Get a site

پایان نامه بررسی اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت و ماش بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش

پایان نامه بررسی اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت و ماش بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش

پایان نامه رشته کشاورزی

گرایش : زراعت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (M.Sc.)

گرایش:  زراعت

عنوان:

بررسی اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت و ماش بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش

استاد راهنما:

دکتر محمدمهدی رحیمی

استاد مشاور:

دکتر عبدالصمد کلیدری

فهرست مطالب
 عنوان               صفحه

چکیده: ۱
فصل اول: مقدمه  ۲

۱-۱-کلیات   ۲
۲-۱- فرضیات آزمایش    ۵
۳-۱- اهداف آزمایش    ۵
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده  ۶

۲-۱- اهمیت ذرت   ۶
۲-۲- سطح زیر کشت و تولید ذرت   ۶
۲-۳-  اجزای عملکرد دانه  ۷
۲-۴- اهمیت حبوبات و ماش   ۷
۲-۵-گیاه‌شناسی ماش   ۹
۲-۶-تاریخ کاشت   ۹
۲-۶-۱-تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد غلاف در بوته  ۱۰
۲-۶-۲- تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در غلاف   ۱۱
۲-۶-۳- تاثیر تاریخ کاشت بر وزن صد دانه  ۱۲
۲-۶-۴- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک   ۱۳
۲-۶-۵- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه  ۱۴
۲-۶-۶- تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت   ۱۵
۲-۷-کشت مخلوط  ۱۶
٢-۷–۱- مزایای کشت مخلوط  ۱۷
٢-۷–۱-١- استفاده بهینه از منابع  ۱۷
٢-۷–۱-۲- افزایش عملکرد ۱۸
٢-۷–۱-٣- حفاظت خاک و کنترل فرسایش    ۱۸
٢-۷-۱-۴- حفظ حاصلخیزی خاک   ۱۸
٢-۷-۱-۵- استفاده کارآمد از آب   ۱۹
٢-۷-۱-۶- کنترل آفات و پاتوژن‌ها ۱۹
٢-۷-۱-٧- کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط  ۲۰
٢-۷-۱-٨- پایداری تولید و کاهش ریسک تولید  ۲۰
٢-۷-۱-٩- حفاظت فیزیکی  ۲۱
٢-۷-۱-١٠- توزیع بهتر کارگر در طول فصل کار ۲۱
٢-۷-۱-١١- افزایش کیفیت محصول  ۲۱
٢-۷-۱-١٢- حفاظت از سرما و باد ۲۱
٢-۷-۱-١٣- باقی‌گذاردن بقایای گیاهی بیشتر در خاک   ۲۲
٢-۷-۱-١۴- حفاظت از محیط زیست   ۲۲
٢-۷-۱-١۵- کنترل علف‌های هرز ۲۲
٢-۷-۲- معایب کشت‌های مخلوط  ۲۳
٢-۷-۲-١- رقابت بین‌گونه‌ای  ۲۳
٢-۷-۲-٢- محدودیت کاربرد ماشین‌آلات کشاورزی  ۲۳
٢-۷-۲-٣- متفاوت بودن نیاز غذایی و مبارزه با آفات و عوامل بیماری‌زا در کشت مخلوط  ۲۴
٢-۷-۲-۴- مدیریت مزرعه  ۲۴
٢-۷-۲-۵- اثرات سوء و زیان‌آور ترشحات ریشه‌ای  ۲۴
٢-۷-۳- عوامل مؤثر در عملکرد کشت مخلوط  ۲۴
٢-۷-۳-۱- تراکم  ۲۴
۲-۷-۳-۲- آرایش مکانی گیاهان  ۲۵
٢-۷-٣-۳- ویژگیهای گیاهی  ۲۵
٢-۷-۳-۴- تنش­های ناشی از شرایط دشوار محیطی  ۲۶
۲-۷-۴- عوامل مؤثر در کشت مخلوط  ۲۶
۲-۷-۴-۱- انتخاب گیاهان همراه ۲۶
۲-۷-۵- نحوه تشکیل کشت مخلوط  ۲۸
۲-۷-۶- روش های ارزیابی کشت مخلوط  ۲۸
۲-۷-۶-۱- نسبت برابری زمین (LER) 29
۲-۷-۶-۲- محصول نسبی کل (RYT) 29
۲-۷-۶-۳- افزایش یا کاهش عملکرد واقعی (AYT) 30
۲-۷-۶-۴- سودمندی کشت مخلوط (IA) 30
۲-۷-۸-کشت مخلوط ذرّت   ۳۱
۲-۷-۹- بررسی کشت مخلوط ذرت و سایر گیاهان  ۳۴
فصل سوم: مواد و روشها ۳۶

۳-۱- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش    ۳۶
۲-۳- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش    ۳۶
۳-۳- مشخصات طرح آزمایشی  ۳۷
۴-۳- عملیات آماده‌سازی زمین و کوددهی  ۳۸
۵-۳- کاشت بذور ماش و ذرت   ۳۸
۶-۳-عملیات داشت   ۳۸
۷-۳-برداشت نهایی  ۳۸
۸-۳- شاخصهای اندازه ­گیری شده ۳۹
۱-۸-۳- عملکرد ۳۹
۲-۸-۳-  تعداد غلاف در بوته  ۳۹
۳-۸-۳-  تعداد دانه در متر مربع (عملکرد دانه) ۳۹
۴-۸-۳-   تعداد دانه در غلاف   ۳۹
۵-۸-۳-  عملکرد بیولوژیک   ۳۹
۶-۸-۳-   وزن صد دانه  ۳۹
۷-۸-۳-  شاخص برداشت   ۳۹
۹-۳- آنالیز داده ها ۴۰
فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات    ۴۰

۴-۱- عملکرد دانه ماش   ۴۰
۴-۲- عملکرد بیولوژیک ماش   ۴۶
۴-۳- شاخص برداشت   ۴۸
۴-۴- وزن هزار دانه  ۵۱
۴-۵- تعداد دانه در غلاف   ۵۳
۴-۶- تعداد غلاف در بوته  ۵۵
۴-۷- ارتفاع نهایی گیاه ۵۷
۴-۸- پروتئین دانه  ۵۹
۴-۹- نتیجه‌گیری  ۷۱
۴-۱۰- پیشنهادات   ۷۱
۴-۱۱- فهرست منابع: ۷۲
چکیده:
به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و کشت مخلوط ذرت و ماش بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی ۱۳۹۰- ۱۳۸۹ در پاتاوه در سه تکرار اجرا گردید. در این پژوهش ماش و ذرت به صورت مخلوط افزایشی کاشته شدند. در این آزمایش عامل اصلی شامل سه تاریخ کاشت مختلف ماش (کاشت ماش ۱۵ روز پیش از کاشت ذرت، همزمان با ذرت و کاشت ماش ۱۵ روز بعد از کاشت ذرت) و عامل فرعی شامل نسبت­های مختلف کاشت (کشت خالص دو گیاه و سه نسبت مختلف کاشت ۱۰۰% ذرت + ۵/۱۲% ماش، ۱۰۰% ذرت + ۲۵% ماش و ۱۰۰% ذرت + ۵۰% ماش) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت ماش بر تمامی صفات به جزء وزن هزار دانه، ارتفاع نهایی گیاه و همچنین اثر الگوی کاشت بر تمامی صفات به جزء وزن هزار دانه، تعداد دانه در غلاف و پروتئین دانه تأثیر معنی­داری بود. برهمکنش تاریخ کاشت، الگوی کاشت فقط بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع نهایی تأثیر معنی­دار بود. بیشترین عملکرد دانه ماش مربوط به تاریخ کاشت اول و الگوی کاشت سوم (۱۰۰% ماش) با ۳۷۰۰ کیلوگرم  و کمترین عملکرد دانه  در  تاریخ کاشت سوم و الگوی کاشت ۱۰۰% ذرت + ۵/۱۲% ماش با ۶۵۰ کیلو گرم در هکتار بدست آمد.
واژه های کلیدی: ماش، ذرت، کشت مخلوط، تاریخ کاشت، عملکرد و اجزاء عملکرد.
۱-۱-کلیات
با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و کمبود مواد غذایی، افزایش تولیدات کشاورزی بیش از پیش اهمیت می‌یابد. افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش محصول در واحد زمان سه روش افزایش تولیدات کشاورزی محسوب می­شوند (مظاهری ۱۳۷۷). کارشناسان و متخصصان کشاورزی اعتقاد دارند که افزایش تولید غذا در جهان از طریق افزایش سطح زیر کشت بیش از سطح موجود دیگر میسر نیست. زیرا هر جا که آب و زمین مناسبی وجود داشته است، کاشت هم صورت گرفته است. حتی بعضی از کشورها مثل هلند و چین با خشک­ کردن حاشیه دریاها، زمین قابل کشت ایجاد کرده­اند (میرهادی، ۱۳۷۲). در کشورهای در حال توسعه همانند ایران هم زمین­های حاصلخیز و قابل کشت فراوانی وجود دارد که در حال حاضر بدون کشت رها شده ­اند، ولی محدودیت آب مانع از به زیر کشت در‌آوردن اراضی می­شود (میرهادی، ۱۳۷۲). لذا این امر، به ویژه در کشورهای در حال رشد از طریق افزایش در واحد سطح مقدور است.  افزایش عملکرد گیاهان زراعی منجر به ایجاد فشار بر منابع طبیعی گردیده و پایداری سیستم­های کشاورزی را تهدید می­ کند. زیرا که این افزایش عملکرد چه با بهره گرفتن از رقم ‌های اصلاح شده و چه با کاربرد کود شیمیایی و سموم دفع آفات منجر به استفاده مفرط و بی‌رویه از منابع طبیعی تجدید نشدنی شده است و پایداری سیستم را به خطر می‌اندازد و آن چه مسلم است کشاورزی پایدار را نباید تنها به عنوان مجموعه ­ای از روش­ها به حساب آورد بلکه باید آن را نوعی بینش قلمداد نمود که در آن جنبه­ های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی فلسفی نهفته است و ابعاد فرهنگی آن کمتر از جنبه­ های فنی و تکنیکی مربوطه نیست. کشاورزی پایدار، مستمر و در عین حال سودمندترین نحوه استفاده از انرژی خورشید و تبدیل آن به محصولات کشاورزی است که بدون تخریب خاک، آب و محیط زیست انجام می گیرد (شایگان و همکاران، ۱۳۸۷). افزایش محصول در واحد زمان که سومین راه حل افزایش تولیدات گیاهی است از طریق کاشت دو یا بیشتر از دو گیاه زراعی در یک مزرعه در هر سال یا زراعت چند کشتی  نیز امکان‌پذیر است (مظاهری ۱۳۷۷). که این خود یکی از شیوه‌های کشاورزی پایدار محسوب می‌شود و با بهره‌گیری از اصل تنوع گیاهی در مزرعه موجب افزایش تولید، حفظ حاصلخیزی خاک و کنترل فرسایش و در مجموع بهره‌برداری بهینه از منابع می‌شود (مظاهری ١٣٧۵). با بررسی منابع موجود روشن می‌گردد که چند کشتی یکی از کهن‌ترین روش‌های زراعت در بین ملل متمدن عهد باستان به ویژه در مناطقی همانند آفریقا، جنوب‌شرقی‌آسیا، آمریکای مرکزی و برخی نواحی مدیترانه بوده است و در این مناطق به‌کارگیری این روش سوددهی مکفی همراه داشته است. برآوردهای کمی نشان می‌دهد که در آفریقا از جمله در کلمبیا ٩٠ در صد از کشت انواع لوبیا به‌صورت چند کشتی بوده و در مناطق گرمسیر درصد زمین‌های زیر کشت مخلوط از ١٧ در صد در هندوستان تا بیش از ٩۴ در صد در مالاوی متغیر است. همچنین در سال ١٩٢٣، ۵٧ در صد سطح زیر کشت سویا در ترکیب با ذرت بوده است (Vandenmeer, 1989).
سیستم زراعت چند کشتی به انواع همزمان و غیر همزمان تقسیم بندی می­گردد. یکی از انواع چند کشتی همزمان، کشت مخلوط ردیفی  است. کشت مخلوط در مناطق گرمسیری دنیا به‌طور گسترده متداول می‌باشد. در حال حاضر این سیستم در مناطق معتدل نیز به‌سرعت در حال گسترش است (واندرمیر ١٣٧٩). کشت مخلوط از نظر پایداری در بعد زمان و مکان مزیت دارد. در مناطقی که شرایط آب و هوایی در سال‌های مختلف متغیر است، کشت مداوم یک گیاه در سال‌های متوالی نمی‌تواند محصول خوبی به همراه داشته باشد در حالی که ترکیبی از گیاهان با نیاز‌های اکولوژیک متفاوت نوعی اطمینان برای زارع محسوب می‌شود (مظاهری ١٣٧۷). پایداری زراعت مخلوط در دراز مدت اهمیت زیادی دارد چون نیازهای گونه‌های گیاهی به مواد غذایی و سایر عوامل متفاوت است. کشت مداوم یک گیاه در یک قطعه زمین باعث ایجاد کمبود مواد غذایی شده و شیوع آفات و بیماری‌ها را به همراه دارد. انتخاب مخلوط مناسب از گیاهان زراعی این مشکل را برطرف می‌کند. کشت یک گیاه لگوم با یک گیاه غیر لگوم با این هدف انجام می‌شود که علاوه بر کنترل آفات و بیماری‌ها، ضمن جلوگیری از فرسایش خاک،‌ کاهش مصرف نیتروژن را نیز به‌همراه دارد (مظاهری ١٣٧۵). اگر چه کشت مخلوط از نظر بیولوژیکی بر تک‌کشتی ارجحیت دارد، ولی در جامعه امروزی سودمندی بیولوژیک ملاک نیست و در تصمیم گیری زارع برای انتخاب سیستم کشت مسائل اقتصادی نقش فراتری دارد. بدیهی است که عملیات کاشت، داشت و برداشت زراعت مخلوط به کارگر بیشتری (نسبت به تک کشتی) نیاز دارد ولی در عوض میزان مصرف علف‌کش و سموم گیاهی و کودهای شیمیایی کاهش می‌یابد. بنابراین در مناطقی که درصد بیکاری زیاد و سرمایه اندک است و پایداری در کشاورزی از طریق کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و حفظ محیط زیست مهم می باشد، زراعت مخلوط به عنوان یک راه حل پیشنهاد می‌گردد (مظاهری، ١٣٧۵).
دلیل مهم افزایش محصول در سیستم کشت مخلوط، به دلیل استفاده بهتر از عوامل محیطی مانند نور، آب و مواد غذایی موجود در خاک است (Banik and et al, 2006). در واقع در کشت مخلوط، استفاده بهینه از منابع محیطی مانند آب، نور، خاک و مواد غذایی به اختلاف ارتفاع، نحوه قرار گرفتن اندام‌های هوایی و زیر زمینی و نیاز غذایی متفاوت گیاهان نسبت داده می‌شود (هاشمی دزفولی، ۱۳۷۹). البته کشت هر نوع گیاهی به‌صورت مخلوط الزاماً موجب افزایش عملکرد نمی‌شود، این مسأله عمدتاً تحت تأتیر پدیده رقابت درون گونه‌ای و برون گونه‌ای در جوامع گیاهی مخلوط می‌باشد. لذا با مطالعه خصوصیات فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و ژنتیکی گیاهان مخلوط شونده می‌توان گیاهانی را برگزید تا در ترکیب جدید مقادیر کمتر تحت تأثیر رقابت قرار گیرد (مظاهری، ١٣۶۸).
با توجه به خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان می‌توان گفت که در کشت مخلوط معمولاً سودمندی زمانی حاصل می‌شود که گیاهان تشکیل دهنده مخلوط از نظر نحوه و میزان جذب عوامل رشد با یکدیگر متفاوت باشند و در نتیجه اگر در مجاورت یکدیگر قرار گیرند حداکثر استفاده را از منابع خواهند نمود. این موضوع از نظر رقابت چنین تفسیر می‌شود که اجزای مخلوط در جذب مواد با هم رقابت نمی‌کنند و به عبارت دیگر رقابت برون گونه‌ای کمتر از درون‌گونه‌ای است، لذا حداکثر سودمندی زمانی حاصل می‌شود که میزان رقابت حداقل باشد. اختلاف مورفولوژیک نیز در کشت مخلوط از اهمیت خاصی برخوردار است. ترکیبی از گیاهان با تفاوت در حجم و گستردگی تاج پوشش باعث استفاده بهتر از نور می‌شوند و ترکیبی از سیستم های مختلف ریشه‌ای جذب بیشتر آب و مواد غذایی را به دنبال خواهد داشت (مظاهری، ١٣٧۵). سرانجام خصوصیات ژنتیکی نظیر سرعت جوانه‌زنی و ظرفیت جذب آب و مواد غذایی و اکسیژن نیز در میزان و نحوه گونه‌ها تأثیر به‌سزایی دارند (مظاهری، ١٣٧۷)
یکی از مهم­ترین عوامل مطرح در روش کشت مخلوط ثبات عملکرد و کاهش خطرات در تولید است. یکی از ویژگی‌های دیگر کشت مخلوط که اگر به ‌دلایلی شرایط محیطی برای رشد یک گیاه نامطلوب گردد، گیاه دوم با استفاده بیشتر از منابع، می‌تواند عملکرد قابل قبولی را در واحد سطح تولید کند. با توجه به اینکه تحقیقات مربوط به شیوه‌های کشت مخلوط بر روی گیاهان گرمسیری متمرکز شده است، ولی بررسی‌های تکمیلی در مناطق معتدله نیز و حتی سردسیری نیز ضروری به ‌نظر می‌رسد (جوانشیر و همکاران، ۱۳۷۹). در کشت مخلوط، استفاده از گیاهان تیره لگومینوز به ‌دلیل ویژگی منحصر به فرد در تثبیت بیولوژیک نیتروژن و تولید پروتئین بالا کارایی سیستم را افزایش می­دهد (عطری، ۱۳۷۷، جوانشیر و همکاران ۱۳۷۹).
انتخاب تاریخ‌کاشت مناسب یکی از فنون زراعی است که با رعایت آن حداکثر محصول بدست خواهد آمد. از آنجایی که طول مراحل مختلف نمو تابعی از دو عامل اصلی حرارت و طول روز است؛ ممکن است تاریخ‌کاشت را به نحوی تغییر داد که مراحل مختلف نمو گیاه با وضعیت حرارت و طول روز موجود طی فصل رشد انطباق مناسبی یافته و میزان رشد رویشی و زایشی مطلوبی بدست آید. بدین لحاظ لازم است اطلاع کامل و صحیحی از خصوصیات رشد و نمو و نیازهای اکولوژیک محصول مورد کاشت و عوامل محیطی داشت تا بتوان تاریخ‌کاشت مناسبی را انتخاب نمود.
کاشت دو یا چند محصول در سال، موجب استفاده مؤثر از منابع طبیعی موجود در بخش کشاورزی و افزایش بازدهی اقتصادی آنها می‌شود و در بسیاری از مناطق کشور مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق اهمیت کشت مخلوط از جنبه کشاورزی پایدار و نقش آن در کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات بیش از پیش روشن می­شود. در این تحقیق اثر کشت مخلوط ذرّت و ماش و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش بررسی شده است.
۲-۱- فرضیات آزمایش
۱-تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش تأثیر گذار است.
۲- تغییر در تراکم­های ماش بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش و ذرت تأثیر گذار است.
۳- نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ذرت و ماش بزرگتر از یک است.
۳-۱- اهداف آزمایش
۱-تعیین بهترین زمان کاشت ماش در کشت مخلوط با ذرت
۲- تعیین اثر تاریخ کاشت روی عملکرد و اجزاء عملکرد ماش در کشت مخلوط با ذرت.
۳- تعیین بهترین تراکم کشت ماش در کشت مخلوط با ذرت
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
 ۲-۱- اهمیت ذرت
 ذرت گیاهی از خانواده گندمیان است. در سطح جهانی، از نظر سطح زیر کشت مکان سوم را بعد از گندم و برنج به خود اختصاص داده ‌است (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۰). حدود ۲۵-۲۰ درصد از تولیدات جهانی ذرت به صورت مستقیم در شکل‌های مختلف آرد، شیرینی، کنسرو و فرنی در تغذیه انسان و ۷۵-۶۰ درصد آن به صورت دانه، خمیر، پودر و سیلو به مصرف غذای دام می‌رسد. بعلاوه حدود ۵ درصد تولید جهانی ذرت نیز جهت فراورده‌های صنعتی از جمله تهیه الکل و سوخت مورد استفاده قرار می‌گیرد (نورمحمدی و همکاران، ۱۳۸۰).
۲-۲- سطح زیر کشت و تولید ذرت
 سطح زیر کشت ذرت در جهان ۵/۱۴۲ میلیون هکتار و کل تولید جهانی آن در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۵/۶۳۷ میلیون تن بوده است. امروزه در بیش از ۷۰ کشور، ذرت کشت می‌شود (فائو[۱]، ۲۰۰۷). بر اساس همین آمار، میانگین عملکرد ذرت در سال ۲۰۰۷ میلادی در کشورهای عمده تولید کننده ذرت، ۹۲/۸ تن در هکتار بود. سطح زیر کشت ذرت در ایران در سال ٬۱۳۸۶ در حدود ۰۰۰/۲۰۰ هکتار و در این سال میانگین عملکرد  ۴/۷ تن در هکتار بود که این مقدار تنها ۸/۴۲ درصد از مصرف داخلی ذرت دانه‌ای را تأمین می‌کند.
۲-۳-  اجزای عملکرد دانه
عملکرد دانه ذرت حاصلضرب چند جزء می‌باشد که اجزای عملکرد نامیده می شود و می‌توان آن را از طریق رابطه ذیل بیان نمود:
عملکرد دانه” =  تعداد بلال در واحد سطح ×  تعداد دانه در بلال× “متوسط وزن دانه
آگراما Agrama, 1996)) عنوان کرد که کارآیی برنامه‌های اصلاحی به میزان شناخت ارتباط بین عملکرد و اجزای آن بستگی دارد. اجزای عملکرد تحت تأثیر اعمال مدیریت، ژنوتیپ و محیط قرار می‌گیرد و غالباً محقق را در توجیه علت کاهش عملکرد یاری می کند. مقدار نامناسب آب، مواد غذایی، درجه حرارت، نور و سایر عوامل محیطی یک یا چند جزء از اجزای عملکرد را تغییر می­ دهند (سرمدنیا و کوچکی، ۱۳۸۲). اجزای عملکرد به یکدیگر وابسته هستند؛ به طوری که افزایش یکی از اجزاء غالباً منجر به کاهش اجزای دیگر می‌شود. بنابراین هنگام ارزیابی پتانسیل عملکرد باید تمامی اجزاء مورد بررسی قرار گیرد (Jones and et al,. (1985فرآیندهای تولید مواد فتوسنتزی باید با اجزای تشکیل دهنده عملکرد هماهنگ باشد و در این مورد توانایی گیاهان در انتقال مواد فتوسنتزی به دانه اهمیت دارد. روابط میان فرآیندهای تولید مواد فتوسنتزی و عملکرد اقتصادی غلات نسبت به سایر گیاهان زراعی پیچیده‌تر می‌باشد. این پیچیدگی بدان علت است که شرایط مطلوب برای تولید عملکرد بیولوژیکی بالا، با شرایط مطلوب برای تولید عملکرد اقتصادی بیشتر متفاوت است (Hay, 1995).
تعداد صفحه :۹۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***