Get a site

[add_to_cart id=615129]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

موضوع:

« نقد و بررسی تأثیر باورهای دینی در رشد و انحطاط مسلمین و مغرب زمین»

 

برای دریا فت درجه کارشناسی ارشد

در رشته فقه و معارف اسلامی

 

گرایش :  کلام اسلامی

 

 استاد راهنما : حجه الاسلام و المسلمین

سید رشید صمیمی

 

استاد مشاور: حجه الاسلام و المسلمین عبدالمجید ناصری

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان « نقد و بررسی تاثیر باورهای دینی در رشد و انحطاط مسلمین و مغرب زمین» می باشد که در پنج فصل ارائه گردیده؛ و با نقد و بررسی تاریخی و سندی به دنبال یافتن جوابی برای این سوال است که، آیا دین و آموزه­های دینی توانسته دو تمدن اسلام و غرب  را به سوی پیشرفت و یا انحطاط سوق دهد یا نه؛ و همچنین اگر آموزه­های دینی قدرت تاثیر­گذاری بر تمدن را داشته باشد، قدرت این آموزه‌ها کدام حیطه های تاریخ این دو تمدن شامل می شود ؟

برای پیدا کردن جواب، به کاوش در دو دین جهان شمول کنونی، یعنی مسیحیتی که دین اکثریت مغرب زمین محسوب می شود؛ و اسلام، که به عنوان یک دین شرقی، بیشترین پیروانش را در خاورمیانه دارد؛ خواهیم پرداخت. انتخاب این دو دین به علت شرایط ویژه­ای است که پیروان این دو دین به آن مبتلا شده اند؛  مسلمانان که دین خود را جدای از شریعت نمی دانند بعد از قرون متوالی پیشرفت، اکنون در عقب ماندگی علمی و اقتصادی به سر می برند و مغرب زمین که در زمان اوج مسلمین، چیزی نداشتند کمی بعد از افول مسلمین، پله­های صعود را شروع به ساختن نمودند.

برای پیدا کردن سوال­ها، نخست با توجه به شاخصه­های تمدن­سازی که ارائه خواهد شد، به جستجو در عرصه‌های رشد و انحطاط واقع شده در این دوتمدن بزرگ، خواهیم پرداخت. و سپس آموزه‌های تاثیرگذار در هر کدام از حیطه­های بررسی شده را مروری می کنیم؛ تا به نتیجۀ مورد نظر دست پیدا کنیم که:

ادیان الهی، به علت الهی بودنشان تا زمانی که حقیقت آموزه­هایش دچار تحریف نشده کاروان بشری را به سوی اعتلا سوق می‌دهد؛ اما وقتی انسان با سوء استفاده‌ها و برداشت‌های انحرافی خود حقایق را دچار تحریف نمود، از تأثیرگذاری آموزه‌ها جز اسمی بیشتر باقی نخواهد ماند .

لذا بر آنیم تا بعد از ذکر کلیات، دو فصل بعدی را به ذکر پیشرفت ها و انحطاط‌های صورت گرفته در حیطۀ تاریخی بعد از ظهور اسلام در این دو سرزمین بپردازیم؛ و در دو فصل آخر هم آموزه             های  تاثیر گذار دین اسلام و مسیحیت را برای پیشرفت در آن حیطه ها مشخص خواهیم کرد.

کلید واژه‌ها: مسلمین، مغرب زمین، آموزه‌های دینی، تمدن، پیشرفت، انحطاط

 

فهرست مطالب

تقدیم:.. .

قدردانی.. .

چکیده.. .

فهرست مطالب.. .

مقدمه.. .

فصل اول:

کلیات و مفاهیم

بیان مساله.. ۲

گفتار اول: کلیات. ۳

روش تحقیق:.. ۳

سوال اصلی:.. ۳

سوالات فرعی:.. ۳

هدف تحقیق:.. ۳

جهت نوآوری:.. ۴

قلمرو تحقیق:.. ۴

گفتار دوم: مفاهیم. ۴

الف- تمدن.. ۴

۱- معنای لغوی… ۵

۲- معنای اصطلاحی.. ۵

۳- مولفه های تمدن ساز.. ۶

ب-فرهنگ.. ۷

۱- لغت.. ۷

۲- اصطلاح.. ۸

ج- رابطۀ فرهنگ و تمدن.. ۹

د- باور.. ۹

ه- دین.. ۱۱

۱- معنای لغوی.. ۱۱

۲- معنای اصطلاحی.. ۱۲

۱) تعریف دین از نگاه غربیان.. ۱۲

۲) تعریف دین از دید متفکران اسلامی.. ۱۳

ز- باور دینی.. ۱۴

ک- تعامل فرهنگ، تمدن و باور دینی.. ۱۴

ل- پیشرفت.. ۱۵

م- انحطاط.. ۱۶

عوامل انحطاط.. ۱۶

ن- تأثیر جهان بینی در پیشرفت و انحطاط.. ۱۷

ح- مغرب زمین.. ۱۸

و- مسلمین.. ۱۹

فصل دوم:

حیطه‌های رشد و انحطاط مسلمین

گفتار اول: حیطه های رشد و شکوفایی. ۲۳

الف- فرهنگی- علمی.. ۲۴

۱- شکل گیری روحیه علم آموزی در بین مسلمین.. ۲۴

۲- عقلانیت متعامل با نقل.. ۲۵

۳- توجه به دستاوردهای فکری ملل و نحل دیگر.. ۲۶

۱) ترجمه و تقلید.. ۲۶

۲( بومی سازی.. ۲۷

۴- شکل گیری علوم و دانشمندان در اسلام.. ۲۸

۱) علوم اسلامی.. ۲۸

 1. قرائت.. ۲۸
 2. تفسیر.. ۲۹
 3. حدیث.. ۲۹
 4. فقه و اصول.. ۳۰
 5. عرفان نظری.. ۳۰
 6. کلام.. ۳۲

۲) علوم دیگر و دانشمندان مسلمان این عرصه.. ۳۲

 1. شیمی.. ۳۲
 2. مکانیک.. ۳۳
 3. ریاضیات.. ۳۴
 4. طب.. ۳۴
 5. نجوم.. ۳۵

۴- تأسیس مراکز علمی.. ۳۶

۱) بیت الحکمه.. ۳۶

۲) نظامیه.. ۳۷

۳) کتابخانه‌ها.. ۳۷

۴) حوزه های علمیه و دانشگاه‌ها.. ۳۸

ب- تربیتی- اخلاقی.. ۳۹

۱- تشکیل پایه‌های خانواده.. ۴۰

۲- عرفان عملی و عرفا.. ۴۰

۳- مسجد مرکز تربیت.. ۴۲

۴- سیرۀ عملی علمای این عرصه.. ۴۲

۱) کتب اخلاقی و دانشمندان این عرصه.. ۴۲

۲) استقلال فکری دانشمندان.. ۴۳

۵- اخلاق در بین مسلمین.. ۴۴

۱) مدارا.. ۴۴

۲) برابری.. ۴۴

۳) آزادی مذهب.. ۴۵

ج-  اجتماعی- سیاسی.. ۴۵

۱- گسترش مناطق تحت تسلط.. ۴۵

۲- ثبات حاکمیت.. ۴۶

۳- سازمان های اداری و اجتماعی.. ۴۶

۱) دیوان.. ۴۷

۲) نهاد حسبه.. ۴۷

۳) تشکل های بین المللی جهان اسلام.. ۴۸

ج- اقتصادی.. ۴۸

۱- تجارت.. ۴۹

۲- منابع طبیعی.. ۵۰

۳- کشاورزی.. ۵۰

گفتار دوم: حیطه های انحطاط. ۵۱

الف-  فرهنگی- علمی.. ۵۱

۱- از بین رفتن مراکز علمی و کتابخانه‌ها.. ۵۲

۲- تحجر.. ۵۳

۳- جریان های عقل گریز.. ۵۴

۱) تکفیر.. ۵۵

۲)  بی فایده خواندن علوم طبیعی.. ۵۵

۴- درباری شدن علم.. ۵۶

۵- وضعیّت امروز علم و فرهنگ دربین مسلمین.. ۵۶

۱)  بی سوادی عمومی.. ۵۶

۲)  فرار مغزها.. ۵۷

ب- تربیتی- اخلاقی.. ۵۷

۱- سقوط اخلاقی.. ۵۷

۲- تخریب نهاد اخلاق در جامعه.. ۵۸

۲- تجمل گرایی.. ۶۰

۳- اباحیگری صوفیانه و کنار انداختن ظاهر شریعت.. ۶۱

ج- اجتماعی- سیاسی.. ۶۲

۱-  غصب خلافت، اولین قدم انحراف.. ۶۳

۲-حکام فاسد.. ۶۴

۱)  بحران مشروعیت.. ۶۵

۲) استبداد.. ۶۵

۳) ثروت اندوزی خلفا و امرا.. ۶۶

۴) ضعف سیاست و خیانت.. ۶۷

۵) حکام دست نشاندۀ امروز.. ۶۸

۶) جدایی مردم از حکام.. ۶۸

۳- شکل گیری جریان های تروریستی و تند رو.. ۶۹

۴- تجزیۀ ممالک اسلامی.. ۷۱

۵- هجوم دشمنان.. ۷۱

ج- اقتصادی.. ۷۲

۱- مسلمانان مصرف کننده.. ۷۳

۲-اقتصاد تک محصولی.. ۷۴

۳- نابرابری تراز تجاری.. ۷۴

فصل سوم:

حیطه‌های  رشد و انحطاط مغرب زمین

گفتار اول: حیطه‌های رشد  مغرب زمین. ۷۷

الف – فرهنگی- علمی.. ۷۸

۱- شکل گیری دانشگاه ها و نظام آموزش کارآمد.. ۷۸

۲- تغییر نظام آموزشی در غرب.. ۷۹

۱)  سازمان حقوقی مستقل.. ۷۹

۲)  جای دادن رسمی علوم طبیعی و عقلی در آموزش.. ۸۰

۳)  نظام استاندارد ارزیابی و ارتقا علمی.. ۸۰

۳- انقلاب های علمی در غرب.. ۸۱

۱)  نهضت ترجمه.. ۸۱

۲)  واردات علم از مسلمانان.. ۸۳

۳)  نهضت اصلاح دینی.. ۸۴

۴)  کشفیات جدید علمی.. ۸۴

۵)  انقلاب صنعتی.. ۸۵

۶)  تربیت نیروهای ماهر.. ۸۶

اهداف نظام آموزشی غرب.. ۸۶

ب- تربیتی- اخلاقی.. ۸۷

۱- مسیحیان، همزیستان  مسلمانان.. ۸۸

۲- نظم و انضباط اجتماعی.. ۸۹

۳- حقوق بشر.. ۸۹

۴-  رشد اخلاق محیط زیستی.. ۹۰

۵- حقوق زنان.. ۹۱

ج- اجتماعی- سیاسی.. ۹۲

۱- نهضت های اصلاح طلبانه.. ۹۲

۱)  پروتستانتیسم.. ۹۲

۲)  دموکراسی خواهی.. ۹۳

۲- تاثیر  انقلاب صنعتی بر سیاست و اجتماع.. ۹۳

۱-  رشد جامعه مدنی.. ۹۴

۲- کشف قاره های جدید.. ۹۵

۳-  شهر نشینی.. ۹۶

د- اقتصادی.. ۹۶

۱- تجارت.. ۹۷

۲- تشکیل اتحادیه ها و اصناف.. ۹۸

۳- رونق کشاورزی.. ۹۸

۴- ظهور بانکداری.. ۹۹

۵- نتایج اقتصادی انقلاب صنعتی.. ۹۹

گفتار دوم: حیطه های انحطاط. ۱۰۱

الف- فرهنگی- علمی.. ۱۰۱

۱- اومانیسم گرایی علمی.. ۱۰۲

۱) رنسانس.. ۱۰۲

۲) دانشمندان هنجار شکن.. ۱۰۳

۳) عقل گرایی افراطی.. ۱۰۵

۲- علم و بحران محیط زیست.. ۱۰۶

ب- تربیتی- اخلاقی.. ۱۰۷

۱- سکولاریزاسیون.. ۱۰۷

۱) بحران معنویت.. ۱۰۸

۲) مادی گرایی.. ۱۱۰

۳) قوانین ضد اخلاقی.. ۱۱۱

۲- فساد دستگاه دینی.. ۱۱۲

۱)  فساد کلیسا.. ۱۱۲

۲)  ظلم کلیسا.. ۱۱۳

۳- سست شدن بنیادهای اخلاق.. ۱۱۵

۱)  سقوط ارزش ها.. ۱۱۵

۲)  ضد ارزش ها ابزار تبلیغ کالا.. ۱۱۶

۳)  شیوع بیمارى هاى جنسی.. ۱۱۷

۴)  هم جنس گرایی.. ۱۱۷

۴- اومانیسم.. ۱۱۷

آزادی افسار گسیخته.. ۱۱۸

۵- بیگانگى انسانها.. ۱۱۹

۶- پوشاندن سقوط ارزشها با ماسک حقوق بشر.. ۱۲۰

ج- اجتماعی- سیاسی.. ۱۲۱

۱- بیماریهاى عصبى و روانى.. ۱۲۱

۲- افزایش نا امنی.. ۱۲۲

۳-  ‫فروپاشی  نهاد خانواده، عامل فساد جامعه.. ۱۲۳

۱)  افزایش طلاق و بروز ناهنجاریهای اخلاقی.. ۱۲۴

۲)  سردی روابط خانوادگی.. ۱۲۵

۳)  ﻫﻢﺧﺎﻧﮕﻲ ﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺪون ازدواج ۱۲۶

۴)  جریان های ضد خانواده.. ۱۲۷

۴- رهبانیت و عزلت اجتماعی.. ۱۲۸

۵- توحش.. ۱۲۹

۱)   جنگ های صلیبی.. ۱۲۹

۲)  جنگ های جهانی.. ۱۳۰

۳)  استعمار و بهره کشی.. ۱۳۱

د- اقتصادی.. ۱۳۲

به هم بستگی اقتصاد بین المللی.. ۱۳۳

فصل چهارم:

باورهای دینی تاثیرگذاردر رشد و انحطاط مسلمین

گفتار اول: باورهای اعتقادی. ۱۳۶

الف- باورهای موثر در رشد.. ۱۳۷

۱- توحید.. ۱۳۷

۲)  آرامش بخشی.. ۱۳۸

۳) پاسخ به احساس تنهایی.. ۱۳۸

۲- نبوت و امامت.. ۱۴۰

۱) نقش آموزشی.. ۱۴۰

۲) الگو دهی.. ۱۴۰

۳) انتظار در امتداد امامت.. ۱۴۱

۳- معاد.. ۱۴۱

۱) صبر.. ۱۴۲

۲)  بازدارندگی.. ۱۴۲

۳)  تشویق.. ۱۴۳

ب- باورهای موثر در انحطاط.. ۱۴۳

۱- درک نادرست از توکل.. ۱۴۴

۲- اهلبیت گریزی.. ۱۴۵

۳- اعتقاد به کفایت محبت اهل بیت.. ۱۴۶

۴- جبرگرایی.. ۱۴۷

گفتار دوم: باورهای اخلاقی. ۱۴۹

۱-در قبال خدا.. ۱۴۹

۱)  شناخت خدا.. ۱۴۹

۲)  عبادت و پرستش.. ۱۵۰

۲- در قبال خود.. ۱۵۰

۲)  اصلاح نفس.. ۱۵۱

۲)  خویشتن شناسی.. ۱۵۱

۳)  حفظ سلامت و بهداشت جسم و روان.. ۱۵۲

۳- در قبال دیگران.. ۱۵۳

۱)   روابط ایمانی.. ۱۵۳

 1. محبت.. ۱۵۳
 2. مساوات و برادری.. ۱۵۴
 3. امر به معروف و نهی از منکر.. ۱۵۴

۲)  روابط انسانی.. ۱۵۵

عدل عمومی.. ۱۵۶

۳- در قبال محیط زیست.. ۱۵۷

۱)  نگاه الهی به طبییعت.. ۱۵۸

۲)  تاثیر طبیعت در انسان.. ۱۵۸

۳)  منابع طبیعی و اعمار آن.. ۱۵۹

۴)  مسولت اخلاقی نسبت به تمام موجودات.. ۱۵۹

۴)  وظایف حکومت اسلامی در قبال محیط زیست.. ۱۶۰

گفتار سوم: باورهای عملی. ۱۶۰

الف- سیاسی.. ۱۶۱

۱- همگرایی دین و سیاست.. ۱۶۲

۲- همگرایی مردم ، حکومت و اسلام.. ۱۶۳

۳- حاکمیت قانون الهی.. ۱۶۳

۴- جهانی اندیشی.. ۱۶۴

ب- اجتماعی.. ۱۶۵

۱- روابط اجتماعی بر اساس برادری و برابری.. ۱۶۶

۲- تعاون.. ۱۶۶

۳- همبستگی.. ۱۶۷

۴- انضباط اجتماعی.. ۱۶۷

۵- اهتمام به خانواده.. ۱۶۸

۱) محبوبیت خانواده در اسلام.. ۱۶۸

۲)  ازدواج سنت الهی.. ۱۶۸

۳) قبح تجرد.. ۱۶۹

ج-  اقتصادی.. ۱۶۹

۱-  رعایت اخلاق  در اقتصاد.. ۱۷۰

۲- نفی فقر.. ۱۷۰

۴- کار و تلاش.. ۱۷۱

۱) کرامت کارگر در اسلام.. ۱۷۲

۲) کارگر در صف مجاهد.. ۱۷۲

د- علمی.. ۱۷۳

۱- اسلام دین علم و خرد.. ۱۷۳

۲-قرآن و دعوت به تجربه و حس.. ۱۷۵

۳- کسب علم و عبادت.. ۱۷۶

۴- عقل ابزاری اسلامی.. ۱۷۷

۵- ترغیب به علم آموزی.. ۱۷۸

۶- توصیه به استفاده از علوم سایرین.. ۱۷۹

۷- احترام به دانشمندان.. ۱۷۹

ب- باورها در انحطاط.. ۱۷۹

باورهای دنیا گریز.. ۱۸۰

احکام عملی. ۱۸۱

۱- احکام عبادی.. ۱۸۳

۱- احکام –  مالی.. ۱۸۴

۳-  احکام سیاسی.. ۱۸۵

۴-  احکام جزایی.. ۱۸۶

۵- احکام خوردنیها.. ۱۸۷

۶- احکام خانواده.. ۱۸۷

فصل پنجم:

باورهای دینی تأثیرگذار در رشد و انحطاط مغرب زمین

گفتار اول: باورهای موثر در پیشرفت مغرب زمین.. ۱۸۹

الف- باورهای اعتقادی موثر در رشد.. ۱۸۹

۱- تثلیث.. ۱۹۰

۱)  پدر.. ۱۹۱

۲)  پسر.. ۱۹۱

۳)  روح القدس.. ۱۹۱

 1. همراه همیشگی مردم.. ۱۹۲
 2. روح القد س ضامن اقتدار کلیسا.. ۱۹۲

۲- کتاب مقدس.. ۱۹۳

۱)  اناجیل.. ۱۹۴

۲) اعمال و  نامه های رسولان.. ۱۹۴

۳)  مکاشفات.. ۱۹۵

۳- کلیسا.. ۱۹۵

نقش کلیسا در جامعه مسیحی.. ۱۹۶

۴- عیسی مسیح.. ۱۹۷

۱)  الگوی بشری برای مردم.. ۱۹۷

۲)  رستاخیز مسیح.. ۱۹۸

۳)  امید به تشکیل حکومت جهانی.. ۱۹۹

۵- اعتقاد به آخرت.. ۱۹۹

ب- باورها ی اعتقادی موثر در انحطاط.. ۲۰۰

۱- نجات یا انتخاب پیشین.. ۲۰۰

۲- سه گانگی.. ۲۰۱

۳- عیسی بشری در مقام الوهیت.. ۲۰۱

شورای نیقیه مرجع اعلام الوهیت.. ۲۰۲

۴- آموزه انتخاب پیشین.. ۲۰۲

۵- اعتراف.. ۲۰۴

اثر نامطلوب.. ۲۰۴

گفتار دوم: باورهای اخلاقی.. ۲۰۵

الف- باورها در رشد.. ۲۰۶

۱) خدا به عنوان مالک طبیعت.. ۲۱۵

۲)  خدا به عنوان شوهر طبیعت.. ۲۱۶

۳) خدای تجسم یافته در طبیعت.. ۲۱۷

ب- باورها در انحطاط.. ۲۱۷

۱- در قبال خدا.. ۲۱۷

۲- نسبت به خود.. ۲۱۸

۳- در قبال دیگران.. ۲۱۹

۴- در قبال محیط زیست.. ۲۱۹

گفتار سوم: باورهای عملی.. ۲۲۰

الف- باورها در رشد.. ۲۲۰

۱- سیاسی.. ۲۲۰

۱) آموزه نهضت ساز.. ۲۲۱

۲) ریشه بدبینی به سیاست مند بودن مسیحیت.. ۲۲۲

۲-  ا جتماعی.. ۲۲۳

۱)  حفظ انسجام جامعه.. ۲۲۳

۲)  امور عام المنفعه.. ۲۲۴

۳) حمایت از خانواده.. ۲۲۴

 1. حجاب.. ۲۲۴
 2. اهمیت دادن به ازدواج و قبح طلاق.. ۲۲۵
 3. صیانت از کانون خانواده.. ۲۲۶
 4. قبح طلاق.. ۲۲۶
 5. قبح شهوت پرستی.. ۲۲۷
 6. قبح هم جنس گرایی.. ۲۲۷
 7. قبح سقط جنین.. ۲۲۸

۴) زهد و فروتنی.. ۲۲۸

۳- علم سازی آموزه ها.. ۲۲۹

۱) قابل شناخت بودن طبیعت.. ۲۳۰

 1. اعتقاد به هستی وقابل فهم بودن آن.. ۲۳۰
 2. اعتقاد به آفرینش.. ۲۳۰
 3. غلبه نظره تایید آمیز نسبت به طبیعت.. ۲۳۱

۲) نقش مذهب پروتستان در علم جدید.. ۲۳۱

۴- اقتصادی.. ۲۳۲

۱) احترام به کار.. ۲۳۲

۲) کار یک وظیفه الهی (Berfur).. 233

۳) آموزهی تقدیر.. ۲۳۴

ب- باورها در انحطاط.. ۲۳۶

۱ – سیاسی و اجتماعی.. ۲۳۶

۱)  جدایی دین از سیاست.. ۲۳۶

۲) کلیسا و استعمار.. ۲۳۸

 1. کلیسا پیش قراول استعمار.. ۲۳۸
 2. کمک مالی استکبار به کلیسا.. ۲۳۹

۳) نگاه سرسختانه به زن.. ۲۴۰

۴) سختگیری بی جا در طلاق.. ۲۴۱

۵) تحسین تجرد.. ۲۴۱

ب- احکام عملی.. ۲۴۲

۳- علمی.. ۲۴۳

عقاید کلیسا، عامل افو ل علم.. ۲۴۳

۱)  الهی نمایاندن انجیل ها.. ۲۴۴

۲)  جدایی دنیا و آخرت.. ۲۴۴

۳) تصویر غیر صحیح از خداوند.. ۲۴۵

۴) قرار دادن مسایل علمی و آموزه های فلسفی در ردیف اصول عقاید مذهبی.. ۲۴۵

۴- اقتصادی.. ۲۴۶

۱) قبح ثروت.. ۲۴۶

۲) قبح تجارت.. ۲۴۷

خاتمه: جمع‌بندی و نتیجه گیری. ۲۴۸

مقدمه

متاسفانه انسان امروز، تمام آمال و آرزوهایش را در چیزی می‌بیند که از دستگاه‌های تبلیغاتی غرب، برایش پردازش می‌شود. رسانه‌های گستردۀ غرب، حصارهای افکار تمام مردم روی زمین را به تسخیر خود درآورده و می‌خواهد با ترویج انسان‌پرستی غربی، از انسانیت، همانند ماشینی برای رسیدن به افکارش بهره‌برداری کند.

گر چه تاریخ مغرب زمین بیانگر تمدنی که کاملا متاثر از مسیحیت و آموزه‌های آن باشد  نیست؛ ولی با آغاز گرایشات فکری و علمی نوین مغرب زمین، همان پیروان راستین مسیحیت هم، دچار سردرگمی و تحول فکری فراوان گشت؛ چنان که مروجین دین مسیحیت در مقابل این هجوم علم و پیشرفت ظاهری که با مضامین دینی سازگاری نداشتند؛ ناچارا گاهی حوزه دین را از همۀ امور دنیوی سوا کردند و به صومعه ها پناه بردند تا در مقابل این سیل بنیان کن علوم به ظاهر ضد دینی  مصون بمانند و گاه نیز با نظریه های تفریطی راه را برای ورود  سکولاریسم در زندگی مردم آماده کردند و به هر طریق دین را به نوعی از زندگی واقعی انسان خارج نمودند.

اینک که غرب در رأس قله پیشرفتهای تکنولوژیکی واقع شده است، با ابزارهای مختلفی که در دست دارد به فکر جهانی سازی افکار افتاده؛ و قصد دارد، ذهن جهانیان را با فریاد « ما بی‌دینی اختیار کردیم و پیشرفت کردیم؛ پس ای جهانیان، بی دین باشید تا پیشرفت کنید»  پر کرده است. دراین طرف دنیا، گروهی از مسلمین تحت تأثیر القائات آنها قرار گرفته‌اند و ابزاری برای ترویج سکولاریسم غربی شدند و مروج افکار ضد دینی غرب گردیدند. کتاب‌ها چاپ کردند و مقالات فراوان در زیبایی فرهنگ اومانیستی غرب نوشتند تا از مسلمانان، محصولی غربی بسازند.

از سویی، عده‌ای از اندیشمندان اسلامی، برای روشنگری اسلامی برخاستند، تا پیام‌های فراموش شدۀ اسلام را برای بیداری مسلمین از خواب تاریخی‌شان، بیان کنند. این عده در میان موج تبلیغات ضد دینی، کم‌کم شعاعهای روشن حقایق دینی را به مردمی که افکارشان غبارآلود شده بود، رساندند؛ و امیداست که، نه تنها مسلمین از زیر سایه حجاب تبلیغات ضد دینی بیرون بیایند، بلکه انعکاس آن مردم مغرب زمین را هم از ظلمت عصر صنعت و روشنگری بیرون بیاورد.

بهترین کار برای نشان دادن کارایی دین، کنجکاوی در تاریخ گذشته و بیان آموزه‌های است که در راه پیشرفت انسانیت و تمدن نقش ایفا کرده‌اند؛ لذا همراه ذکر این آموزه‌های تمدن ساز، باید نگاهی به تاریخ انداخت و با بیان مواردی از کارکردهای عملی این آموزه‌ها، روحیه از دست رفتۀ بشریت را برای دریافت مجدد آموزه های دینی احیا نمود.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۸۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*