Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: زیست‏ فناوری کشاورزی

عنوان : جداسازی و همسانه‏ سازی ژن‏های hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

پایان نامه کارشناسی‌ ارشد در رشته زیست‏ فناوری کشاورزی

عنوان:‌

جداسازی و همسانه‏ سازی ژن‏های hrpW و hrpG جهت انتقال به لیمو ترش در راستای ایجاد مقاومت به شانکر مرکبات

اساتید راهنما:

دکترسید مهدی علوی

دکتر علی‏ اکبر حبشی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و مروری بر منابع

۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱- مقدمه‏ای بر مرکبات………………………………………………………………………۲

۱-۲- تاریخچه‌ی کشت درختان مرکبات در ایران و جهان…………………………………………۴

۱-۳- سطح زیر کشت، میزان تولید و عملکرد درختان مرکبات در ایران و جهان…………………….۴

۱-۴- اهمیت و انواع بیماری‌های مرکبات…………………………………………………………۶

۱-۴-۱- تاریخچه و اهمیت بیماری شانکر مرکبات……………………………………………….۷

۱-۴-۲- عامل بیماری…………………………………………………………………………۱۰

۱-۴-۳- علایم و چرخه‌ی بیماری………………………………………………………………۱۳

۱-۴-۴- ابزارهای ایجاد بیماری تحت اختیار باکتری……………………………………………..۱۴

۱-۴-۵- جذب، اتصال و ورود باکتری به گیاه……………………………………………………۱۴

۱-۴-۶- سیستم‌های ترشحی باکتری……………………………………………………………۱۵

۱-۴-۷- سیستم ترشحی نوع III (TTSS)………………………………………………………۱۶

۱-۴-۸- ژن‌های hrp و نقش دوگانه‌ی آنها……………………………………………………….۱۷

۱-۴-۹- هارپین‌ها و نقش آنها در القای پاسخ ………………………………………………HR20

۱-۵- بهره‌گیری از مهندسی ژنتیک در مقاومت به بیماری‌ها………………………………………۲۱

فصل دوم: مواد و روش‏ها

۲- محل انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………..۲۵                                                                                                                                                                           ۲۵

۲-۱- مواد شیمیایی، آنزیم‏ها و کیت‏ها………………………………………………………….۲۵

۲-۲- سویه‏های باکتری………………………………………………………………………..۲۵

۲-۳- پلاسمیدهای مورد استفاده……………………………………………………………….۲۶

۲-۴- محیط کشت باکتری‏ها…………………………………………………………………….۲۶

۲-۵- آنتی‏بیوتیک‏ها……………………………………………………………………………۲۷

۲-۶- طراحی آغازگر………………………………………………………………………….۲۷

۲-۷- شناسایی و جداسازی باکتری Xcc…………………………………………………………………………………….29

۲-۸- خالص سازی DNA ژنومی باکتری Xcc سویه‏ی ………………………..NIGEB.088(A*)31

۲-۹- تعیین کمیت و کیفیت DNA استخراج شده……………………………………………….۳۱

۲-۱۰- واکنش زنجیره‏ای پلیمراز با آنزیم‏هایTaq  و Pfu دی.ان.آ پلیمراز جهت جداسازی ژن‏های هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱۱- الکتروفورز محصولات واکنش زنجیره‏ای پلیمراز……………………………………………۳۳

۲-۱۲- خالص‏سازی محصول واکنش زنجیره‏ای پلیمراز………………………………………….۳۳

۲-۱۳- جداسازی محصول PCR و یا محصول حاصل از هضم آنزیمی از روی ژل آگارز……………۳۴

۲-۱۴- هضم آنزیمی با آنزیم‏های محدود کننده تیپ …………………………………………..II35

۲-۱۵- الکتروفورز محصولات واکنش‏های هضم آنزیمی…………………………………………۳۹

۲-۱۶- واکنش اتصال………………………………………………………………………….۳۹

۲-۱۷- تکثیر پلاسمید………………………………………………………………………….۴۲

۲-۱۸- اندازه‏گیری دانسیته نوری(OD) باکتری…………………………………………………..۴۲

۲-۱۹- تکنیک Colony-PCR: غربالگری کلونی‏های نوترکیب……………………………………۴۲

۲-۲۰- استخراج پلاسمید در مقیاس کم ……………………………………(Mini-Preparation)43

۲-۲۱- توالی‏یابی………………………………………………………………………………۴۳

۲-۲۲- انتقال پلاسمید‏های نوترکیب pBI-hrpW و pBI-hrpG به سویه‏های آگروباکتریوم تومفاسینس با‏ استفاده از روش ذوب و انجماد…………………………………………………………………۴۳

فصل سوم: نتیجه‏گیری و بحث

۳- شناسایی باکتری Xcc (A*)……………………………………………………………………………………………………………………..47

۳-۱-  شناسایی به کمک تست بیماریزایی بر روی گیاه میزبان C.auratifolia…………………………………47

۳-۲-  شناسایی به کمک آغازگرهای اختصاصیMS+/MS-  و Xac01 / Xac02……………………………….48

۳-۳-  استخراج DNA ژنومی از باکتری XCC……………………………………………………………………………49

۳-۴-  تعیین کیفیت و کمیت DNA استخراج شده………………………………………………۵۰

۳-۵- تکثیر ژن‏هایhrpW  و hrpG با واکنش زنجیره‏ای پلیمراز………………………………….۵۱

۳-۵-۱-  طراحی آغازگرهای مناسب……………………………………………………………۵۱

۳-۵-۲-  بهینه‏سازی شرایط واکنش زنجیره‏ای پلیمراز……………………………………………۵۱

۳-۵-۳-  الکتروفورز محصول واکنش زنجیره‏ای پلیمراز………………………………………….۵۳

۳-۶-  تایید ناقل‏های کلونینگ و بیانی از طریق الگوهای برشی حاصل از هضم توسط آنزیم‏های برشی نوع II…………………………………………………………………………………………………………………………………….54

۳-۷-  همسانه‏سازی ژن‏هایhrpG  و hrpW در ناقل‏های کلونینگ (PGEM7zf(-) , pUC19)………….55

۳-۸-  تایید همسانه‏سازی ژن‏های هدف در ناقل‏های کلونینگ (pGEM7zf(-))،( pUC19)………………57

۳-۸-۱-  واکنش کلونی PCR کلون‏های گزینش شده……………………………………………۵۷

۳-۸-۲-  تایید همسانه‏سازی ژن‏هایhrpW/G  در ناقل‏های کلونینگ با روش هضم آنزیمی…………۵۸

۳-۸-۳-  تایید همسانه‏سازی ژن‏های hrpW/G در ناقل‏های کلونینگ با روش واکنش زنجیره‏ای پلیمراز……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۹- همسانه سازی ژن‏های hrpG/W در ناقل بیانی pBI121………………………………………………………59

۳-۱۰- تایید همسانه سازی ژن‏های hrpG/W در ناقل بیانی pBI121…………………………………………….62

۳-۱۰-۱- واکنش کلونی PCR کلون‏های تشکیل شده……………………………………………۶۲

۳-۱۰-۲- تایید همسانه‏سازی ژن‏های hrpG/W در ناقل بیانی pBI121 با روش واکنش هضم آنزیمی.۶۳

۳-۱۰-۳- تایید همسانه‏سازی ژن‏های hrpW/G در ناقل بیانی pBI121 با روش واکنش زنجیره‏ای پلیمراز……………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۱۱- توالی‏یابی……………………………………………………………………………..۶۵

۳-۱۱-۱- نتایج توالی‏یابی……………………………………………………………………..۶۶

۳-۱۲- انتقال پلاسمیدهای نوترکیب pBI.hrpG و pBI.hrpW به سویه‏های آگروباکتریوم تومفاسینس.۶۷

۳-۱۳- تایید انتقال پلاسمیدهای نوترکیب pBI.hrpW/G به سویه‏های آگروباکتریوم تومفاسینس……..۶۷

۳-۱۳-۱- تایید انتقال پلاسمیدهای نوترکیب pBI.hrpW/G با روش کلونی PCR…………………………..67

فصل چهارم: جمع‏بندی کلی و پیشنهادها

۴- جمع‏بندی کلی نتایج……………………………………………………………………….۷۰

۴-۱- پیشنهادها………………………………………………………………………………۷۱

پیوست

۵- دستورالعمل استخراج و خالص‏سازی DNA ژنومی باکتری xanthomonas citri pv. citri سویه ۰۸۸(A*) NIGEB-……………………………………………………………………………………………………………………………………84

۵-۱-  محلول‏های لازم جهت استخراج DNA ژنومی……………………………………………۸۴

۵-۱-۱- مراحل استخراج DNA ژنومی…………………………………………………………۸۵

۵-۱-۲- روش اسپکتروفوتومتری………………………………………………………………۸۶

۵-۱-۳- الکتروفورز بر روی ژل آگارز………………………………………………………….۸۷

۶- الکتروفورز با ژل آگارز……………………………………………………………………………………. ۸۸

۶-۱- نمای ساده از دستگاه الکتروفورز…………………………………………………………۸۸

۶-۲- ژل آگارز……………………………………………………………………………….۸۹

۶-۳- اتیدیوم بروماید………………………………………………………………………….۸۹

۶-۴- بافر بارگزاری ژل آگارز………………………………………………………………….۹۰

۶-۵- طرز تهیه محلول …………………………………………………………….TBE 0.5X91

۶-۶- طرز تهیه آگارز ۱%……………………………………………………………………………………………..۹۱

۷- دستورالعمل خالص‏سازی فرآورده‏های تکثیر شده و قطعات DNA از روی ژل آگارز…………………۹۲

۷-۱- خالص‏سازی فرآورده‏های تکثیر شده با کیت ……………………………………..Bioneer92

۷-۲- خالص‏سازی قطعات DNA از ژل آگارز……………………………………………………………………………۹۳

۸- دستورالعمل تهیه باکتری‏های مستعد برای پذیرش DNA خارجی…………………………………….۹۵

۸-۱- تهیه سلول‏های مستعد E.coli……………………………………………………………………………95

۸-۲- دستورالعمل تراریزش باکتری مستعد به روش شوک حرارتی………………………………………………۹۶

۸-۳- تهیه‏ی سلول‏های مستعد و انتقال پلاسمید‏های نوترکیب pBI-hrpW و  pBI-hrpG به سویه‏های آگروباکتریوم تومفاسینس با بهره گرفتن از روش ذوب و انجماد……………………………………………………….۹۷

۹- استخراج پلاسمید در مقیاس کم از باکتری E.coli سویه DH5α……………………………………………..۹۹

۹-۱- استخراج پلاسمید به روش دستی…………………………………………………………۹۹

۹-۲- استخراج پلاسمید با بهره گرفتن از کیت MBST (دکتر شایان)…………………………………….۱۰۱

۹-۳- روش تهیه محلول های IPTG و …………………………………………………X-Gal103

۹-۳-۱- تهیه محلول ایزوپروپیل D-B تیوگالاکتوپیرانوزید (IPTG)…………………………………………….103

۹-۳-۲- تهیه ۵ برمو-۳ کلرو- اتیدولیل D-B گالاکتوزید (X-Gal)………………………………۱۰۳

۱۰- تهیه مایه تلقیح و بهینه‏سازی شرایط مایه‏زنی گیاه میزبان……………………………………………………..۱۰۳

 

فهرست جداول

۱-۱- بیماریزایی فرم‏های مختلف شانکر روی چهار گونه از مرکبات………………………………….       ۱۲

۱-۲- مشخصات آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر و شناسایی………………………………………….     ۲۹

۲-۲- برنامه Multipelex PCR با آغازگر‏های MS+/MS-  و Xac01/Xac02………………………          ۳۰

۳-۲- ترکیب محلول مادری برای واکنش Multipelex PCR جهت شناسایی باکتری…………….         ۳۰

۴-۲- شیب‏ دمایی به‏کار رفته برای تعیین بهترین دمای اتصال با آنزیم Taq………………………….       ۳۲

۵-۲- ترکیب محلول مادری برای واکنش زنجیره‏ای پلیمراز با آنزیم pfu دی.ان.آ پلیمراز……….         ۳۲

۶-۲- چرخه حرارتی به‏کار ‏رفته برای تکثیر نهایی با آنزیم pfu………………………………………….      ۳۳

۷-۲- شرایط واکنش هضم ژن hrpW و ناقل همسانه‏سازی مربوطه (pGEM7zf(-))…………….          ۳۶

۸-۲- شرایط واکنش هضم ژن hrpG و ناقل همسانه‏سازی مربوطه (pUC19)……………………..        ۳۶

۹-۲- شرایط واکنش دوتایی هضم آنزیمی جهت تایید ناقل‏های همسانه‏سازی ((-)pGEM7zf) و (pUC19)……………………………………………………………………………………………………………..     ۳۷

۱۰-۲– شرایط واکنش هضم دوتایی آنزیمی جهت تایید ناقل بیانی(pBI121)……………………..        ۳۷

۱۱-۲- شرایط واکنش هضم آنزیمی ژن hrpW و pBI121 جهت بازیابی قطعات مورد نظر از روی ژل……………………………………………………………………………………………………………………….    ۳۸

۱۲-۲– شرایط واکنش هضم ژن hrpG و ناقل بیانی جهت بازیابی قطعات مورد نظر از روی ژل…………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۱۳-۲- شرایط واکنش اتصال (pBI121-hrpG)…………………………………………………………..         ۴۰

۱۴-۲- شرایط واکنش اتصال (pBI121-hrpW)……………………………………………………………       ۴۰

۱۵-۲- شرایط واکنش اتصال (pUC19-hrpG)…………………………………………………………….        ۴۱

۱۶-۲- شرایط واکنش اتصال (pGEM7zf(-)-hrpW)……………………………………………………         ۴۱

۱۷-۲- چرخه حرارتی به‏کار رفته برای واکنش کلونی PCR به منظور تایید همسانه‏سازی در وکتور بیانی……………………………………………………………………………………………………………………..   ۴۵

۱۸-۲- ترکیبات محلول مادری واکنش زنجیره‏ای کلونی PCR جهت تایید عمل همسانه‏سازی دروکتورهای کلونینگ و بیانی……………………………………………………………………………………     ۴۵

۱-۵- مواد و مقدار مورد نیاز جهت تهیه بافر Loading dye………………………………………………     ۹

فهرست شکل‏ها

۱-۳- تست بیماریزایی روی لیمو………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۳- تست (Xaco1 / Xaco2 / MS+/MS) Multiplex PCR……………………………………………………..49

۳-۳- اکتروفورزDNA ژنومی استخراج شده بر روی ژل آگارز ۱%………………………………………………..۵۰

۴-۳- واکنش زنجیره‏ای پلیمراز با Taq دی.ان.آ پلیمراز و گرادیان دمایی جهت بهینه‏سازی بهترین دمای اتصال با پرایمرهای اختصاصی………………………………………………………………………………………………….۵۳

۵-۳- واکنش زنجیره‏ای پلیمراز برای تکثیر ژن‏های hrpG , hrpW با آغازگرهای اختصاصی و آنزیم pfu دی.ان.آ پلیمراز………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۶-۳- الکتروفورز محصول هضم آنزیمی ناقل‏های کلونینگ و بیانی با آنزیم‏های برشی نوع II بر روی ژل آگارز ۱%………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

۷-۳- هضم آنزیمی فراورده ژن‏هایhrpG  و hrpW جهت بازیابی از روی ژل آگارز)الف) و قطعات بازیابی شده(ب)………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۸-۳- هضم آنزیمی ناقل‏های کلونینگpUC19  و pGM7zf(-) جهت بازیابی از ژل آگارز(الف) قطعات بازیابی شده(ب)……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۹-۳- واکنش کلونی PCR برای کلون‏های سفید حاصل ازhrpG  و hrpW……………………………………58

۱۰-۳- هضم آنزیمی پلاسمیدهای استخراج شده از کلونی‏های حاصل از واکنش اتصال pGEM و hrpw و همچنینhrpG  و pUC19……………………………………………………………………………………………………..58

۱۱-۳- الکتروفورز محصول واکنش زنجیره‏ای پلیمراز پلاسمیدهای تایید شده بر روی ژل آگارز ۱%….۵۹

۱۲-۳- هضم آنزیمی ناقل بیانی جهت بازیابی از روی ژل آگارز (الف) قطعات بازیابی شده (ب)……..۶۱

۱۳-۳- فراورده بازیابی شده ناقل بیانی و ژن‏های hrpW/G جهت تعیین نسبت واکنش اتصال…………..۶۲

۱۴-۳-  واکنش کلونی PCR تعدادی از کلون‏های حاصل از مخلوط اتصال وکتور pBI121 و ژن‏های hrpG و hrpW……………………………………………………………………………………………………………………….63

۱۵-۳- هضم آنزیمی دوتایی پلاسمیدهای نوترکیبpBI.hrpG  و pBI.hrpW با آنزیم‏هایXbaI/BamHI XbaI/SacI……………………………………………………………………………………………………………………………..64

۱۶-۳- واکنش زنجیره‏ای پلیمراز برای پلاسمیدهای نوترکیبpBI.hrpG  و pBI.hrpW جهت بررسی حضور ژن‏های مذکور……………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۱۷-۳- پلاسمیدهای نوترکیب استخراج شده……………………………………………………………………………..۶۶

۱۸-۳- واکنش کلونی PCR تعدادی از کلون‏های حاصل از انتقال پلاسمیدهای نوترکیب pBI.hrpW/G  به          سویه‏های آگروباکتریوم تومفاسینس…………………………………………………………………………………………. ۶۸

چکیده

بیماری شانکر به‏وسیله‏ی باکتری (Xanthomonas  citri pv. citri) ایجاد می‏شود که هر ساله عملکرد و کیفیت محصولات خانواده مرکبات، به‏ویژه لیمو‏ترش و پرتقال را تحت تاثیر خود کاهش می‏دهد. این پژوهش با هدف جداسازی و همسانه‏سازی دو ژن رمز کننده‏ی هارپین‏های HrpW و HrpG از باکتری Xcc سویه NIGEB-088 و ساخت پلاسمید‏های نوترکیب pBI-hrpG و pBI-hrpW به‏منظور توسعه‏ی استراتژی مقاومت به بیماری شانکر بر مبنای القای واکنش دفاعی در گیاه لیموترش انجام شد. بدین منظور آغازگرهای اختصاصی (رفت و برگشت) برای تکثیر این ژن‏ها با بهره گرفتن از توالی کامل DNA ژنومی باکتری عامل این بیماری، طراحی شد. ژن‏های تکثیر شده سپس به منظور همسانه‏سازی، در پلاسمید‏های pGEM7zf(-) و همچنین pUC19 به ترتیب برای ژن‏های hrpW و hrpG،  با جایگاه‏های برشی XbaI و SacI و همچنین XbaI وBamHI وارد شد و پلاسمیدهای نوترکیب در باکتری E.coli سویه DH5α تراریخت شدند. به منظور بیان ژن‏ها در گیاه، قطعه‏ی مورد نظر در ناقل pBI121 و در جایگاه‏های برشی برای ژن‏های هدف همسانه‏سازی شد، به‏طوری ‏که ژن‏های مورد نظر تحت کنترل پیشبر ویروس موزائیک گل کلم ۳۵S و پایان‏بر NOS در ناحیه‏ی  DNA T- این ناقل قرار گرفت. با بهره گرفتن از واکنش زنجیره‏ای پلیمراز، هضم آنزیمی و توالی‏یابی حضور ژن‏های هدف در کلونی‏های مثبت مورد تایید قرار گرفت. این ناقل‏های پلاسمیدی نوترکیب را می‏توان در انتقال ژن به گیاهان حساس به این بیماری مانند لیمو ترش و پرتقال با بهره گرفتن از آگروباکتریوم مورد استفاده قرار داد. در نهایت پلاسمیدهای نوترکیب به سویه‏های مورد نظر آگروباکتریوم تومفاسینس منتقل و حضور ژن‏های مربوطه مورد تایید واقع شد. سویه‏های آگروباکتریوم تومفاسینس تایید شده در برنامه‏های انتقال ژن مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

 

۱-      مقدمه
۱-۱-   مقدمه‏ای بر مرکبات
مرکبات با نام علمی Citrus spp. از خانواده‌ی Rutaceae و زیرخانواده‌ی Auranutideae هستند. مرکبات گیاهانی بوته‌ای، درختچه‌ای با شاخ و برگ متراکم می‏باشند، اغلب گونه‌های مرکبات (مانند پرتقال[۱]، گریپ‌فروت[۲] و دورگ‌های نارنگی[۳]) در نواحی نیمه‌ گرمسیری با زمستان سرد فقط یک ‌بار در سال در اواخر زمستان و اوایل بهار گل می‌دهند. اما در نواحی گرمسیر و ساحلی ممکن است درختان مرکبات مانند لیموها[۴] و لایم‌ها که در بهار و تابستان گل می‌دهند، در طول سال چندین مرتبه گل داده و یا اینکه دوره‌ی گلدهی بسیار طولانی داشته باشند (دیویس و همکاران، ۱۹۹۴). در مرکبات گل‌ها ۸-۴ گلبرگ ضخیم سفید، قرمز یا ارغوانی رنگ، ۵-۴ کاسبرگ و ۳۲-۱۶ پرچم دارند. تخمدن دارای ۱۴-۶ برچه‌ی بیضوی متصل به خامه‌ی خیلی باریک و گاهی متورم و پهن بوده که به کلاله‌ی کروی ختم می‌شود. گل‌ها در مرکبات دو جنسی هستند و همچنین نوع گرده‌افشانی مرکبات برحسب گونه متفاوت است و خودگشن، خودگشن- دگرگشن و پارتنوکارپ هستند. به‏عنوان مثال، لیموترش عموماً خودگشن می‌باشد (کاستل و جمیتر، ۱۹۹۹).

میوه‌ی مرکبات غنی از ویتامین‌های A، B، C، فیبر، کربوهیدرات (قندهای ساده، فروکتوز، گلوکز و ساکارز) و مقادیری کلسیم، پتاسیم، نیاسین و اسیدفولیک می‌باشد که موجب پایین آوردن کلسترول خون، پیشگیری از عفونت‌های ویروسی و احتمال بروز سرطان روده و معده می‌شود (گورنستئین و همکاران، ۲۰۰۱). تولید مرکبات در جهان امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است و یکی از منابع مهم ثروت، مبادلات تجاری و اشتغال به کار ساکنین حدود ۱۳۷ کشور مرکبات‌خیز جهان به‌شمار می‌آید. حدود یک‏صد صنعت در جهان، از مرکبات در تولید فرآورده‌های خود استفاده می‌کنند. از موارد مهم و قابل توجه در صنعت مرکبات بالا بودن ارزش افزوده‌ی این محصول از طریق تولید محصولات جانبی آن است، که شامل مواد اولیه‌ی دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی می‌شود (اسماعیل و ژانگ، ۲۰۰۴).

کشت و کار مرکبات بین عرض‌های جغرافیایی ۴۰ درجه‌ی شمالی و جنوبی از خط استوا صورت می‌گیرد که در سطوح تجاری مناطق عمده‌ی تولید مرکبات جهان در بین عرض‌های جغرافیایی ۵/۲۳-۴۰ درجه‌ی شمالی و جنوبی قرار دارند. حداقل حرارت مورد نیاز برای شروع رشد مرکبات (صفر فیزیولوژیک) ۵/۱۲ درجه‌ی سانتی‏گراد و متوسط دمای مناسب جهت رشد مطلوب ۵/۱۸ درجه سانتی‏گراد است، مرکبات ماهیانه به ۱۸۰ ساعت مجموعه‌ی حرارتی نیاز دارند (فتوحی و همکاران، ۱۳۸۵). دما و آب به صورت چشمگیری در تنظیم زمان و دوره‌ی گلدهی، توزیع گل، درصد تشکیل میوه و وضعیت نمو و ریزش میوه‌ی درختان مرکبات تأثیر دارند. مرکبات جهت رشد و نمو در مناطق مرطوب به میزان ۷۵۰ و در مناطق خشک به ۱۵۰۰ میلی‌متر (۱۵ هزار متر مکعب آب در هکتار) آب در سال نیاز دارند (خوشخوی و همکاران، ۱۳۷۳). سرما و یخبندان از جمله مسائل محیطی خطرساز برای مرکبات در کنار بیماری‌ها[۵] و آفات[۶] به شمار می‌روند.

بهترین نوع خاک برای کشت و کار مرکبات، خاک شنی- لومی می‌باشد، و همچنین در محدوده‌ی ۵/۵ تا ۵/۷ از pH عملکرد خوبی دارند. در بین محصولات باغی، مرکبات حساس‌ترین گروه به شوری خاک می‌باشند (خوشخوی و همکاران، ۱۳۶۴).

تعداد صفحه : ۱۲۳

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=153744]

—-

پشتیبانی سایت :       

*