Get a site

پایان نامه ارشد در رشته ادبیات فارسی: بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

پایان نامه ارشد در رشته ادبیات فارسی: بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی تطبیقی قید در دستور زبان فارسی و عربی

استاد راهنما:

دکتر محمد آهی


فهرست مطالب:
۱-۱ تعریف مساله و بیان ضرورت انجام پژوهش: ۱
۱-۲ اهداف پژوهش: ۲
فصل دوم: بخش اول
۲-۱-۱ مقدمه. ۴
۲-۱-۲ تعاریف ادبیات تطبیقی ۴
۲-۱-۳ تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی ۵
۲-۱-۴ تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی ۶
۲-۱-۴-۱ مکتب فرانسه. ۷
۲-۱-۴-۲ مکتب آمریکا ۸
۲-۱-۵ حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی ۸
۲-۱-۶ فواید وکاربردادبیات تطبیقی ۹
۲-۱-۷ ادبیات تطبیقی در ایران. ۹
۲-۱-۸ ادبیات ترجمه. ۱۱
فصل دوم: بخش دوم
۲-۲-۱ زبان و دستور زبان  عربی ۱۵
۲-۲-۲ زبان و دستور زبان فارسی ۱۶
۲-۲-۲ سیر زبان شناسی ۱۹
۲-۲-۴ اقسام کلمه  ازنظردستور نویسان قدیم وجدید. ۲۱
۲-۲-۵ انواع نقش. ۲۷
فصل دوم: بخش سوم
۲-۳-۱ تعاریف قید. ۳۳
۲-۳-۲ جایگاه دستوری قید. ۳۴
۲-۳-۳ قید به اعتبار ساختار و لفظ ۳۶
۲-۳-۴ قید از نظر وابستگی به عناصر جمله  (کارکرد قید) ۳۹
۲-۳-۵ قیود از نظر معنی و مفهوم. ۴۱
۲-۳-۵ نتیجه. ۴۵
فصل دوم: بخش چهارم
۲-۴-۱ مفعول مطلق: ۶۱
۲-۴-۲ حال: ۶۳
۲-۴-۳ مستثنی: ۶۴
۲-۴-۴ مفعول‌له. ۶۵
۲-۴-۵  مفعول‌معه. ۶۵
۲-۴-۶ مفعول‌فیه. ۶۶
۲-۴-۷ حروف. ۶۸
۲-۴-۸ افعال ناقصه. ۷۷
فصل سوم
۳-۱ قید زمان. ۷۹
۳-۲ قید مکان. ۸۲
۳-۳ قید مقدار. ۸۴
۳-۴ قید تعجب: ۸۴
۳-۵ قید نفی ۸۵
۳-۶ قید تأکید و تصدیق ۸۶
۳-۷ قید تشبیه. ۸۷
۳-۸ قید حالت. ۸۷
۳-۹ قید شک و تردید. ۸۸
۳-۱۰ قید شرط ۸۹
۳-۱۱ قید تکرار. ۹۰
۳-۱۲ قید آرزو. ۹۰
۳-۱۳ قید سبب و علت   91
چکیده:
در مورد ادبیات تطبیقی تعریف متداولی از گذشته وجود داشته؛ مبنی براین ­که صرفاً به بررسی وجوه اشتراک آثار برخاسته  از دو فرهنگ متفاوت  می ­پردازد. حتی امروزه برخی از افراد ادبیات تطبیقی را تنها با این کارکرد می­شناسند. اما می­توان با نگاهی وسیع­تر، دامنه­ی این رشته  علمی را به موضوعات مختلف گسترش داد و زمینه را برای تفاهم و همدلی بین ملت­ها بیشتر فراهم آورد. ارتباط یا عدم ارتباط دستور زبان با ادبیات تطبیقی به عنوان شاخه­ای از این علم تغییری در اهمیت تأثیر فن ترجمه در اعمال فعالیت­های تطبیقی ایجاد نمی­کند، چرا که از مقدمات مهم بررسی­های تطبیقی توانایی ترجمه­ی صحیح از متون است. لذا در این پایان نامه به مباحثی درباره­ی قید در دو زبان فارسی و عربی پرداخته می­شود. بدین منظور نخست تعاریف گوناگون درباره­ی قید از دستور نویسان گذشته تا به امروز آورده شده است. تعاریفی که بیشتر به قابل حذف بودن قید، تقسیم بندی آن به مختص و مشترک و انواع محتوایی اشاره شده است. استفاده از ملاک­های ذهنی و دور از قاعده در بین دستوریان موجب گردیده که مرزبندی مشخصی در بین صورت­های مختلف قید از لحاظ ساختار و لفظ وجود نداشته باشد، لذا پس از جمع بندی نظرات دستور نویسان و با بهره گرفتن از آراء زبان شناسان جایگاه ساختاری قید مشخص شده است. به این ترتیب که با تمایز قائل شدن بین مقوله­ی قید و نقش قید اختلافات موجود در مورد دسته بندی قید به مختص و مشترک از بین می­رود چرا که اصطلاح قید هم برای نمایاندن یک مقوله­ی واژگانی مانند به خوبی، باعجله و. . . به کار می­رود، و هم برای نشان دادن نقش نحوی استفاده می­شود. مورد دیگر قابل حذف بودن یا نبودن قید از جمله است که با بهره گرفتن از دیدگاه زبان شناسی مشخص می­شود که در موارد محدودی  حذف قید علاوه بر تغییر معنا، شکل دستوری جمله را نیز تغییر می­دهد. با شناخت کامل قید در زبان فارسی، معادلات معنایی و دستوری آن در زبان عربی آورده شده است. نتیجه این که در نحو عربی مبحثی به نام قید وجود ندارد. اما مواردی مانند: مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فیه، حال، مستثنی، حروف و افعال ناقصه هستند که می­توانند از قیدهای فارسی نیابت کنند.
تعداد صفحه : ۱۱۱
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]