Get a site

دانلود انسانی

گرایش برنامه ریزی شهری

با عنوان : راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جفرافیای انسانی      

گرایش : برنامه ریزی شهری

 عنوان:

راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده شهر رودسر مطالعه موردی (بخش مرکزی)

استاد راهنما:

دکتررضا حسن پور

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

چکیده : ۱

فصل اول کلیّات تحقیق. ۳

۱-۱- بیان مسئله: ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق : ۶

۱-۳- اهداف تحقیق: ۷

۱-۳-۱- هدف کلی تحقیق : ۷

۱-۳-۲- اهداف جزئی تحقیق : ۷

۱-۴- سوال تحقیق: ۸

۱-۵- فرضیه تحقیق : ۸

۱-۶- واژه ها و مفاهیم ۸

۱-۷- سوابق تحقیق. ۱۰

۱-۸- محدودیت های تحقیق. ۱۲

فصل دوم: ۱۳

مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق. ۱۳

۲-۱-مفاهیم پایه ای.. ۱۴

۲-۱-۱-مفهوم شهر. ۱۴

۲-۱-۲-تعریف و شناسایی بافت فرسوده ۱۵

۲-۱-۳-انواع بافتهای آسیب پذیر شهری.. ۱۵

۲-۱-۴-ویژگی عمومی بافتهای فرسوده ۱۶

۲-۱-۵-شاخصهای شناسایی بافت فرسوده و آسیب پذیر. ۱۶

۲-۱-۵-۱-ضریب نفوذپذیری.. ۱۶

۲-۲- سوابق. ۱۷

۲-۲-۱- پیشینه ها بهینه سازی بافت فرسوده در جهان. ۱۷

۲-۲-۱-۱ کنگره آتن: ۱۸

۲-۲-۱-۲ کنگره ونیز: ۱۸

۲-۲-۱-۳- بیانیه مکزیکو سیتی : ۱۹

۲-۲-۲- نیم نگاهی به وضعیت بافت های تاریخی  یا موسوم به فرسوده در. ۱۹

۲-۲-۲-۱- کشورهای اروپایی: ۱۹

۲-۲-۲-۱-۱- پرتغال، شهر لیسبون: ۱۹

۲-۲-۲-۱-۳-اسپانیا، شهرتولِدو (Toledo): 21

۲-۲-۲-۱-۴-هلند، شهر دِلفت (Delft): 22

۲-۲-۲-۱-۵-فرانسه، شهر استراسبورگ(Strasbourg): 23

۲-۳- سوابق و پیشینه ها بهینه سازی بافت فرسوده در ایران. ۲۳

۲-۴- سوابق و پیشینه ها بهینه سازی بافت فرسوده در رودسر. ۲۷

۲-۴-۱- ضرورت حفظ بافت های قدیم شهری.. ۲۷

۲-۴-۲- رویکرد سیستمی به هسته های قدیم شهر و بخش های جدید ۲۸

۲-۵- نظریه ها ۲۹

۲-۵-۱- نظریه ساماندهی زمین. ۲۹

۲-۵-۲- نظریه اصالت بخشی. ۲۹

۲-۵-۳- نظریه محرومیت زدایی و راهبرد برنامه ریزی اجتماعی. ۳۰

۲-۵-۴- نظریه توسعه پایدار. ۳۱

۲-۵- ۵- نظریه انسان گرا ۳۱

۲-۶- مکاتب.. ۳۱

۲-۶- ۱- مکتب فرهنگ گرایی. ۳۱

۲-۶- ۲- مکتب کارکرد گرایی. ۳۲

۲-۶- ۳- مکتب ساختار گرایی. ۳۲

۲-۷- دیدگاه ها ۳۳

۲-۷- ۱- دیدگاه نوساز. ۳۳

۲-۷- ۲- دیدگاه کالبدی.. ۳۳

۲-۷- ۳- دیدگاه اجتماعی. ۳۴

۲-۷-۴- دیدگاه اقتصادی.. ۳۵

۲-۸- اصول. ۳۶

۲-۸-۱- اصول شهر سازی انسان گرا ۳۶

۲-۹- الگو ها ۳۷

۲-۹-۱- الگوی جایگزینی. ۳۷

۲-۹-۲- الگوی پالایش شهری.. ۳۸

فصل سوم: ۳۹

روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها ۳۹

۳-۱-روش تحقیق و مراحل آن. ۴۰

۳-۱-۱- روش تحقیق. ۴۰

۳-۱-۲-روش گرد آوری اطلاعات.. ۴۰

۳-۱-۳-ابزار گرد آوری اطلاعات.. ۴۰

۳-۱-۴- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات و داده ها ۴۰

۳-۱-۵- جامعه آماری و نمونه تحقیق : ۴۰

۳-۱-۶- متغییرهای تحقیق. ۴۱

۳-۲- ویژگی های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه. ۴۱

۳-۲-۱- ز مین شناسی. ۴۶

۳-۲-۲- گسل ها و لرزه خیزی.. ۴۷

۳-۲-۲- توپوگرافی و شیب.. ۴۸

۳-۲-۳- نواحی پست ساحلی: ۴۸

۳-۲-۴- اقلیم ۴۹

۳-۲-۴-۱- جریان های هوائی(باد غالب ): ۴۹

۳-۲-۴-۲-دما ۵۱

۳-۲-۴-۳- رطوبت نسبی. ۵۲

۳-۲-۴-۴- بارش.. ۵۳

۳-۲-۵- هیدرولوژی و منابع آب.. ۵۴

۳-۲-۶-خاک شناسی. ۵۵

۳-۳- ویژگی جغرافیای انسانی رودسر. ۵۶

۳-۳-۱- ویژگی جغرافیایی تاریخی رودسر. ۵۹

۳-۳-۲- بررسی روند تحولات جمعیتی شهر رودسر. ۶۰

۳۳–۳- بررسی ساختار سنی و جنسی جمعیت شهر رودسر. ۶۴

۳-۳-۴- مهاجرت.. ۶۴

۳-۳-۵-بررسی وضعیت سواد ۶۵

۳-۳-۶- ویژگی های اقتصادی رودسر. ۶۶

۳-۳-۷- عوامل موثر در پیدایش و شکل گیری شهر رودسر. ۶۹

۳-۳-۸- تقسیمات کالبدی شهر رودسر. ۶۹

۳-۳-۹- وضعیت کاربری زمین در شهر رودسر. ۶۹

۳-۳-۱۰- خصوصیات فیزیکی و نحوه استفاده از اراضی در نواحی. ۷۱

۳-۳-۱۰-۱- ناحیه ۱٫ ۷۱

۳-۳-۱۰-۲- ناحیه ۲٫ ۷۳

۳-۳-۱۰-۳- ناحیه ۳٫ ۷۶

۳-۳-۱۰-۴- ناحیه ۴٫ ۷۸

۳-۳-۱۱- موقعیت معابر سواره و پیاده ۸۱

فصل چهارم: ۸۴

تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای تحقیق. ۸۴

۴-۱- یافته های اسنادی.. ۸۵

۴-۱-۱- بررسی محوطه های تاریخی. ۸۵

۴-۱-۲- بررسی وضعیت مسکن در بافت قدیم ۸۷

۴-۱-۳- وضعیت موجودتراکم هادرسطح شهرونواحی ( خالص و ناخالص) ۸۷

۴-۱-۴- تراکم ساختمان های مسکونی. ۸۸

۴-۱-۵- ارزش نگاهداری ساختمان های مسکونی. ۸۸

۴-۱-۶-مصالح ساختمانی. ۹۱

۴-۱-۷- تعداد طبقات واحد های مسکونی. ۹۴

۴-۲- یافته های میدانی. ۹۶

۴-۲-۱-وضعیت جمعیتی بافت قدیم ۹۶

۴-۲-۱-۱- بررسی سن سرپرستان خانوار در بافت فرسوده ۹۶

۴-۲-۱-۲- میزان سواد سرپرست های خانوار در بافت فرسوده ۹۷

۴-۲-۱-۳- میزان در آمد خانوار در بافت فرسوده ۹۹

۴-۲-۲- ارزش زمین در شهر رودسر. ۱۰۰

۴-۲-۲-۱- ارزش زمین خالی. ۱۰۰

۴-۲-۲-۲-ارزش خانه های کلنگی. ۱۰۳

۴-۲-۲-۳-ارزش خانه های نوساز. ۱۰۴

۴-۲-۲-۴-ارزش ملک تجاری.. ۱۰۵

۴-۲-۳- بررسی نارضایتی دربناهای قدیمی. ۱۰۶

۴-۲-۴- عوامل نابسامانی عملکرد بافت قدیم ۱۱۲

۴-۲-۴- ۱- بررسی نابسامانی ناشی از فعالیت های تجاری.. ۱۱۲

۴-۲-۴- ۳- بررسی نابسامانی ناشی از سیستم مدیریت شهری.. ۱۱۶

۴-۲-۵- وضعیت معابر در محدوده مورد مطالعه. ۱۱۸

۴-۲-۶- نحوه حمل و نقل ساکنین. ۱۱۹

SWOT 4-3- تجزیه و تحلیل وضع موجود شهر بر اساس مدل. ۱۲۰

۴-۳-۱- بررسی محیط داخلی. ۱۲۱

۴ -۳-۲- بررسی محیط خارجی. ۱۲۱

۴-۳-۳-تدوین راهبرد ۱۲۱

۴-۳-۴- تحلیل برنامه ریزی توسعه فضایی ناحیه رودسر به روش swot 122

۴-۳-۵- وزن دهی. ۱۲۳

فصل پنجم : ۱۲۸

جمع بندی.. ۱۲۸

۵-۱- جمع بندی.. ۱۲۹

۵-۲- پاسخ به سوال تحقیق. ۱۳۵

۵-۳- فرضیه تحقیق. ۱۳۷

۵-۴- نتیجه گیری.. ۱۳۹

۵-۵ -راهکارهاو پیشنهادات.. ۱۴۰

پیوست ها ۱۴۵

منابع فارسی. ۱۵۹

منابع لاتین. ۱۶۲

چکیده :

فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها ،شدت و ضعف دارد. بدیهی است که استانداردهای ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاست های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های   مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند.

بخش عمده ای از شهر رودسر به دلیل قدمت تاریخی و سابقه طولانی سکونتی فرسوده هستند و در هنگام حوادث طبیعی کمک رسانی را با مشکل روبه رو می کند.

بافت قدیم شهر رودسر که خاستگاه اولیه شهر رودسر است .در زمانی مناسب ترین مکان سکونت در شهر بوده ، امروزه به دلیل مضلات و مشکلات مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی، جاذبه خود را از دست داده و محل استقرار گروه های مختلف جامعه یا پایگاه ومنزلت اجتماعی متفاوت گردیده است.

این پایان نامه با موضوع هدف کلی ،تحلیل راه کارهای ساماندهی بافت فرسوده بخش مرکزی شهر رودسر در نظر دارد در درجه اول مسائل و مشکلات بافت را تحلیل سپس راهکارهایی را برای ساماندهی ارائه نماید. .

در تدوین این پایان نامه از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است در بررسی وضع موجود از روش توصیفی کمک گرفته شده است.

روش گرد آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه ای , اسنادی ,میدانی,می باشد.

جمعیت شهر رودسرمعادل ۳۷۵۷۹ نفر می باشدو جمعیت موجود درناحیه۲ رودسر که بخش مرکزی در آن واقع شده است ۱۴۷۶۸ نفر بر آورد شده است. با توجه به جدول استاندارد مورگان جامعه نمونه تعداد ۳۰۶پرسشنامه در ناحیه ۲ پر شده و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.

   برای سنجش یافته های تحقیق از مدل swot استفاده شده که نشان می دهد ارزش و قیمت زمین در فرسودگی بافت موجود محدوده مطالعه، تاثیر دارد و ساماندهی خیابان اصلی بخش مرکزی شهر (تعریض و…)موجب سهولت نقش توریستی در آن می شود.و فرضیه های مورد بررسی در پایان نامه اثبات و تأیید می شوند .

     واژگان کلیدی : بافت شهر، فرسوده ، بهسازی، فرسودگی و نوسازی ،بخش مرکزی،شهر رودسر

مقدمه

اغلب شهرهای سنتی و یا محله‌های با قدمت بالا،‌ بدون طراحی و در طول زمان تکوین یافته‌اند . بافت‌های ارگانیک بر حسب ضرورت،‌ رشد و توسعه داشته و هر محله شهری بر اساس شرایط مختلف از جمله شرایط جغرافیایی، اقلیمی، وجود هسته اولیه مذهبی، نظامی، اداری، اقتصادی، وجود محورهای ارتباطی (معابر، گذرگاه‌ها و رودخانه‌ها)، مناسبت‌های اجتماعی و … پا به عرضه وجود گذاشته‌اند و سالیان‌ متمادی به حیات خود ادامه داده‌اند. شهرها معمولاً زندگی و هویت خود را از همین هسته‌های اولیه گرفته و عمدتاً به دور یا امتداد آن گسترش یافته‌اند. این هسته‌های اولیه که عمدتاً جایگاه‌ ویژه‌ای را در حیات شهرها داشته‌اند، عموماً بعد از دوران صنعتی شدن به خصوص در قرن حاضر به دلیل رشد شهرها دچار فرسودگی و بی مهری شده‌اند و اعتبار پیشین خود را از دست داده‌اند به گونه‌ای که به تدریج شاهد تخریب و نابودی این قبیل فضاها و پهنه‌های سکونتی هستیم.

ظهور پدیده بافت‌های مسأله‌دار و فرسوده شهری که این روزها به وفور کاربرد یافته است، ناشی از همین استهلاک تدریجی بافت‌ها و سکونت‌‌گاه‌های قدیمی است که عمدتا‌ً دارای تعریف‌ها و شرایط یکسان نیز نمی‌باشند و ممکن است از شهری به شهر دیگر و در دوره‌های مختلف نیز تفاوت‌هایی داشته باشد که لزوم شناخت کلی گونه‌های آن برای شناخت جایگاه بافت فرسوده مورد نظر این طرح، امری ضروری است. پیش از پرداختن به انواع بافت‌های فرسوده شهری لازم است این نکته شرح داده شود که فرسودگی در بافت‌های مسأله دار و قدیمی نه تنها از لحاظ کالبدی بلکه از لحاظ اجتماعی تبعات بسیاری با خود به همراه دارد. در گذشته به دلیل اینکه بافت‌های قدیمی در نقاط با امکانات بالقوه بالای سکونتی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استقرار داشته‌اند؛ لذا اقشار جامعه با درآمد بالا، متوسط و کم در آن سکونت داشته و به مرور زمان و با گذشت سالیان و فرسودگی کالبد بافت، اقشار با درآمد بالاتر به سایر نقاط جدید شهر مهاجرت کرده و اکثراً با درآمد کم در منطقه باقی مانده و درصدی از مهاجرین نیز در این گونه از بافت‌ها مستقر شده‌اند. لذا تمرکز اقشار تقریباً کم درآمد و تازه واردین مهاجر و مهاجرت افرادی که از ابتدا در این مکان ساکن بوده و طی گذشت زمان، پایگاه اقتصادی مناسب‌تری یافته‌اند،‌باعث به هم خوردن بافت جمعیتی و ایجاد آسیب‌های اجتماعی برای ساکنین این بافت‌ها گردیده است و عمدتاً نیز به صورت معضلی برای شهرها درآمده‌اند

فرسودگی شهری یکی از مشکلات جدی و پدیده های غیر قابل اجتناب است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن رو به روست. آنچه مهم است اینکه فرسودگی شهری و ایجاد بافت فرسوده مختص به کشور خاص یا شهر مشخصی نمی باشد بلکه تمامی شهرها و روستاها در جهان با آن درگیر هستند ولی بسته به شرایط، قدمت، نوع مصالح و کیفیت ساخت و ساز شهرها ،شدت و ضعف دارد. بدیهی است که استانداردهای ساخت و ساز، دوره زمانی تعریف شده برای عمر مفید بناها، کیفیت و مقاومت مصالح، سیاست های حمایتی و تشویقی دولت و برنامه های   مدیریت شهری از عناصر تعیین کننده در ایجاد و گسترش بافت های فرسوده و کنترل و نوسازی بناها می باشند. (ابوطالبی ،۱۳۸۹،ص۳)

بیش از چند دهه است که محله های قدیمی شهر ی در ایران نیز به فراموشی سپرده شده اند. بسیاری از بافت های سنتی که زمانی مایه افتخار شهرها بودند بیش از پنجاه سال است که در حال فرسایش رها شده اند. تقریبا تمامی جمعیت این مناطق جابجا شده و میراث تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی ویژه محله های مختلف یا منقرض شده و یا در حال انقراض اند . تنها اندکی از بناها که به سختی به روی پا ایستاده اند به یادگار مانده اند و یاد آور معماری وشهرسازی گذشته اند . هر چند که حرکت هایی پراکنده در سال های اخیر در بهسازی و مرمت بناها ی ارزنده به چشم میخورد اما, حساسیت ها هرچه کمتر شده و هم در میان مسئولان و هم در میان مردم حدود زیادی مصونیت ذهنی ایجاد شده است . طرح های جامع ،طرح های تفضیلی و ضوابط منطقه ای در اهداف پیش بینی شده شکست خورده اند .در مناطق مرکزی و محله های قدیمی شهرها ، نه تنها گذار از سنت به تجدد تحقق نیافته ، بلکه با مقاومت سرسختانه این مناطق در مقابل مظاهر تجدد ، عملا هیچ گونه بهسازی و مرمتی صورت نگرفته است . در نتیجه پیامد های طراحی و ضوابط ساخت و ساز به صورت مانعی بزرگ ، به فرسایش روز افزون بافت های سنتی انجامیده است.(ربیع،۱۳۸۲،ص۱۰۲)

رشد جمعیت شهرها، افزایش ناگهانی آهنگ شهرنشینی , توسعه بی رویه شهرها و کاهش زمین برای سکونت و خدمات از یکسو و وجود بافت های فرسوده و ناکارآمد در شهرها که ساکنان به سبب عدم توانایی مالی قادر به نوسازی و بهسازی آن نیستند . از سوی دیگر موجب شد تا برنامه ریزان به فکر ارائه راه حل و برنامه هایی مناسب برای بهسازی این بافت باشند. این امر علاوه بر استفاده مطلوب از فضا ،جلوگیری بیش از حد ساخت و سازهای شهری در زمین بکر و یا کشاورزی اطراف شهر را نیز در پی خواهد داشت .(زندوی ،۱۳۸۶،ص۳)

شهر رودسر مرکز شهرستان رودسر است که بر سر جاده آسفالته کناره قرار دارد و در ۷۴ کیلومتری شهر رشت و ۳۳۶ کیلومتری تهران واقع شده است. این شهر از سمت غرب به شلمان و لنگرودمحدود شده است.   از شمال به دریاچه خزر از طرف غرب به کلاچای و از سمت جنوب به جاده کمربندی و اراضی کشاورزی محدود می شود و تقریبا به شکل خطی است .

از نظر قدمت بافت شهر را به سه دوره می توان تقسیم کرد.

بخشی از شهر بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته است و بخشی از شهر نیز مربوط به اوایل حکومت پهلوی است که این بافت دست نخورده باقی مانده پاره ای از شهر نیز قدیمی تر بوده به دوره قاجاریه مربوط می شود شهر تقریبا برخوردار از بافت یک طبقه است اما در ساخت و سازهای جدید ساختمانها به ۳ الی چند طبقه در آن دیده می شود.

بافت قدیم و هسته اولیه شهر در حول محور جاده ارتباطی کناره دریای خزر که ارتباط استان های گیلان و مازندران را برقرار می سازد شکل گرفته است بعد از انقلاب هم با ساخت پارک شهید انصاری شهر به سمت شمال و به طرف دریا کشیده شده است و تا حدی خطی بودن شهر را تعدیل نموده است.       “طرح تفضیلی شهر رودسر ۱۳۸۵ ص ۷۵”

در شهر رودسر که بخش اصلی شهر تا دوران قبل از رضا شاه بخش رانکوه بوده و با اصلاحات رضا خانی گورستان شهر تبدیل به خیابان شده است و میدان اصلی امروزه شهر رودسر در واقع گورستان بود که خیابان بندی شد اکنون بدنه اصلی قبل از اصلاحات تبدیل به یک بافت فرسوده با خیابان بندی بسیار نامنظم شده که تردد عابرین و وسائل نقلیه در آن سخت است و اهالی خود محل از زندگی در آن احساس لذت نمی کنند و چهره زشت و نا زیبایی به بخش   مرکزی شهر داده است.

همین طور بخش عمده ای از شهر رودسر به دلیل قدمت تاریخی و سابقه طولانی سکونتی فرسوده هستند و در هنگام حوادث طبیعی کمک رسانی را با مشکل روبه رو می کند.

در قسمت مرکز شهر به جنوب نیز محله تازه احداث گلسار و محله قدیمی رانکوه که بخش فرسوده زیادی در این قسمت دیده می شود وجود دارداین خیابان رانکوه بخش عمده آن در زمان قاجار ساخته شده که مشکل عمده فرسودگی اماکن مسکونی ومشکل رفت و آمد وحمل ونقل وسائل نقلیه در آن به چشم میخورد .

بازار ماهی فروشان ، و صدر محله هم در مرکز شهر واقع گردیده که فرسودگی در این قسمت نیز دیده می شودو مشکلات زیادی را برای بخش مرکزی شهر به وجود می آورد.

کوچه خانقاه که در پشت   خیابان انقلاب   واقع شده ودر انتهای خیابان ۷۲ تن است مملو از مشکلات فرسودگی بافت و مشکلات اقتصادی و   فرهنگی ناشی از آن است .

شایان ذکراست درمصوبه شورای عالی شهرسازی، معیارهای شناسایی بافت های فرسوده ازارزش یکسانی برخوردارند ونحوه اعمال معیارها، مشخص گردیده و شناسایی بافت های فرسوده، مبتنی برراهکارها و شاخص معینی شده که عبارتند از:

ریزدانگی: بلوک هایی که بیش از ۵۰% آن ها مساحتی کمتر از ۲۰۰ مترمربع داشته باشد که معرف فشردگی بافت و کثرت قطعات (پلاک ها) کوچک با مساحت اندک است.

ناپایدار: بلوک هایی که بیش از ۵۰% بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد، معرف فقدان سیستم سازه ای مناسب و غیرمقاوم بودن ابنیه است.

نفوذناپذیری: بلوک هایی که بیش از ۵۰% معابر آن عرض کمتر از ۶ متر داشته باشند، معرف عدم دسترسی های مناسب و اندک بودن معابر با عرض کافی برای حرکت سواره است.

آسیب پذیری اماکن و منازل فرسوده در این قسمت و نا پایداری آن در بافت فرسوده شهر بسیار زیاد به چشم میخورد . و نفوذ نا پذ یری این بافت ها با توجه به مشکلات عدیده ترافیکی که در این قسمت است بیشتر نمود دارد و باعث کندی حرکت خود روها در این قسمت می گردد اما ما کمتر شاهد ریز دانگی هستیم زیرا مساحت زیر بناهای اماکن در گذشته در این شهر معمولا کم نبوده و ما کمتر شاهد این مقوله در بافت فرسوده رودسر هستیم.

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق :

از اواسط دوران قاجار ، با سفرهای شاهان ایران به اروپا (فرنگ) ایران دست خوش تفکرات غرب گردید. عدم وجود زمینه لازم برای پذیرفتن این تحول ، پیدایش تناقضات و تضادهایی به دنبال داشت. در این دوران واحدهای سکونتی دچار دگرگونی گردید و با عوض شدن شیوه زندگی خانه (Domicile ) و سکونت (Oceupancy ) جای خود را به واحد مسکونی (Manse ) و اسکان داد. (نصر ،۱۳۸۳، ص ۱۹ و ۲۰ )

نخستین اقدام در مورد نوگرایی نظام شهری و تدوین قوانین نوین شهرسازی در ایران طی دهه های اول قرن اخیر صورت گرفت ؛ بر این اساس قانون توسعه معابر در سال ۱۳۱۲ تدوین شد و مبتنی بر آن ،ساخت “فیزیکی-سنتی” شهرهای قدیمی به هم ریخت .(زیاری،۱۳۹۰،ص۱۰۲)

شهرها دارای ارزش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بالایی هستند. این ارزش و اهمیت در بافت قدیم شهر رودسر ضرورتی انکار ناپذیر است. بافت قدیم شهر رودسر که خاستگاه اولیه شهر رودسر است .در زمانی مناسب ترین مکان سکونت در شهر بوده ، امروزه به دلیل معضلات و مشکلات مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و کالبدی، جاذبه خود را از دست داده و محل استقرار گروه های مختلف جامعه یا پایگاه ومنزلت اجتماعی متفاوت گردیده است.

به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها محل مناسبی برای انواع بزهکاریها از جمله محل جمع شدن معتادان و فروش مواد مخدر در این بافت شده است .به خصوص مکان هایی که به دلیل فرسودگی رها شده اند محل مناسبی را برای بزهکاری فراهم آورده اند که به دنباله خود اثرات نامطلوبی بر چهره فرهنگی آن بر جا گذاشته است افراد بومی محل برای اینکه بتوانند فرزندان خود را از این بزهکاریها دور نگه دارند لذا مجبور به ترک محل گشته اند همین طور مغازه هایی که در این راسته واقع شده اند و سابقا دارای رونق بالایی به دلیل رفت آمد بیشتر عابرین بودند . امروزه به دلیل پر پیچ و خم بودن کوچه ها و حرکت کند خود روها در این بخش از رونقشان کم شده و برخی از آنها رها شده اند همه این عوامل باعث شده که این بخش تبدیل به محل فقیر نشین در شهر شود .

فرسودگی بافت بخش مرکزی رودسر، شکل نامطلوبی به این قسمت داده که درمنظر بینندگان ، دیدگاه زشت و بدی را ایجاد کرده است به نظر می رسد که به دلیل فرسودگی بافت از ارزش ساختمان و زمین در این بخش کاسته شده است.

تعداد صفحه :۱۸۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

[add_to_cart id=146669]

—-

پشتیبانی سایت :       

*        

Categories: پایان نامه ارشد