Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام نوین مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مالی

عنوان:

مطالعه چالش های موجود در اجرای نظام نوین مالی: تغییر مبانی حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
دانشگاه های علوم پزشکی و واحدهای زیر مجموعه آن بعنوان یکی از مهمترین سازمان های اجتماعی نقش عمده ای در بهبود وضعیت بهداشتی کشور و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آمورشی دارند لذا باید اطلاعات دقیق، صحیح و بموقعی از درآمدها و هزینه های صورت گرفته برای تصمیم گیری در خصوص اداره موفق و موثر مراکز درمانی و آموزشی به مدیران مربوطه داده شود، لذا با توجه به گزارشات حاصله از سیستم حسابداری تعهدی که در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مستقر و اجرایی گردیده است این مهم برای مدیران میانی و رده بالای سازمانی محقق می گردد.
قابل ذکر است تغییر مبانی حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی کامل در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور با توجه به تنوع فعالیتها و خدمات و همچنین گستره جغرافیایی واحدهای تابعه، فعالیتی پر هزینه و زمان بر است ولی با توجه به اهمیت و نتایج حاصله از این تحول ، مسئولین امر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مصمم به اجرای آن نموده است، دراین راستا چالشها و مشکلاتی فرا روی اجرای آن بوده و می باشد که در این تحقیق به مطالعه این چالشها پرداخته شده است.
روش انجام این پژوهش به صورت پیمایشی – میدانی است وانجام آن بااستدلال های استقرایی – میدانی صورت می گیرد و داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه پژوهشگرساخته بین مدیران مالی، مربیان آموزش حسابداری تعهدی و کارشناسان حسابداری شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی کشور گردآوری شده است. یافته های پِژوهش بیانگر این است که کمبود، مقاومت وعدم تخصص نیروی انسانی شاغل در امور مالی؛ عدم آموزش کافی و مستمر اصول حسابداری تعهدی؛ عدم انگیزه کافی مدیران ارشد در شفاف سازی اطلاعات مالی، عدم آشنایی مدیران ارشد با مبانی حسابداری تعهدی و ضعف در عزم و اراده آنان در این امر؛ عدم دستورالعمل مدون اجرایی و موانع اجرایی قانونی؛ ضعف در شناسایی دقیق درآمدها و دارائیهای ثابت؛ نبود یک سامانه حسابداری مناسب؛ فقدان یک نرم افزار جامع و امکانات سخت افزاری از عوامل بسیار مهم در عدم اجرایی شدن مبانی حسابداری تعهدی در دانشگاه های علوم پزشکی می یاشند و در این بین، عامل مربوط به کمبود نیروی انسانی متخصص در واحدهای مالی بیش ترین وفقدان یک نرم افزار جامع و یکپارچه مالی مناسب کم ترین میزان تأثیر را بر پیاده سازی حسابداری تعهدی داشته است.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- دیباچه
رشد و بالندگی هر جامعه ای درگرو دانایی و خرد اعضای آن می باشد این دانایی نتیجه بینش و بهره برداری به موقع از اطلاعات می باشد که در قالب اهداف و ماموریت و تحت عنوان راهبرد و برنامه آن سازمان تبلور می یابد.
از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات کلیدی بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیرمستقیم وضعیت مالی مؤسسه را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین اطلاعات مالی و حسابداری مدون و پردازش شده به مثابه کلید ارزشمند برای اخذ تصمیمات مناسب برای مدیران می باشد.
از سویی با وجود تقدم حاکمیت، نظارت و اجرای قوانین و مقررات به عنوان لوازم و ابزارهای اصلی حفظ وجوه و منابع عمومی بر اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در مؤسساتی که بنحوی از انحاء از وجوه دولتی استفاده می کنند، لزوم ارائه عملکرد در این دسته از مؤسسات، پیروی از اصول و استاندارهای حسابداری را اجتناب ناپذیر می نماید.
از اینرو ضرورت اصلاح ساختار مالی اقتصادی مؤسسات وابسته به دولت از جمله دانشگاه های علوم پزشکی از طریق اصلاح نظام حسابداری مورد تأکید قرار گرفته است.
این در حالیست که بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی روند عملکرد مدیران بیمارستانی و بهداشتی درمانی در سال های اخیر لزوم تغییر بنیادی در ساختار مالی دانشگاه های علوم پزشکی و استقرار یک سیستم یکپارچه و جامع مالی و عملیاتی برای ارائه اطلاعات مدیریت جهت برنامه ریزی های خرد و کلان احساس و از اقبال گسترده ای برخوردار شده است . لیکن پیاده سازی سیستم های عملیاتی از جمله سیستم بهای تمام شده خدمات درمانی و آموزشی بیمارستان ها و مراکز پزشکی مستلزم طراحی و بهینه سازی سایر سیستم های مرتبط است که به عنوان پیش نیاز و مقدمه کار الزامی می باشد. از ضروری ترین این نیازها تدوین نظام مالی جدید و تغییر روش حسابداری، از روش نقدی به  روش تعهدی است.
از آنجا که تغییر و تحول در هر نظام اداری و مالی چالش هایی را به همراه دارد و مستلزم یک رویه عبور از بحران در مسیر تغییر است، در دانشگاه علوم پزشکی کشور با توجه به پراکندگی و تنوع فعالیت ها و خدمات، و نیز وجود مشکلاتی از قبیل:
– گستردگی جغرافیایی و تعدد فعالیت ها و خدمات ارائه پذیر توسط دانشگاه ها و واحدهای تابعه
– همزمانی فقر کارشناس و تورم نیروی انسانی غیر متخصص در بخش امور مالی دانشگاه های علوم پزشکی
– ساختار سازمانی نامناسب امور مالی
– نبود انگیزه نسبت به شفاف سازی اطلاعات مالی
– حجم سنگین عملیات مالی و نیاز به یک نرم افزار جامع و یکپارچه مالی
موجب شده است که این تغییر رویه در اجرا با مشکلات و چالش هایی رو به رو شود بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و الزام در اجرای حسابداری تعهدی واحد بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت را برآن داشت تا به مطالعه و بررسی این چالش ها در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور بپردازد. در این پژوهش تلاش خواهد شد که موانع و مشکلات، در راستای تغییر نظام مالی از روش نقدی به روش تعهدی بررسی گردد و چالش های اصلی در این روند مشخص شده و در صورت امکان راهکارهایی برای روبرو شدن با آنها پیشنهاد گردد.
۱-۲- بیان مسئله
در حسابداری بازرگانی، بنا به لزوم تبعیت از اصل تطابق هزینه ها با درآمدهای هر دوره مالی، معمولا، ثبت فعالیت های مالی بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می شود ولی در حسابداری دولتی به علت تنوع اهداف، وظایف و فعالیت های مالی سازمان های دولتی و حسابهای مستقل، از مبانی حسابداری دیگری از قبیل (نقدی، نقدی تعدیل شده، نیمه تعهدی و تعهدی تعدیل شده) استفاده می گردد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران من جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی زیر مجموعه، درآمدها و هزینه ها با حسابداری نقدی تعدیل شده شناسایی و در حساب ها ثبت می شوند. البته در سالیان اخیر تعدیلاتی در بکارگیری این روش حسابداری صورت گرفته است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد که در روش حسابداری نقدی تعدیل شده اغلب موارد اطلاعات مربوط به حساب موجودی ها، اموال و دارایی های ثابت و حساب درآمدها مطابق الزامات استانداردهای حسابداری تهیه و نگهداری نمی شود، بطوریکه درآمدها تا زمان وصول شناسایی در دفاتر ثبت نمی شوند. یعنی بخش عمده ای از درآمدهای مراکز بهداشتی، درمانی که به صورت مطالبات از سازمان های بیمه گر می باشد، هیچ ثبتی بابت آنها در دفاتر تا هنگام وصول صورت نمی گیرد و در خصوص پرداخت های دانشگاه، تنها آن پرداخت هایی که بابت آنها وجه نقد پرداخت می شود، در دفتر منعکس می شود که به چهار صورت پیش پرداخت، علی الحساب، تنخواه گردان و هزینه های نقدی می باشد و در خصوص هزینه هایی که تحمل شده ولی بابت آنها وجهی پرداخت نشده ثبتی در دفاتر مالی صورت نمی گیرد. با توجه به خروجی ها و گزارشات حاصل از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده می توان گفت که این سیستم جهت برآوردن نیازهای پاسخگویی و کنترلی دارای چارچوب از پیش طراحی شده است. در این سیستم مدیران دولتی، به منظورنشان دادن اینکه وجوه طبق مجوز دریافتی قانونگذار هزینه شده است گزارش هایی درباره وظیفه مباشرتی خود، تهیه و تنطیم می کنند. به نظر می رسد که این مبنا در بخش عمومی نگرانی های پاسخگویی سنتی را برطرف می سازد اما برای اهداف برنامه ریزی و تصمیم گیری های مدیریت کافی نیستند و زمینه لازم برای پاسخگویی مدیران در برابر عملکرد خود و دستگاه متبوعشان را فراهم نمی کنند. در واقع اطلاعات دریافتی از سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده ابتدایی و ناکافی است و نمی توان آن را برای دستیابی به هدف های کارایی و اثر بخش تجزیه و تحلیل کرد،همچنین این اطلاعات توانایی لازم به منظور اندازه گیری و محاسبه بهای تمام شده خدمات و کالای بخش دولتی را به مدیران دولتی نمی دهد.
تعداد صفحه : ۱۹۶
قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=144792]

—-

پشتیبانی سایت :       

*