Get a site

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدرسی معارف اسلامی

گرایش : اخلاق اسلامی

عنوان : علل گرایش به عرفان های کاذب

دانشگاه معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه: مدرسی معارف اسلامی

گرایش اخلاق اسلامی

عنوان:

علل گرایش به عرفان­های کاذب

استاد راهنما:

حجت الاسلام والمسلمین دکتررضاحاجی ابراهیم

استادمشاور:

حجت الاسلام والمسلمین دکترمحمدحسین پوریانی

سال:

۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از اصیل­ترین گرایشات انسانی، گرایشات عرفانی اوست که در جهت یابی این تمایلات بسیاری از عوامل درونی و بیرونی تأثیر گذارند. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، مهمترین عوامل درونی(فطری) و عوامل بیرونی(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) گرایش به عرفان­های کاذب مورد بررسی قرار گرفته است. چرا که عرفان­های کاذب تنها در صدد پاسخ­گویی به بعضی از ابعاد وجودی انسان می­باشند، و خدا و قرب به خدا در مکتب­شان وجود ندارد. بلکه هدف­شان را رساندن انسان به آسایش و آرامش از طریق بعضی از اعمال و حرکات بی­معنا، معرفی می­ کنند. در نتیجه در دور کردن افراد به خصوص جوانان، از دین و عرفان حقیقی نقش بسزایی دارند.

لذا تلاش شده تا با شناسایی این عوامل، بتوان از پیشروی این عرفان­ها و دین­گریزی و متمایل شدن جوانان به سمت این فرقه­ها جلوگیری کرد. زیرا زمانی که علل به وجود آمدن یک انحراف مشخص شود، برای درمان و پیشگیری آن می­توان اقدام نمود و با راه­کارهایی که اسلام در این زمینه بیان کرده، جامعه و فرد را از آن انحراف و تأثیرات منفی آن نجات داد.

بر اساس نتایج به دست آمده، می­توان ضعف معرفت، نداشتن شناخت درستی از گرایشات فطری، جهل نسبت به دین و عرفان حقیقی، مشکلات مالی و خانوادگی، سبک جدید زندگی، دلایل سیاسی و … از مهم­ترین عوامل گرایش روز افزون به این فرقه­ها عنوان نمود.

کلید واژه­ها: عرفان، عرفان حقیقی، عرفان کاذب، ملاک­های عرفان حقیقی، ملاک­های عرفان­های کاذب

 

 

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

 1. فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………………………..۳

۱ـ۱٫ بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………۴

۱ـ۲٫ هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱ـ۳٫ سوال اصلی………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱ـ۴٫ سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………………………۵

۱ـ۵٫ فرضیه ­ها………………………………………………………………………………………………………………………۵

۱ـ۶٫ موانع و محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………..۵

۱ـ۷٫ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۶

۱ـ۸٫ تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………۷

۱ـ۸ـ۱٫ عرفان…………………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱ـ۸ـ۲٫ کاذب………………………………………………………………………………………………………………………۷ ۱ـ۸ـ۳٫ علل……………………………………………………………………………………………………………………….۷ ۱ـ۸ـ۴٫ گرایش…………………………………………………………………………………………………………………..۸ ۱ـ۸ـ۵٫ پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….۸ ۱ـ۸ـ۶٫ درمان………………………………………………………………………………………………………………………۸

 1. فصل دوم: عرفان حقیقی و شاخصه­های عرفان و عارفان حقیقی………………………………۹ ۲ـ۱٫ عرفان حقیقی چیست؟………………………………………………………………………………………………..۱۰ ۲ـ۱ـ۱٫ عرفان در لغت……………………………………………………………………………………………………….۱۰  ۲ـ۱ـ۲٫ عرفان در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………..۱۱  ۲ـ۱ـ۳٫ سرچشمه عرفان……………………………………………………………………………………………………۱۴  ۲ـ۱ـ۴٫ عرفان نظری و عملی……………………………………………………………………………………………..۱۸  ۲ـ۱ـ۵٫ عرفان حقیقی و کاذب…………………………………………………………………………………………….۲۰ ۲ـ۲٫ شاخصه­های عرفان حقیقی……………………………………………………………………………………..۲۲

 

۲ـ۲ـ۱٫ قرب الهی به عنوان هدف غایی……………………………………………………………………………….۲۲  ۲ـ۲ـ۲٫ مطابقت با شریعت…………………………………………………………………………………………………..۲۳

۲ـ۲ـ۳٫ هماهنگی با عقل…………………………………………………………………………………………………….۲۸ ۲ـ۲ـ۴٫ عدم مخالفت با فطرت……………………………………………………………………………………………..۳۱

۲ـ۲ـ۵٫ تصحیح نسبت به دنیا و آخرت…………………………………………………………………………………۳۲ ۲ـ۲ـ۶٫ همه جانبه بودن………………………………………………………………………………………………………۳۵ ۲ـ۳٫ شاخصه­های عارفان حقیقی…………………………………………………………………………………………۳۶  ۲ـ۳ـ۱٫ یاد خدا…………………………………………………………………………………………………………………۳۶ ۲ـ۳ـ۲٫ تأکید بر ریاضت­های شرعی…………………………………………………………………………………….۳۸  ۲ـ۳ـ۳٫ مرگ اندیشی…………………………………………………………………………………………………………۳۹  ۲ـ۳ـ۴٫ پرهیز از شهرت و فرقه­گرایی………………………………………………………………………………….۴۰  ۲ـ۳ـ۵٫ محبت نسبت به همه آفریده­ها…………………………………………………………………………………..۴۱

 1. فصل سوم: شاخصه عرفان­ها و عارفان کاذب…………………………………………………………..۴۳ ۳ـ۱٫ شاخصه­های عرفان­های کاذب………………………………………………………………………………………۴۴ ۳ـ۱ـ۱٫ نادیده گرفتن خدا به عنوان هدف غایی……………………………………………………………………..۴۴   ۳ـ۱ـ۲٫ شادمانگی به عنوان هدف غایی………………………………………………………………………………..۴۶  ۳ـ۱ـ۳٫ شریعت ستیزی……………………………………………………………………………………………………..۴۹   ۳ـ۱ـ۴٫ خردستیزی و منطق­گریزی……………………………………………………………………………………….۵۱  ۳ـ۱ـ۵٫ انکار معاد و اعتقاد به تناسخ……………………………………………………………………………………..۵۳  ۳ـ۱ـ۶٫ قطب محوری و استاد پرستی……………………………………………………………………………………۵۷  ۳ـ۲٫ شاخصه­های عارفان کاذب……………………………………………………………………………………………۵۹   ۳ـ۲ـ۱٫ دعوت به خود………………………………………………………………………………………………………..۵۹  ۳ـ۲ـ۲٫ مبارزه با ادیان الهی………………………………………………………………………………………………….۶۰

۳ـ۲ـ۳٫ دامن زدن به میسائل جنسی………………………………………………………………………………………۶۳ ۳ـ۲ـ۴٫ تبلیغ کثرت­گرایی عرفانی…………………………………………………………………………………………۶۵ ۳ـ۲ـ۵٫ ایجاد مکان­های مقدس اختصاصی……………………………………………………………………………..۶۹

 

 1. فصل چهارم: عوامل درونی گرایش به عرفان­های کاذب…………………………………………. ۷۱ ۴ـ۱٫ انحراف فطرت……………………………………………………………………………………………………………۷۲ ۴ـ۲٫ فقدان هویت……………………………………………………………………………………………………………..۷۴ ۴ـ۳٫ ضعف معرفت……………………………………………………………………………………………………………۷۷ ۴ـ۴٫ میل به بی­بندباری………………………………………………………………………………………………………..۸۰ ۴ـ۵٫ تمایل به قدرت………………………………………………………………………………………………………..۸۲ ۴ـ۶٫ اضطراب و فشارهای عصبی…………………………………………………………………………………………۸۴
 2. فصل پنجم: عوامل بیرونی گرایش به عرفان­های کاذب…………………………………………….۸۸ ۵ـ۱٫ الف. عوامل فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..۸۹ ۵ـ۱ـ۱٫ عدم تبلیغ کافی دین در جامعه…………………………………………………………………………………۸۹ ۵ـ۱ـ۱ـ۱٫ عدم شناخت نسبت به دین…………………………………………………………………………………..۸۹ ۵ـ۱ـ۱ـ۲٫ سخت­گیری دینی………………………………………………………………………………………………..۹۱  ۵ـ۱ـ۱ـ۳٫ تناقض در گفتار و عمل عالمان دینی………………………………………………………………………۹۳ ۵ـ۱ـ۱ـ۴٫ عملیاتی نکردن مفاهیم دینی………………………………………………………………………………….۹۵

۵ـ۱ـ۲٫ تبلیغات گسترده گروه­های معنویت­گرا و شیوه ­های تبلیغی آنها……………………………………….۹۶ ۵ـ۱ـ۲ـ۱٫ تبلیغات گسترده………………………………………………………………………………………………….۹۶ ۵ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱٫ چاپ و ترجمه کتاب……………………………………………………………………………………….۹۶ ۵ـ۱ـ۲ـ۱ـ۲٫ استفاده از نماد…………………………………………………………………………………………………۹۷ ۵ـ۱ـ۲ـ۱ـ۳٫ اینترنت و سایت………………………………………………………………………………………………۹۷ ۵ـ۱ـ۲ـ۱ـ۴٫ استفاده از افراد متخصص برای تبلیغ…………………………………………………………………..۹۸

۵ـ۱ـ۲ـ۲٫ شیوه ­های تبلیغ…………………………………………………………………………………………………….۹۹ ۵ـ۱ـ۲ـ۲ـ۱٫ آسان­گویی و سادگی تعالیم……………………………………………………………………………….۹۹ ۵ـ۱ـ۲ـ۲ـ۲٫ حمایت از اعضای فرقه……………………………………………………………………………………۱۰۰ ۵ـ۱ـ۲ـ۲ـ۳٫ محبت کردن………………………………………………………………………………………………….۱۰۰ ۵ـ۱ـ۲ـ۲ـ۴٫ تجربه شخصی سلوک عرفانی………………………………………………………………………….۱۰۱

۵ـ۲٫ ب. عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

۵ـ۳٫ ج. عوامل اجتماعی……………………………………………………………………………………………………۱۰۴ ۵ـ۳ـ۱٫ مشکلات خانوادگی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

 

۵ـ۳ـ۱ـ۱٫ افراط و تفریط در مسائل دینی…………………………………………………………………………..۱۰۶  ۵ـ۳ـ۱ـ۲٫ کمبود محبت و بی­توجهی………………………………………………………………………………..۱۰۷  ۵ـ۳ـ۱ـ۳٫ طلاق……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸ ۵ـ۳ـ۱ـ۴٫ برخوردهای نامتعادل در خانواده………………………………………………………………………….۱۰۹

۵ـ۳ـ۱ـ۵٫ خانواده خلاف­کار و محیط نامناسب…………………………………………………………………….۱۱۰ ۵ـ۳ـ۲٫ سبک زندگی غربی……………………………………………………………………………………………….۱۱۱ ۵ـ۳ـ۳٫ دوستان ناباب……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲ ۵ـ۳ـ۴٫ سخت­گیری­ها و محدودیت­های اجتماعی…………………………………………………………………۱۱۵

۵ـ۴٫ د. عوامل سیاسی………………………………………………………………………………………………………۱۱۶ ۵ـ۴ـ۱٫ ابزار……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶ ۵ـ۴ـ۲٫ اهداف………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۸ ۵ـ۴ـ۲ـ۱٫ ضربه به امنیت ملی و مذهبی………………………………………………………………………………۱۱۸ ۵ـ۴ـ۲ـ۲٫ ایجاد پایگاه……………………………………………………………………………………………………..۱۱۸ ۵ـ۴ـ۲ـ۳٫ ایجاد شبهه، تفرقه و شایعه………………………………………………………………………………..۱۱۹ ۵ـ۴ـ۲ـ۴٫ ایجاد بی ­تفاوتی در مردم نسبت به سرنوشت خود…………………………………………………..۱۱۹

 1. فصل ششم: پیشگیری، درمان، نتیجه ­گیری………………………………………………………۱۲۱ ۶ـ۱٫ پیشگیری………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲ ۶ـ۱ـ۱٫ خانواده……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۲ ۶ـ۱ـ۱ـ۱٫ ایجاد رابطه صمیمی و دوستانه با جوانان…………………………………………………………….۱۲۲ ۶ـ۱ـ۱ـ۲٫ آموزش معارف دینی و تقویت ایمان…………………………………………………………………….۱۲۳

۶ـ۱ـ۱ـ۳٫ ارائه الگو………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴ ۶ـ۱ـ۱ـ۴٫ کنترل دوستان………………………………………………………………………………………………….۱۲۵ ۶ـ۱ـ۲٫ رسانه………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۶ ۶ـ۱ـ۳٫ آموزش و پرورش و معلم………………………………………………………………………………………۱۲۸ ۶ـ۱ـ۴٫ مبلغین و روحانیون………………………………………………………………………………………………۱۳۱ ۶ـ۱ـ۵٫ حکومت اسلامی………………………………………………………………………………………………….۱۳۵ ۶ـ۱ـ۵ـ۱٫ معرفی دین و تقویت ایمان……………………………………………………………………………….۱۳۶ ۶ـ۱ـ۵ـ۲٫ تسهیل ازدواج……………………………………………………………………………………………………۱۳۷

۶ـ۱ـ۵ـ۳٫ از بین بردن جهل و نادانی………………………………………………………………………………..۱۳۸ ۶ـ۱ـ۵ـ۴٫ مبارزه با فقر……………………………………………………………………………………………………۱۳۹ ۶ـ۲٫ درمان…………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۰ ۶ـ۳٫ نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………۱۴۳ پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۵

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………..۱۴۷

نمایه………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۰

 

 

مقدمه

عرفان طریقه و شیوه ویژه­ای است برای دست­یابی به حقیقت که بر شهود و اشراق تکیه دارد. امروزه با توسعه ابعاد زندگی مادی بشر و صنعتی شدن، نه تنها گرایش به مباحث عرفانی و معنویت کاسته نشده، بلکه نیاز انسان به این موارد روز به روز افزایش یافته است. با این افزایش عرفان­نماهای فراوانی برای پاسخ دادن به این نیاز ظهور کرده­اند و از این تمایل برای رسیدن به اهداف و غرض­های خاص خود سوء استفاده نموده، با انجام دادن کارها و رواج اندیشه و عقاید باطل مکتب­هایی را در سطح جهانی با نام­های مختلف شیوع و گسترش داده­اند. اما نتوانسته ­اند به این عطش و نیاز معنوی بشر پاسخ مناسبی دهند و بر عکس بر آلام روحی بشر افزوده­اند.

این فرقه­های نوظهور با بهره گرفتن از روش­های مختلف و بهره­ گیری از امکانات روز دنیا در رقابت با ادیان سنتی، گوی سبقت را از رقبای خود ربوده و پیروان این ادیان را به سوی خود جذب کرده­اند.

در واقع این فرقه­های کاذب که از معنای دینی خالی هستند و پایه و بنیان درستی ندارند، از طریق انواع رسانه ­ها مانند ماهواره، اینترنت، فیلم، کتاب، موسیقی و … وارد کشورهای مختلف جهان شده، طرفداران زیادی را به خود جلب می­ کنند.

بنابراین با توجه به رواج گسترده انواع فرقه­های مدعی عرفان و گرایش افراد به این فرقه­ها، لازم است اقداماتی در جهت شناخت صحیح و شناسایی دقیق عواملی که سبب گرایش به این­گونه فرقه­ها می­شود، صورت گیرد.

آن چه در این رساله بدان پرداخته شده، بررسی علل گرایش افراد به این نوع عرفان­ها می­باشد؛ تا از طریق ریشه­یابی این گرایشات و شناسایی عوامل گرایش، جلوی نفوذ این مکاتب و در نتیجه آسیب­های آنها گرفته شود.

در تحقیق حاضر تمامی مجموعه موضوعات در شش فصل بیان شده است:

 1. فصل اول به بحث کلیات تحقیق اعم از بیان مسأله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه ­ها، پیشینه و تعریف مفاهیم می ­پردازد.
 2. فصل دوم به معرفی عرفان و عارفان حقیقی پرداخته و شاخصه­های آنها را بیان می­ کند.
 3. فصل سوم به معرفی عرفان و عارفان کاذب پرداخته و شاخصه­های آنها را بیان می­ کند.
 4. فصل چهارم مهمترین عوامل درونی گرایش مانند انحراف فطرت، ضعف معرفت، میل به بی­بندباری و … را بررسی می­ کند.
 5. فصل پنجم مهمترین عوامل بیرونی گرایش مانند عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بررسی می­ کند.
 6. فصل ششم راه­کارهای پیشگیری و درمان همراه با نتیجه ­گیری را بیان می­ کند.

 

 

 

 

 1. فصل اول

کلیات

 

۱ـ۱٫ بیان مسأله

عرفان یعنی شناخت شهودی خداوند متعال و اسماء، صفات و افعال او، که ریشه در فطرت انسان دارد. ولی گاهی این شناخت در روش­های خود در رسیدن به معرفت واقعی، مسیر درستی را طی نمی­ کند و به انحراف کشیده می­شود.

در حال حاضر بسیاری از عرفان­های موجود، کاذب و ساختگی و خارج از چارچوب دین هستند. و اصلاً به کار بردن واژه عرفان برای این قبیل فرقه­ها اشتباه می­باشد. زیرا دست­یابی به عرفان واقعی از راه دستورات دینی و مبتنی بر وحی است. در واقع این مکاتب نوعی شبه عرفان هستند که بر خواسته از اومانیسم بوده و فاقد معنویت دینی می­باشند؛ چرا که اومانیسم به سمت انسان­گرایی پیش می­رود و خداگرایی را مورد هدف قرار می­دهد.

عرفان­های کاذب مصداق بارز جنگ نرم دشمنان اسلام است که هویت فرد را به خطر می­اندازد. و ارزش­های اجتماعی افراد را کم­رنگ کرده، بحران­های روانی به وجود می­آورند. و با هدف قرار دادن باورها و اعتقادات مردم به ویژه جوانان قصد فروپاشی و متزلزل کردن خانواده­ها را دارند.

شاید بتوان عوامل درونی(فطری) و عوامل بیرونی(فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) که باعث گرایش به این­گونه عرفان­ها می­شوند را به این صورت بیان کرد: فطری بودن میل به معنویت، ضعف تبلیغات دینی، ارائه جذاب عرفان­های کاذب، جهل به عرفان حقیقی، ضربه زدن به مذهب و امنیت ملی، شریعت­گریزی و فرار از تکالیف اسلامی، آزادی رابطه دختر و پسر، میل به متفاوت بودن در جوانان، میل به لذت­های زود گذر و … .

این تحقیق به بررسی عواملی که موجب می­شود که افراد به سمت عرفان­های کاذب کشیده شوند، می ­پردازد. تا با معرفی این عوامل و بررسی پیامدهای گرایش به این عرفان­ها، جلوی نفوذ و گسترش این مکاتب و اثرات منفی آنها گرفته شود.

تعداد صفحه : ۱۶۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152962]

—-

پشتیبانی سایت :       

*