Get a site

پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک

پایان نامه رشته مهندسی برق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

دسته بندی بافت بر مبنای تبدیلات موجک

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
آنالیز و دسته بندی تصاویر، خصوصاً تصاویر بافت ها، یکی از زمینه های پایه ای و مهم در علم پردازش تصویر است که در سال های اخیر توجه محقق ان زیادی را به خود جلب کرده است. با توجه به وجود پدیده های مخربی مانند چرخش تصاویر و انواع نویز، امروزه ارائه روش های آنالیز بافت مقاوم در برابر این عوامل مخرب به یک موضوع تحقیقاتی مهم تبدیل شده است. در این پایان نامه پس از بررسی چند شیوه، روش نوینی برای آنالیز و دسته بندی بافت ارائه شده است که ترکیبی از تبدیلات موجک، رجلت (Ridgelet) و فوریه است. در این روش تلاش شده علاوه بر رفع مشکل چرخش و نویز، تا حد ممکن حجم محاسبات نسبت به برخی روش های دیگر نیز کاهش یابد. برای بررسی و آزمایش این روش از دو گروه تصاویر بافت شامل ۲۰ و ۲۵ تصویر بافت مختلف، که همگی از آلبوم استاندارد Brodatz انتخاب شده اند، استفاده کرده ایم. از گروه ۲۰ تصویری، یک مجموعه بافت چرخش یافته فاقد نویز و ده مجموعه بافت چرخش یافته نویزی تولید شده است. هر یک از این مجموعه ها شامل ۲۸۸۰ تصویر بافت است. از گروه ۲۵ تصویری نیز یک مجموعه بافت چرخش یافته فاقد نویز و چهارده مجموعه بافت چرخش یافته نویزی تولید شده است. هر یک از این مجموعه ها شامل ۷۲۰۰ تصویر بافت است. در این تحقیق نویز های گوسی، نمک – فلفل، متناوب، پواسون و نویز ضرب شونده Speckle در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از این روش، بیانگر کارایی و توانمندی بالای آن در دسته بندی بافت به صورت تغییرناپذیر با چرخش و مقاوم در برابر نویز است. به عنوان نمونه، برای بافت های چرخش یافته و فاقد نویز برای مجموعه های ۲۸۸۰ و ۷۲۰۰ تصویری، به ترتیب دقت های ۹۸/۷۵ و ۹۳/۱۱ درصد به دست آمده است.
مقدمه
مبحث دسته بندی بافت یکی از حوزه های مهم و پایه ای پردازش تصویر است که در سالیان اخیر مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است و مزرهای کاربرد آن به طور چشمگیری در حال گسترش است. بافت ها اجزای اصلی تشکیل دهنده محیط اطراف ما هستند؛ به طوری که معمولاً این بافت ها و ویژگی (مشخصه)های آنها هستند که توانایی تشخیص، تفسیر و دسته بندی اشیای موجود در دنیای اطراف و نیز تصاویر مربوط به آنها ر ا امکان پذیر می سازند. برای مثال برای تشخیص و دسته بندی اشیای موجود در یک تصویر مانند سنگ، چوب و آهن، سیستم بینایی و مغز انسان این اشیا را آنالیز و تفاوت بافت هایشان را درک می کند؛ سپس ویژگی یا ویژگی هایی از هر یک از بافت ها را انتخاب و در حافظه ذخیره می کند و به کمک این ویژگی ها کار دسته بندی اشیای مذکور را انجام می دهد. از این رو بافت ها در تشخیص و دسته بندی اشیا توسط چشم و مغز انسان نقش بسیار مهم و کلیدی ای دارند. از همین ایده برای آنالیز و دسته بندی تصاویر بافتی توسط کامپیوتر استفاده می شود. در این سیستم ها نیز مانند سیستم بینایی انسان، برای انجام فرآیند دسته بندی تصاویر بافت، مراحل آنالیز تصویر بافت، استخراج ویژگی ها و در نهایت دسته بندی و اندیس گذاری با بهره گرفتن از ویژگی های استخرا ج شده طی می شوند.
به علت گستردگی تصاویر از حیث ماهیت و کاربردهای متنوع و همچنین وجود بافت های مختلف و متنوع در آنها، استفاده از بافت و آنالیز بافت بسیار مفید و با اهمیت است. در بسیاری از کاربردها، آنالیز بافت نتایج بهتری نسبت به روش های آنالیز دیگر دارد و این امر نشان دهنده اهمیت و توانمندی این نوع آنالیز است. در سال های اخیر استفاده از بافت و آنالیز بافت، کاربردهای متعددی پیدا کرده است که از آن جمله به بینایی ماشین، کاربردهای صنعتی، تشخیص اشیا و اهداف، آنالیز تصاویر پزشکی، دسته بندی تصاویر راداری مانند رادارهای دهانه مصنوعی و نیز جداسازی و دسته بندی و تفسیر مناظر طبیعی می توان اشاره کرد.
به طور کلی در شرایط واقعی دو پدیده مهم در مبحث آنالیز و دسته بندی تصاویر وجود دارند که تأثیرات مخرب زیادی را ایجاد می کنند. این دو پدیده مهم، «چرخش» و «نویز» هستند. در صورتی که روش های مورد استفاده برای دسته بندی در برابر این پدیده های رایج پایدار نباشند، ممکن است در عمل دقت نتایج حاصله به شدت تنزل یابد و حتی به صفر برسد؛ لذا در شرایط واقعی باید روش های مورد استفاده برای آنالیز و دسته بندی تصاویر بافت تا حد ممکن در برابر این دو پدیده مقاوم و نامتغیر باشند و آثار مخرب آنها را خنثی کنند.
تعداد صفحه : ۱۲۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         [email protected]