Get a site

پایان نامه بررسی تاثیر اسانس های گیاهی وآنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی

پایان نامه رشته :کشاورزی

عنوان :  بررسی تاثیر اسانس های گیاهی وآنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کشاورزی

عنوان :

بررسی تاثیر اسانس های گیاهی وآنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل بریده‌ی ژربرا

 چکیده 
ژربرا از جمله گلهای شاخه بریده مهم و تجاری در دنیا می باشد. به منظور بررسی تاثیر اسانس های گیاهی وآنتی بیوتیک ها بر عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل بریده‌ی ژربرا (Gerbera jamesonii L.) مطالعه ای درقالب طرح کاملا تصادفی با۱۰ تیمار عصاره شوید در ۳ سطح (۱۰، ۳۰ و ۵۰ درصد)، دکسی سایکلین در ۳ سطح (۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر) و سفالکسین در ۳ سطح (۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر) در کنار شاهد در ۳ تکرار  و ۳۰  کرت انجام شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها اثرتیمارهای فوق را برصفات اندازه گیری شده درسطح ۱ یا ۵ درصدآماری معنی دار نشان داد. مقایسه ی میانگین تیمارها نشان داد که تیمار ۳۰ درصد اسانس شوید،۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم درلیتر سفالکسین و ۲۰۰ میلی گرم درلیتر دکسی سایکلین بالاترین عمرگلجایی، جذب محلول، میزان پروتئین گلبرگ، کلروفیل برگ، بیشترین وزن تر و درصد ماده خشک را نشان داد و کمترین میزان باکتری در انتهای ساقه و محلول گلجا را به خود اختصاص دادند.
کلیدواژگان: ژربرا، اسانس شوید، سفالکسین،دکسی سایکلین، عمرگلجایی، جذب محلول، پروتئین گلبرگ.
۱-۱- گیاه شناسی و پراکنش اکولوژیکی ژربرا
ژربرا با نام علمی (Gerbera jamesonii) از خانواده کلاه پرک سانان (Asteraceae) و جزو گیاهان دائمی مدیترانه ای است. این گیاه دارای برگهای طویل به طول ۴۰ سانتیمتر با بریدگیهای عمیق، گلهای بسیار درشت به قطر حدود ۱۵ سانتیمتر و دمگل طویل است.گلهای دارای گلچه های طبق مانند بوده و هر گلچه دارای ۱ تخمدان و ۵ پرچم می باشد. این گلها به رنگهای قرمز، نارنجی، سفید و زرد دیده می شوند که جلوه بسیار زیبایی دارند. در شرایط خوب سالیانه از هر بوته بین ۱۰ تا ۱۵ شاخه گل برداشت می شود. این گل جزو ۱۰ گل شاخه بریده برتر جهان است که از نظر اهمیت اقتصادی دارای ارزش فراوانی است ( شیراوند و رستمی، ۱۳۸۸؛ خلیقی، ۱۳۸۹؛ سلگی و همکاران، ۲۰۰۹).
شکل۱-۱- گل بریده ژربرا
۱-۲- روش تکثیر
ازدیاد این گیاه از طریق بذر می باشد و بذرها اگر کمی بمانند قوه نامیه آنها حدود ۱۵ درصد تنزل می کند. تاریخ کاشت بذرها بین تیر و مرداد است ۲ تا ۳ هفته پس از کاشت بذر جوانه ها پدیدار می شوند و حدود ۱۰ ماه پس از کاشت بذر نیز گلها حاصل می شوند (خلیقی، ۱۳۸۹؛ خوشخوی، ۱۳۸۷). تقسیم بوته قطع شاخه های پایگاهی از نیساگ و قلمه زنی نیز روش های غیر جنسی ازدیاد این گیاه می باشند که برای تکثیر در سطح وسیع می توان از آنها استفاده کرد (پرل، ۱۹۷۸؛ لالی برت وهمکاران، ۱۹۸۵).
۱-۳-بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق
پیری یکی از آخرین مراحل گیاهی است که با تخریب بافت و تغییر فعالیت های اندام  های گیاهی همراه است (فتحی و اسماعیل پور،  ۱۳۷۹). عمر پس از برداشت گل های بریده تحت تاثیر اتیلن و میکروارگانیسم های ته ساقه است که به تبع آن کاهش عمر گلجایی و قابلیت جذب آب و نهایتا انسداد آوندی اتفاق می افتد(هاشم آبادی، ۱۳۸۵؛ هاشم آبادی و همکاران، ۱۳۸۶). ژربرا نیز از این قاعده مستثنی نیست و عمر این گل بریده با آلودگی باکتریایی ته ساقه که خود باعث تولید ترکیبات سمی می شود و تولید اتیلن را تحریک می کند و این امر به کمک زخم زنی، تحریک می شود. همچنین ژربرا به خمش گردن نیز حساس بوده و این امر باعث کاهش کیفیت و عمر پس از برداشت آن می گردد (بالسترا و همکاران، ۲۰۰۵؛ سلگی و همکاران، ۲۰۰۹).
شکل۱-۲-تصویر میکروسکوپی خمیدگی گردن در ژربرا
  هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر  آنتی بیوتیک ها و اسانس های گیاهی بر عمر پس از برداشت گل بریده ژربرا است.

۲-۱- عوامل موثر بر عمر پس از برداشت گل های بریده
ظاهر گیاه، کیفیت و طول عمر پس از برداشت گیاهان بستگی به شرایط پرورش گیاهان و مواظبت های پس از برداشت دارد. گیاهان نگهداری شده تحت شرایط مطلوب بالاترین کیفیت را خواهند داشت.
هدف از این مبحث ارائه راهکارهایی جهت ارتقائ سطح کیفیت و عمر قفسه ای گل های بریده و گیاهان گلدانی، قبل و بعد از فروش می باشد.
۲-۱-۱- تامین آب
گلهای بریدنی خصوصا آنهایی که سطح برگشان وسیع است، آب بیشتری را از دست می دهند و به سرعت پژمرده می شوند. آنها باید تحت رطوبت نسبی ۹۰% انبار شوند تا هدرروی آب در آنها مخصوصا در طی انبارداری بلند مدت به حداقل برسد.
در کلیه مراحل پس از برداشت اگر جذب آب کافی نباشد، گلها با کاهش آب روبه رو شده و بازار پسندی خود را از دست می دهند از جمله راه های جبران فقدان آب قرار دادن شاخه های بریده در آبی با دمای مناسب و pH کمی اسیدی است. عمل بازبرش ته ساقه نیز می تواند به جذب آب کمک کند. از مسائل حیاتی در طول عمر پس از برداشت و حفظ کیفیت گل های شاخه بریده همانا شاداب نگه داشتن آنهاست. محلول های آبی نگهدارنده می توانند علاوه بر جبران فقدان آب گلها، شرایط مناسب برای تحمل طول مدت حمل و نقل و انبارداری
را فراهم نمایند (هالی و باکر، ۱۹۶۳؛  نل و رید، ۲۰۰۰).
آب مهم ترین جزء محلول نگهدارنده ی گل های شاخه بریده است. هدر روی آب در دماهای پایین به طرز حیرت آوری کاهش می یابد. حتی در گلهایی که مقدار زیادی آب از دست داده باشند (به عنوان مثال در طی حمل و نقل یا انبارداری) می توان با بهره گرفتن از روش های مناسب، کل آب از دست رفته را جبران نمود. گلهای بریدنی می توانند بدون انسداد در ساقه هایشان محلول را جذب کنند. انسداد توسط هوا[۱]، انسداد توسط باکتریها، خرده های گیاهی و کیفیت کم آب، بالا کشیدن آب را کاهش می دهد (ون دورن، ۱۹۹۷).
همیشه آبها خالص و بهداشتی نیستند و خصوصیاتی در آب هست که روی شادابی گل ها تاثیر می گذارد. pH، دمای آب، نمکهای محلول در آب، قلیاییت و سختی آب از آن جمله اند (گاست کارن، ۱۹۹۷).
۲-۱-۱-۱- انسداد توسط هوا
انسداد توسط هوا زمانی رخ می دهد که حبابهای هوا در زمان بریدن ساقه، به داخل ساقه کشیده می شوند. این حبابها نمی توانند در امتداد ساقه حرکت کنند. در نتیجه حرکت روبه بالای محلول در ساقه ممکن است محدود شود (شکل ۲-۱) (رید، ۲۰۰۹).
حبابهای هوا را می توان به طرق مختلفی حذف کرد. بعنوان مثال بازبرش ساقه زیر آب (قطع در فاصله ۲ سانتی متر از ته ساقه)، اسیدی بودن محلول ( pH4 یا ۳)، قرار دادن ساقه ها در محلول با دمای ۴۰ (گرم، نه داغ) یا ۰ درجه سانتیگراد، قرار دادن ساقه ها در عمق آب (کمتر از ۲۰ سانتیمتر)، یا تیمار مدت دار ساقه ها در مواد پاک کننده (رید، ۲۰۰۹) از جمله روش های حذف حباب های هوا است.
شکل۲-۱-انسداد آوندی با عاملیت هوا (عکس از ادریسی، ۱۳۸۸)

۲-۱-۱-۲-انسداد توسط باکتریها
برش سطحی ساقه گلها باعث آزاد شدن محتویات سلولها (پروتئین، آمینو اسید، شکر و مواد معدنی) در آب گلدان می شود. اینها غذاهای کاملی برای باکتری ها، مخمر ها و قارچ ها هستند که به سرعت در محیط های بی هوازی رشد می کنند. مواد چسبناک و لعاب داری که باکتری ها تولید می کنند و خود باکتری ها می توانند سیستم های هدایت آب را مسدود کنند(رید، ۲۰۰۹).
این مشکل می تواند با توجه و رعایت مسائل قید شده در ذیل در مراحل مختلف زنجیره پس از برداشت مرتفع شود(رید، ۲۰۰۹):
-تمیز و ضدعفونی کردن ظرفها
– استفاده از ظرفهایی به رنگ سفید که آلودگی ها در آنها آسانتر قابل ملاحظه است.
-اضافه کردن میکروب کش ها به محلول گلدان ها، Ca(OCl)2، NaOCl(Clorox)، Al2(SO4)3 و نمک های ۸- هیدروکسی کینولین[۲] عموما به عنوان باکتری کش به کار می روند. در محیط های اسیدی از رشد باکتری ها جلوگیری می شود(رید، ۲۰۰۹).
۲-۱-۱-۳- pH آب
pH اسیدی حدود ۵/۳ تا ۵ جهت استفاده در محلول نگهدارنده گلهای شاخه بریده ایده ال است. این نوع آب راحت تر و سریع تر جذب گل ها شده و مانع رشد میکروب های مسدود کننده آوند چوبی می شود. معمولا pH آب شهری تا ۸ یا ۹  افزایش می یابد تا مانع از خوردگی لوله ها شود. اسید سیتریک مهمترین اسیدی است که با غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر برای اسیدی کردن آب مورد استفاده قرار می گیرد(شفیعی و همکاران، ۱۳۷۵؛ گاست کارن، ۱۹۹۷).

تعداد صفحه : ۵۹
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.