Get a site

پایان نامه بررسی اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه

پایان نامه رشته  زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

گرایش فیزیولوژی جانوری

عنوان

بررسی اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه و یادگیری در موش های سوری

استاد راهنما

دکتر غلامحسن واعظی

استاد مشاور

دکتر هومن شجیعی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان. صفحه

چکیده. ۱

فصل اول: کلیات ۲

۱-۱ پیشگفتار. ۲

۱-۲ فرضیه ها. ۵

۱-۳ اهداف تحقیق. ۵

۱-۴ هدف کاربردی ۵

۱-۵ ابزار گردآوری اطلاعات. ۶

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده. ۷

۲-۱ مقدمه. ۷

۲-۲ یادگیری و انواع آن. ۸

۲-۲-۱ نظریه سیناپسی در فیزیولوژی یادگیری و حافظه. ۸

۲-۲-۲ نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی و تشکیل مدارهای حافظه در فیزیولوژی یادگیری و

حافظه. ۱۰

۲-۲-۳ تفاوت حافظه کوتاه مدت و دراز مدت ازلحاظ فیزیولوژی ۱۰

۲-۲-۴ تاثیر عوامل مختلف برجریان فیزیولوژیکی یادگیری و حافظه. ۱۱

۲-۳ یادگیری ۱۲

۲-۳-۱ یادگیری ارتباطی. ۱۲

۲-۳-۲ یادگیری غیرارتباطی. ۱۲

۲-۴ حافظه. ۱۳

۲-۵ اکتساب و تثبیت حافظه. ۱۳

۲-۶ به خاطرآوری ۱۴

۲-۷ تثبیت مجدد. ۱۴

۲-۸ آناتومی و جایگاه تشریحی هیپوکامپ ۱۶

۲-۹ نقش هیپوکامپ در پردازش حافظه. ۱۷

۲-۱۰ دستگاه (MWM) Morris water maze. 20

۲-۱۱ گیاه آفتابگردان ۲۳

۲-۱۱-۱ ترکیبات شیمیایی ۲۴

۲-۱۱-۲ خواص دارویی. ۲۴

۲-۱۲ گیاه هندوانه. ۲۶

۲-۱۲-۱ ترکیبات شیمیایی. ۲۷

۲-۱۲-۲ خواص هندوانه. ۲۷

۲-۱۳ گیاه کدوحلوایی. ۲۹

۲-۱۳-۱ ترکیبات شیمیایی. ۳۰

۲-۱۳-۲ خواص کدو و تخم کدو. ۳۰

۲-۱۴ اثرات ویتامین A برحافظه و یادگیری ۳۲

۲-۱۵ اثر برهمکنش ویتامین D، کلسیم و تاثیر آن برحافظه. ۳۴

فصل سوم: مواد و روش ها ۳۶

۳-۱ نوع مطالعه. ۳۶

۳-۲ جامعه آماری ۳۶

۳-۳ دلایل استفاده از سوری به عنوان مدل حیوانی. ۳۷

۳-۴ حجم نمونه و و گروه های آزمایش ۳۷

۳-۵ روش تهیه غذای حیوان ۳۸

۳-۶ دستگاه MWM. 39

۳-۶-۱ حوضچه آب. ۳۹

۳-۶-۲ دوربین مخصوص تصویربرداری. ۴۰

۳-۶-۳ کامپیوتر. ۴۰

۳-۶-۳-۱ سخت افزار ۴۰

۳-۶-۳-۲ نرم افزار. ۴۰

۳-۶-۴ روش کار با MWM 41

۳-۶-۴-۱ مرحله سازش با محیط (Habituation) 42

۳-۶-۴-۲ مرحله آموزش. ۴۲

۳-۶-۴-۳ مرحله ارزیابی حافظه کوتاه مدت. ۴۳

۳-۶-۴-۴ مرحله ارزیابی حافظه طولانی مدت ۴۳

۳-۶-۵ آنالیز آماری. ۴۴

فصل چهارم: نتایج و بحث ۴۶

۴-۱ نتایج روند یادگیری ۴۶

۴-۱-۱ زمان تاخیری تا رسیدن به سکوی پنهان. ۴۶

۴-۱-۲ مسافت طی شده تا سکوی پنهان ۴۸

۴-۱-۳ سرعت رسیدن به سکوی پنهان. ۵۰

۴-۲ نتایج روند حافظه کوتاه مدت ۵۲

۴-۲-۱ زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو ۵۲

۴-۲-۲ مسافت طی شده تا ناحیه سکو. ۵۳

۴-۲-۳ سرعت رسیدن به ناحیه سکو ۵۵

۴-۳ نتایج روند حافظه طولانی مدت. ۵۷

۴-۳-۱ زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو ۵۷

۴-۳-۲ مسافت طی شده تا ناحیه سکو. ۵۱

۴-۳-۳ سرعت رسیدن به ناحیه سو ۵۹

فصل پنجم: نتیجه گیری. ۶۲

۵-۱ نتیجه گیری. ۶۷

۵-۲ پیشنهادات ۶۸

منابع ۶۹

چکیده انگلیسی. ۸۱

چکیده

یادگیری و حافظه از عالی ترین سطوح عملکردی دستگاه عصبی مرکزی محسوب می شود. عوارض و مشکلات اختلالات یادگیری و حافظه، به ویژه حافظه، که در شایع ترین نوع خود به صورت آلزایمر خود را نشان می دهد، بر هیچکس پوشیده نیست. مطالعه توانایی های یادگیری و حافظه در حیوانات، برای راهکار های مناسب پیشگیری، بهبود و درمان مشکلات اختلال حافظه در انسان، از طریق رژیم غذایی مناسب، بخش عمده ای از تحقیقات را به خود اختصاص می دهد. در این مطالعه بررسی اثر مصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه و یادگیری در موش های سوری مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور در مدت زمانی معینی بررسی در ۷۰ سر موش سوری در ۷ گروه آزمون با رژیم غذایی مشخص از انواع دانه های ذکر شده، در برابر ۱۰ سر موش سوری در گروه کنترل با رژیم غذایی معمول موش های سوری، انجام شد. نتایج نشان داد: استفاده توام از دانه های آفتابگردان_کدو و هندوانه سبب تسریع در روند تقویت حافظه و یادگیری در موش_ های سوری شد. با توجه به این بررسی و مطالعات پیشین می توان نتیجه گرفت که مواد مغذی در این رژیم های غذایی می_ تواند بر روند یادگیری و حافظه مؤثر باشد.

          کلمات کلیدی:

موش های سوری، حافظه و یادگیری، دانه آفتابگردان، دانه کدو، دانه هندوانه.

۱-۱ پیشگفتار

یادگیری و حافظه از عالی ترین سطوح عملکردی دستگاه عصبی مرکزی [۱]محسوب می شود. یادگیری یک پدیده عصبی است که طی آن موجود زنده از طریق تمرین رفتار خود را تغییر می دهد در حالی که حافظه به روند ذخیره سازی آموخته ها اطلاق می شود. پدیده های یادگیری و حافظه هم در سطح سلولی و هم در سطح رفتاری با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیکی دارند. معضل و عوارض اختلالات یادگیری و حافظه، به ویژه حافظه که در خالص ترین نوع خود به صورت آلزایمر دامن گیر بشریت شده است، بر هیچکس پوشیده نیست، به گونه ای که مرکز تحقیقات ملی سلامت در آمریکا در گزارشات سال ۲۰۰۰ خود از شیوع دامن_ گیر این پدیده ابراز نگرانی کرده و پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۳۰ در کشور آمریکا به تنها یی ۵/۸ میلیون نفر درگیرآلزایمر و عوارض ناشی از آن باشند(۱). از این رو، مطالعات مختلف با تکیه بر طب گیاهی به طور چشمگیری در این زمینه افزایش یافته است.

یادگیری و حافظه دربرگیرنده تغییرات وسیع در ساختمان و عمل دستگاه عصبی می باشد که عمدتاً به سیناپس های درگیر در مسیر هدایت پیام ها و اطلاعات حسی در دستگاه عصبی منحصر می شود. تغییر ساختمانی شامل تغییر در تعداد سیناپس و تغییر در گستردگی غشاء پس سیناپی در محل تماس می باشد و تغییرات فیزیولوژیک شامل تغییر در هدایت یونی غشاء های پیش و پس سیناپسی می شود(۲). نشان داده شده است که حافظه کوتاه مدت با قشرمغز در ارتباط است و حافظه بلند مدت با دستگاه لیمبیک، اما با این همه هنوز محل خاصی برای ذخیره حافظه مشخص نشده است زیرا با برداشتن قسمتهای مختلف مغز حافظه به طور کلی از بین نمی رود(۳). محققین برای بررسی حافظه کوتاه مدت در حیوانات، آنها را مجبور به انجام رفتار خاص مورد مطالعه می کنند. یاد آوری این رفتار خاص پس از گذشت یک دوره زمان، آزمونی برای به خاطر آوردن آن وظیفه موردنظر (شرطی شده)، و در حقیقت حافظه بلندمدت می باشد. مشخص شد در حافظه بلند مدت تغییرات ساختاری و پایدار در ساختمان دستگاه عصبی ایجاد می شود(۴). در فرایند یادگیری و حافظه کوتاه مدت تغییرات فیزیولوژیک به خصوص در بخش آزادسازی نورو_ ترانسمیتر نقش کلیدی دارد(۵). در تقویت طولانی مدت تغییرات ساختمانی بیشتر در بخش ایجاد سیناپس و گیرنده ها ایجاد می شود بررسی اثر کافئین (۶) فلفل سیاه (۷) شیرین بیان (۸) زعفران (۹) جوز هندی (۱۰) و. بر حافظه و یادگیری در موش آزمایشگاهی همگی در راستای نیل به هدف فوق طراحی شده اند.

تحقیقات بانک اطلاعات داروهای گیاهی و گیاهان دارویی ایرطب نشان داد که تخم کدو دارای مصارف پزشکی فراوانی می باشد که از جمله می توان به رفع تب و دل پیچه، علاج کننده سرطان پروستات و بر طرف کننده ورم پروستات و پیشگیری از سرطان ریه اشاره نمود .همچنین درمورد خواص پزشکی تخم آفتابگردان می توان به درمان اسهال خونی، سردردهای همراه با سرماخوردگی و. اشاره کرد(۱۱). همچنین مطالعات دکتر نبی شریعتی نشان داد که تخم هندوانه به علت داشتن مواد معدنی و ویتامین های فراوان باعث از بین بردن بیماریهایی نظیر انواع سرطان ها بخصوص پولیپ آدنومی روده بزرگ، جلوگیری از آسیب DNA موجود در گلبول سفید، کاهش بیماریهای قلبی و اسپاسم های راه های تنفس می گردد (۱۲).

-۲ فرضیه ها

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف آفتابگردان تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف تخم کدو تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف تخم هندوانه تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم کدو و هندوانه تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و کدو تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و هندوانه تقویت شود.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم های آفتابگردان، هندوانه و کدو تقویت شود.

۱-۳ اهداف تحقیق

می خواهیم بدانیم که مصرف توام دانه های آفتابگر دان، کدو و هندوانه قدرت حافظه و یادگیری را در انسان بالا می برد.

۱-۴ هدف کاربردی

هدف از اجرای این طرح ارائه روش خدماتی و مغذی در صنعت خشکبار برای تقویت حافظه و یادگیری می باشد.

۱-۵ ابزارگردآوری اطلاعات

این مطالعه به صورت تجربی- توصیفی انجام می شود و با مطالعه ی عوامل رفتاری مورد نظر اطلاعات جمع آوری می شود.

فصل دوم:

مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ مقدمه

شواهد زیادی نشان می دهد که ویژگی های حافظه درطی زمان تغییر می نماید. حالت دینامیک و ناپایدار حافظه کوتاه مدت بدون نیاز به ساخت پروتئین های جدید برای ثانیه ها تا ساعت ها دوام دارد .با گذشت زمان، این حافظه در ساختارهای مختلف مغز به شکل پایدار تثبیت می گردد که به آن حافظه بلند مدت
می گویند. مطالعات نشان داده است که اعمال شوک الکتریکی اندکی بعد از آموزش سبب آسیب به حافظه می شود ولی بکارگیری این شوک چند ساعت بعد از آموزش تاثیری بر آن ندارد. اینگونه اثرات وابسته به زمان پایه و اساس تئوری “تثبیت حافظه ” را که امروزه به ” تئوری سلولی تثبیت ” حافظه معروف است تشکیل می دهند. در سال ۱۹۶۸، Lewis و همکارانش این تئوری را زیر سوال بردند. آنها مشاهده کردند که اگر چه اعمال شوک ۲۴ ساعت بعد از آموزش نمی تواند سبب فراموشی آن شود ولی اگر قبل از اعمال شوک، حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری، مجددا فعال شود، فراموشی ایجاد خواهد شد، به عبارت دیگر ایجاد فراموشی منوط به فعال سازی حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری آن است. فعال سازی حافظه، مجددا آن را به وضعیت ناپایداری برگردانده و می تواند طی یک فرایند وابسته به ساخت پروتئین مجددا تثبیت شود، به این فرایند، تثبیت مجدد می گویند.

شواهد زیادی وجود دارد که بر نقش هیپوکامپ در یادگیری و فراخوانی اطلاعات فضایی دلالت می_ کنند. یکی از انواع مهم یادگیری فضایی مهارت ماز آبی موریس است[۱]، الگویی که برای بررسی نقش هیپوکامپ در حافظه مکانی به کار برده می شود(۱۶).

۲-۲ یادگیری و انواع آن

در تبیین یادگیری از دیدگاه فیزیولوژیک دو نظریه کلی وجود دارد که یکی از آنها تغییرات را در سطح سیناپسی و عوامل زیست شناسی مرتبط با آن در نظر می‌گیرد و دیگری توجه خود را به تغییرات در مدارهای نورونی معطوف داشته است. هر دو اینها به تغییرات فیزیولوژیکی توجه دارد، که در حین یادگیری در مغز و سلول های عصبی اتفاق می‌افتند. اولین بار در سال ۱۹۶۱ بود که جیمز اندر توانست نورونها را به روش شرطی سازی عاملی حساس کند. شرطی شدن سلول عصبی یک حالت افزایش تحریک پذیری را در آن پدید می‌آورد که ناشی از تغییرات در یون و فوریزاسیون پروتئین است.

تعداد صفحه :۹۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]