Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم دامی

گرایش :پرورش و تولید طیور

عنوان : اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی پروتئین و عملکرد جوجه های گوشتی

  دانشگاه بیرجند

  دانشکده کشاورزی

  گروه علوم دامی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم دامی (گرایش پرورش و تولید طیور)

عنوان:

اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی پروتئین و عملکرد جوجه های گوشتی

 استاد راهنما

دکتر سید محمد حسینی

 استاد مشاور

دکتر همایون فرهنگ فر

زمستان ۸۸

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهـرست

 

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… شش

فهرست جداول ………………………………………………………………………………………………………………………….  دوازده

فهرست شکل ها  …………………………………………………………………………………………………………………………. پانزده

فهرست نمودارها …………………………………………………………………………………………………………………………  پانزده

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………… هفده

 

فصل اول: مقدمه و اهداف

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
  • اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

 

فصل دوم: بررسی منابع

  • اسید فایتیک …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱-۱- ساختار اسید فایتیک …………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۱-۲- اسید فایتیک در گیاهان ………………………………………………………………………………………………. ۸

  • اثرات نامطلوب اسید فایتیک ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۱- اثرات زیست محیطی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۲- قابلیت استفاده از مواد معدنی ……………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲-۳- قابلیت هضم پروتئین ………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۲-۳-۱- فیتاز میکروبی و بهره وری پروتئین ………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۳-۲- اثرات منفی فیتات بر بهره وری پروتئین ……………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۳-۲-۱- کمپلکس های پروتئین-فیتات ……………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۳-۲-۲- تشکیل کمپلکس های دوگانه پروتئین-فیتات ……………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۳-۲-۳- تشکیل کمپلکس های سه گانه پروتئین-مواد معدنی-فیتات………………………………………. ۱۸

۲-۲-۳-۲-۴- اثر فیتات بر آنزیم های گوارشی …………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۳-۲-۵- فیتات و هدر رفت اسیدهای آمینه با منشاء داخلی …………………………………………………… ۲۰

  • عوامل مؤثر در واکنش های متفاوت پروتئین به فیتاز …………………………………………………………………….. ۲۱

 

فهرست مطالب

 

۲-۴-   هضم و بهره وری فیتات ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۱- منابع آنزیم فیتاز …………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۱-۱- فیتاز روده ای حیوان …………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۴-۱-۲- فیتاز داخلی مواد گیاهی ………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴-۱-۳- فیتاز میکروبی ……………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۵-   عوامل مؤثر بر هیدرولیز فیتات………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۵-۱- منبع و اندازه ذرات خوراک …………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۵-۲- نوع اجزای خوراک جیره ………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۵-۳- فرایند کردن خوراک …………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۵-۴- مواد معدنی جیره ……………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۵-۵- شرایط فیزیکی واکنش آنزیمی …………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۵-۶- اثرات فیبر خوراک ………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۵-۷- سن پرنده ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۲-۵-۸- ژنوتیپ پرندگان ……………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۵-۹- اسیدیته دستگاه گوارش ………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۶-   بهبود قابلیت هضم …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۶-۱- روش های کاهش میزان فیتات گیاهی ………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۶-۱-۱- تولید گیاهان با فیتات کمتر …………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۶-۱-۲- تحریک فعالیت فیتاز با جوانه زدن ………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۶-۱-۳- خیساندن …………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۶-۱-۴- پیش تیمار آنزیمی خوراک های گیاهی ………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۶-۱-۵- انتقال ژن به گیاهان ……………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۶-۲- افزایش قابلیت هضم به کمک افزودنی های جیره ای …………………………………………………….. ۴۱

۲-۶-۲-۱- ویتامین D …………………………………………………………………………………………………………. 41

۲-۶-۲-۲- استفاده از فیتاز میکروبی ………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۶-۲-۳- افزودن کیلات کننده های مواد معدنی ……………………………………………………………………. ۴۵

 

فهرست مطالب

 

۲-۷-   اثرات مطلوب تغذیه ای فیتاز بر مواد معدنی ………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۷-۱- فسفر …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۷-۲- کلسیم ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۷-۳- آهن …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۷-۴- روی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۸-   عوامل مؤثر بر عملکرد فیتاز میکروبی ……………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۸-۱- نسبت کلسیم به فسفر جیره و اثرات متقابل مواد معدنی …………………………………………………… ۴۸

۲-۸-۲- کوله کلسیفرول ……………………………………………………………………………………………………… ۴۹

۲-۸-۳- اسیدهای آلی …………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

 

فصل سوم: مواد و روش

۳-۱- مشخصات محل آزمایش ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۲- مشخصات واحد آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۳- آماده سازی سالن ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۴- شرایط محیطی پرورش …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۵- مواد و حیوانات ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۳-۶- چگونگی توزیع جوجه ها …………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۷- جیره های آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۳-۸- برنامه واکسیناسیون گله تحت آزمایش ………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۹- شاخص های مورد اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۹-۱- مصرف خوراک ……………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۹-۲- افزایش وزن بدن ……………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۹-۳- ضریب تبدیل خوراک ……………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۹-۴- صفات مربوط به لاشه ……………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۹-۴-۱- بازده لاشه …………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۹-۴-۲- وزن نسبی سینه …………………………………………………………………………………………………… ۶۴

 

فهرست مطالب

 

۳-۹-۴-۴- وزن نسبی بال ها …………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۹-۴-۵- وزن نسبی پشت ………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۹-۴-۶- وزن نسبی گردن …………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۹-۵- اندام های حفره بطنی ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۹-۵-۱- وزن نسبی چربی………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۳-۹-۵-۲- وزن نسبی کبد، طحال و قلب ………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۹-۶- اجزای دستگاه گوارش ……………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۹-۶-۱- وزن نسبی پیش معده …………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۹-۶-۲- وزن نسبی سنگدان ……………………………………………………………………………………………… ۶۶

۳-۹-۶-۳- وزن نسبی روده ها ………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۹-۶-۴- طول ژژنوم و ایلیوم …………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۹-۷- نمونه گیری و آنالیز های خونی …………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۹-۸- تعیین قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی ………………………………………………………………………….۶۷

۳-۹-۸-۱- اندازه گیری اکسید تیتانیوم در نمونه های خوراک و محتویات ایلئوم ……………………………. ۶۸

۳-۹-۸-۲- تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری …………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۹-۸-۳- اندازه گیری قابلیت هضم پروتئین ………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۹-۸-۴- تعیین قابلیت هضم کلسیم …………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۹-۸-۵- تعیین قابلیت هضم فسفر کل …………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۱۰- مدل آماری طرح ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

۴-۱- مصرف خوراک …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۲- افزایش وزن و وزن پایانی …………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۲-۱- افزایش وزن ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۴-۲-۲- وزن پایانی ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۳- ضریب تبدیل خوراک …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

 

فهرست مطالب

 

۴-۴- صفات مربوط به لاشه ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۴-۴-۱- بازده لاشه …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۴-۲- وزن نسبی سینه …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۴-۴-۳- وزن نسبی ران ها ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۴-۴- وزن نسبی بال ها ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۴-۴-۵- وزن نسبی پشت …………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۴-۴-۶- وزن نسبی گردن ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۵- اندام های حفره بطنی …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۵-۱- وزن نسبی چربی ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۵-۲- وزن نسبی کبد …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۵-۳- وزن نسبی طحال ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۵-۴- وزن نسبی قلب …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۶- اندام های دستگاه گوارش ………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۴-۶-۱- وزن نسبی پیش معده …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۶-۲- وزن نسبی سنگدان ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۴-۶-۳- وزن نسبی روده ها ………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۴-۶-۴- طول نسبی روده کوچک ………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۴-۷- فراسنجه های خونی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۴-۷-۱- آنالیز سرم خون ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۴-۷-۱-۱- متابولیت های سرم ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

۴-۷-۱-۱-۱- اوره …………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۷-۱-۱-۲- کلسترول …………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۷-۱-۱-۳- تری گلیسریدهای خون …………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۴-۷-۱-۱-۴- پروتئین کل …………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۴-۷-۱-۲- فعالیت آنزیمی سرم ………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۴-۷-۱-۲-۱- آلکالین فسفاتاز ……………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

 

فهرست مطالب

 

۴-۷-۱-۲-۳- آلانین آمینو ترانسفراز …………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۷-۱-۲-۴- لاکتات دهیدروژناز ………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

۴-۷-۲- غلظت مواد معدنی پلاسما ……………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۴-۷-۲-۱- کلسیم ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۵

۴-۷-۲-۲- فسفر ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۵

۴-۷-۲-۳- منیزیوم …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶

۴-۷-۲-۴- آهن ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

۴-۷-۲-۵- روی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۴-۸- قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی ………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

۴-۸-۱- پروتئین ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۵

۴-۸-۲- انرژی قابل متابولیسم …………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

۴-۸-۳- کلسیم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۶

۴-۸-۴- فسفر کل ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۹

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰

منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷۲

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸۷

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. II

 

فهرست جداول

 

جدول شماره ۳-۱٫ درصد اجزای تشکیل دهنده جیره های آزمایشی در دوره ۲۱-۷ روزگی …………………………. ۵۷

جدول شماره ۳-۲٫ درصد اجزای تشکیل دهنده جیره های آزمایشی در دوره ۴۲-۲۱ روزگی………………………… ۵۸

جدول شماره ۳-۳٫ مقادیر محاسبه شده ترکیبات مواد مغذی مواد خوراکی…………………………………………………. ۵۹

جدول شماره ۳-۴٫  ترکیب مواد مغذی جیره های آزمایشی در دوره ۴۲-۲۱ روزگی……………………………………. ۶۰

جدول شماره ۳-۵٫ ترکیب مواد مغذی جیره های آزمایشی در دوره ۴۲-۲۱ روزگی…………………………………….. ۶۱

جدول ۳-۶٫ برنامه واکسیناسیون جوجه ها در طول دوره آزمایش …………………………………………………………….. ۶۲

جدول شماره ۴-۱٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر مصرف خوراک هفتگی جوجه های گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

جدول شماره ۴-۲٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر مصرف خوراک دوره ای جوجه های گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

جدول شماره ۴-۳٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر افزایش وزن هفتگی    جوجه های گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

جدول شماره ۴-۴٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر افزایش وزن دوره ای  جوجه های گوشتی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

جدول شماره ۴-۵٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر وزن جوجه های گوشتی در سنین مختلف ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

جدول شماره ۴-۶٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

جدول شماره ۴-۷٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر ضریب تبدیل خوراک  دوره ای جوجه های گوشتی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

جدول شماره ۴-۸٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر صفات لاشه جوجه های گوشتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

جدول شماره ۴-۹٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر چربی حفره بطنی و      اندام های حفره بطنی   جوجه های گوشتی …………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

جدول شماره ۴-۱۰٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر اندام های دستگاه گوارش جوجه های گوشتی ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

 

فهرست جداول

 

جدول شماره ۴-۱۱٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر غلظت متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

جدول شماره ۴-۱۲٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱

جدول شماره ۴-۱۳٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر غلظت مواد معدنی پلاسمای خون جوجه های گوشتی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۵۱

جدول شماره ۴-۱۴٫ اثر جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک و فیتاز بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی …………………………………………………………………………………………………………… ۱۶۶

جدول ۱٫ نتایج آنالیز داده های تکرار دار مربوط به مصرف خوراک ……………………………………………………….. ۱۸۸

جدول ۲٫ نتایج آنالیز داده های تکرار دار مربوط به وزن بدن ………………………………………………………………….. ۱۸۸

جدول ۳٫ نتایج آنالیز داده های تکرار دار مربوط به افزایش وزن ……………………………………………………………… ۱۸۹

جدول ۴٫ نتایج آنالیز داده های تکرار دار مربوط به ضریب تبدیل خوراک ……………………………………………….. ۱۸۹

جدول ۵٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به بازده لاشه …………………………………………………………………. ۱۹۰

جدول ۶٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی سینه …………………………………………………………… ۱۹۰

جدول ۷٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی ران ها ………………………………………………………… ۱۹۰

جدول ۸٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی بال ها …………………………………………………………. ۱۹۱

جدول ۹٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی پشت ………………………………………………………….. ۱۹۱

جدول ۱۰٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی گردن ……………………………………………………….. ۱۹۱

جدول ۱۱٫ نتایج آنالیز واریانس داده های  مربوط به وزن نسبی چربی حفره بطنی……………………………………….. ۱۹۲

جدول ۱۲٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی کبد ………………………………………………………….. ۱۹۲

جدول ۱۳٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی طحال ……………………………………………………….. ۱۹۲

جدول ۱۴٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی قلب …………………………………………………………. ۱۹۳

جدول ۱۵٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی پیش معده …………………………………………………. ۱۹۳

جدول ۱۶٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی سنگدان ……………………………………………………. ۱۹۳

جدول ۱۷٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به وزن نسبی روده ها …………………………………………………….. ۱۹۴

جدول ۱۸٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به طول نسبی ژژنوم ………………………………………………………. ۱۹۴

 

فهرست جداول

 

جدول ۲۰٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به غلظت اوره سرم ……………………………………………………….. ۱۹۵

جدول ۲۱٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به غلظت کلسترول سرم …………………………………………………. ۱۹۵

جدول ۲۲٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به تری گلیسریدهای خون ……………………………………………… ۱۹۵

جدول ۲۳٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به پروتئین کل سرم ………………………………………………………. ۱۹۶

جدول ۲۴٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم …………………………………………. ۱۹۶

جدول ۲۵٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز سرم ……………………………. ۱۹۶

جدول ۲۶٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز سرم …………………………………. ۱۹۷

جدول ۲۷٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به آنزیم لاکتات دهیدروژناز سرم ……………………………………. ۱۹۷

جدول ۲۸٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به غلظت کلسیم پلاسما …………………………………………………. ۱۹۷

جدول ۲۹٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به غلظت فسفر پلاسما …………………………………………………… ۱۹۸

جدول ۳۰٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به غلظت منیزیوم پلاسما ………………………………………………… ۱۹۸

جدول ۳۱٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به غلظت آهن پلاسما ……………………………………………………. ۱۹۸

جدول ۳۲٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به غلظت روی پلاسما ……………………………………………………. ۱۹۹

جدول ۳۳٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به قابلیت هضم پروتئین ………………………………………………….. ۱۹۹

جدول ۳۴٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به قابلیت هضم انرژی قابل متابولیسم ………………………………… ۱۹۹

جدول ۳۵٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به قابلیت هضم کلسیم …………………………………………………… ۲۰۰

جدول ۳۶٫ نتایج آنالیز واریانس داده های مربوط به قابلیت هضم فسفر کل ……………………………………………….. ۲۰۰

 

فهرست شکل ها

 

شکل ۲-۱- اسید فایتیک یا اینوزیتول ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶- هگزا دی هیدروژن فسفات ……………………………………… ۷

شکل ۲-۲- شکل کیلات شده اسید فایتیک (فیتین) ………………………………………………………………………………. ۱۳

شکل ۲-۳- کمپلکس های دو گانه و سه گانه پروتئین-فیتات ………………………………………………………………….. ۱۹

شکل ۳-۱- نمایی از سالن پرورش ……………………………………………………………………………………………………… ۵۳

 

فهرست نمودارها

 

نمودار شماره ۴-۱: اثر جیره های مختلف بر مصرف خوراک هفتگی جوجه های گوشتی ……………………………… ۷۹

نمودار شماره ۴-۲: اثر جیره های مختلف بر مصرف خوراک دوره ای جوجه های گوشتی ……………………………. ۷۹

نمودار شماره ۴-۳: اثر اسید سیتریک بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی ……………………………………………… ۸۰

نمودار شماره ۴-۴: اثر فیتاز میکروبی بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی ……………………………………………… ۸۱

نمودار شماره ۴-۵: اثر جیره های مختلف بر افزایش وزن هفتگی جوجه های گوشتی …………………………………… ۹۲

نمودار شماره ۴-۶: اثر جیره های مختلف بر افزایش وزن جوجه های گوشتی ……………………………………………… ۹۲

نمودار شماره ۴-۷: اثر اسید سیتریک بر افزایش وزن جوجه های گوشتی …………………………………………………… ۹۳

نمودار شماره ۴-۸: اثر فیتاز میکروبی بر افزایش وزن جوجه های گوشتی …………………………………………………… ۹۴

نمودار شماره ۴-۹: اثر جیره های مختلف بر وزن جوجه های گوشتی…………………………………………………………. ۹۶

نمودار شماره ۴-۱۰: اثر اسید سیتریک بر وزن جوجه های گوشتی…………………………………………………………….. ۹۷

نمودار شماره ۴-۱۱: اثر فیتاز میکروبی بر وزن جوجه های گوشتی…………………………………………………………….. ۹۷

نمودار شماره ۴-۱۲: اثر جیره های مختلف بر ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی ……………………………. ۱۰۴

نمودار شماره ۴-۱۳: اثر جیره های مختلف بر ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی ……………………………. ۱۰۴

نمودار شماره ۴-۱۴: اثر اسید سیتریک بر ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی …………………………………. ۱۰۵

نمودار شماره ۴-۱۵: اثر فیتاز میکروبی بر ضریب تبدیل خوراک جوجه های گوشتی …………………………………. ۱۰۶

نمودار شماره ۴-۱۶: اثر جیره های مختلف برصفات لاشه جوجه های گوشتی …………………………………………… ۱۱۲

نمودار شماره ۴-۱۷: اثر اسید سیتریک برصفات لاشه جوجه های گوشتی ……………………………………….. ۱۱۳ نمودار شماره ۴-۱۸: اثر فیتاز میکروبی برصفات مربوط به لاشه جوجه های گوشتی ……………………………………. ۱۱۳

 

فهرست نمودارها

 

نمودار شماره ۴-۲۰: اثر اسید سیتریک بر اندام های حفره بطنی جوجه های گوشتی …………………………………… ۱۱۹

نمودار شماره ۴-۲۱: اثر فیتاز میکروبی بر اندام های حفره بطنی جوجه های گوشتی ……………………………………. ۱۲۰

نمودار شماره ۴-۲۲: اثر جیره های مختلف بر اندام های دستگاه گوارش جوجه های گوشتی ……………………….. ۱۲۵

نمودار شماره ۴-۲۳: اثر اسید سیتریک بر اندام های دستگاه گوارش جوجه های گوشتی ………………………… ۱۲۶ نمودار شماره ۴-۲۴: اثر فیتاز میکروبی بر اندام های دستگاه گوارش جوجه های گوشتی …………………………….. ۱۲۷

نمودار شماره ۴-۲۵: اثر جیره های مختلف بر غلظت متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی ………………… ۱۳۳ نمودار شماره ۴-۲۶: اثر اسید سیتریک بر غلظت متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی ……………………… ۱۳۴

نمودار شماره ۴-۲۷: اثر فیتاز میکروبی بر غلظت متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی ……………………… ۱۳۵

نمودار شماره ۴-۲۸: اثر جیره های مختلف بر فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی ………………………… ۱۴۲

نمودار شماره ۴-۲۹: اثر اسید سیتریک بر فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی ……………………………… ۱۴۳

نمودار شماره ۴-۳۰: اثر فیتاز میکروبی بر فعالیت آنزیمی سرم خون جوجه های گوشتی ……………………………… ۱۴۴

نمودار شماره ۴-۳۱: اثر جیره های مختلف بر غلظت مواد معدنی پلاسما خون جوجه های گوشتی ………………… ۱۵۲

نمودار شماره ۴-۳۲: اثر اسید سیتریک بر غلظت مواد معدنی پلاسما خون جوجه های گوشتی ……………………… ۱۵۳

نمودار شماره ۴-۳۳: اثر فیتاز میکروبی بر غلظت مواد معدنی پلاسما خون جوجه های گوشتی ……………………… ۱۵۴

نمودار شماره ۴-۳۴: اثر جیره های مختلف بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی ………………………………………….. ۱۶۷

نمودار شماره ۴-۳۵: اثر اسید سیتریک بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی ……………………………………………….. ۱۶۸

نمودار شماره ۴-۳۶: اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی ………………………………………………… ۱۶۸

 

 

اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی پروتئین

و عملکرد جوجه های گوشتی

 

چکیده:

تعداد ۲۷۰ قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس در یک طرح بر پایه بلوک کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل ۳×۳ با ۹ تیمار آزمایشی، سه تکرار و ۱۰ قطعه جوجه در هر تکرار  از سن ۷ تا ۴۲ روزگی مورد آزمایش قرار گرفتند. جیره ها بر پایه ذرت-سویا و حاوی سطوح مختلف اسید سیتریک (۰، ۳ و ۶ درصد) و جیره های حاوی سطوح مختلف آنزیم فیتاز میکروبی (۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ واحد فعال آنزیم) بودند. صفاتی نظیر مصرف خوراک، وزن بدن، افزایش وزن هفتگی، ضریب تبدیل خوراک، صفات مربوط به لاشه، وزن نسبی اندام های حفره بطنی، وزن نسبی اجزاء دستگاه گوارش، متابولیت های سرم، فعالیت آنزیمی سرم، غلظت مینرال های پلاسما، قابلیت هضم ایلئومی پروتئین، انرژی قابل متابولیسم، کلسیم و فسفر کل در طول دوره آزمایش اندازه گیری و مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جیره های حاوی اسید سیتریک بر مصرف خوراک، افزایش وزن و وزن پایانی اثر معنی دار (۰۱/۰>P) داشتند و موجب بهبود غیر معنی دار ضریب تبدیل خوراک گردیدند. همچنین اثر آن بر بازده لاشه    معنی دار (۰۱/۰>P) بود اما بر صفات لاشه اثر معنی داری نداشت. اثر استفاده از سطوح مختلف اسید سیتریک در جیره ها بر اندام های حفره بطنی (باستثنای وزن نسبی قلب) معنی دار نبود. مشخص گردید که اثر اسید سیتریک بر وزن نسبی اندام های مختلف دستگاه گوارش، غلظت کلسترول و فعالیت آنزیم های ALP و LDH سرم خون     معنی دار (۰۵/۰>P) بود اما بر غلظت اوره، تری گلیسریدها، پروتئین کل و فعالیت آنزیم های ALT و AST سرم اثر معنی داری نداشت. اثر جیره های حاوی اسید سیتریک بر غلظت فسفر و آهن پلاسما معنی دار (۰۵/۰>P) اما بر غلظت مینرال های کلسیم، منیزیوم و روی معنی دار نبود. نتایج نشان داد که افزودن ۳ درصد اسید سیتریک موجب بهبود معنی دار (۰۵/۰>P)، قابلیت هضم ایلئومی پروتئین، انرژی قابل متابولیسم و فسفرکل می شود اما بر قابلیت هضم ایلئومی کلسیم اثر معنی داری نداشت. اثر آنزیم فیتاز میکروبی بر صفاتی نظیر مصرف خوراک، وزن بدن و افزایش وزن معنی دار بوده (۰۵/۰>P) اما بر ضریب تبدیل خوراک معنی دار نبود. آنزیم فیتاز موجب افزایش     معنی دار وزن نسبی گردن (۰۵/۰>P) و کاهش معنی دار چربی حفره بطنی (۰۵/۰>P) گردید اما بر سایر صفات لاشه، اندام های مختلف دستگاه گوارش و اندام های حفره بطنی اثر معنی داری نداشت. آنزیم فیتاز هر چند بر غلظت تری گلیسریدهای خون (۰۵/۰>P) و فعالیت آنزیمی سرم اثر معنی داری (۰۱/۰>P) داشت اما غلظت اوره، کلسترول و پروتئین کل سرم معنی دار نبود. همچنین جیره های حاوی آنزیم فیتاز بر غلظت فسفر و آهن پلاسما اثر معنی دار (۰۵/۰>P) داشت اما بر غلظت سایر مینرال های پلاسما اثر معنی داری ایجاد نکرد. نتایج نشان داد که اثر جیره های مکمل شده با آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی معنی دار (۰۱/۰>P) بود.

 

واژگان کلیدی: اسید سیتریک، فیتاز میکروبی، قابلیت هضم ایلئومی، عملکرد، جوجه های گوشتی.

 

فصل اول

۱- ۱   مقدمه

فسفر از لحاظ اهمیت در بدن دام اولین ماده معدنی است و تقریباً ۸۰% آن در استخوان ها یافت می شود. هم چنین در تشکیل و نگهداری استخوان نقش دارد (آندروود و ساتل، ۱۹۹۹). کمبود فسفر موجب شکستن یا ترک برداشتن استخوان های درشت نی و نازک نی در طی مراحل رشد و در نتیجه موجب کاهش ارزش گوشت طیور می شود. تقریباً دو سوم کل فسفر گیاهان به شکل فیتات (پانا و رولند، ۱۹۹۹؛ وایوروس و همکاران، ۲۰۰۰)، که غیر قابل دسترس به منظور استفاده تغذیه ای طیور، می باشد. اسید فایتیک[۱] (میواینوزیتول ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ –هگزا کیس دهیدروژن فسفات)[۲] شکل ذخیره اولیه فسفر در دانه های غلات، حبوبات و دانه های روغنی است. مولکولهای اسید فایتیک دارای فسفر بالا (۲/۲۸) و پتانسیل تشکیل کیلات[۳]، به فرم های مختلفی از نمک های غیر محلول، مانند کاتیون های دو و سه ظرفیتی در pH طبیعی هستند. یک مول از اسید فایتیک در شرایط روده کوچک می تواند به طور متوسط ۳ تا ۶ مول کلسیم را به شکل فیتات غیرمحلول درآورد. تشکیل فیتات غیر محلول، کلسیم و فسفر را غیر قابل دسترس می سازد. هم چنین روی، مس، کبالت، منگنز، آهن و منیزیم نیز تحت تأثیر فیتات قرار می گیرند. میل ترکیبی روی و مس با اسید فایتیک نسبت به یون های دیگر بیشتر است. تشکیل این کمپلکس می تواند جذب این مواد معدنی را در روده کوچک کاهش دهد. حیوانات تک معده ای فاقد فیتاز مخاطی اندوژنیک[۴] کافی، جهت هضم مؤثر فیتات می باشند. در نتیجه بیشتر فسفر باند شده با فیتات از طریق فضولات دفع می شود. از طرفی دفع فسفر از طریق فضولات بیشترین نگرانی را از لحاظ زیست محیطی ایجاد می کند. فسفات ها به مقدار کمی در آب، محلول می باشند و در نهایت تجمع آنها در خاک ممکن است موجب آلودگی های محیطی گردد، چنانکه حیات آبزیان را به خطر اندازد. همچنین فیتات غیر قابل هضم، دارای اثر منفی بر قابلیت هضم پروتئین و مواد معدنی است (آنجل و همکاران، ۲۰۰۰) و عمل آنزیم های پروتئولیتیک[۵] از قبیل پپسین و تریپسین را در دستگاه گوارش محدود می کند. در شرایط اسیدی، گروه های فسفر اسید فایتیک ممکن است با گروه های آمینی اسیدهای آمینه، از قبیل لیزین، هیستیدین و آرژنین باند شده و قابلیت استفاده آنها را کاهش دهند. در شرایط طبیعی گروه های کربوکسیل تعدادی از اسیدهای آمینه، ممکن است از طریق مواد معدنی دو و سه ظرفیتی با اسید فایتیک باند شوند. کمپلکس فیتات و پروتئین و یا پروتئین، مواد معدنی و فیتات، قابلیت مصرف پروتئین را کاهش می دهد. هم چنین طی بررسی های متعدد نشان داده شده که، نشاسته هم توسط اسید فایتیک باند شده و در نتیجه انرژی قابل سوخت و ساز جیره را کاهش می دهد. در سال های اخیر تحقیقات قابل توجهی در مسیر شناخت فرایند فیتات و توسعه روش هایی به منظور بهبود بهره وری از فسفر فیتاته با بهره گرفتن از حیوانات صورت پذیرفته است. روش های فیزیکی مانند خیساندن، خشک کردن،       جوانه زنی (جان بلود و همکاران، ۱۹۹۱)، استفاده از مکمل جیره با فیتاز میکروبی[۶] برون زادی و ویتامین D، روش هایی هستند که در افزایش هیدرولیز فیتات مؤثرند (میشل و ادواردز، ۱۹۹۶). یکی از روش های مؤثر و کاربردی در جهت بهبود قابلیت هضم فیتات در جیره حیوانات، توسعه صنعت تولید آنزیم و مکمل کردن جیره ها با منابع فیتاز میکروبی یا قارچی می باشد. فیتاز آنزیمی از گروه فسفاتازها است که توانایی کاتالیز و آزاد کردن فسفر از فیتات را دارا می باشد. فیتاز توسط بسیاری از قارچ ها، باکتری ها و مخمرها تولید         می شود و قادر به هیدرولیز فیتات به میواینوزیتول و فسفر معدنی است. تحقیقات زیادی در زمینه پیامدهای تغذیه ای و محیطی اسید فایتیک و خصوصیات سنیتیکی، ساختاری و کاربردی آنزیم فیتاز انجام گردیده است. نتایج چندین پژوهش، کارایی آنزیم تجاری فیتاز میکروبی را به عنوان افزودنی خوراک در بهبود عملکرد، ضریب تبدیل، درصد خاکستر استخوان درشت نی و قابلیت هضم فسفر، کلسیم و در مواردی پروتئین را در جوجه های گوشتی نشان داده است (دنبو و همکاران، ۱۹۹۸؛ یان و همکاران، ۲۰۰۳؛ اونیانگو و همکاران، ۲۰۰۵). فیتازهای میکروبی به طور مؤثری قابلیت بهره وری فسفر فیتاته جیره را بهبود بخشیده است، لذا جایگزینی جزئی یا کامل آن به جای مکمل فسفر غیرآلی در جیره حیوانات تک معده ای،          امکان پذیر است. به نظر می رسد استفاده از آنزیم فیتاز علاوه بر افزایش قابلیت دسترسی فسفر فیتات، دارای مزایای دیگری است که عبارتند از: ۱- افزایش فراهمی سایر مواد معدنی از قبیل آهن، روی، مس، کلسیم، مولیبدن، کبالت و … ۲- بهبود کارایی آنزیم های گوارشی و افزایش آنها نظیر آلفا آمیلاز، پپسین و تریپسین             ۳- فراهمی پروتئین و اسیدهای آمینه ۴- بهبود انرژی قابل متابولیسم و ماده خشک مصرفی ۵- کاهش فسفر دفعی در فضولات طیور ۶- کاهش قیمت جیره   ۷- استفاده از جیره های متراکم تر.

توانایی آنزیم فیتاز میکروبی در تشخیص پیوند فیتات با فسفر و تأثیر آن در کاهش دفع فسفر به خوبی شناسایی شده است. فیتاز به عنوان یک منبع اقتصادی فسفر بوده و در حفاظت از ذخیره های فسفر غیر قابل تجدید مفید است. به نظر می رسد که در شرایط ایده آل، فیتاز خارجی کمتر از ۳۵/۰ % از فیتات موجود در رژیم غذایی مرغ های گوشتی را هیدرولیز می کند. جای امیدواری است که بتوان با تولید آنزیم های مؤثرتر در تجزیه ی فیتات، تجزیه ی آن را افزایش داده و به این ترتیب تغذیه را بهبود بخشید. در ضمن می توان با انتخاب علوفه ای با میزان فیتات کم و یا علوفه ای که تجزیه کننده های فیتات زیادی داشته باشد، مقدار فیتات را در رژیم غذایی کاهش داد. فیتات بر روی مصرف انرژی و پروتئین در پرندگان، اثرات منفی دارد و اثرات منفی این ترکیب از طریق آنزیم فیتاز قابل جبران است. البته هنوز روی این نکته که فیتاز باعث افزایش مصرف انرژی و پروتئین می شود اتفاق نظر وجود ندارد. میزان هضم اسیدهای آمینه در مجاورت فیتاز متفاوت بوده و مکانیسم های انجام این فرایند هنوز به خوبی درک نشده است. شاید آنزیم های فیتاز روی مصرف انرژی و پروتئین اثر بسیار مثبتی داشته باشند اما این مسئله زمانی آشکارتر می گردد که میزان تجزیه فیتات بیشتر شود. استفاده آزمایشی از تجریه کننده فیتات می تواند در شناسایی اثرات منفی فیتات روی مصرف انرژی و پروتئین و نیز شناسایی فاکتورهای کمکی بویژه در رابطه با مصرف انرژی کمک کند. برخی مطالعات اخیر نشان می دهد که میزان سدیم داخلی در اثر مصرف فیتات و فیتاز در خوراک به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. اگر چه علت اساسی افزایش سدیم در فضای داخلی روده در اثرات فیتات معلوم نیست اما این مسئله در جذب روده ای گلوکز و اسیدهای آمینه و در هموستازی اسیدی کاربرد دارد.

هم چنین تحقیقات نشان داده که اسیدیته دستگاه گوارش طیور برای تجزیه کامل یا قابل قبول فیتات توسط فیتاز مطلوب نیست. بدلیل اینکه بازده عمل فیتاز به اسیدیته و غلظت سایر کاتیون های آزاد مرتبط   می باشد، لذا ممکن است با بهره گرفتن از اسیدهای آلی با خواص کیلات کنندگی بتوان بازده عمل فیتاز را تشدید نمود. در صورتی که اسیدهای آلی pH مناسبی برای آنزیم های پروتئولیتیک در دستگاه گوارش ایجاد می کنند.

گزارش شده است افزودن اسید سیتریک[۷] در جیره های حاوی فسفر کم، موجب بهبود وزن بدن، ضریب تبدیل، کاهش فعالیت آلکالین فسفاتاز و افزایش غلظت فسفر پلاسما می گردد اما اثری بر مصرف خوراک، خاکستر استخوان درشت نی و غلظت کلسیم پلاسما ندارد. فیتاز میکروبی موجب بهبود وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک در جیره های کم فسفر شده ولی اثر متقابل میان اسید سیتریک و فیتاز مشاهده نگردیده است (ابراهیم نژاد و همکاران، ۲۰۰۸). در آزمایشی که توسط سنتنو و همکاران (۲۰۰۷) انجام شد، با افزایش سطح اسید سیتریک از ۲ به ۵% اثری در عملکرد مشاهده نگردید ولی موجب بهبود قابلیت هضم پروتئین خام شد که معنی دار نبود. اسید سیتریک به تنهایی در قابلیت هضم پروتئین مؤثر نبوده و همچنین اثر متقابل اسید سیتریک و فیتاز میکروبی مشاهده نگردیده است. نتایج بررسی اثر چند اسیدآلی بر هیدرولیز فسفر فیتاته نشان داد که افزودن اسید سیتریک موجب ابقاء بیشتر کلسیم و فسفر و همچنین بهبود در عملکرد رشد جوجه های گوشتی در مقایسه با اسید فورمیک و اسید مالیک گردیده است (لیم و همکاران، ۲۰۰۸). آزمایش موجود نیز به منظور بررسی اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی (پروتئین، انرژی، کلسیم و فسفر) و عملکرد جوجه های گوشتی اجرا گردید.

 

۱- ۲   اهداف

اهداف این تحقیق عبارت بودند از:

  1. افزایش قابلیت دسترسی فسفر و قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی جیره.
  2. بررسی اثرات اسید سیتریک و فیتاز میکروبی و اثر همکوشی آنها و مقایسه ی اثرات اصلی در بهبود عملکرد جوجه های گوشتی.
  3. بررسی اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر فعالیت آنزیمی سرم و ابقاء مواد معدنی دو ظرفیتی پلاسما.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۲۱۳

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=155414]

—-

پشتیبانی سایت :       

*