Get a site

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

پایان نامه رشته راهنمایی و مشاوره

واحد مرودشت

پایان نامه راهنمایی و مشاوره

موضوع :

بررسی تأثیر آموزش شناختی رفتاری بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان شیراز

استاد راهنما :

دکتر عبدالله شفیع آبادی

 

 

 

فهرست مطالب:

چکیده .۱

فصل اول:کلیات ۲

مقدمه ۳

بیان مسئله. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ۹

اهداف پژوهش ۱۰

فرضیه ها ۱۱

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش ۱۲

فصل دوم: پیشینه و ادبیات پژوهش . ۱۵

مقدمه . ۱۶

سیر تحول علمی و تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان . ۱۷

نظریه های رفتار جنسی .۱۹

دیدگاه فروید ۱۹

دیدگاه یونگ درباره رفتار جنسی .۲۰

نظریه آدلر درباره میل جنسی   . ۲۱

دیدگاه اریک فروم درباره میل جنسی   ۲۲

دیدگاه هورنای درباره میل جنسی .   ۲۲

نظریه مزلو درباره رفتار جنسی   ۲۳

نظریه فرد مدار راجرز درباره رفتار جنسی . ۲۴

نظریه گشتالتی پرز در مورد میل جنسی    ۲۵

نظریه وجود نگری اگزیستانسیالیسم   . ۲۶

رویکرد شناختی   ۲۶

رشد و تحول میل جنسی از نظر اسلام.   ۲۷

آموزش جنسی ۲۹

باز خورد ها . ۳۰

نگرش چیست؟   . ۳۰

تعاریف نگرش.   ۳۱

 

نگرش و رفتار . ۳۴

دانش و نگرش جنسی . ۳۵

اعتماد به نفس جنسی ۴۰

الگویی که نقش رویدادهای شناختی را در تعیین نابهنجاری روانی- جنسی نشان می دهد   ۴۱

واکنش ها و پاسخ های جنسی انسان. ۴۲

مرور تحقیقات و مطالعات انجام شده ۴۴

تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور ۴۴

تحقیقات انجام گرفته در داخل از کشور ۴۹

بحث ونتیجه گیری از تحقیقات انجام گرفته ۵۲

فصل سوم: روش اجرای پژوهش ۵۳

مقدمه ۵۴

جامعه آماری. ۵۴

حجم نمونه ۵۵

روش نمونه گیری. ۵۵

نحوه اختصاص آزمودنی ها به گروه های آزمایش و کنترل .۵۶

ابزار اندازه گیری ۵۶

طرح پژوهش ۵۸

روش اجرای پژوهش. ۵۸

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۹

طرح جلسات مشاوره گروهی۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری. ۶۲

مقدمه ۶۳

مشخصات دموگرافیک ۶۳

داده های مربوط به مداخله شناختی. ۶۷

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری ۷۲

خلاصه.   ۷۳

یافته های پژوهش ۷۴

در مورد محاسن آموزش شناختی ۷۶

ارتباط بین متغیرهای اصلی و فرعی پژوهش ۷۷

محدودیت های پژوهش . ۸۱

پیشنهادات . ۸۱

منابع ۸۳

فهرست جداول:

جدول ۳- ۱ ۵۸

جدول ۴- ۱ ۶۳

جدول ۴- ۲ . ۶۴

جدول ۴- ۳ ۶۴

جدول ۴- ۴ ۶۵

جدول ۴- ۵ . ۶۵

جدول ۴- ۶ ۶۶

جدول ۴- ۷ .   ۶۶

جدول ۴- ۸ ۶۷

جدول ۴- ۹ ۶۸

جدول ۴- ۱۰ . ۶۹

جدول ۴- ۱۱ ۷۱

چکیده:

تمایلات جنسی پدیده ای است که اهمیت به آن امری واقع بینانه و نادیده انگاشتن آن از محالات می باشد،‌ چرا که مانند سایر امیال غریزی انسان از آغاز تولد کودک وجود داشته است و متناسب با رشد او متحول و شکوفا می شود(آرمان،‌ ۱۳۸۴). امروزه مشکلات جنسی بی نهایت شایع شده و به همین لحاظ برای کمک به تعداد زیادی از همسران یا افرادی که اینگونه مشکلات را تجربه می کنند نیاز قابل توجهی به خدمات درمانی وجود دارد. با توجه به این که زنان برخوردار از سلامت کامل جسمی، روانی و عاطفی، پایه های مستحکم زندگی خانوادگی سالم و توأم با سعادت هستند،لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش شناختی- رفتاری بر دانش ، نگرش و اعتماد به نفس جنسی زنان می باشد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل۴۰-۲۰ ساله بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. در مورد گروه آزمایش، ۸ جلسه مشاوره شناختی –رفتاری اجرا شد و در مورد گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نشد. ابزارهای پژوهش عبارت بودند ازپرسشنامه دانش جنسی( آن هوپر، ۱۹۹۲)، پرسشنامه نگرش جنسی (خوشابی و والایی، ۱۳۷۹) و پرسشنامه اعتماد به نفس جنسی( آن هوپر، ۱۹۹۲). برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از شاخصهای مرکزی و پراکندگی و آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک همچون آزمون T و کای دو و آزمون ویل گاکسون و من ویتنی استفاده شد. .نتایج پژوهش نشان داد که مشاوره شناختی – رفتاری جنسی بر بهبود دانش جنسی ( ۰۰۰۱/۰> p) و نگرش جنسی( ۰۰۰۱/۰> p) و اعتماد به نفس جنسی ( ۰۰۰۱/۰> p) زنان موثر بوده است. همچنین بین دانش جنسی و نگرش جنسی زنان همبستگی معنی دار و مثبت وجود داشت.

۱-۱ -مقدمه:

ازدواج اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که صمیمیت روابط اجتماعی رشد یافته در آن تجلی می‌یابد. برای اکثر بزرگسالان شادمانی در زندگی به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است،‌ جستجوی این رضایت خاطر به نیازهای شخصی،‌ خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود سوق می دهد (دهقانی،‌ ۱۳۸۳).

از طرفی در دنیای اطلاعات و جهان ارتباطات امروز،‌ که پیشرفت تکنولوژی،‌ هر لحظه انسان های جوامع و فرهنگ های مختلف را به یکدیگر نزدیک و نزدیک تر می کند،‌ خواسته های بشر بیشتر و جدیدتر شده و رفاه،‌ آزادی،‌ آرامش،‌ لذت و تنوع اهمیت بیشتری پیدا نموده اند. از این رو،‌ سکس[۱] جایگاهی مهمتر یافته است و نه تنها در رده نیازهای فیزیولوژیک انسان ها مانند،‌ تشنگی،‌ گرسنگی و نیاز به هوا و خواب، بلکه در حیطه نیازهای معنوی و عرفانی چون نیاز به زیبایی و کمال در نظر گرفته می شود ( اوحدی،‌ ۱۳۸۴).

در اعصار گذشته،‌ بشر به جای آنکه اطلاعات دقیق،‌ مستند و موثقی درباره تمایلات،‌ رفتارها،‌ احساسات و پاسخ های جنسی خود- بر پایه دانش و اندیشه بدست آورد،‌ تنها از گذر تخیل،‌ جهل،‌ خرافه،‌ ادبیات و نصایح تحریف شده مذهبی،‌ جسته و گریخته باورهای ناقص و گاه کاملاً غلط و سراسر اشتباه در کنج ذهن خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه خویش قرار داده است. بدین سان،‌ جنسیت و تمایلات جنسی از معمولی ترین مجهولات عام و خاص بزرگترین عقده و تعارض بشر بوده است (مسترز و جانسون، ترجمه اوحدی،‌ ۱۳۸۳).

لازم به ذکر است که رفتار ناشی از عوامل متعددی است که نگرش ها[۲] یکی از این عوامل است. از دلایل عمده برای مطالعه نگرش ها اینست که انتظار داریم به کمک نگرش ها رفتار را پیش بینی کنیم. وقتی در بین افراد اعتقاد به درست بودن امری بیشتر باشد،‌ به طور کلی آن امر در نظرشان مطلوب تر است و چنانچه بر اساس آن رفتار کنند،‌ رفتارشان را مطلوب تر می دانند (دهقانی،‌ ۱۳۸۳).

و همچنین اختلال در روابط جنسی به عنوان یکی از مهمترین روابط بین فردی زن و مرد می تواند از عوامل مهم در به مخاطره انداختن کانون خانواده عمل نماید که لزوم اهمیت دادن اطلاعات و آگاهی به زنان و مردان و تغییر نگرش آن ها در مورد مسائل جنسی را نشان می دهد. (داوری،‌ ۱۳۷۷).

این پژوهش در جهت کاربردی تر نمودن نتایج مطالعات روانشناختی و ارائه دستورالعملی برای ارتقاء سطح بهداشت روانی زنان و به دنبال آن رضایت مندی زناشویی و افزایش کیفیت ارتباطات زوجین می‌باشد و می تواند در صورت کارآمدی آموزش ها در برنامه ریزی بهداشتی آینده مد نظر قرار گیرد.

 

تعداد صفحه : ۱۱۰

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***