Get a site

پایان نامه ارشد :تدوین استراتژی های قابل اجرا برای شهرک صنعتی فیروزکوه

پایان نامه رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه مدیریت

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
همانطور که می­دانیم یک استراتژی باید نیازهای یک سازمان را در راستای رسیدن به اهدافش  تامین کند.پس رضایت سهام داران، ذینفعان، مشتریان از عملکرد یک شرکت امر بسیار مهمی است. در این پژوهش، پس از تبیین بیانیه مأموریت شهرک های صنعتی فیروزکوه ، جهت بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر موفقیت آن ، مجموعه‌عوامل داخلی و خارجی در کمیته راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت ها، میزان اهمیت و وزن مهمترین عوامل تعیین و سپس اقدام به تجزیه و تحلیل فضای استراتژیک شهرک ها گردیده است. جهت تعیین اهداف‌بلندمدت و سالانه پس از بررسی اسناد بالا دستی، ابتدا مجموعه‌اهداف‌بلندمدت و سیاست‌هایی که در دستورالعمل تدوین سند راهبردی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور ارائه گردیده بود در کمیته راهبردی مورد بررسی قرار گرفته است که پس از جرح و تعدیل، اهداف‌بلندمدت، سالانه و استراتژی‌هایی که متناسب با مأموریت و وظایف شهرک های صنعتی فیروزکوه بود انتخاب و تعیین گردیده است.
دفتر شهرک های صنعتی شهرستان فیروزکوه در سال ۱۴۰۴ ، دفتری است دانش مدار و منعطف درحوزه فعالیتش به طوریکه تمامی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط مستقر در آن مراحل واگذاری و  بهره برداری را پشت سر گذرانیده و به واحدهای فعال تبدیل و ساماندهی شده است و در راستای خدمت به صنایع کوچک و متوسط شهرستان و رقابت پذیر کردن این صنایع در سطح استان و حتی کشور پیشگام می باشد. این دفتر تحت نظارت شرکت شهرک های صنعتی استان تهران و همچنین تابع سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران می باشد و وظیفه آماده سازی ،تامین، ایجاد و توسعه زیرساختهای صنعتی شهرستان در قالب نواحی صنعتی، مجتمع های کارگاهی، شهرک های فناوری، کسب و کار و سازماندهی، حمایت، هدایت و پشتیبانی از صنایع کوچک را برعهده دارد. این دفتر، با تکیه بر توانمندیهای خود و با بهره گیری از ظرفیت های علمی و اجرایی شهرستان و استان و بارعایت اصل شایسته سالاری، توانمندسازی کارکنان، همکاری و تعامل با ذینفعان خصوصاً مدیران واحدهای صنعتی مستقر در آن به دنبال کامیابی در تحقق اهداف خویش است. از نقاط قوت شهرک میتوان به حضور مدیریت مطلع با تحصیلات مرتبط، برقراری کانال های ارتباطی و تفویض اختیار مناسب از سوی مدیریت به کارکنان دفاتر ، به کارگیری نسبی سیستم های حسابداری مکانیزه ، ساخت شهرک ها و نواحی صنعتی و. اشاره کرد . همچنین از نقاط ضعف شهرک میتوان به عدم پیاده سازی و استقرار نظام برنامه ریزی ، رهبری در سطح شهرک های صنعتی و نبود چشم انداز مدون ، نارسایی سیستم های مناسب از جمله سیستم های مدیریت کیفیت ، پایین بودن میزان خلاقیت و نو آوری ، و . اشاره کرد . از فرصت های به دست آمده برای شهرک صنعتی فیروزکوه می توان به استقبال دولت در حمایت از صنایع کوچک در شهرک ، نزدیکی و دسترسی آسان به کانون جمعیتی تهران ، واقع شدن در بین سه استان تهران-مازندران و سمنان اشاره نمود . اما از تهدیدات عمده و نهایی دفاتر و واحد ها ی شهرک های صنعتی فیروز کوه می توان به نگرش منفی صنعتگران استان نسبت به منطقه ، تورم و بی ثباتی بالای اقتصادی و سیاسی ، عدم هماهنگی منظم میان واحد ها ، شرایط اقلیمی سخت شهرستان ، عدم دسترسی آسان به نیروی انسانی و . اشاره کرد .
کلید واژه: شهرک صنعتی- فیروزکوه- استراتژی- SWOT
فهرست مطالب
عنوان                                                                                           صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق .
مقدمه ۸
بیان مسئله.۱۰
اهمیت و ضرورت.۱۱
سوالات۱۲
فرضیات ۱۲
روش تحقیق.۱۳
جامعه و نمونه.۱۴
قلمرو پژوهش ۱۶
مدل مفهومی.۱۶
تعریف واژه ها۱۸
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق    ۲۰
بخش اول : مبانی نظری تحقیق      ۲۱
۲-۱-۱- مقدمه  ۲۱
۲-۱-۲- مدیریت برنامه ریزی  . ۲۲
۲-۱-۲-۱- اهمیت برنامه ریزی در سازمانها  .  ۲۵
۲-۱-۳- استراتژی، انواع آن و تحقیقات مرتبط   .  ۲۹
۲-۱-۳-۱- تفاوت بین استراتژی و تاکتیک   .۳۵
۲-۱-۳-۲- منظر استراتژیک   .۳۵
. نگاه از منظر بالا به سازمان   .۳۵
.نگاه به اطراف ۳۶
.نگاه از منظر پایین ۳۶
۲-۱-۴- برنامه ریزی استراتژیک ۳۷
۲-۱-۴-۱- سیر پیشرفت برنامه ریزی استراتژیک ۳۹
۲-۱-۴-۲- برنامه ریزی استراتژیک و اصول کاربرد آن .۴۰
۲-۱-۴-۳- ابعاد و ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک .۴۳
۲-۱-۴-۴- مزایای برنامه ریزی استراتژیک .۴۴
۲-۱-۴-۵- تفاوت برنامه ریزی اتراتژیک و برنامه بلند مدت ۴۶
۲-۱-۴-۶- تفاوت برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی .۴۷
۲-۱-۴- ۷- نقش هدفها در سازمان و برنامه ریزی استراتژیک ۴۸
۲-۱-۴-۸- برنامه ریزی استراتژیک چه مواردی را شامل می شود؟ ۵۰
۲-۱-۴-۹- ویژگیهای فرآیند برنامه ریزی استراتژیک موفق.۵۰
۲-۱-۴-۱۰- جایگاه برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت استراتژیک ۵۲
۲-۱-۴-۱۱- اقدامات اساسی در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک.۵۲
. مرحله اول – کسب آمادگی ۵۲
. مرحله دوم –  تبیین ماموریت و داشتن چشم انداز آینده مطلوب سازمان۵۲
. مرحله سوم – بررسی شرایط و وضعیت موجود . ۵۳
. مرحله چهارم – تعیین اهداف و مقاصد و انتخاب استراتژی مناسب .۵۳
. مرحله پنجم – تکمیل برنامه ی عملیاتی۵۴
۲-۱-۵- مدل های برنامه ریزی استراتژیک.۵۴
۲-۱-۵-۱- مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه ای۵۴
۲-۱-۵-۲- مدل برنامه ریزی هدف مدار یا موضوع مدار .۵۵
. مراحل برنامه ریزی هدف دار.۵۶
۲-۱-۵-۳- مدل هماهنگی.۵۶
۲-۱-۵-۴- برنامه ریزی تدوین سناریو.۵۷
. مراحل برنامه ریزی تدوین سناریو۵۷
۲-۱-۵-۵- برنامه ریزی ارگانیک یا خود سازماندهی.۵۸
. مراحل برنامه ریزی ارگانیک یا سازماندهی.۵۸
۲-۱-۵-۶- مدل برنامه ریزی استراتژیک فیفر.۵۹
۲-۱-۵-۷- مدل توز.۵۹
. شرح مدل توز۶۱
۲-۱-۵-۸- مدل PEST 62
۲-۱-۵-۹- مدل فیلیپس.۶۳
۲-۱-۵-۱۰- مدل فرنون۶۳
۲-۱-۵-۱۱- مدل پورتر.۶۴
۲-۱-۵-۱۲- مدل فورت فولیه۶۴
۲-۱-۵-۱۳- مدل تحلیلی سوالات بحرانی .۶۶
۲-۱-۵-۱۴- مدل SPACE .66
۲-۱-۵-۱۵- مدل پیپ.۶۷
۲-۱-۵-۱۶- مدل تلفیقی برنامه ریزی استراتژیک جامع و توسعه یافته.۶۷
۲-۱-۶-  مطالعه ی مدیریت استراتژیک.۶۸
۲-۱-۶-۱- تعریف مدیریت استراتژیک ۶۸
.پارادایم و مکاتب مدیریت استراتژیک .۶۹
۲-۱-۶-۲- نحوه ی تکامل مدیریت استراتژیک ۷۰

۲-۱-۶-۳- آموزش و مدیریت استراتژیک .۷۲
۲-۱-۶-۴- تاثیر مدیریت استراتژیک  بر عملکرد ۷۲
۲-۱-۶-۵- اصطلاحات کلیدی در مدیریت استراتژیک.۷۳
۲-۱-۶-۵-۱- استراتژیست ها .۷۳
۲-۱-۶-۵-۲- بیانیه های ماموریت.۷۵
۲-۱-۶-۵-۳- فرصت ها و تهدیدات خارجی.۷۶
۲-۱-۶-۵-۴- نقاط قوت و ضعف داخلی۷۷
۲-۱-۶-۵-۵- هدف های بلند مدت.۷۸
۲-۱-۶-۵-۶- استراتژی ها.۸۰
۲-۱-۶-۵-۷- هدف های سالانه۸۰
۲-۱-۶-۵-۸- سیاست ها.۸۱
۲-۱-۶-۶- الگوی مدیریت استراتژیک.۸۲
۲-۱-۷- تدوین استراتژی.۸۵
۲-۱-۷-۱- چارچوبی جامع برای تدوین استراتژی۸۵
۲-۱-۷-۲- ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف( SWOT) .88
۲-۱-۸- اجرای استراتژی.۹۰
۲-۱-۹- ارزیابی استراتژی.۹۳
۲-۱-۹-۱- بررسی عوامل داخلی و خارجی ۹۵
۲-۱-۹-۲- محاسبه ی عملکرد سازمان.۹۹
۲-۱-۹-۳- اقدامات اصلاحی۱۰۱
۲-۱-۱۰- ترکیب قضاوت شهودی و تجزیه و تحلیل های علمی.۱۰۴
۲-۱-۱۱- سازگاری با تغییرات۱۰۷
۲-۱-۱۲- مزایای مدیریت استراتژیک.۱۰۸
۲-۱-۱۳- مروری بر تحقیقات انجام شده.۱۱۱
۲-۱-۱۳-۱- پروژه های مطالعاتی تهیه و تدوین سند راهبردی شهرک های صنعتی استان های کشور۱۱۱
۲-۱-۱۳-۱-۱- پروژه های مطالعاتی تهیه و تدوین سند راهبردی شهرک های صنعتی استان تهران۱۱۱
۲-۱-۱۳-۲- پروژه های مطالعاتی تهیه و تدوین سند راهبردی شهرک های صنعتی استان سمنان۱۱۲
۲-۱-۱۳-۲- پایان نامه ۱۱۲
۲-۱-۱۳-۳- طرح تحقیقاتی۱۱۳
۲-۱-۱۳-۴- پایان نامه .۱۱۴
۲-۱-۱۳-۵- پایان نامه .۱۱۵
۲-۱-۱۳-۵- پایان نامه .۱۱۶
۲-۱-۱۳-۵- پایان نامه .۱۱۶
بخش دوم : نقش و جایگاه صنایع کوچک و متوسط در صنعت کشور۱۱۸
مرور ادبیات ۱۱۸
۲-۲-۱- مقدمه۱۱۸
۲-۲-۲- نظریات مدرن کسب و کار۱۲۱
۲-۲-۳- تعریف صنایع کوچک و سیر تاریخی آن در ایران۱۲۶
۲-۲-۴- تعریف شهرک های صنعتی.۱۲۹
۲-۲-۵- سیر تاریخی صنایع کوچک در ایران۱۳۰
بخش سوم : معرفی شرکت شهرک های صنعتی استان تهران.۱۳۵
۲-۳-۱- مقدمه۱۳۵
۲-۳-۲- نیروی انسانی.۱۳۵
۲-۳-۳- شهرک ها و نواحی صنعتی استان.۱۳۶
بخش چهارم : معرفی اجمالی شهرستان فیروز کوه۱۴۱
۲-۴-۱- مشخصات عمومی شهرستان فیروز کوه .۱۴۱
۲-۴-۲- بررسی شاخص های توسعه ی صنعتی در شهرستان فیروز کوه و مقایسه آن با شهرستان های استان تهران ۱۴۵
بخش پنجم : بررسی و مطالعه ی اسناد بالا دستی ۱۵۲
فصل سوم : روش تحقیق .۱۶۱
۳-۱- مقدمه .۱۶۲
۳-۲- روش تحقیق .۱۶۲
۳-۳- جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۶۳
روش نمونه گیری .۱۶۴
۳-۴- روایی و پایایی تحقیق ۱۶۵
۳-۵- روش های جمع آوری اطلاعات ۱۶۵
۳-۵-۱- جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسناد و مدارک .۱۶۵
۳-۵-۲- جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه ۱۶۶
۳-۵-۳- جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش نامه .۱۶۶
۳-۶- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات .۱۶۷
فصل چهارم : نتایج و یافته های تحقیق.۱۷۰
۴-۱- مقدمه .۱۷۱
۴-۲- دا ده های جمعیت شناختی نمونه ی مورد مطالعه ۱۷۱
۴-۳- چشم انداز دفتر شهرک صنعتی فیروز کوه .۱۷۳
۴-۴- ماموریت دفتر شهرک های صنعتی فیروز کوه چیست؟.۱۷۵
۴-۵- فهرست نقاط قوت و ضعف – فرصت ها و تهدیدات .۱۷۶
– تهدیدات عمده و نهایی دفاتر و واحد ها شهرک های صنعتی شهرستان فیروز کوه ۱۸۰
۴-۶- اهداف بلند مدت (کلان) دفاتر و واحد ها شهرک ها ی صنعتی فیروز کوه کدام است ؟.۱۸۱
۴-۷- بررسی عوامل داخلی .۱۸۳
۴-۸- بررسی عوامل خارجی .۱۸۷
۴-۹- ماتریس عوامل داخلی و خارجی (IE ) 189
۴-۱۰- بررسی ماتریس نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدات (SWOT).191
۴-۱۱- بررسی ماتریس استراتژی اصلی .۱۹۳
۴-۱۲- ماتریس برنامه ریزی استراتژی کمی (QSPM) .194
فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج و پیشنهادات .۱۹۹
۵-۱- مقدمه۲۰۰
۵-۲- خلاصه ۲۰۰
۵-۳- نتایج تحقیق ۲۰۰
استراتژی های پیشنهادی .۲۰۴
۵-۴- محدودیت های تحقیق .۲۰۶
۵-۵- پیشنهادات .۲۰۶
۵-۵-۱- پیشنهاد بر اساس تجارب نگارنده تحقیق به شهرک های شهرستان فیروز کوه .۲۰۶
۵-۵-۲- پیشنهاد به محقق بعدی ۲۰۷
منابع و ماخذ .۲۰۸
پیوست ها. ۲۱۲
مقدمه
تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته نشان می دهد که بخش صنایع کوچک و متوسط به دلایل مختلف می تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشد. اول اینکه صنایع کوچک و متوسط از بسیج منابع مالی حمایت می کند و در نتیجه باعث ایجاد فرصت ها شغلی، ایجاد رفاه و بالاخره فقرزدایی می شود. دوم اینکه صنایع کوچک و متوسط به اقشار آسیب پذیر جامعه از قبیل جوانان و زنان که ظرفیت محدودی برای مشارکت در توسعه اقتصادی کشورشان دارند کمک می کند. سوم اینکه بخش صنایع کوچک و متوسط می تواند نقش مهمی درتحقق روند خصوصی سازی در کشور ایفا نماید زیرا آنها اغلب قابلیت جذب نیروی کار مازاد را دارند. چهارم اینکه توسعه صنایع کوچک و متوسط باعث ارتقاء مردم سالاری در جامعه می شود و جامعه مدنی باعث مشارکت کارآفرینان در نظام اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور می گردد. سرانجام بخش صنایع کوچک و متوسط ثابت نموده که منعطف و نوآور است و در بسیاری از بخش ها صنایع کوچک و متوسط امتیازات رقابتی قابل توجهی نسبت به صنایع بزرگ دارند و این امر آنها را قادر می سازد سریع تر و موثرتر به تحولات فزاینده جهانی پاسخ دهند ( unido , 2003 ) .
امروزه در کشورهای در حال توسعه، صنعتی شدن به مثابه حل کلیه مشکلات اقتصادی مطرح است به طوری که صاحبنظرات مسائل اقتصادی، آن را مترادف با توسعه یافتگی می دانند. کشورهای در حال توسعه امیدوارند که از طریق صنعتی شدن بر مشکلات عقب ماندگی فنی غلبه کرده و موجبات استفاده کامل از منابع طبیعی، مواد خام، سرمایه و نیروی انسانی را فراهم سازند.
پیشرفت های سریع کشورهای در حال توسعه نظییر کره جنوبی، تایوان، مالزی، هندوستان، ترکیه ، اندونزی و کشورهای صنعتی چون آلمان، ژاپن ، آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته گواه این مدعا است که صنایع کوچک در این کشورها به عنوان پایه های اساسی رشد و توسعه و دستیابی به صنایع مدرن بوده اند به طوری که طبق مطالعات سازمان جهانی کار ۷۰ درصد از نوآوری ها و اخترعات صنعتی، توسط کار آفرینان به وجود آمده که در واحدهای کوچک مشغول به کار بوده اند (Debra D.Raiborn , 1982 , 1-5  ) .
بخش بنگاه های کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصادهای توسعه یافته در سراسر جهان می باشد. در اتحادیه اروپا صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در رشد و توسعه و ایجاد کسب و کار جدید داشته است و نقش به سزائی در اشتغالزایی در سطح قابل قبول به ویژه برای کارگان و زنان فراهم کرده است با توجه به اینکه صنایع کوچک و متوسط به طور معمول بیشتر از صنایع بزرگ به  تأمین کنندگان محلی وابسته هستند در نتیجه آنهابه طور غیر مشتقیم باعث ایجاد فرصت های شغلی می شوند (The European Commission , 2005 , 2-8  ) .
بررسی­های انجام شده در نظام های اقتصادی (توسعه یافته، در حال توسعه فدر حال گذار) نشان می­دهد که برای دستیابی به یک بخش صنایع کوچک و متوسط شکوفا و پایدار بایستی یک ساختار حقوقی مناسب برای صنایع کوچک و ایجاد یک ساختار حمایتی نهادینه مناسب شامل خدمات مشاوره کسب و کار، تأمین اطلاعات ، آموزش ، خدمات مالی و امثال آن باشد.
در این راستا کشور ما ایران شدیداً به صادرات نفت و گاز که ۸۲ درصد کل صادرات کشور را تشکیل
می­دهد وابسته است هرچند که صادرات غیر نفتی در حال افزایش بوده ولی این افزایش به آرامی صورت می­گیرد. و اشتغال­زایی یکی از مسایل مهم در ایران می باشد بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران حدود ۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به صورت رسمی به عنوان بیکار ثبت شده است که این رقم در حال افزایش می­باشد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ثابت شده است که بخش صنایع کوچک و متوسط می ­تواند نقش کلیدی در اشتغال زایی ایفا کند و نه تنها می تواند نیروی کار ناشی از رشد طبیعی را جذب کند بلکه نیروی کار مازاد شرکت های دولتی ناشی از تعدیل اقتصادی یا خصوصی سازی را نیز می ­تواند جذب نماید و همچنین می ­تواند به عنوان موتور محرک اصلی اشتغال محسوب شود (شقاقی و همکاران ،۱۳۸۴) .
این فصل به بیان کلیات تحقیق شامل: بیان مساله، چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق، اهمیت موضوع تحقیق و اهداف تحقیق تخصیص یافته است.
 بیان مسئله
تغییرات شتابان محیط درون و برون سازمانی منجر به بروز شرایطی شده است که مجموعه مولفه‌ها و عوامل مرتبط با سازمان در حوزه‌های مختلف به صورت پیوسته دچار تغییرات گردد. لذا در چنین شرایطی بدون وجود برنامه‌ای مشخص امکان رسیدن به موفقیت برای سازمان قابل تصور نیست. در چنین شرایطی استفاده از روش‌های رایج برای برنامه ریزی در سازمان‌ها امری ضروری و رایج بوده و در عمل بسیاری از مدیران، مشاوران و کارشناسان از این الگوها در تعیین برنامه‌های سازمانی استفاده می‌کنند. لیکن در اغلب روش‌های موجود در حوزه برنامه ریزی، برنامه ریزی انجام شده با واقعیت‌ها و شرایط محیطی و درونی سازمان تطابق لازم را ندارد.
در مدل‌های رایج در برنامه ­ریزی (به ویژه برنامه ریزی استراتژیک)، فرایند شناخت مبتنی بر دو حوزه عمده و اصلی درون و بیرون سازمان (محیط داخلی و خارجی) انجام می‌پذیرد که حاصل آن در قالب مجموعه فرصت ‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف تبیین می‌گردد. در حقیقت با تحلیل‌های انجام شده در این حوزه‌ها، شرایط موجود سازمان به تصویر درآمده و برنامه‌های مورد نیاز برای حصول به اهداف و ماموریت سازمان و نیز عبور از شرایط و تنگناهای موجود، با بهره گرفتن از فرصت­ها و نقاط قوت تدوین می‌گردد.
با توجه به آنچه گفته شد و نظر به اینکه تاکنون به منظور برنامه ­ریزی‌های مورد نیاز با رویکردی استراتژیک به بررسی و شناسایی مشکلات موجود در شهرک­های صنعتی فیروزکوه پرداخته نشده این تحقیق درصدد است تا تصویری مناسب از مشکلات این سازمان در حوزه‌های مختلف به منظور ارائه راهکارهای مورد نیاز جهت مقابله با آن ارائه دهد.
به این ترتیب مساله اصلی تحقیق حاضر را می‌توان به صورت زیر مطرح کرد:
۱- در این  تحقیق منظور از مسائل و مشکلات همان تهدیدات محیطی و نقات ضعف داخلی هستند. به عبارت دیگر این تحقیق دلیل عدم دستیابی به توسعه صنعتی مطلوب و پایدار را یا در ضعف های مدیریتی و داخلی می داند و یا در عوامل خارجی جستجو می کند که در هر صورت با اتخاذ راهکارهایی (استراتژی هایی) مناسب می توان نقاط ضعف را به قوت و عوامل تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
۲- با وجود آنکه مسائل و مشکلات موارد کیفی هستند اما این تحقیق بر آن است که با بهره گرفتن از روشهایی چون ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ، ماتریس نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدات، ماتریس داخلی و خارجی، ماتریس استراتژی اصلی و سایر تکنیکهای اولویت بندی و رتبه بندی ترجیحات مشکلات کیفی را به کمی تبدیل نماید،که در اینصورت می توان راهکارهای کمی و قابل دفاع برای آنها را ارائه نمود.
اهمیت و ضرورت  تحقیق
در هر سازمان و شرکتی استراتژی از اهمیت زیادی بر خوردار است. داشتن یک استراتژی برای دستیابی به اهداف و رقابت در محیط پویا برای هر سازمانی الزامی می­باشد. طبیعی است که برای داشتن یک استراتژِی مطلوب نیاز است که که کلیه مراحل تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی سازمان طی شود تا مدیران بتوانند تصمیم بگیرند که برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان از چه استراتژی استفاده کنند .اولین گام تدوین یک استراتژی مناسب است. موضوع تحقیق ارائه شده به تدوین و ارائه یک استراتژی  از طریق مدل (SWOT) [1] با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی شهرک های صنعتی شهرستان فیروزکوه خواهد پرداخت تا بتواند بهترین عملکرد را پس از اجرا برای شهرک های مذکور به همراه  داشته باشد.
همانطور که می­دانیم یک استراتژی باید نیازهای یک سازمان را در راستای رسیدن به اهدافش  تامین کند.پس رضایت سهام داران، ذینفعان، مشتریان از عملکرد یک شرکت امر بسیار مهمی است. در دنیای کنونی با وجود رقبای بسیار و پویایی محیط و تغییرات قوانین چگونه می­توان به اهداف سازمان با موفقیت دست پیدا کرد؟ همچنین با داشتن یک برنامه ­ریزی دقیق و با یک استراتژی مناسب می­توان تحقق اهداف را بهبود بخشید و رضایت مشتریان درونی و بیرونی سازمان را افزایش داد. با در نظر گرفتن موارد فوق می­توان گفت که با داشتن یک استراتژی مناسب می­توان هزینه ها را کم کرد و بهره وری و اثر بخشی­را افزایش داد. با توجه به موارد فوق می­توان نتیجه گرفت که یک سازمان برای بقای خود نیازمند یک استراتژی مناسب با توجه به محیط و عوامل درونی خود می­باشد، تا بتواند از طریق آن به درجات بالای پیشرفت یک سازمان دست یابیم.
تعداد صفحه :۲۳۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.