پایان نامه ارشد مهندسی برق قدرت: بررسی تأثیر مدل های وابسته به ولتاژ بار

پایان نامه رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی تأثیر مدل های وابسته به ولتاژ بار بر پایداری ولتاژ شبکه های قدرت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده مهندسی برق

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دزیافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مهندسی برق – قدرت

عنوان:

بررسی تأثیر مدلهای وابسته به ولتاژ بار بر پایداری ولتاژ شبکه های قدرت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
بررسی تأثیر مدلهای بارهای استاتیکی خصوصاً بارهای وابسته به ولتاژ بار در مطالعات پایداری ولتاژ از اهمیت خاصی برخوردار بوده و بعنوان یک نیاز پایه برای ارزیابی امنیت ولتاژ شبکه قدرت محسوب می شود.
در این مقاله دو مدل وابسته به ولتاژ بار یعنی بارهای امپدانس ثابت و جریان ثابت به همراه مدل بارهای توان ثابت مورد توجه و آنالیز قرارگرفته اند و تأثیر این سه نوع مدل بار بطور جداگانه بر پایداری ولتاژ ارزیابی شده و نتایج حاصله با هم مقایسه گردیده اند. همچنین در این مقاله محدودیت تولید نیز در شبیه سازی ها در نظر گرفته شده و در نتیجه نتایج حاصله بصورت واقعی تر ارائه گردیده اند. سیستم تست ۱۴IEEE باس جهت مطالعات عددی انتخاب شده است.
این فصل مقدمه ای جهت ورود به موضوعات پایان نامه می باشد. در ابتدا به موضوع اصلی پایداری ولتاژ و بیان کلیاتی در مورد پایداری ولتاژ می پردازیم و سپس به معرفی سیستم قدرت و ویژگیهای لازم آن خواهیم پرداخت. یکی از مهمترین ویژگیهای یک سیستم قدرت پایداری آن است. بیان این ویژگی و انواع شکلهای بروز ناپایداری در بخش بعد مطرح می شود. بیان اهمیت پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت توسعه یافته امروزی و کلیاتی در مورد روش های تحلیل و مدلهای بار، چگونگی تاثیر این مدلها بر پایداری ولتاژ و سپس روش های منتخب ارزیابی شد، در این پایان نامه از مطالب بعدی هستند. در ادامه این فصل تاریخچه ای از وقایع ناپایداری ولتاژ که در دنیا اتفاق افتاد هاند و همچنین کارهای انجام شده بیان می گردد. محتوای فصل های بعدی پایان نامه مطلبی هست که در انتهای این فصل ارائه می شود.
۱-۱- مقدمه
مسئله پایداری ولتاژ یکی از اساسی ترین مسائل سیستم قدرت است و کشورهای مختلفی با این مشکل در شبکه های خود مواجه هستند. پایداری ولتاژ سیستم قدرت یکی از مهمترین مسائلی است که در طراحی و بهره برداری نگرانی ایجاد می کند. این نگرانی می تواند با افت ولتاژ سیستم مشخص گردد. این افت ولتاژ در ابتدای کار بتدریج بوده اما در نهایت سریع می شود. موارد زیر می توانند بعنوان فاکتورهای شرکت کننده در این مسئله در نظر گرفته شوند:
۱- در تنگنا گذاشتن سیستم یا فشار وارد کردن به آن بعنوان مثال بهره برداری از سیستم تحت شرایط ماکزیمم باردهی توان
راکتیو.
۲- ناکافی بودن منابع تولید قدرت راکتیو.
۳- مشخصات و نوع رفتار بارها در ولتاژهای پائین و مغایر بودن این رفتار با رفتار مدلهای سنتی بارها که در سیستم های قدرت
مورد استفاده قرار گرفته اند.
۴- پاسخ ترانسفورمرهای تپ – چنجردار به کاهش اندازه ولتاژ در باس های بار.
۵- عملکرد ناخواسته و غیرقابل پیش بینی رله ها که در شرایط کاهش اندازه ولتاژ رخ خواهد داد.
مسئله پایداری ولتاژ بیشتر یک پدیده دینامیکی است و شبیه سازی در حالت گذرا برای پایداری گذرا نیز ممکن است که بکار رود. در هر حال، بعضی از شبیه سازی ها نمی توانند اطلاعات حساسیت یا درجه پایداری را به آسانی فراهم آورند. و این روش های شبیه سازی با صرف زیاد وقت در شبیه سازی های کامپیوتری و بکارگیری کوشش و روش های مهندسی در آنالیز نتایج را بیان می دارند. این مسئله به بازنگری و بازرسی شرایط سیستم در یک مقیاس وسیع و همچنین در نظر گرفتن تعداد زیادی رخداد تصادفی احتیاج دارد. بنابراین در بسیاری از کاربردها روش های آنالیز استاتیکی بسیار سودمندتر هستند. و می توانند بینش بیشتری را در مورد ولتاژ و توان راکتیو بار فرآهم آورند.
بنابراین، داشتن یک روش آنالیز، که بتواند مسئله فروپاشی ولتاژ در سیستم قدرت را پیش بینی کند امری ضروی می باشد. در نتیجه، توجه قابل ملاحظه ای توسط محققان سیستم قدرت برروی این مسئله شده و روش های مختلفی در مقالات برای آنالیز این مسئله پیشنهاد شده است.
مسئله قدرت راکتیو و کنترل ولتاژ از مسائل مشهور این بحث هستند و توسط بسیاری از محققان مورد توجه قرار گرفته اند. می دانیم که برای حفظ یک پروفیل ولتاژ مورد قبول برای یک سیستم بایستی منابع کافی توان راکتیو در محلهای مناسبی استفاده شوند. با این همه داشتن یک پروفیل ولتاژ مناسب لزوماً پایداری ولتاژ را تضمین نخواهد کرد. بعبارت دیگر اگرچه ولتاژ پائین اکثر اوقات از ناپایداری ولتاژ نشأت می گیرد لزوماً باعث آن نخواهد شد.
همانطور که بیان شد روش های آنالیز مختلفی در مقالات و نشریات برای آنالیز پایداری ولتاژ ارائه شده است که میتوان از آنالیز مدال و روش پخش بار تداومی نام برد. اساس روش آنالیز مدال بر محاسبه مقادیر ویژه کوچکتر ماتریس ژاکوبین کاهش یافته و همچنین بردارهای ویژه چپ و راست متناظر با این مقدار ویژه می نیمم پایه گذاری شده است. مقادیر ویژه نشأت گرفته یا وابس
ته به یک مد ولتاژ یا توان راکتیو متغیر هستند. پایداری سیستم بوسیله چک کردن مقادیر ویژه قابل ارزیابی است. اگر تمام مقادیر ویژه مثبت باشند آنگاه سیستم قدرت بعنوان یک سیستم پایدار در نظر گرف
ته خواهد شد. بعبارت دیگر حتی اکر یکی از مقادیر ویژه سیستم منفی باشند آنگاه سیستم قدرت ناپایدار بوده و ولتاژ دچار فروپاشی خواهد شد. و مقدار ویژه صفر نشان دهنده آن است که سیستم در حاشیه ناپایداری قرار گرفته است. وضعیت فروپاشی ولتاژ برای یک سیستم پایدار با ارزیابی مقادیر ویژه مینیمم قابل پیشگوئی است. اندازه هر کدام از مقادیر ویژه مینیمم معیاری جهت اندازه نزدیک شدن به فروپاشی ولتاژ می باشد.
با بهره گرفتن از فاکتور مشارکت باس های ضعیف یا ناحیه ضعیف سیستم از جهت نزدیکی به فروپاشی مشخص خواهند شد. این قسمت از سیستم در واقع بیشترین نقش را در فروپاشی ولتاژ اعمال خواهد کرد. و همانگونه که بروز اتفاقات ناگهانی می تواند باعث ناپایداری و از دست دادن سیستم گردد این وضعیت (باسهای ضعیف) نیز اگر جبران نشوند باعث از دست دادن سیستم خواهند شد.
تعداد صفحه : ۱۳۳
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]