Get a site

پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان

پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی

گرایش : روانشناسی تربیتی

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

گروه آموزشی روان شناسی

 

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی

 

 عنوان:

 بررسی اثربخشی آموزش  تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

 چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی«آموزش تاب آوری» بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع راهنمایی صورت گرفته است. روش پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی و طرح آن به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل  کلیه دانش آموزان دختر مدرسه راهنمایی شهر همدان بود که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مشغول به تحصیل بودند. نمونه شرکت کننده در این پژوهش ۳۰ نفر بودند، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این نمونه ۳۰ نفری به صورت گمارش تصادفی به گروه های آزمایش و کنترل تقسیم شدند، به این ترتیب ۱۵ نفر در گروه آزمایش و ۱۵ نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، آزمون کیفیت زندگی(SF-36)، آزمون رفتارهای پرخطر می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج نیز علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی، از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روان، کاهش مشکلات جسمانی، کاهش درد جسمانی، افزایش سلامت عمومی) و کاهش رفتارهای پرخطر( خشونت، مصرف مواد) مؤثر بود، اما بر برخی از مؤلفه های کیفیت زندگی مانند عملکرد جسمانی، سرزندگی، مشکلات هیجانی، و یکی از مولفه های رفتارهای پرخطر مانند، رابطه جنسی ناایمن تأثیر معنی داری نداشت. بطور کلی، آموزش تاب آوری بر روی برخی از مولفه های کیفیت زندگی و رفتارهای پر خطر تاثیر مناسبی دارد.

واژه‌های کلیدی : تاب آوری، کیفیت زندگی، رفتارهای پرخطر، دانش آموزان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

۱-۱ مقدمه. ۳

۲-۱ بیان مسأله. ۵

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ۹

۴-۱ اهداف پژوهش ۱۱

۵-۱ فرضیه های پژوهش ۱۱

۶-۱ متغیرهای پژوهش ۱۱

۷-۱ تعریف مفهومی متغیرها ۱۲

۸-۱ تعریف عملیاتی متغیر ها ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۱-۲ تاب آوری ۱۷

۲-۲ احساس انسجام( مفهوم نزدیک به تاب آوری) ۲۰

۳-۲ سرسختی روانی ۲۰

۴-۲ مؤلفه‌های تاب آوری ۲۲

۱-۴-۲ مهارت حل مسأله ۲۲

۲-۴-۱-۱ نظریه‌های حل مسأله. ۲۳

۲-۴-۲ خودکارآمدی ۲۶

۱-۲-۴-۲ نظریه خودکارآمدی بندورا ۲۷

۳-۴-۲ معناداری زندگی ۲۷

۴-۴-۲ دوستی ۲۹

۵-۴-۲ ارتباط مؤثر ۳۱

۶-۴-۲ خودآگاهی ۳۳

۷-۴-۲ عزت نفس. ۳۵

۸-۴-۲ کنترل هیجان ها ۳۷

۹-۴-۲ مسئولیت پذیری ۴۰

۱۰-۴-۲ هدف گرایی ۴۳

۵-۲ کیفیت زندگی ۴۴

۱-۵-۲ رویکردهای نظری راجع به کیفیت زندگی ۴۷

۶-۲ ابعاد کیفیت زندگی ۵۱

۱-۶-۲ بعد روانی کیفیت زندگی ۵۱

۲-۶-۲ بعد اجتماعی کیفیت زندگی ۵۲

۳-۶-۲ بعد محیطی کیفیت زندگی ۵۳

۷-۲ نظریه‌های رفتارهای پرخطر. ۵۵

۸-۲ علل انجام رفتارهای پرخطر. ۵۶

۹-۲ انواع رفتارهای پرخطر. ۵۷

۱-۹-۲ مصرف مواد ۵۷

۲-۹-۲ رفتار پرخطر جنسی ۶۰

۳-۹-۲ خشونت. ۶۲

۱۰-۲ تفاوت‌های جنسیتی در رفتارهای پرخطر. ۶۴

۱۱-۲ تحقیقات مرتبط خارجی ۶۵

۱۲-۲ تحقیقات مرتبط داخلی ۶۸

۱۳-۲ جمع بندی فصل دوم. ۷۵

فصل سوم: روش پژوهش

۱-۳ مقدمه. ۷۳

۲-۳ روش پژوهش ۷۳

۳-۳ جامعه آماری ۷۴

۴-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۴

۵-۳ ابزارهای پژوهش ۷۴

۱-۵-۳ آزمون کیفیت زندگی (SF-36). 74

۲-۵-۳ مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)(CD-RIS). 76

۳-۵-۳ آزمون رفتارهای پرخطر ۷۷

۶-۳ شیوه اجرای پژوهش ۷۷

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۰

۸-۳ ملاحظات اخلاقی ۷۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ ها

۱-۴مقدمه. ۸۳

۲-۴ شناسایی داده ­های پرت و بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها ۸۵

۳-۴  آمار توصیفی ۹۱

۱-۳-۴ آمارهای توصیفی نمرات تاب آوری ۹۲

۲-۳-۴  آمارهای توصیفی نمرات کیفیت زندگی و مؤلفه­ های آن. ۹۲

۳-۳-۴ آمارهای توصیفی نمرات ابعاد کیفیت زندگی ۹۳

۴-۳-۴ آمارهای توصیفی نمرات رفتارهای پر خطر ۹۶

۴-۴ آمار استنباطی و بررسی فرضیه ­های تحقیق ۹۷

۱-۴-۴ بررسی تأثیر تاب آوری بر افزایش تاب آوری دانش آموزان دختر ۹۷

۲-۴-۴ آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مؤثر است. ۱۰۱

۳-۴-۴ آموزش تاب آوری بر کاهش رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر مؤثر است. ۱۱۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵ مقدمه. ۱۲۹

۲-۵ بحث و نتیجه گیری: ۱۳۰

۱-۲-۵ فرضیه اول: آموزش مؤلفه‌های تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر مؤثر است. ۱۳۰

۲-۲-۵ فرضیه دوم: آموزش مؤلفه‌های تاب آوری بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان دختر مؤثر است. ۱۳۸

۳-۵ محدودیت ها ۱۴۳

۴-۵ پیشنهادات پژوهشی ۱۴۴

۵-۵ پیشنهادات کاربردی ۱۴۴

منابع فارسی ۱۴۷

منابع لاتین ۱۶۲

پیوست. ۲۰۱

 

 

فهرست جدول ها

جدول ۱-۴: آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهای تحقیق ۹۱

جدول ۲-۴: آمارهای توصیفی نمرات تاب آوری،کیفیت زندگی و رفتارهای پرخطر. ۹۲

جدول ۳-۴: آمارهای توصیفی نمرات کیفیت زندگی به تفکیک پیش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌های آزمایش و کنترل  ۹۲

جدول ۴-۴: آمارهای توصیفی نمرات ابعاد کیفیت زندگی به تفکیک پیش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌های آزمایش و کنترل  ۹۳

جدول ۵-۴: آمارهای توصیفی نمرات رفتارهای پرخطر به تفکیک پیش‌آزمون و پس آزمون درگروه‌های آزمایش و کنترل  ۹۶

جدول ۶-۴: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب های خطوط رگرسیون نمرات تاب آوری بین گروه آزمایش و گروه کنترل ۹۹

جدول ۷-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات تاب آوری بین گروه‌های آزمایش وکنترل ۹۹

جدول ۸-۴: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات تاب آوری در دانش آموزان گرو‌‌ه‌های آزمایش و کنترل  ۱۰۰

جدول ۹-۴: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات تاب آوری بین گروه‌های آزمایش و کنترل ۱۰۰

جدول ۱۰-۴: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب‌های خطوط رگرسیون نمرات کیفیت زندگی بین گروه آزمایش و گروه کنترل ۱۰۲

جدول ۱۱-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات کیفیت زندگی بین گروه‌های آزمایش وکنترل  ۱۰۲

جدول ۱۲-۴: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات کیفیت زندگی در دانش آموزان گروه‌های آزمایش و کنترل  ۱۰۳

جدول ۱۳-۴: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات کیفیت زندگی بین گروه‌های آزمایش و کنترل ۱۰۳

جدول ۱۴-۴: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس کواریانس ۱۰۴

جدول ۱۵-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی ۱۰۵

جدول ۱۶-۴: نتایج آزمون های چند متغیره روی نمرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی در دانش آموزان ۱۰۶

جدول ۱۷-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سلامت جسمانی ۱۰۷

جدول ۱۸-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سلامت جسمانی ۱۰۷

جدول ۱۹-۴: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس کواریانس ۱۰۸

جدول ۲۰-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات مؤلفه‌های سلامت جسمانی ۱۰۹

جدول ۲۱-۴: نتایج آزمونهای چند متغیره روی نمرات مؤلفه‌های سلامت جسمانی در دانش آموزان ۱۰۹

جدول ۲۲-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات عملکرد جسمانی ۱۱۰

جدول ۲۳-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات مشکلات جسمانی ۱۱۱

جدول ۲۴-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات درد جسمانی ۱۱۱

جدول ۲۵-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سلامت عمومی ۱۱۲

جدول ۲۶-۴: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس کواریانس ۱۱۳

جدول ۲۷-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات مؤلفه‌های سلامت جسمانی ۱۱۳

جدول ۲۸-۴: نتایج آزمون های چند متغیره روی نمرات مؤلفه‌های سلامت روانی در دانش آموزان ۱۱۴

جدول ۲۹-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سرزندگی ۱۱۵

جدول ۳۰-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات عملکرد اجتماعی ۱۱۵

جدول ۳۱-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات مشکلات هیجانی ۱۱۶

جدول ۳۲-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات سلامت عمومی ۱۱۷

جدول ۳۳-۴ درصد هر یک از رفتارهای پرخطر در گروه آزمایش و کنترل۱۱۸

جدول ۳۴-۴: تحلیل واریانس برای بررسی همگنی شیب های خطوط رگرسیون نمرات رفتارهای پرخطر بین گروه آزمایش و گروه کنترل ۱۱۹

جدول ۳۵-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات رفتارهای پرخطر بین گروه‌های آزمایش و کنترل  ۱۲۰

جدول ۳۶-۴: میانگین تعدیل شده و خطای معیار نمرات رفتارهای پرخطر در دانش آموزان گروه‌های آزمایش وکنترل  ۱۲۰

جدول ۳۷-۴: نتایج تحلیل کواریانس یک متغیره روی نمرات رفتارهای پرخطر بین گروه‌های آزمایش و کنترل  ۱۲۱

جدول ۳۸-۴: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس کواریانس ۱۲۲

جدول ۳۹-۴: نتایج آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس نمرات مؤلفه‌های رفتارهای پرخطر. ۱۲۲

جدول ۴۰-۴: نتایج آزمون‌های چند متغیره روی نمرات مؤلفه‌های رفتارهای پرخطر در دانش آموزان ۱۲۳

جدول۴۱-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات خشونت. ۱۲۳

جدول ۴۲-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات رابطه جنسی ناایمن ۱۲۴

جدول ۴۳-۴: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره روی نمرات مصرف مواد. ۱۲۵

 

 

فهرست نمودار

نمودار ۱-۴: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش آزمون و پس آزمون تاب آوری در گروه‌های آزمایش و کنترل ۸۶

نمودار ۲-۴: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی در گروه‌های آزمایش و کنترل ۸۶

نمودار ۳-۴: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش ‌آزمون سلامت روانی و مؤلفه‌های آن ۸۷

نمودار ۴-۴: نمودار جعبه‌ای نمرات پس آزمون سلامت روانی و مؤلفه‌های آن ۸۸

نمودار ۵-۴: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش آزمون سلامت جسمانی و مؤلفه‌های آن ۸۸

نمودار ۶-۴: نمودار جعبه‌ای نمرات پس آزمون سلامت جسمانی و مؤلفه‌های آن ۸۹

نمودار ۷-۴: نمودار جعبه‌ای نمرات پیش آزمون رفتارهای پرخطر. ۸۹

نمودار ۸-۴: نمودار جعبه‌ای نمرات پس آزمون رفتارهای پرخطر. ۹۰

نمودار  ۹-۴ نمودار پراکنش نمرات پیش‌آزمون و پس آزمون نمرات تاب آوری در گروه‌های آزمایش وکنترل ۹۸

نمودار ۱۰-۴: نمودار پراکنش نمرات پیش ‌آزمون و پس آزمون کیفیت زندگی در گروه‌های آزمایش و کنترل ۱۰۱

نمودار ۱۱-۴: نمودار پراکنش نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون رفتارهای پرخطر در گروه‌های آزمایش و کنترل  ۱۱۹

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 ۱-۱ مقدمه

زندگی موهبتی الهی است که انسان‌ها در سفری کوتاه در طول عمر خویش از آن بهره مند می‌گردند. داشتن زندگی با کیفیت مطلوب آرزوی بشر بوده و هست. در طول سالیان متمادی یافتن مفهوم حقیقی زندگی خوب و چگونگی دست یابی به آن، افکار و مطالعات فلاسفه را به خود معطوف داشته است. بر همین اساس از آغاز تاکنون تعاریف گوناگونی از زندگی خوب و کیفیت زندگی از سوی اندیشمندان و محققین ارائه شده است (هانستد[۱]،۱۹۹۹). کیفیت زندگی عبارت است از برداشت افراد از موقعیت شان در زندگی که با توجه به زمینۀ فرهنگ و سیستم ارزشی که در آن زندگی می‌کنند و در ارتباط با اهداف و انتظارها و استانداردهای فرد می‌باشد (گویات، فنی و پاتریک[۲]،۱۹۹۳) تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت به صورت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، نه فقط فقدان بیماری و معلولیت باعث گسترش توجه از بیماری به عملکرد و سایر جنبه‌های مثبت سلامتی شده است ( کاپلان، سادوک[۳] ، ۲۰۰۹) کیفیت زندگی را می‌توان به عنوان یک ابزار عملیاتی برای سنجش سلامتی و رفاه کلی در نظر گرفت و در حال حاضر از آن به عنوان یک شاخص کلیدی که باید به صورت معمول در پژوهش‌های بهداشتی در نظر گرفته شود، یاد می‌کنند. همچنین در حال حاضر بحث کیفیت زندگی یکی از نگرانی‌های عمده سیاست مداران و متخصصان بهداشت عمومی بوده و به عنوان شاخصی برای اندازه گیری وضعیت سلامت در تحقیق‌های بهداشت عمومی و پزشکی شناخته شده و به کار می‌رود (گیل، فینستین[۴]،۲۰۰۳). فریش معتقد است که مطالعه بهزیستی افراد و جوامع و ارتقاء آن بزرگترین چالش علمی بشر بعد از افزایش و پیشرفت در زمینه تکنولوژی، پزشکی و ثروت است (فریش ۲۰۰۶، به نقل از قاسمی، کج باف و ربیعی،۱۳۹۰). به همین دلیل درمان های امروزی باید متمرکز بر اصلاح و تغییر کیفیت زندگی و گسترش توانمندی ها و ایجاد رضایت از زندگی در افراد بخصوص نوجوانان باشد. علاوه بر کیفیت زندگی توجه به رفتارهای پرخطر در نوجوانان ضروری و لازم است.

تجربه های شخصی، زیستی و روانشناختی تغییرات گسترده ای را در دوره نوجوانی به وجود می‌آورند و طی این تغییرات افراد محرک های رفتاری و هیجانی جدید و متفاوتی را برای زندگی بزرگسالی خود کشف می‌کنند، تغییرات زیستی، روانشناختی و محیطی- اجتماعی که در دوره نوجوانی رخ می‌دهند، ممکن است باعث درگیر شدن در رفتارهای خودتخریب ساز یا مضر برای سلامتی شوند، همین رفتارها تأثیر درازمدتی در سلامتی دارند باعث افزایش خطر مرگ و میر زودهنگام می شوند و دارای عواقب روانشناختی و اجتماعی هستند (گونزالس و فیلد[۵]، ۱۹۹۴). الگوهای رفتاری مهم که می‌توانند بر سراسر زندگی فرد تأثیر بگذارند، مانند مصرف مواد و الگوهای رفتار نادرست جنسی از این دوره آغاز می‌شوند (جانپابلو و استفان[۶]،۲۰۰۴). در نوجوانی فرد جایگاه خویش را در خانواده، دوستان و جامعه تعیین می‌کند. عوامل اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوان را در مرحله تصمیم گیری به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. جامعه امروز، نوجوانان و خانواده را با نیازهای فراوانی رو به رو می‌کند. در دوره نوجوانی افراد تجربه آموزی نموده و از این رو با خطرهای گوناگونی رو به رو می‌شوند. در این مرحله نوجوان از خانواده به سوی جامعه کشیده می‌شود. و در راستای به دست آوردن جایگاه اجتماعی می‌کوشد. (باریکانی،۱۳۸۷) تغییرات ناگهانی و گسترده ای که در تمامی جنبه های زندگی نوجوان ایجاد می‌شود، مرحله ای بحرانی را ایجاد می‌کند، که طبعاً مشکلات و ناسازگاری هایی را به همراه خواهد داشت، بنابراین با توجه به اهمیت این دوران، شناخت اصولی و علمی این مرحله، برای پیشگیری از نابهنجاریها و مشکلات ناشی از آن از طریق ارائه اطلاعات و آگاهی های لازم به نوجوانان و کسب مهارت های لازم برای مقابله با مشکلات ناشی از این تغییرات، امری بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود (نوری قاسم آبادی و محمدخانی،۱۳۷۷).

۲-۱ بیان مسأله

امروزه دانش­ آموزان به دلیل نقش مهمی­ که درآینده اداره­ی­کشور به عهده خواهند داشت، یکی از قشرهای مهم جامعه به حساب می‌آیند و اهمیت این نقش در ­این ­است ­که دانش­ آموزان­ مدیران اصلی در اداره­ی آینده­ کشور و پیشگامان سایر اقشار جامعه در سیر به سمت کمال و اهداف کشور می­باشند. از سوی دیگر بخشی از دانش آموزان در آینده عهده دار آموزش و پرورش نسل های بعد از خود خواهند بود و از این طریق به طور غیر مستقیم در کمال نسل های بعدی جامعه نیز دخالت دارند (آزاد[۷]، ۲۰۰۳). با توجه به این که دانش آموزان از اقشار برگزیده و آینده ساز کشور هستند که مسلماً کیفیت زندگی آنها در یادگیری و موفقیت تحصیلی آنان تأثیرگذار خواهد بود ( اسفندیاری،۱۹۹۹)، بنابراین شناخت عواملی که بتواند کیفیت زندگی این قشر را افزایش دهد مهم تلقی شده و باید مورد رسیدگی قرار بگیرد.

یکی از سازه­های مهم در حوزه روانشناسی سلامت، تاب آوری است که جایگاه ویژه ای در حوزه های روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی دارد. کانر و دیویدسون[۸] (۲۰۰۳) تاب آوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی- روانی در شرایط خطرناک بیان می­ کنند. آنها تاب­آوری را تنها پایداری در برابر شرایط تهدیدکننده قلمداد نمی­ کنند، بلکه شرکت فعال فرد در محیط را مهم می‌دانند. امروزه تاب آوری در حوزه­های بهداشت روانی و روانشناسی تحول، جایگاه ویژه ای برای خود کسب کرده است و بیشتر از دو دهه است­که به عنوان یک سازه مهم در تئوری­ها و پژوهش­های بهزیستی مطرح است ( آبراهام وگریف کارلا[۹]،۲۰۰۸). کامپفر[۱۰] (۱۹۹۶) معتقد است که تاب آوری نقش مهمی در بازگشت  به­ تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر دارد و از این رو، سازگاری مثبت و موفق را در زندگی فراهم می­ کند، در عین حال کامپفر به این نکته اشاره می کند­ که سازگاری مثبت با زندگی، هم می ­تواند پیامد تاب آوری به شمار رود و هم به عنوان پیشایند، سطح بالاتری از تاب آوری را سبب شود. وی این مسأله را ناشی از پیچیدگی تعریف و نگاه فرایندی به تاب آوری می‌داند. تاب آوری اشاره بر فرایندی پویا دارد­ که انسانها در زمان مواجهه با شرایط ناگوار یا ضربه های روحی به صورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشان می­ دهند ( لوتار، چیچتی و بیکر[۱۱]، ۲۰۰۰). برخی ویژگی‌ها به صورت بالقوه در افراد به ودیعه گذاشته شده است. اما ظهور و اعتلای آنها مستلزم شناخت دقیق­تر، پرورش و بکارگیری است. تاب آوری به قابلیت تطابق انسان در مواجهه با بلایا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن بوسیله آن تجارب اطلاق می‌شود. این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت می‌شود، توسعه می‌یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می‌شود ( دینر، لوکاس، شیمک و هلیول[۱۲]،۲۰۰۹). از نظر ماسن و کوهورنن[۱۳] (۲۰۰۱) افراد می‌توانند تحت آموزش قرار بگیرند تا ظرفیت تاب آوری خود را به وسیله آموختن برخی مهارتها افزایش دهند و می‌توان عکس العمل افراد در مقابل استرس، رویدادهای ناخوشایند و دشواریها را تغییر داد، به طوری که بتوانند بر مشکلات منفی محیطی غلبه کنند. با توجه به این که تاب آوری به عنوان یک مفهوم دوبعدی یعنی اهمیت ناگواری و سازگاری مثبت در نظر گرفته می‌شود، تاب آوری می ­تواند بر روی کیفیت زندگی و ابعاد آن تأثیرگذار باشد (لوتار[۱۴]،۲۰۰۶، به نقل از میکاییلی، مختارپورحبشی، میسمی، ۱۳۹۱ ). در دنیای امروز ارتقای کیفیت زندگی از اهمیت زندگی ویژه ای برخوردار است که در واقع منظور از کیفیت زندگی فاصله بین انتظارات و تجربیات افراد از آن می‌باشد (نصیری، مختاری، مشاف،۲۰۰۳). کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و چند بعدی است که در سال های اخیر مورد توجه محققان و دانشمندان علوم انسانی قرار­گرفته است. در­اواسط قرن بیستم، با توسعه ی اقتصادی اجتماعی فرهنگی­کشورها و پیشرفت علوم و تکنولوژی، انسانها تدریجاً از رفاه بالاتر برخوردار شدند و خواستار کیفیت زندگی بیشتر شدند. به همین دلیل کیفیت زندگی در قرن بیستم مورد توجه زیادی قرار گرفته است )ربانی خراسانی و کیاپور، ۱۳۸۶). کیفیت زندگی ارزیابی مثبت و منفی فرد از خصوصیات زندگی و نیز میزان رضایت کلی فرد از زندگی خود تعریف شده است­ (سینتیا، هایندز[۱۵]،۱۹۹۸). ایسنک[۱۶] (۱۹۹۸) معتقد است که این مفهوم دیدگاه فرد را درباره تفاوت درک شده، بین آنچه باید باشد و آنچه هست نشان می­دهد. سه بعد مهم این مفهوم شامل نظر فرد درباره سلامت کلی خود، رضایت از ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی زندگی و نیز زیرمجموعه­های این ابعاد است ­(گرانت و ریورا [۱۷]،۱۹۹۸). کیفیت زندگی در حقیقت چکیده ای است از کل اهداف مراقبت های بهداشتی که میزان تأثیر سلامتی بر زندگی فرد را ارزیابی می­ کند (گوت و هنکلیف[۱۸]،۲۰۰۳).

با توجه به جوان بودن جمعیت ایران، حجم وسیعی از مسائل، دشواریها و چالش­های جامعه به مسائل نوجوانان و جوانان اختصاص یافته و مسأله سلامت اجتماعی و روانی آنان، از اولویت های اصلی کشور محسوب می‌شود. در سال های اخیر شیوع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان و جوانان در ایران به یک مسأله اجنماعی تبدیل شده است و نگرانی های عمیقی را در سطوح مختلف مدیریتی، دانشگاهی و عمومی جامعه به وجود آورده است. (محمدی، محمد، فراهانی، علیخوانی، زارعی، تهرانی و همکاران، ۲۰۰۶) رفتارهای پرخطر عبارتند از رفتارهایی که اثرات نامطلوبی بر رشد همه جانبه و سلامتی افراد دارد که می‌تواند مانع موفقیت‌ها و رشد گردد، این رفتارها می‌توانند منجر به صدمات فیزیکی شده و یا رفتارهایی که اثرات منفی فزاینده (مانند سوءمصرف مواد) دارند را شامل گردد. رفتارهای پرخطر می ­تواند با ایجاد وقفه در رشد یا ایجاد مانع برای تجربیات شاخص گروه همسالان، اثرات نامطلوبی روی افراد برجا گذارد (گازمن[۱۹]،۲۰۰۷). مفهوم گسترده رفتار پرخطر، سلسله ای از رفتارها را در بر می­گیرد که نه تنها برای فرد درگیر در این رفتار و افراد مهم زندگی وی زیان های جدی به بار می­آورد، بلکه باعث صدمه غیرعمدی به افراد بی گناه دیگر نیز می‌شود. رایج ترین رفتارهای پرخطر عبارتند از: مصرف زیاد مشروبات، سوءمصرف مواد، آمیزش جنسی ناایمن (بویر[۲۰]،۲۰۰۶)، خشونت (حیدری، شوهی زاده، کبیری، فرخ شاد،۱۳۹۰). زنان به میزان زیادی تحت تأثیر رفتارهای پرخطر هستند. بسیاری از این رفتارها مانند سیگارکشیدن، مصرف دارو و خشونت در مردان هم وجود دارد، اما اثر آن روی زنان بیشتر است، زیرا در معرض خطر بیشتری قرار دارند و این رفتارها پیامدهای خاص را روی سلامتی و بهداشت آنان بجا می­گذارند ( ساریجینی، رایان، لی و پترسن[۲۱]،۱۹۹۹). و رفتارهای پرخطری از جمله مصرف زیاد الکل، مصرف غیرقانونی دارو و رفتار جنسی ناایمن می‌تواند به میزان بالای بیماری و مرگ و میر در میان دانش­ آموزان منجر شود ­(ویلسون، جورف[۲۲]،۱۹۹۵) مطالعات نشان داده اند که اغلب رفتارهای پرخطر از جمله مصرف سیگار، الکل، مواد و رفتارهای جنسی ناایمن در سنین قبل از ۱۸ سالگی آغاز می‌شوند (مرعشیان، ۱۳۹۰). با عنایت به صدمات و خسارات جبران ناپذیری که هریک از رفتارهای پرخطر به دنبال دارند و از آنجایی که اقدامات تغییر رفتار در سطح فردی و اجتماعی طولانی مدت و پرهزینه است، به نظر می‌رسد پیشگیری بهترین رویکرد برای کاهش رفتارهای تهدیدکننده سلامت در سطح جامعه می‌باشد. امروزه یکی از مسائلی که بیش تر به آن توجه می‌شود، انتقال از دیدگاه های خطرنگر به سمت دیدگاه های تاب آوری است، یعنی به جای تکیه بر عوامل خطر و سعی در تدارک اقدامات لازم با زیر نظر گرفتن افرادپرخطر با تکیه بر عوامل تاب آوری بتوان توان مقابله با مشکلات را در جمعیت پرخطر بالا برد (خداجوادی، آقابخشی، رفیعی، عسگری، بیان معیار و عبدی زرین، ۱۳۹۰) .با توجه به اهمیت قشر دانش آموزان و کیفیت زندگی آنها و شیوع رفتارهای پرخطر در میان  آنها و صدمات و خسارات جبران ناپذیر رفتارهای پرخطر و بالا بودن هزینه های زمانی و مالی اقدامات تغییر رفتار در سطح فردی و اجتماعی در این پژوهش سعی می‌شود با آموزش مولفه های تاب آوری کیفیت زندگی دانش آموزان را بهبود بخشیده و رفتارهای پرخطر را در میان این قشر کاهش دهیم.

[۱]- Hanstad

[۲]- Guyatt, Feeny & Patrick

[۳]-Kaplan &Sadock

[۴]-Gill &Feinstein

[۵]-Gonzales & Field

[۶]-Juan- Pablo&Stefan

[۷]-Azad

[۸]-connor & Davidson

[۹]-Abraham&Greeff Karla

[۱۰]-Kumpfer

[۱۱]-Luthar,Cicchetti&Becker

[۱۲]-Diener, Lucas, Schimmack &Helliwell

[۱۳]-Masten &Cohornen

[۱۴]-luthar

[۱۵]-Cynthia&Hinds

[۱۶]-Eysenck

[۱۷]-Grant&Rivera

[۱۸]-Gott&Hinchliff

[۱۹]-Gusman

[۲۰]-Boyer

[۲۱]-Sarigiani, Rayan &Petersen

[۲۲]-Wilson&Jorffe

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۲۲۷

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.