Get a site

 دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی میزان شیوع اضطراب در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر پاوه

واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی بالینی

عنوان:

بررسی میزان شیوع اضطراب در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر پاوه در نیمسال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲

استاد راهنما:

دکتر محسن گل محمدیان

استاد مشاور:

دکتر کیوان کاکابرایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

فصل یکم: مقدمه‌ پژوهش     ۱

۱-۱- بیان مسأله  ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش    ۳

۱-۳- اهداف پژوهش    ۴

۱-۴- فرضیه‌های پژوهش    ۴

۱-۵- تعریف متغیرها ۴

۱-۵-۱- تعریف مفهومی  ۴

۱-۵-۲- تعریف عملیاتی  ۵

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش     ۶

۲-۱-  تعاریف ارائه شده از اضطراب   ۷

۲-۲- علایم اضطراب   ۸

۲-۲-۱- پاسخهای فیزیولوژیکی  ۸

۲-۲-۲- پاسخهای شناختی  ۹

۲-۲-۳- پاسخهای رفتاری  ۹

۲-۳- آسیب‌شناسی اضطراب   ۱۰

۲-۳-۱- دیدگاه روانکاوی  ۱۰

۲-۳-۲- دیدگاه رفتارگرایی  ۱۰

۲-۳-۳- دیدگاه انسان‌گرایی و اصالت وجودی  ۱۱

۲-۳-۴- دیدگاه زیستی  ۱۲

۲-۳-۵- دیدگاه شناختی  ۱۲

۲-۴- درمان اضطراب   ۱۴

۲-۴-۱- دیدگاه تحلیل روانی  ۱۴

۲-۴-۲- دیدگاه رفتارگرایی  ۱۵

۲-۴-۳- دیدگاه انسان‌گرایی و اصالت وجودی  ۱۵

۲-۴-۴- دیدگاه زیست شناختی  ۱۶

۲-۴-۵- دیدگاه شناختی  ۱۶

۲-۵- پیشینه‌ی پژوهش    ۱۶

۲-۵-۱- پژوهش‌های داخل کشور ۱۶

۲-۵-۲- پژوهش‌های خارج از کشور ۱۹

فصل سوم: روش‌ پژوهش     ۲۲

۳-۱- روش پژوهش    ۲۳

۳-۲- متغیرهای پژوهش    ۲۳

۳-۳- جامعه‌ی آماری  ۲۳

۳-۴- نمونه و روش نمونه‌گیری  ۲۳

۳-۵- ابزار پژوهش (BAI) 26

۳-۶- شیوه‌‌ی اجرای پژوهش    ۲۷

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۲۷

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش     ۲۸

الف) یافته‌های توصیفی  ۲۹

ب) یافته‌های استنباطی  ۳۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری   ۴۰

۵-۱- بحث و نتیجه‌گیری  ۴۱

۵-۲- محدودیت‌های پژوهش    ۴۳

۳-۵- پیشنهادات   ۴۳

فهرست منابع  ۴۵

منابع فارسی  ۴۵

منابع لاتین  ۴۷

پیوست‌ها ۴۸

چکیده

 

هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع اضطراب در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر پاوه می‌باشد.

روش: روش بررسی این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی می‌باشد و نمونه‌گیری به روش طبقه‌بندی از نوع انتساب متناسب انجام شد. ۲۹۰ نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر پاوه انتخاب شدند و بوسیله‌ی پرسشنامه‌ای دو قسمتی که بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم پرسشنامه‌ی اضطراب بک (۱۹۹۰) بود مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل آماری از نرم افزار SPSS21 و آزمون آماری کای اسکوئر استفاده گردید.

یافته‌ها: ۷۹% دانش‌آموزان به درجات مختلفی از اضطراب مبتلا بودند. ۲۶% اضطراب خفیف، ۲۹% اضطراب متوسط و ۲۴% اضطراب شدید داشتند، میانگین نمره‌ی اضطراب در دانش‌آموزان ۴/۱۷ بود.

میزان شیوع اضطراب در بین دانش‌آموزان دختر بیشتر از دانش‌آموزان پسر بود. یافته­ های پژوهش  لزوم توجه به راهکارهای عملی در جهت کاهش اضطراب در دانش­ آموزان دختر را متذکر می­سازد.

واژه­های کلیدی: اضطراب، دانش آموزان دختر و پسر

۱-۱- بیان مسأله

انسان از دیرباز تلاش کرده است با کلمات و واژه‌های مختلف حالات، احساسات و هیجانات خویش را ابراز دارد به همین منظور در هنگام کشمکش‌های درونی از اصطلاحاتی چون دلهره، دلشوره و نگرانی استفاده کرده است که در زبان کنونی روانشناسی اضطراب نامیده می‌شود.

اضطراب به منزله‌ی بخشی از زندگی هر انسان، در همه­ی افراد در حدی اعتدال‌آمیز وجود دارد و در این حد به عنوان پاسخی سازش­یافته تلقی می شود به گونه‌ای که می‌توان گفت، «اگر اضطراب نبود همه‌ی ما پشت میزهایمان به خواب می‌رفتیم» (دادستان، ۱۳۸۴).

سطح معینی از اضطراب برای مسائل مختلف زندگی ضروری است با این حال، فراتر از این سطح معین، اضطراب نقش انطباقی خود را از دست می‌دهد و به صورت عامل تخریب موقعیت‌ها در می‌آید و همراه با درد و رنجی می‌گردد که به زحمت می‌توان آن را تحمل کرد و حالت بیمارگونه به خود می‌گیرد این نوع اضطراب است که استعدادها را تخریب می‌کند، مشکلات در تمرکز و حافظه به وجود می‌آورد و فرد مبتلا نمی‌تواند با شرایط موجود زندگی و محیطش روبرو شود و با آنها کنار بیاید.

نوجوانان و دانش‌آموزان دبیرستانی در معرض رویدادهای مختلفی در محیط خانه و مدرسه و در روابط با دوستان و همسالان خود قرار دارند. مسائلی چون نگرانی‌هایی درباره تحصیل، آینده شغلی، ازدواج، رضایت والدین، ایفای نقش خود در جامعه و از همه مهم‌تر تغییرات جسمی و جنسی ناشی از دوره بلوغ برای آنها اشتغال ذهنی به وجود می‌آورد و در نتیجه ناخواسته دچار اضطراب می‌شوند.

در مطالعه‌ای همه­گیر شناسانه که برنشتاین[۱] و همکارانش (۱۹۹۵) انجام دادند به این نتیجه‌ دست یافتند که بین ۸% الی ۱۲% از نوجوانان از اختلالات اضطرابی رنج می‌برند که در عملکرد روزانه آنها تداخل ایجاد می‌کند.

در همین راستا در مطالعه‌ای که توسط کندال[۲] و همکارانش (۲۰۱۰) بر روی نمونه‌ای شامل ۴۸۸ نفر از نوجوانان ۷-۱۷ سال انجام داده شد شیوع انواع اختلالات اضطرابی را بین ۱۰تا ۲۰ درصد گزارش کردند.

یافته‌های تحقیق احمدی و همکارانش (۱۳۹۲) با عنوان بررسی شیوع اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی شیراز نشان داد که درصد بالایی از دانش‌آموزان (۵۴%) دچار اضطراب هستند که شیوع به طور معنی‌داری در دختران بیشتر بود ( ).

در همین راستا در پژوهشی دیگر که توسط مشکانی (۱۳۷۷) بر روی دانش‌آموزان دبیرستان قاسم آباد اسلامشهر انجام گرفت ۱۵ درصد جمعیت مورد مطالعه دارای اضطراب آشکار و ۲۰ درصد دارای اضطراب پنهان بودند.

همچنین بین اضطراب با میزان جنس، محل تحصیل، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی ارتباط معنی‌داری یافت نشد. و میزان اضطراب دختران بالاتر از پسران بود.

از آنجا که یکی از اهداف اساسی روانشناسی ایجاد بهداشت روانی در سطح جامعه و پیشگیری از بیماریهای روانی است. اگر بتوان بیماریها را در مراحل نخستین و اولیه تشخیص داد و به درمان مؤثر و فوری آن پرداخت. به طور قطعی بسیار مؤثرتر از آن است که بخواهیم بیماری روانی که تمام علائم را داراست درمان نمود این مسأله در مورد قشر دانش‌آموز که پشتوانه و سرمایه کشور محسوب می‌شوند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند از اینرو این پژوهش قصد دارد تا به بررسی میزان شیوع اضطراب در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان در شهر پاوه پرداخته و این موضوع را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد.

۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش

دانش‌آموزان بزرگ‌ترین سرمایه‌های انسانی هر جامعه محسوب می‌شوند زیرا می‌توانند با درهم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارتهای آموخته شده، باعث پیشرفت جامعه شوند و در تمام کشورها سالیانه سهم زیادی از درآمد ملی صرف آموزش و پرورش می‌شود.

رسیدن به اهداف آموزشی که مدارس به عنوان هدف اساسی خود به آنها توجه دارند مستلزم تأمین بهداشت روانی دانش‌آموزان است و تحقیقات نشان داده که سلامت روانی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها ارتباط دارد و دانش‌آموزانی که به نحوی از مشکلات روانی رنج می‌برند اغلب با افت تحصیلی مواجه هستند بنابراین ضروری به نظر می‌رسد جهت نیل به اهداف آموزشی، تربیتی و تضمین سلامت دانش‌آموزان و نوجوانان عوامل بازدارنده آن مورد بررسی قرار گیرد.

در مجموع مرور پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور نشان می‌دهد مطالعات همه‌گیرشناسی اضطراب بیشتر در دیگر جهت‌ها انجام شده و معدود مطالعاتی بر روی دانش‌آموزان در همین خصوص انجام گرفته است و از نظر میزان فراوانی اضطراب در دانش‌آموزان آمار قابل توجهی در دست نیست از اینرو نتایج این تحقیق ضمن آشکار نمودن میزان اضطراب در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان، اطلاعات لازم را در اختیار برنامه‌ریزان قرار خواهد داد که متناسب با نتایج حاصله اقدامات موردنیاز را به عمل بیاورند.

تعداد صفحه :۶۱

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=154841]

—-

پشتیبانی سایت :       

*