Get a site

پایان نامه استفاده از شبکه های نرم افزار محور(SDN) برای مدیریت زیرساخت شبکه های اجتماعی (CN)

پایان نامه رشته مهندسی فناوری اطلاعات

وزارت علوم و تحقیقات

دانشگاه علوم فنون مازندران

 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

 

استاد راهنمای دوم : دکتر همایون موتمنی

تابستان ۱۳۹۳

چکیده
مدیریت و کنترل شبکه‌های بزرگ مانند شبکه های اجتماعی همیشه دردسرهای مخصوص به خود را دارد. یکی از آسان‌ترین روش‌های پیشگیری از بروز مشکلات و پیچیدگی‌های مدیریت شبکه‌های بزرگ استفاده از محصولات یک تولید کننده در تمامی قسمت‌های شبکه مورد نظر است. اتکا به یک تولید کننده، علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیشتر (به خاطر محدودیت‌های مربوط به لایسنس و حق نام) می‌تواند خلاقیت را از سازمان‌ها و شرکت‌ها دور کند. علاوه بر این، شبکه‌های سازمانی بزرگ و پرهزینه، این روزها تنها ابزار ممکن برای ارائه ی خدمات بهتر و ارائه نرم‌افزارهای کاربردی تر در سطح شبکه‌ها هستند.
آزمایشگاه های اجتماعی که یک بستر آزمایش شبکه های اجتماعی می باشد. با بهره گرفتن از این آزمایشگاه ها ، محققان قادرند آزمایشاتی با پروتکل های جدید و برنامه های کاربردی برای شبکه های اجتماعی در یک محیط واقعی انجام دهند. با این وجود در این بسترهای آزمایشی انجام بعضی آزمایشات مانند آزمایش روی لایه دوم شبکه مقدور نیست.
برای رسیدگی به این مشکل ما تصمیم گرفتیم سیستمی را توسعه دهیم تا به محققان آزمایشگاه های اجتماعی اجازه انجام آزمایش بر روی این لایه را نیز بدهد. علاوه بر این تصمیم گرفتیم تا با بهره گرفتن از تکنیک شبکه های نرم افزار محور به این هدف برسیم. شبکه ی نرم افزار محور دارای معماری ای است که به پژوهشگران این امکان را می دهد تا بتوانند بر روی لایه ی دوم شبکه آزمایش کنند. ما این معماری را با بهره گرفتن از پروتکلOpenFlow  که به پژوهشگران اجازه مدیریت توپولوژی های تجربی لایه دو ی خود را می دهد پیاده سازی می کنیم. برای رسیدن به این هدف با شبکه های نرم افزار محور و معماری آن آشنا می شویم سپس در طی مراحل تحقیق به ارائه ی ساختاری مناسب برای راه اندازی محیطی آزمایشگاهی برای مطالعه و آزمایش بر روی لایه ی دوم شبکه در شبکه های اجتماعی می پردازیم و در انتها به ارزیابی مدل پیشنهادی می پردازیم.
کلمات کلیدی : شبکه های اجتماعی CN ، شبکه های نرم افزار محور SDN ، شبکه های بی سیم مش WMN ، پروتکل OpenFlow
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه ۱
۱.۱    مقدمه. ۲
۱.۲    طرح مسئله. ۳
۱.۳    ضرورت تحقیق. ۳
۱.۴    سوالات تحقیق. ۴
۱.۵    محدوده ی پژوهش ۵
۱.۶    فرضیات تحقیق. ۵
۱.۷    نوآوری های تحقیق. ۵
۱.۸    ساختار پایان نامه . ۶
فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق. ۷
۲.۱    مقدمه. ۸
۲.۲    زیرساخت یک شبکه. ۸
۲.۲.۱ شبکه ها ی کامپیوتری را می توان بر اساس سه ویژگی متفاوت تقسیم نمود : ۹
۲.۲.۲ تجهیزات شبکه. ۱۲
۲.۳    شبکه های اجتماعی. ۱۳
۲.۳.۱ خصوصیات و عملکرد شبکه های اجتماعی. ۱۶
۲.۴    رسانه های اجتماعی. ۱۶
۲.۴.۱ ویژگی های رسانه های اجتماعی. ۱۷
۲.۴.۲ انواع رسانه‌های اجتماعی. ۱۷
۲.۵    تفاوت Social Network و Community Network. 18
۲.۵.۱ Social networks  ۱۸
۲.۵.۲ Community Network. 19
۲.۶    شبکه های ارتباط بی سیم ۲۰
۲.۶.۱ شبکه های مش بی سیم ۲۱
۲.۶.۲ نقش شبکه های بیسیم مش در شبکه های اجتماعی. ۲۴
۲.۷    آزمایشگاه اجتماعی. ۲۵
۲.۸    محدودیت فناوری شبکه های کنونی. ۲۷
۲.۸.۱ پیچیدگی های منتهی به کاهش درآمد ۲۹
۲.۸.۲ سیاست های متناقض. ۲۹
۲.۸.۳ فقدان مقیاس پذیری ۲۹
۲.۸.۴ وابستگی به فروشنده ۳۰
۲.۹    شبکه های نرم افزار محور. ۳۰
۲.۹.۱ تاریخچه ی شبکه های نرم افزار محور. ۳۰
۲.۹.۲ شبکه های نرم افزار محور. ۳۳
۲.۹.۳ معماری SDN : 37
۲.۱۰  پروتکل OpenFlow 41
۲.۱۰.۱ FlowTable. 44
۲.۱۰.۲ Open Flow Switch. 45
۲.۱۰.۳ کنترل کننده ۴۷
۲.۱۰.۴ حالت های برنامه های کنترلی OpenFlow 49
۲.۱۰.۵ کاربرد های Open Flow 49
۲.۱۰.۶ Openflow 51
۲.۱۰.۷ معماری منطقی سوئیچ. ۵۱
۲.۱۰.۸ مولفه‌های جدول جریان داده ۵۲
۲.۱۰.۹ مولفه فیلدهای تطبیق داه شده ورودی یک جدول شامل فیلدهای ضروری زیر است: ۵۳
۲.۱۰.۱۰ فیلد‌های زیر ممکن است پشتیبانی شوند: ۵۳
۲.۱۰.۱۱ مشخصات Openflow  کارهای زیر را انجام می دهد: ۵۵
۲.۱۰.۱۲. دستورالعمل‌ها ۴ نوع هستند: ۵۵
۲.۱۰.۱۳. خط لوله جدول جریان داده ۵۶
۲.۱۰.۱۴ ساختار پروتکل Openflow 57
۲.۱۱  مقایسه ی معماری شبکه های نرم افزار محور با معماری فعلی شبکه های کامپیوتری ۵۹
۲.۱۲  موانع. ۶۰
۲.۱۳  چالش ها ۶۱
۲.۱۳.۱ شبکه های مش بی سیم ۶۱
۲.۱۳.۲ شبکه های اجتماعی و بستر های آزمایشی شبکه های اجتماعی. ۶۲
۲.۱۴  کار مرتبط. ۶۳
۲.۱۴.۱ SDN در شبکه های مش بی سیم ۶۳
۲.۱۴.۲ SDN در محیط های ناهمگن و روستایی. ۶۵
۲.۱۴.۳ SDN در شبکه های تلفن همراه ۶۵
۲.۱۵  نتیجه گیری ۶۶
فصل سوم : روش تحقیق ۶۷
۳.۱    مرور کلی و توصیف ساختار. ۶۸
۳.۱.۲ تصمیم گیری ۶۹
۳.۲    پیاده سازی معماری ۷۷
۳.۲.۱ poxy ، یک پروکسی برای کنترل کننده ی pox of. 78
۳.۲.۲ openVswitch. 80
۳.۲.۳ OpenDayLight 80
۳.۲.۴ نرم افزار خارجی. ۸۲
۳.۲.۵ آزمایشات L2 در جامعه آزمایشگاه ۸۴
۳.۳    نتیجه گیری ۸۸
فصل چهارم : ارزیابی ۸۹
۴.۱    مقدمه. ۹۰
۴.۲    ارزیابی. ۹۰
۴.۲.۱ ارزیابی عملکرد ۹۰
۴.۲.۲ تجزیه و تحلیل عملکرد ۹۱
۴.۲.۳ سربار ارتباطات ۹۱
۴.۳    بحث ۹۴
۴.۳.۱ مقابله با چالش ها ۹۴
۴.۳.۲ مشخصات توزیع شده در این معماری ۹۶
۴.۴    نتیجه گیری ۹۶
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات. ۹۷
۵.۱    نتیجه گیری ۹۸
۵.۱.۱ محدودیت های تحقیق. ۹۹
۵.۲    کارهای آتی. ۱۰۰
۵.۲.۱ تعمیم معماری ارائه شده برای شبکه های اجتماعی CN و WMN ها ۱۰۱
منابع و مآخذ ۱۰۳

 
فهرست جدول ها
جدول ۲.۱   مدل مرجع OSI به همراه پروتکل های قابل اجرا در هر لایه۱۰
جدول ۲.۲   مدل مرجع OSI و تجهیزات SDN پیاده سازی شده بر روی این مدل۳۹
جدول ۲.۳   پیغام های ورودی‌های جریان داده در جداول جریان داده   ۵۸
جدول ۲.۴   مقایسه ی معماری شبکه های نرم افزار محور با معماری فعلی شبکه های کامپیوتری۶۰

فهرست شکل ها
شکل ۲.۱ ساختار اجتماعی Social Network. 19
شکل ۲.۲ ساختار اجتماعی Community Network. 20
شکل ۲.۳ ترسیمی از معماری شبکه مش ۲۲
شکل ۲.۴ نوعی از معماری WMN   ۲۵
شکل ۲.۵ معماری آزمایشگاه اجتماعی ۲۶
شکل ۲.۶ نگاه انتزاعی به مفهوم آزمایشگاه اجتماعی   ۲۷
شکل ۲.۷ معماری عمودی تجهیزات فعلی شبکه. ۳۴
شکل ۲.۸ معماری افقی تجهیزات شبکه ی SDN 35
شکل ۲.۹ شمایی از SDN 36
شکل ۲.۱۰ ساختار منطقی SDN 38
شکل ۲.۱۱. SDN Domain 40
شکل ۲.۱۲. اجزای سازنده ی Open Flow 42
شکل ۲.۱۳ نمونه ای از شبکه Openflow enabled switch 43
شکل ۲.۱۴ فیلد های  یک  Flow Table 44
شکل ۲.۱۵ هدر یک سوئیچ Type0 47
شکل ۲.۱۶ معماری منطقی سوئیچ ۵۱
شکل ۲.۱۷ خط لوله ی جریان داده ۵۶
شکل ۳.۱ ساختار کلی معماری ۶۸
شکل ۳.۲ استقرار OpenVswitch 70
شکل ۳.۳ استقرار کنترلر. ۷۱
شکل ۳.۴ دو روش ممکن برای دستیابی به اتصالات L2 72
شکل ۳.۵ نحوه ی صحیح برقراری اتصالات رابط های شبکه ی محلی و مدیریتی. ۷۴
شکل ۳.۶ بقراری اتصال با کنترل کننده. ۷۵
شکل ۳.۷ استقرار پروکسی کنترلر. ۷۶
شکل ۳.۸ ساختار نهایی بستر آزمایشگاهی. ۷۷
شکل ۳.۹ پیاده سازی بخش های اصلی ساختار. ۸۲
شکل ۳.۱۰ استقرار و پیاده سازی نرم افزار های کنترلر و مدیریت گره ی Confine 83
شکل ۳.۱۱ برقراری ارتباط با گره های جامعه توسط پروتکل و اتصالات Batman–adv. 84
شکل ۳.۱۲. دیدگاه کاربر از توپولوژی ۸۶
شکل ۳.۱۳ دیاگرام سلسله مراتبی نحوه ی گردش کار معماری ۸۷
شکل ۳.۱۴ دیاگرام همکاری نحوه ی گردش کار معماری ۸۸
شکل ۴.۱ واسط کاربری OpenDayLight. 91
شکل ۴.۲ دو نقطه اصلی در ایجاد سربار های ارتباطی. ۹۳
شکل ۴.۳ معماری سرور بستر آزمایشی. ۹۳
شکل ۴.۴ معماری گره ی بستر آزمایشی. ۹۴

۱.۱    مقدمه

در دنیای امروز که ارتباطات موجب اشتراک فکر و تبادل علم می شود، شبکه های اجتماعی را می توان از بسترهای مؤثر در تولید علم، اشتراک عقاید و رشد فردی و اجتماعی دانست. هدف کلی هر شبکه اجتماعی، ایجاد سرمایه اجتماعی و تسهیل ارتباط بین متخصصان و حرفه مندان است. تبدیل سرمایه فردی به سرمایه اجتماعی، از مسائل مهم و مورد توجه تمامی حوزه‌های علمی است. از این طریق، دانش فردی به دانش جمعی تبدیل و در واقع از دانایی جمعی برای حل مسائل و مشکلات دنیای علم بهره‌برداری می‌شود. شبکه های اجتماعی زمینه ای از شبکه است که در سالهای گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته است.  در یک تلاش برای تنظیم یک اساس اینترنت غیر آمرانه و غیر انحصاری، مهندسان شبکه شروع به ساخت شبکه های اجتماعی نمودند. مدیریت و کنترل شبکه‌های بزرگ مانند شبکه های اجتماعی همیشه دردسرهای مخصوص به خود را دارد.
در پی گسترش روزافزون شبکه‌های رایانه‌ای، ارتباط سازمان‌ها و مشتریان مختلف با اینترنت و افزایش استفاده از تجهیزات رایانشی همراه مانند تلفن همراه و تبلت، محققان و متخصصان به فکر طراحی و ایجاد راهکارهای نوین برای بهینه‌سازی این ارتباطات افتادند؛ مدیریت تجهیزات سیار، الگوی جدید آدرس‌دهی و نامگذاری در اینترنت، مدیریت دسترسی کاربران، امن‌سازی ابرهای رایانشی و کاربردهای مختلف مجازی‌سازی را می‌توان از جمله مهم‌ترین ایده‌هایی دانست که امروزه در حال تکامل هستند.
همان‌طور که مشخص است هر ایده‌ای باید پیش از پیاده‌سازی عمومی، در آزمایش‌های مرتبط موفقیت لازم را کسب کند. برای بررسی ایده‌های فوق نیز، باید علاوه بر محیط آزمایشگاهی مناسب، ترافیک واقعی کاربر شبیه‌سازی شود تا نتیجه آزمایش این راهکارها به واقعیت نزدیک باشد و مقیاسی واقعگرایانه نسبت به استفاده عمومی به دست آید.
اما معمولا آماده‌سازی این چنین آزمایشگاهی نیازمند صرف هزینه‌های گزاف است که اتلاف وقت زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت. چه بسیار ایده‌های‌ درستی که به دلیل برخورد با چنین موانعی و نبود امکان آزمایش در شبکه‌ها و ترافیک واقعی کاربران، از بین رفته و به دست فراموشی سپرده می‌شود که این موضوع در نهایت سد راهی برای پیشرفت فناوری است.
احتمالا شما نیز با خواندن جملات قبل و عبور از کلمات «شبکه‌های واقعی» و « ترافیک واقعی کاربران» به این نتیجه رسیده باشید تنها محیط واقعی برای انجام این آزمایش‌ها و ارزیابی فناوری‌‌های آینده‌ شبکه‌ جهانی، «اینترنت» است . SDN یا   Software Defined Networking راهکاری است که به وسیله پروتکلی به نام OpenFlow امکان انجام آزمایش‌ها روی اینترنت را به نحوی فراهم می‌کند که در استفاده کاربران اینترنت اخلالی ایجاد نشود [۶,۷].
SDN یا شبکه‌های نرم‌افزارمحور سعی دارند هوشمندی شبکه‌ها را بیشتر کرده و با انتقال بخش کنترل داده‌ها از  سوئیچ و روتر سخت‌افزاری به لایه‌های نرم‌افزاری مجازی شبکه و بهره‌گیری از یک کنترلر نرم‌افزاری متمرکز، قابلیت‌هایی مانند برنامه‌ریزی، مقیاس‌پذیری، انعطاف‌پذیری، خودکارسازی، هوشمندی و توسعه نرم‌افزاری شبکه توسط سازمان‌ها را فراهم کنند[۸]. از SDN به عنوان بزرگ‌ترین تحول چهار دهه شبکه های کامپیوتری نام برده می‌شود.

۱.۲    طرح مسئله

آزمایشگاه های اجتماعی یک بستر آزمایش شبکه های اجتماعی می باشد که با بهره گرفتن از این آزمایشگاه ها ، محققان قادرند آزمایشاتی با پروتکل های جدید و برنامه های کاربردی برای شبکه های اجتماعی در یک محیط واقعی انجام دهند. با این وجود در این بسترهای آزمایشی انجام بعضی آزمایشات مانند آزمایش روی لایه دوم شبکه (L2) مقدور نبود و ما برای رسیدگی به این مشکل ما تصمیم گرفتیم سیستمی را توسعه دهیم تا به محققان آزمایشگاه های اجتماعی اجازه انجام آزمایش بر روی L2 را نیز بدهد. علاوه بر این تصمیم گرفتیم تا با بهره گرفتن از تکنیک شبکه های نرم افزار محور (SDN) به این هدف برسیم. SDN معماری ای است که به پژوهشگران این امکان را می دهد تا بر روی L2 آزمایش کنند. ما این معماری را با بهره گرفتن از پروتکل OpenFlow SDN که به پژوهشگران اجازه مدیریت توپولوژی های تجربی L2 خود را می دهد پیاده سازی می کنیم. SDN یک استاندارد شبکه جدید است که امکان نوآوری بوسیله محققان ، کاربران،توسعه دهندگان برنامه ها/سرویس ها و . را بخوبی کمپانی های سازنده ممکن می سازد.
تعداد صفحه : ۱۲۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.