Get a site

پایان نامه بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

پایان نامه رشته : زبان و  ادبیات فارسی

گرایش : زبان و  ادبیات فارسی

عنوان : بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و  ادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ( M.A  )

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بازتاب مسائل کودکی دراشعارپروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی

استاد راهنما :

دکتر مجتبی بشردوست 

استاد مشاور:

دکتر شروین خمسه

زمستان ۱۳۹۱

 

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان ، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم .
برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده ۱
فصل اول:کلیات پژوهش
۱-۱ بیان مسئله. ۳
۱-۲ هدف های تحقیق ۳
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن. ۳
۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق ۴
۱-۵تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ۴
۱-۶ روش تحقیق ۴
۱-۷  قلمرو تحقیق ۴
۱-۸ جامعه آماری وحجم نمونه. ۵
۱-۹  محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۵
فصل دوم:مطالعات موضوعی
مقدمه. ۷
گفتار اول. ۸
سیری در آراء ژان پیاژه ۸
۲-۱ ژان پیاژه ۹
۲-۱-۱ مراحل رشد ذهنی کودک ۱۰
۲-۱-۲ هوش کودک ۱۸
۲-۱-۳ بازی ۲۵
۲-۱-۴ زبان کودک ۳۴
۲-۱-۲ عواطف کودک ۳۸
گفتار دوم: سیری در آرای زیگموند فروید. ۴۲
۲- ۲ زیگموند فروید. ۴۳
فصل سوم:روش شناسی تحقیق(متدولوژی)
مقدمه ۴۷
۳ـ۱ روش تحقیق ۴۸
۳ـ۲ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۴۸
۳ـ۳ مدل تحقیق ۴۸
۳ـ۴ روش تجزیه و تحلیل داده های پژوهش. ۴۸
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه. ۵۱
بخش اول:ساختار فکری، زیبایی شناختی (بلاغی)وساختار زبانی ۵۲
۴-۱-۱ساختار فکری ۵۳
۴-۱-۱-۱ تخیل ۵۳
۴-۱-۱-۲ خودمیان بینی ۵۴
۴-۱-۱-۳ ضمیر ناخود آگاه ۵۶
۴-۱-۱-۴ نوستالژی ۶۱
۴-۱-۱-۵ مفهوم کودکی ۶۲
۴-۱-۲ ساختار زیبایی شناسی (بلاغی) ۶۴
۴-۱-۲-۱ تشخیص ۶۴
۴-۱-۲-۲ استعاره ۶۶
۴-۱-۲-۳ تشبیه. ۶۷
۴-۳-۱ ساختار  زبانی (هنجارگریزی ) ۶۸
بخش دوم :مروری بر زندگی و آثار پروین اعتصامی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری ، زیبایی شناختی و زبانی  ۷۱
۴-۲-۱ زندگی و آثار پروین اعتصامی ۷۲
۴-۲-۲ نمونه هایی از بازگشت به کودکی در دیوان اشعار پروین اعتصــــامی ۷۳
۴-۲-۲-۱ نوستالژی  ۷۳
۴-۲-۲-۲ خودمیان بینی [تشخیص] ۷۳
۴-۲-۲-۳ دفاع از دوستی ۹۱
۴-۲-۲-۴ دفاع از پاکی ۹۱
۴-۲-۲-۵ بیان کودکانه. ۹۲
۴-۲-۲-۶ بازی ۹۴
۴-۲-۲-۷ مادر. ۹۵
۴-۲-۲-۸ هنجارگریزی ۱۰۰
بخش سوم:مروری بر زندگی و آثار فروغ فرخزاد و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  ۱۰۱
۴-۳-۱ زندگی و آثار فروغ فرخزاد. ۱۰۲
۴-۳-۲ نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار فروغ فرخزاد. ۱۰۴
۴-۳-۲-۱ نوستالژی ۱۰۴
۴-۳-۲-۲ بیان کودکانه. ۱۰۶
۴-۳-۲-۳ درک کودکانه. ۱۱۲
۴-۳-۲-۴ خودمیان بینی ۱۱۲
۴-۳-۲-۵ تشیبه. ۱۳۴
۴-۳-۲-۶ تخیل و فضای حسی ۱۳۶
۴-۳-۲-۷ استعاره حسی ۱۳۹
۴- ۳-۲- ۸ دفاع از عشق و دوستی ۱۴۰
۴-۳-۲-۹ مادر. ۱۴۰
۴-۳-۲-۱۰ هنجارگریزی ۱۴۲
۴-۳-۲-۱۲ درک حسی از (زمان ،مکان و .) ۱۴۲
بخش چهارم:مروری بر زندگی و آثار احمدرضا احمدی و بررسی اشعار او بر اساس ساختار فکری، زیبایی شناختی و زبانی  ۱۴۴
۴-۴-۱ زندگی احمد رضا احمدی ۱۴۵
۴-۴-۲ نمونه هایی از بازگشت به کودکی در اشعار احمد رضا احمدی ۱۴۷
۴-۴-۲-۱ زبان. ۱۴۷
۴-۴-۲-۲ خودمیان بینی [تشخیص ] ۱۵۰
۴-۴-۲-۳ مادر. ۱۶۷
۴-۴-۲-۴ نوستالژی ۱۶۸
۴-۴-۲-۵ هنجارگریزی ۱۷۰
۴-۴-۲-۶ بازگشت به کودکی ۱۷۲
۴-۴-۲-۷ بازی ۱۷۴
۴-۴-۲-۸ بیان کودکانه. ۱۷۴
۴-۴-۲-۹ استعاره ۱۷۸
۴-۴-۲-۱۰ تشبیه ۱۷۸
۴-۴-۲-۱۱ درک حسی از زمان و مکان. ۱۷۸
فصل پنجم:نتیجه گیری
منابع. ۱۸۲

چکیده

با عنایت به ارتباط تنگاتنگ دوران کودکی و احوال بزرگسالی انسان، در این پژوهش بر آن شدیم که تأثیرات این مرحله ی مهم را در اشعار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی بررسی نماییم.
برای این کار ابتدا به تفحص در آراء ژان پیاژه و زیگموند فروید پرداختیم و سپس احوال و آثار شاعران مذکور را بیان کردیم و اشعار آنها را از منظر زیبایی شناسی ، فکری و زبانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پروین اعتصامی کودک را ابزاری می کند تا مفاهیم بزرگسالانه ی خود را بازگو کند پس کودکی در اشعار او مجموعه ای از واژگان است ، اما کودکی در اشعار فروغ فرخزاد حسی و کاملاً ملموس است و با اینکه بسامد بازگشت به کودکی نسبت به احمد رضا احمدی کمتر است اما نسبت به اوپر رنگ تر می باشد و در ادامه به این نتیجه دست یافتیم که بازگشت به کودکی در اشعار احمدرضا احمدی با ترسیم تصاویری از کودکی نمایان می شود  .

-۱ بیان مسئله

برخی از شاعران به شعر کودک علاقه نشان داده اند و یا گاهی در اشعارشان به مسائل مربوط به کودکی پرداخته اند .
نگاه ، سبک ، زبان و تخیل این شاعران با شاعرانی که صرفاً برای خواص و بزرگسالان شعر می گویند تفاوت دارد . نویسنده ی این رساله می خواهد علل این تفاوت را بررسی و تحلیل نماید . در بخش نخست رساله برخی آرای پیاژه ، فروید ، یونگ ،  لکان نقد و بررسی خواهد شد.
در بخش دوم رساله با توجه به آرای روان کاوان مذکور اشعار پروین اعتصامی ( شاعر سنت گرا )، فروغ فرخزاد ( شاعر نو گرا ) و احمد رضا احمدی ( شاعر معاصر ) طبقه بندی و نقد خواهد شد .

۱-۲ هدف های تحقیق

هدف اصلی
– شناخت مؤلفه های کودکی در اشعار بزرگسال
هدف فرعی:
– بررسی تعدادی از مفاهیم روانشناسی کودکان در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی .

۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

– با توجه به اینکه درباره ی روان شناسی شعر کودک کمتر تحقیق شده است نویسنده رساله می خواهد گامی هر چند کوچک در این زمینه بر دارد .

۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق

  • بازتاب کودکی در شعرهای پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی چگونه است ؟
  • مسائل مربوط به کودکی در اشعار پروین اعتصامی ، فروغ فرخزاد و احمدرضا احمدی چه تفاوت هایی با هم دارند ؟

فرضیه های تحقیق:
– بازتاب کودکی در اشعار هر کدام از این سه شاعر کاملاً متفاوت است و فروغ فرخزاد بی پرده تر از دو شاعر دیگر کودکی اش را در اشعارش به نمایش گذاشته است .
–  بازگشت به کودکی در اشعار  پروین اعتصامی واژگانی است در اشعار فروغ فرخزاد ، حسی و در اشعار احمدرضا احمدی تصویری است .

۱-۵تعاریف عملیاتی متغیرهاوواژه های کلیدی:

مفهوم کودکی : کودکی بدایت اعمال ، رفتار و افکار انسانی است که ناخواسته پا به عرصه ی وجود گذاشته و با آگاهی هایی که از محیط و والدینش می گیرد ، می خواهد مسیر زندگی اش را طی کند .
خودمیان بینی :
شاعر بین من خود و محیط فرقی قائل نمی شود .
تشخیص :
زنده و جاندار انگاشتن عناصر طبیعت را تشخیص گویند .
واژه های کلیدی:
فروید ، پیاژه ، نوستالژیک ، تشخیص ، خودمیان بینی

۱-۶ روش تحقیق

اسنادی – کتابخانه ای

۱-۷  قلمرو تحقیق

در این تحقیق از همه ی اشعار سه شاعر نامبرده و کتاب های روان شناسی استفاده گردیده است .

تعداد صفحه : ۱۹۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.