Get a site

پایان نامه :بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

پایان نامه رشته :فیزیک

گرایش :گرانش

عنوان : بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

دانشکده علوم پایه

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

استاد راهنما: دکتر یوسف فرزان نهاد

استاد مشاور:دکتر رضا رشیدی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته فیزیک شاخه گرانش

اسفند ۹۲

 

چکیده

ما چگونگی تغییرات زمانی ثابت ساختار ریز در طی مرحله ی اولیه عالم و زمان های پایانی سلطه ی انرژی جنبشی میدان نرده ای، تابش، غبار، خمیدگی و ثابت کیهانشنای را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم که در مرحله اولیه خلا تا زمان کنونی ثابت ساختار ریز چگونه تغییر کرده است. در جهانی همانند جهان ما ثابت ساختار ریز در طی عصر تابش ثابت می ماند و در عصر غبار به آرامی و متناسب با یک قاعده ی لگاریتمی با زمان کیهانی افزایش می یابد. اگر عالم پس از آن دارای یک خمیدگی ثابت و منفی و یا دارای یک ثابت کیهانشناسی ثابت و مثبت باشد ثابت ساختار ریز به سرعت به یک مقدار ثابت میل می کند. وجود یک دوره تورم دسیتری یا تورم با قاعده ی توانی باعث می شود تا ثابت ساختار ریز به یک مقدار ثابت برسد
واژگان کلیدی: ثابت های بنیادی –نظریه های تانسوری-نرده ای-کیهانشناسی-– ثابت ساختار ریز- معادلات اینشتین.

الف

فهرست

فصل اول
مقدمه ای بر تغییر ثابت های بنیادی فیزیک ۱
۱-۱ فرضیه  اعداد بزرگ ۲
۱-۲ نظریه ی برنز-دیک ۶
فصل دوم
۱-۲نسبیت عام وکیهانشناسی ۱۰
۲-۲تانسور انرژی- تکانه ۱۳
۲-۳ قانون پایستگی انرژی ۱۶
۲-۴ معادلات اینشتین ۱۷
۲-۵ کیهان شناسی استاندارد ۲۲
فصل سوم
ارائه ی یک مدل گرانشی برای تغییرات ثابت ساختار ریز ۲۹
۳-۱بررسی تغییرات ثابت ساختار ریز ۳۰
۳-۲ عصر سلطه ی غبار: ۳۸
۳-۳ عصر سلطه تابش ۴۲
ب

۳-۴ دوره ی سلطه ی خمیدگی ۴۸
۳-۵عصر ی ثابت سلطه کیهانشناسی ۵۱
۳-۶جهان های تورمی ۵۳
۳-۷ مراحل اولیه ی عالم ۵۵
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری و مشاهدات ۵۸
۴-۱ بحث و بررسی نتایج مراحل پنجگانه ی فصل سوم ۵۹
۴-۲  اثرات تغییرات ثابت ساختار ریز بر پایداری مولکول ها ،اتمها و هسته ها ۶۲
۴-۳ نتایج مشاهدات تلسکوپ VLT برای تغییرات ثابت ساختار ریز ۶۵
۴-۴حدود تغییرات ثابت ساختار ریز با پتانسیل گرانشی در طیف کوتوله های سفید ۶۷
پیوست الف ۷۱
محاسبه ی ضرایب کریستوفل: ۷۱
پیوست ب     ۷۷
جدول تغییرات α ۷۴
مراجع و ماخذ ۷۵

ج
فهرست شکل و جدول
شکل۲-۱دسته بندی معادلات فریدمن۲۶
شکل ۳-۱نمودار تحول عددی  درعصرغبار.۴۲
شکل۳-۲نمودار تحول عددی  در عصر تابش۴۸
شکل۳-۳ نمودار تحول عددی  در عصر درخمیدگی۵۱
شکل۳-۴ نمودار تحول عددی  در عصر ثابت کیهانشناشی.۵۲
شکل۴-۱ نمودار تحول عددی  بر جسب زمان کیهانی در عصر غبار.۶۴
شکل۲-۴ نمودار   بر حسب  .۷۰
جدول تغییرات α۷۴
فهرست پیوستها
پیوست الف: محاسبه ی ضرایب کریستوفل.۷۰
پیوست ب: جدول تغییرات α.۷۴

د

مقدمه

ثابت های فیزیکی مفاهیم ناشناخته ای برای ما نیستند. در هنگام مطالعه ی قانون های طبیعت ما به اعداد ثابت و بدون یکایی که با این قوانین در ارتباط هستند بر می خوریم. یکی از سوالات مهم که در حوزه ی فیزیک نظری حائز اهمیت می باشد این است که آیا ثابت های بنیادی در مراحل تحول عالم ثابت هستند یا این که در طول تحول عالم تغییر یافته اند. نظریه های مختلفی مانند نظریه ابر ریسمان هستند که این تغییرات را پیش بینی می کنند. بنابراین اراِئه ی مدل هایی که این تغییرات را بررسی می کنند در حوزه ی فیزیک نظری حائز اهمیت می باشند. یکی از مسائلی که کیهانشناسان در تلاش های خود برای بررسی نتایج نجومی تغییرات زمانی ثابت ساختار ریز با آن مواجه شده اند عدم وجود یک نظریه دقیق بوده است که مدل های کیهانشناسی در حضور تغییر ثابت ساختار ریز را توضیح دهد. تا همین اواخر امکان تجزیه و تحلیل رفتار تغییر  α کیهانی در روشی که بتواند جهان را همانند تغییر ثابت گرانشی  در نظریه برنز- دیک یا بیشتر نظریه های تانسوری- نرده ای در گرانش توضیح دهد وجود نداشته است.
مشاهدات اخیر انگیزه ای برای تدوین و بررسی جزئیات تغییر ثابت ساختار ریز  کیهانی را ایجاد کرده است. مشاهدات چندگانه ای که در نقاط مختلف زمین روی انتقال به سرخ کوازارها انجام شده است. در این مشاهدات برای اولین بار شواهدی ارائه داده است که نشان می دهد ثابت ساختار ریز ممکن است با زمان کیهانی تغییر کند.
در سال ۱۹۹۹ شواهدی از طیف جذبی کوازارها بدست آمد. که نشان می داد ثابت ساختار ریز ممکن است در گذشته مقدار کمتری داشته باشد.

ه
البته این ایده که ثابت ساختار ریز با زمان کیهانی تغییر می کند اولین بار درسال ۱۹۴۸  مطرح شد . جورج گاموف همانند دیراک که نشان داد ثابت گرانشی با زمان کیهانی رابطه ی عکس دارد و پیشنهاد کرد که تغییر ثابت ساختار ریز با زمان کیهانی به صورت  است.
در این نوشتار بار الکتریکی را با یک میدان نرده ای بدون جرم را در نظر می گیریم سپس چگونگی تغییر این میدان نرده ای را در دوره های غبار، تابش،خمیدگی، ثابت کیهانشناسی مورد بحث و بررسی عددی قرار می دهیم. در فصل اول مقدمه ای بر کار هایی که در زمینه ی تغییرات ثابت های مختلف فیزیکی شده است آورده ایم. در فصل دوّم مروری داریم بر نسبیت عام و کیهانشناسی استاندارد، در فصل سوم با توجه به مدل گرانشی ارائه شده معادلات کیهانشناسی مدل را بدست آورده  و به بحث و بررسی این معادلات در دوره های مختلف کیهانشناسی پرداخته ایم. در فصل چهارم به بررسی نتایج بدست آمده از مدل و مشاهدات صورت گرفته پرداخته ایم.
تعداد صفحه : ۹۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.