳) خصوصیات بالینی. ۴۴
۱-۴-۳-۲) کارسینوم مجاری صفراوی خارج کبدی، از جمله آمپول واتر. ۴۵
۱-۴-۳-۲-۱) مورفولوژی. ۴۵
۱-۴-۳-۲-۲) خصوصیات بالینی. ۴۶
فصل دوم: سوابق مربوط ۴۹
فصل سوم: مواد و روشها ۶۵
۳-۱) چکیده روش تحقیق. ۶۶
۳-۱-۲) جامعه مورد مطالعه ۶۷
۳-۱-۳) منطقه مورد پژوهش. ۶۸
۳-۱-۴) روش نمونه گیری. ۷۲
۳-۲-۱) آماده سازی  سنگ صفرا برای استخراج  DNA 74
۳-۲-۲) آماده سازی  لایه مخاطی کیسه صفرا برای استخراج  DNA 74
۳-۲-۳) آماده سازی مایع صفراوی برای استخراج  DNA 74
۳-۳) روش استخراج DNA  به روش کیت سینا ژن. ۷۵
۳-۴) واکنش زنجیره ای پلیمرازی. ۷۶
۳-۴-۱)مواد ۷۷
۳-۴-۱-۱) میکروتیوب ها و نوک سمپلرها ۷۷
۳-۴-۱-۲) محلول بافری PCR  با غلظت ۵X 77
۳-۴-۱-۳) Mgcl 2 77
۳-۴-۱-۴) Kcl 78
۳-۴-۱-۵) Tris Hcl 78
۳-۴-۱-۶) مخلوط نوکلئوزیدها (dNTPs) 78
۳-۴-۱-۷) Taq DNA polymerase. 79
۳-۴-۱-۷-۱) DNA polymerase Smart 79
۳-۴-۱-۸) پرایمرها ۷۹
۳-۴-۱-۹) سایز مارکر. ۸۰
۳-۴-۱-۱۰) اتیدیوم بروماید. ۸۱
۳-۴-۱-۱۱) Loading Buffer 81
۳-۴-۱-۱۲) ژل آگاروز ۸۱
۳-۴-۲) مواد لازم برای تهیه  TBE 1X 82
۳-۴-۲-۱) طرز تهیه بافر TBE 1X 82
۳-۴-۳) نرم افزارهای مورد استفاده ۸۲
۳-۹) ژل الکتروفورز محصولات PCR 90
۳-۱۰) کشت هلیکوباکتر. ۹۱
۳-۱۱-۱) بررسی میزان IgG هلیکوباکتر پیلوری در سرم خون. ۹۲
۳-۱۱-۲) شیکر الیزا ۹۵
۳-۱۱-۳) شوینده الیزا ۹۶
۳-۱۱-۴) خواننده الیزا ۹۷
۳-۱۱-۵) مراحل انجام آزمون الیزا که تقریبا در تمام انواع آن مشترک است عبارت است از ۹۸
۳-۱۱-۶) روش کار با کیت Monobind Anti-H. Pylori IgG 99
۳-۱۱-۷) مراحل انجام آزمایش H. Pylori IgG 100
فصل چهارم: نتایج ۱۰۲
۴-۱ ) نتایج مربوط به افراد مورد مطالعه در این پژوهش. ۱۰۳
۴-۲) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در بیماران کله سیستیت مزمن. ۱۱۴
۴-۳) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در بیماران کله سیستیت حاد ۱۱۶
۴-۴) نتایج مربوط به حضور ژن hsp60 در مایع صفرا گروه شاهد. ۱۱۸
۴-۵) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی تست IgG هلیکوباکتر. ۱۲۱
۴-۶) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی BMI 127
۴-۷) نتایج مربوط به ژن ۱۶s rRNA هلیکوباکتر بیلیس. ۱۳۱
۴-۸)  نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر هپاتیکوس ۱۳۳
۴-۹) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پولوروم ۱۳۳
۴-۱۰) نتایج مربوط به میزان فراوانی نسبی هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در سنگ کیسه صفرا در بیماران کله سیستیت مزمن. ۱۳۳
۴-۱۱) نتایج مربوط به کشت هلیکوباکتر. ۱۳۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۳۴
پیشنهادات ۱۴۸
منابع. ۱۴۹

فهرست جداول
جدول ۲-۱) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در مردها و زن ها  در طول  ۵ سال[۱۱۷] ۶۲
جدول ۲-۲) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در زن ها در طول  ۵ سال[۱۱۷] ۶۳
جدول ۲-۳) گزارش سازمان بهداشت جهانی از برآورد بروز، مرگ و میر ، و میزان شیوع انواع سرطان در زن ها در طول  ۵ سال[۱۱۷] ۶۴
جدول ۳-۱) نمونه ای از پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش. ۷۰
جدول ۳-۲) فرم رضایت اخلاق پزشکی مورد تایید کمیته منطقه ای اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای این تحقیق  ۷۱
جدول ۳-۳) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن Hsp60 هلیکوباکتر پیلوری. ۸۳
جدول۳-۴) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن Hsp 60 هلیکوباکتر پیلوری. ۸۳
جدول ۳-۵) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن s rRNA16 هلیکوباکتر پولوروم ۸۵
جدول ۳-۶) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن  ۱۶s rRNAهلیکوباکتر پولوروم ۸۵
جدول ۳-۷) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن s rRNA 16هلیکوباکتر بیلیس. ۸۷
جدول ۳-۸) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن ۱۶s rRNA هلیکوباکتر بیلیس. ۸۷
جدول ۳-۹) مقادیر مواد لازم برای PCR ژن s rRNA16 هلیکوباکتر هپاتیکوس ۸۹
جدول ۳-۱۰) برنامه دمایی دستگاه ترموسایکلر برای تکثیر ژن  s rRNA16هلیکوباکتر هپاتیکوس ۸۹
جدول ۳-۱۱) مواد مورد نیاز برای ساخت محیط کشت بهینه سازی شده برای رشد فرم کوکوئید هلیکوباکتر پیلوری  ۹۲
جدول۴-۱-۱) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت حاد در گروه های سنی مختلف ۱۰۵
جدول۴-۱-۲) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف ۱۰۶
جدول۴-۱-۳) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف ۱۰۷
جدول ۴-۱-۴) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۰۸
جدول ۴-۱-۵) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۰۹
جدول۴-۱-۶) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۱۰
جدول ۴-۱-۷) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس گروه شاهد در رده های سنی مختلف ۱۱۱
جدول ۴-۱-۸) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن گروه شاهد در ر ده های سنی مختلف ۱۱۲
جدول ۴-۱-۹) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد گروه شاهد در رده های سنی مختلف ۱۱۳

 
فهرست تصاویر
تصویر۳-۱) –A موقعیت جغرافیایی استان اصفهان در ایران. B- نقشه جخرافیایی استان اصفهان. ۶۹
تصویر۳-۲) ست جراحی کله سیستکتومی لاپراسکوپیک. ۷۲
تصویر ۳-۳) دو روش کله سیستکتومی باز و لاپراسکوپیک. ۷۳
تصویر۳-۴)کلانژیوپانکراتوگرافی برگشتی آندوسکوپیک. ۷۳

فهرست نمودار
نمودار ۴-۱-۱) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت حاد در گروه های سنی مختلف ۱۰۵
نمودار ۴-۱-۲) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف ۱۰۶
نمودار ۴-۱-۳) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف ۱۰۷
نمودار ۴-۱-۴) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۰۸
نمودار ۴-۱-۵) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۰۹
نمودار ۴-۱-۶) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد بیماران کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۱۰
نمودار ۴-۱-۷) مقایسه فراوانی نسبی هر دوجنس گروه شاهد در رده های سنی مختلف ۱۱۱
نمودار ۴-۱-۸) مقایسه فراوانی نسبی جنس زن گروه شاهد در ر ده های سنی مختلف ۱۱۲
نمودار ۴-۱-۹) مقایسه فراوانی نسبی جنس مرد گروه شاهد در رده های سنی مختلف ۱۱۳
نمودار ۴-۲-۱) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن و مرد کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۱۴
نمودار ۴-۲-۲) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۱۵
نمودار ۴-۲-۳) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران مرد کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۱۵
نمودار ۴-۳-۱) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن و مرد کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف ۱۱۶
نمودار ۴-۳-۲) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران زن کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف ۱۱۷
نمودار۴-۳-۳) مقایسه فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در مایع صفرا بیماران مرد کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف ۱۱۷
نمودار ۴-۴-۱) مقایسه میزان فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در هر دو جنس گروه شاهد در رده های سنی مختلف   ۱۱۸
نمودار ۴-۴-۲) مقایسه موارد مثبت hsp60 در مایع صفرا بیماران کله سیتیت مزمن با گروه شاهد در رده های سنی مختلف   ۱۱۹
نمودار ۴-۴-۳) مقایسه موارد مثبت hsp60 در مایع صفرا بیماران کله سیتیت حاد با گروه شاهد در رده های سنی مختلف   ۱۱۹
نمودار ۴-۴-۴) میزان فراوانی نسبی ژن hsp60 هلیکوباکتر پیلوری در بافت کیسه صفرا زنان کله سیستیت حاد در رده های سنی مختلف ۱۲۰
نمودار ۴-۵-۱) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در هر دو جنس بیماران کله سیستیت حاد ۱۲۱
نمودار ۴-۵-۲) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در زنان بیمار کله سیستیت حاد ۱۲۲
نمودار ۴-۵-۳) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  درمردان بیمار کله سیستیت حاد ۱۲۲
نمودار ۴-۵-۴) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در هر دو جنس بیماران کله سیستیت مزمن  ۱۲۳
نمودار ۴-۵-۵) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری در زنان بیمار کله سیستیت مزمن  ۱۲۳
نمودار ۴-۵-۶) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در مردان بیمار کله سیستیت مزمن  ۱۲۴
نمودار ۴-۵-۷) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری  در هر دو جنس گروه شاهد  ۱۲۵
نمودار ۴-۵-۸) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری در زنان گروه شاهد. ۱۲۵
نمودار ۴-۵-۹) میزان فراوانی نسبی نتایج مثبت و منفی تست IgG هلیکوباکتر پیلوری در مردان گروه شاهد. ۱۲۶
نمودار۴-۶-۱) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI در هر دو جنس بیمار کله سیستیت مزمن ، در رده های سنی مختلف ۱۲۷
نمودار۴-۶-۲) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI زنان بیمار کله سیستیت مزمن ، در رده های سنی مختلف   ۱۲۸
نمودار ۴-۶-۳) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI مردان بیمار کله سیستیت مزمن ، در رده های سنی مختلف   ۱۲۸
نمودار ۴-۶-۴) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI در هر دو جنس بیمار کله سیستیت حاد ، در رده های سنی مختلف ۱۲۹
نمودار ۴-۶-۵) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI زنان بیمار کله سیستیت حاد ، در رده های سنی مختلف   ۱۲۹
نمودار ۴-۶-۶) مقایسه میزان فراوانی نسبی دسته های مختلف BMI مردان بیمار کله سیستیت حاد، در رده های سنی مختلف   ۱۳۰
نمودار ۴-۷-۱) فراوانی نسبی ژن s rRNA16 هلیکوباکتر  بیلیس در مایع صفرا بیماران مرد کله سیستیت حاد ۱۳۱
نمودار ۴-۷-۲) بررسی فراوانی نسبی ژن  ۱۶ s rRNA هلیکوباکتر بیلیس در مایع صفرا بیماران زن کله سیستیت مزمن در رده های سنی مختلف ۱۳۲

فهرست فرمول ها
فرمول ۱-۱. ۴۸
فرمول ۲-۱. ۶۷

چکیده:
زمینه و هدف: سنگ کیسه صفرا یکی از علت های عمده جراحی دستگاه گوارش بوده، علاوه بر این، میزان بیماری های صفراوی و سنگ کیسه صفرا به تدریج رو به افزایش است. اخیرا، نویسندگان متعددی، گزارشاتی مبنی بر حضورDNA  هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر های مقاوم به صفرا در درخت صفراوی انسان و کلونیزاسیون در دستگاه صفراوی حیوانات داشته اند. در حال حاضر هدف از این بررسی، طراحی مطالعه مورد-شاهدی برای برسسی حضور گونه های هلیکوباکتر، به خصوص هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم، در سنگ، مایع و بافت بیماران مبتلا به بیماری های صفراوی و مایع صفرای بیماران غیر مبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا(س) بوده است.
مواد و روش ها: سرم خون و مایع صفرای ۲۵ بیمار غیر مبتلا به بیماری های صفراوی تحت کلانژیوپانکرانوگراف برگشتی، به عنوان گروه شاهد جمع آوری گردید. سرم خون، مایع، سنگ و بافت کیسه صفرای ۵۲ بیمار تحت کله سیستکتومی لاپراسکوپی، به عنوان گروه مورد جمع آوری گردید؛ از این بین ۲۴ مورد کله سیتیت حاد و ۲۸ مورد کله سیستیت مزمن تشخیص داده شد. هر سه گروه از لحاض ترکیب سن و جنس قابل مقایسه می باشند. در این نمونه ها، حضور هلیکوباکتر پیلوری بوسیله پرایمر اختصاصی ژن hsp60 ، و پرایمر اختصاصی ۱۶s rRNA برای DNA هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکو باکتر پولوروم بوسیله واکنش های زنجیره ای پلیمرازی مورد ارزیابی قرار گرفت. مایع صفرا در محیط کشت مایع وجامد R (توصیف شده توسط ریچارد و همکاران) کشت داده شد. سرم های خون برای بررسی کمی ایمونوگلوبولین G هلیکوباکتر پیلوری بوسیله تست الیزا مورد ارزیابی گرفت.
نتایج:
۲۱ از ۲۴ (۸۷.۵ ٪) بیماران مبتلا به بیماری های کوله سیستیت حاد و ۲۵ از۲۸ مورد (۸۹.۲ ٪) در بیماران مبتلا به بیماری های کوله سیستیت مزمن ، و ۲۰ از ۲۵ (۸۰ ٪) نفر در گروه شاهد، نشان دهنده افزایش سطح ایمونوگلوبولین G خاص هلیکوباکتر پیلوری بوده اند.
به ترتیب DNA هلیکوباکتر پیلوری در ۶ از ۲۴ (۲۵ ٪) مایع صفرا کوله سیستیت حاد و ۲ از ۲۸(۷%) مایع صفرا کوله سیستیت و ۱ از ۲۴ (۴.۲ ٪) مخاط کیسه صفرا کوله سیستیت حاد و ۱ از ۲۸ (۳.۵٪) مخاط کیسه صفرا کوله سیستیت مزمن مزمن تشخیص داده شد. DNA هلیکوباکتر bilis در ۱از ۲۴(۴.۲%)مایع صفرا کوله سیستیت حاد، و ۱ از ۲۸ (۳.۵ ٪) مایع صفرا کوله سیستیت مزمن تشخیص داده شد. هیچ گونه هلیکوباکتر از کشت صفرا بدست نیامد. تمامی نمونه های استخراج شده DNA از لحاظ هلیکوباکتر هپاتیکوس و هلیکوباکتر پولوروم منفی می باشد. تمامی DNA های استخراج شده از مایع صفرای گروه کنترل از لحاظ هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم منفی بوده اند. تمامی DNA استخراج شده از سنگ صفرا از لحاظ حضور ِDNA هلیکوباکتر منفی بوده ند.
نتیجه گیری:
نتایج این مطالعه نشان دهنده حضور DNA هلیکوباکتر پیلوری و هلیکوباکتر بیلیس در کیسه صفرا بیماران مبتلا به کله سیستیت حاد و مزمن بوده، و ارتباط احتمالی بین DNA هلیکوباکتر یافت شده با بیماری های صفراوی وجود دارد.
کلمات کلیدی: هلیکوباکتر پیلوری،  هلیکوباکتر هپاتیکوس،  هلیکوباکتر بیلیس،  هلیکوباکتر پولوروم،  کله سیستیت حاد، کله سیستیت مزمن،  ژن hsp60
تعداد صفحه : ۱۷۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***