Get a site

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب اجتماعی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

رشته روانشناسی عمومی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

عنوان :

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق

مهر ۱۳۹۴

فهرست مطالب

چکیده: ۵

فصل اول ۲

کلیات تحقیق. ۲

مقدمه: ۳

۱-۱بیان مساله تحقیق : ۳

۱-۲اهمیت موضوع پژوهش: ۷

۱-۳اهداف پژوهش: ۸

هدف کلی: ۸

اهداف جزئی: ۸

الف. اهداف علمی: ۸

فرضیات تحقیق: ۸

۱-۵روش تحقیق: ۹

۱-۶روش گردآوری اطلاعات: ۹

۱-۷ابزار گردآوری اطلاعات: ۹

۱-۸جامعه آماری: ۱۱

۱-۹ روش تجزیه و تحلیل آمار: ۱۱

فصل دوم. ۱۲

ادبیات و پیشینه پژوهش. ۱۲

مقدمه. ۱۳

۲-۱دیدگاه‌های هوش هیجانی ۱۳

۲-۲ مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی ۱۶

۲-۳سنجش هوش هیجانی ۱۷

۲-۴هوش هیجانی و سلامت ۱۸

۲-۵تعاریف واژگان. ۲۱

۲-۵-۱تعریف اضطراب  اجتماعی ۲۱

۲-۵-۲اضطراب طبیعی : ۲۲

۲-۶مؤلفه های اضطراب ۲۳

۲-۷مدل‌های هوش هیجانی ۲۴

۲-۸مدل هوش هیجانی “گلمن”: ۲۵

۲-۹مدل هوش هیجانی “بار-‌ آن”: ۲۶

۲-۱۰ تعریف عملیاتی طلاق. ۲۸

۲-۱۱نظریات مرتبط با موضوع: ۲۹

۲-۱۱-۱ نظریه های روان شناختی : ۲۹

۲-۱۱-۲ نظریه های روانکاوی : ۲۹

۲-۱۱-۳ نظریه های رفتاری: ۳۰

۲-۱۱-۴ نظریه های وجودی : ۳۱

۲-۱۱-۵ نظریه های شناختی : ۳۱

۲-۱۱-۶  نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی ( gls ) ۳۲

۲-۱۱-۷ نظریه های زیست شناختی : ۳۳

۲-۱۲ پیشینه تحقیق. ۳۴

الف- داخلی ۳۴

ب- خارجی ۳۷

فصل سوم. ۴۰

روش شناسی پژوهش. ۴۰

مقدمه. ۴۱

۳-۱متغییر های تحقیق: ۴۲

متغیر مستقل در این تحقیق : ۴۳

متغییر وابسته در این تحقیق: ۴۳

۳-۲ روش تحقیق: ۴۳

۳-۳ حجم نمونه: ۴۳

۳-۴ جامعه آماری: ۴۳

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات: ۴۴

۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات: ۴۴

۳-۷روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۴۴

فصل چهارم. ۴۵

تجزیه و تحلیل اطلاعات۴۵

۴-۱. مقدمه. ۴۶

۴-۲. یافته ها ۴۶

۴-۲-۱-۱توزیع فراوانی برحسب مدرک تحصیلی ۴۷

۴-۲-۱-۲توزیع فراوانی برحسب جنسیت ۴۸

۴-۲-۱-۳توزیع فراوانی برحسب سن. ۴۹

۴-۲-۲. توصیف متغیر هوش هیجانی ۵۰

۴-۲-۳. توصیف متغیر اضطراب اجتماعی ۵۱

۴-۲-۴  توصیف متغیر ویژگی های شخصیتی: ۵۲

فرضیات: ۵۳

نرمال بودن داده ها ۵۳

پردازش مدل رگرسیون. ۵۶

فرضیه دوم: ۵۸

پردازش مدل رگرسیون. ۵۹

فرضیه سوم: ۶۳

پردازش مدل رگرسیون. ۶۴

فصل پنجم. ۶۷

بحث و نتیجه گیری ۶۷

چکیده ای از ۴ فصل گذشته: ۶۸

۵-۱.مقدمه. ۶۹

۵-۲ بحث ۷۱

. نتیجه گیری حاصل از رابطه مندی فرضیات ۷۱

آزمون فرضیه اول: ۷۱

آزمون فرضیه دوم: ۷۲

آزمون فرضیه سوم: ۷۲

۵ -۳ . مقایسه با پژوهش های دیگر، همسوئی و ناهمسوئی فرضیات ۷۳

۵-۴ محدودیت های پژوهش. ۷۶

۵-۵. پیشنهادات ۷۶

منابع. ۷۸

منابع فارسی ۷۹

منابع انگلیسی ۸۲

پیوست ۸۵

چکیده:

در ابتدا ایده اصلی این تحقیق در فصل اول با پیدایش سوالی تحت عنوان متغییرهای دخیل در زوجین در حال طلاق شکل گرفت . پژوهش حاضر با روش توصیفی همبستگی انجام گرفت . جامعه آماری کلیه مراجعه کنندگان طلاق در سال ۱۳۹۳ به واحد معاینات پزشکی قانونی استان تهران  به تعداد ۹۶۳۱ نفر بودند. و تعداد ۳۷۰ نفر بعنوان نمونه جهت این تحقیق انتخاب شده اند.روش گردآوری اطلاعات ، میدانی و کتابخانه ای بود. برای این تحقیق سه فرضیه با توجه به متغییرات موجود در نظر گرفته شد.

سه متغییر اصلی این تحقیق:اضطراب اجتماعی ، ویژگی های شخصیتی در زوجین و هوش هیجانی بودند.

فصل دوم تحقیق نیز به چندید نظریه و مدل تحقیق مرتبط با هوش هیجانی و اضطراب اجتماعی پرداخته شد و نهایتاً حدود ۱۲ پیشنه اعم از داخلی و خارجی نیز مورد بحث قرار گرفت.

فصل سوم نیز به تحلیل و توضیح در خصوص روش نمونه گیری روش تحقیق و متغیر های مورد آنالیز در تحقیق و همچنین پایایی و روایی پرسشنامه ها نیز پرداخت.

فصل چهارم نیز یافته های توصیفی و استنباطی آماری را بصورت جداول و نمودارهای آماری درج نموده است و در پایان هر کدام از آن جداول توضیحات مبسوط داده شده

فصل پنجم به نتایج آماری و مهمتر از همه در خصوص رابطه مندی فرضیات ما بحث نموده است و در آخر در خصوص محدودیتهای تحقیق راه کار های پیشنهادی بحث کرده ایم.

کلید واژه ها:

زوجین طلاق-هوش هیجانی – اضطراب اجتماعی- ویژگیهای شخصیتی

مقدمه:

شناخت و کنترل عواطف و هوش هیجانی‌ به خودی خود یکی از مهمترین توانائیهای روانشناسان و کارشناس خبره این رشته معرفی شده است.

همچنین اضطراب اجتماعی بعد از افسردگی سومین مشکل بزرگ ذهنی در جهان امروز است. اضطراب اجتماعی باعث اضطراب مزمن و ترس بسیار در روبرویی با موقعیت های اجتماعی است. این بیماری انسان ها را از داشتن کنترل بر زندگیشان محروم می کند و باعث عدم توانایی در هدایت زندگی توسط آنان می گردد، متاسفانه این بیماری آنها را از انتخاب شغل مناسب به علت ترس باز میدارد. نابودی روابط اجتماعی از بزرگترین پیامد های این بیماری بوده گرچه این بیماران مشتاق داشتن روابط اجتماعی باشند. اضطراب اجتماعی زندگی را نابود می کند.اما باعث خوشحالی است که می توان آن را به طور کامل با رفتار مناسب و ساختار یافته درمان کرد

۱-۱بیان مساله تحقیق :

انسان موجودی اجتماعی است و همیشه به لحاظ عاطفی و مادی نیازمند به برقراری ارتباط اجتماعی می باشد، اما برقراری این ارتباط برای همه به راحتی ممکن نیست و عواملی مانند کمبود اعتماد به نفس، ارزیابی دیگران در مورد فرد، ترس از طرد شدن و انتقاد یا عوامل دیگر سبب می شود افراد در موقعیت های اجتماعی احساس اضطراب کنند. این اضطراب در حالت شدید به اختلالی به نام اضطراب یا هراس شدید و مستمر از موقعیت های اجتماعی[۱] یا عملکردی فرد در این موقعیت ها که ممکن است موجب شرمساری فرد شود، رویارویی یا پیش بینی رویایی با این موقعیت ها که موجب ایجاد پاسخ اضطرابی فوری می شود، فرد متوجه غیرمنطقی بودن ترس خود است، این حالت موجب، اجتناب از چنین موقعیت هایی می شود یا اینکه این موقعیت ها با وحشت زیاد تحمل می شود و در نهایت این اضطراب در عملکرد و روابط اجتماعی فرد اختلال ایجاد می کند(انجمن روانپزشکی آمریکا[۲]، ۲۰۰۲). این عامل ممکن است در دیگر زمینه های زندگی از قبیل روابط بین افراد خانواده و بخصوص روابط بین زوجین اثرگذار باشد که این امر نیازمند بررسی های بیشتری می باشد، زیرا همانطور که عنوان شد این اضطراب در عملکرد و روابط اجتماعی فرد اختلال ایجاد می کند(پورفرج عمران، ۱۳۹۰).

ارتباط بین زوجین و مطالعه عوامل مرتبط با آن و نیز از طرفی بررسی عوامل اثرگذار بر مسائل، مشکلات و در نهایت ناسازگاری و طلاق زوجین یکی از مسائل مهمی است که پرداختن به آن اهمیت زیادی دارد. چرا که استحکام بنیان خانواده به نوع روابط زوجین وابسته است(شمسایی و همکاران[۳]، ۲۰۰۷) و این مساله به خودی خود منجر به شکل گیری و یا عدم آسیب های اجتماعی می شود. در این بین ممکن است عوامل متعددی از جمله اضطراب اجتماعی، هوش هیجانی و یا ویژگی های شخصیتی  با این امر در ارتباط باشند که در ادامه به بررسی این موارد پرداخته می شود.

امروزه شاهد این هستیم که در ابعاد گوناگون زندگی انواع هوش مهم و تاثیرگذار است. طبیعی است که پژوهشگران به دنبال میزان اثرات آن در آسیب های روان شناختی و اجتماعی باشند که از جمله موارد مورد توجه ازدواج و طلاق است. در جامعه ایران نیز روز به روز ازدواج های ناشاد بیشتری به طلاق ختم می شوند و در این زمینه هوش یکی از عواملی است که در زندگی زناشویی نقش بسزایی را ایفا می کند. هرنستاین[۴](۱۹۹۴) و مورای[۵](۱۹۹۴) نشان دادند که یک ارتباط منفی بین هوش و طلاق در طول ۵ سال نخست ازدواج وجود دارد. در پژوهشی دیگر نیز مشخص شد شانس طلاق در طول ۵ سال نخست ازدواج وجود دارد(درونکر[۶]، ۲۰۰۰). همانگونه که هوشبهر[۷](هوش شناختی) می تواند بر میزان ناسازگاری زوجین و طلاق تاثیر بگذارد، هوش هیجانی[۸] نیز در چگونگی ارتباط زوجین با هم و حل مسایل زندگی تاثیرگذار است(معلمی و همکاران[۹]، ۱۳۹۰). در این خصوص، نظریه پردازان هوش هیجانی بر این باورند، که بین هوش هیجانی و قدرت مقابله با موقعیت های مخاطره آمیز رابطه مثبت وجود دارد(سالووی و همکاران[۱۰]، ۱۹۹۹). اصطلاح هوش هیجانی برای اولین بار در دهه ۱۹۹۰ توسط دو روانشناس به نام های جان مایر و پیتر سالووی مطرح شد. مایر و سالووی[۱۱](۲۰۰۰) اظهار داشتند کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند، می توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده، بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعات عاطفی برای راهنمایی فرایند تفکر و اقدام های شخصی استفاده کنند. کاهش آستانه تحمل، افزایش پرخاشگری و تمامی چیزهایی که بر تنش های زناشویی منجر می گردند به نوعی میتوانند با هوش در ارتباط باشند(شمسایی و همکاران، ۲۰۰۷) که این امر نیازمند بررسی های بیشتری می باشد.

ویژگی های شخصیت نیز از موضوعات مهم روانشناسی به شمار می رود که می تواند بر روابط بین زوجین تاثیر گذار باشد(آتش افروز و همکاران، ۱۳۸۷). در این خصوص، الگوی پنج عاملی از مشهورترین الگوهای شخصیت در زمینه تحلیل عوامل هستند(فارنهام[۱۲]، ۲۰۰۸). این پنج عامل عبارتند از: نوروزگرایی[۱۳]، برونگرایی[۱۴]، گشودگی[۱۵]، مقبولیت[۱۶]، باوجدانی[۱۷](مالوف و همکاران[۱۸]، ۲۰۱۰). نوروزگرایی یکی از ویژگی هایی است که ثبات هیجانی بالا و اضطراب پایین در یک سوی پیوستار قرار دارد. افراد با نمره بالا در نوروزگرایی دارای هیجانات غیرمنطقی بیشتر و کم توانی در مهار رفتارهای برانگیختگی وار و ضعف در کنار آمدن با مشکلات هستند. افرادی که نمره های آنها در نوروزگرایی پایین است با برخورداری از ثبات هیجانی، معمولا آرام و معتدل هستند و قادرند با موقعیت های تنیدگی زاد بدون اضطراب مقابله کنند(لانس بری و همکاران[۱۹]، ۲۰۰۷). برونگرایی نیز به اعتقاد برت و همکاران[۲۰](۱۹۹۸) تفاوت های آشکاری بین درونگراها و برونگراها وجود دارد. برونگراها افراد اجتماعی هستند و از مهمانی خوششان می آید، مشتاق تحریک و هیجان و خطرپذیرند و نیندیشیده عمل می کنند، توانایی مهار احساسات را ندارند و چندان پایدار نیستند. در مقابل درونگرا فردی است کم حرف که بیشتر به کتاب ها علاقه دارد تا به آدم ها، تودار است و بجز چند دوست صمیمی از دیگران فاصله می گیرد، به احساس های آنی اعتماد نمی کند، مسائل زندگی منظم و با قاعده را دوست دارد، به ندرت از خودش پرخاشگری نشان می دهد و برای معیارهای اخلاقی، ارزش فراوان قایل است(دادستان، ۱۳۹۰). در رابطه با گشودگی به تجربه نیز می توان گفت، اشخاص دارای نمره بالا در این نوع هم درباره دنیای درونی و هم بیرونی کنجکاوند و زندگی آنها از لحاظ تجربه، غنی است. آنها تنوع طلب، دارای کنجکاوی ذهنی، استقلال در قضاوت، تخیل و زیباپسندی هستند(دانلان و همکاران[۲۱]، ۲۰۰۵). مقبولیت بیشتر نیز موجب می شود افراد بهتر بتوانند احساساتشان را در تعامل های بین فردی مهار کنند و برخورد آرام تری داشته باشند. افراد با نمره بالا در این نوع شخصیت دارای ویژگی هایی چون اعتماد، رک گویی، دیگر دوستی، هم رایی، تواضع و دل رحمی هستند(آتش افرزو و همکاران، ۱۳۸۷). در رابطه با باوجدانی نیز بهترین توصیفبرای این نوع مفهوم “اراده” است. فرد باوجدان هدفمند، بااراده و مصمم است. نمره بالا در باوجدانی با موفقیت شغلی و تحصیلی همراه است. از ویژگی های افراد با نمره بالا در این نوع، دقت، خوش قولی، قابل اعتماد بودن، تلاش برای موفقیت و منضبط بودن است(دانش، ۱۳۸۴). در این خصوص میشل و شودا[۲۲](۱۹۹۸) بیان می کنند که الگوی پنج عاملی، نظام های شناختی-عاطفی اساس شخصیت را منعکس می کنند.

با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت، اضطراب اجتماعی، هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی علاوه بر اهمیتی که در زندگی هر فردی ایفا می کنند، از جمله مواردی هستند که به نوعی با ناسازگاری زوجین نیز در ارتباطند اما تحقیقات زیادی در این خصوص انجام نشده است که این امر کمبود تحقیقات صورت گرفته در این حوزه را نشان می دهد. بر این اساس و با توجه به موارد مطرح شده، محقق درصدد است تا در این پژوهش به بررسی این سئوال بپردازد که آیا بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق و مراجعه کنندگان به پزشکی قانونی رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۲اهمیت موضوع پژوهش:

طلاق[۲۳]شایع ترین جلوه تعارض شدید است و در نهایت بالغ بر نیمی از زوج هایی که درصدد مشاوره هستند، طلاق می گیرند(ورسینگتون[۲۴]، ۲۰۰۵). بر اساس آمار رسمی در ایران از هر ۱۰۰۰ مورد ازدواج، حدود ۲۰۰ مورد به طلاق منجر می شود و ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان نسبت طلاق به ازدواج معرفی شده است(یوسفی، ۱۳۹۰). بنابراین مطالعه موارد مرتبط با پدیده طلاق اهمیت بسزایی داشته و ضروری می باشد.

بنابراین می توان گفت عوامل متعددی در بروز طلاق موثر است که می توان به عوامل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، روان شناختی و عوامل تنش زای درونی و بیرونی اشاره کرد که در این بین عوامل فردی و روانشناختی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند(پرانچر و همکاران[۲۵]، ۲۰۰۸)، زیرا این عوامل با تمام جنبه های زندگی افراد مثل آموزش، شغل و عملکرد های بین فردی مرتبط هستند(دوروس و همکاران[۲۶]، ۲۰۱۱). بنابراین توجه به این عوامل و علل ضرورت دارد.

از جمله عوامل موثر می توان ویژگی های شخصیتی(مالوف و همکاران[۲۷]، ۲۰۱۰)، هیجان پذیری و میزان اضطراب افراد(لانس بری و همکاران[۲۸]، ۲۰۰۷) را نام برد که این مسائل نیازمند بررسی های بیشتری می باشد چرا که ارتباط بین این عوامل می تواند به مشاوران و روانشناسان در زمینه شناسایی علل و عوامل مرتبط کمک کرده و زمینه مشاوره ای موثر را برای زوجینی که در آستانه طلاق هستند فراهم نماید بنابراین شناسایی علل مرتبط در زمینه زوجین با توجه به اهمیت طلاق و تاثیر آن بر جنبه های زندگی ضروری می باشد.

۱-۳اهداف پژوهش:

هدف کلی:

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق

اهداف جزئی:

الف. اهداف علمی:

۱.بررسی رابطه بین هوش هیجانی با اضطراب اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق.

۲.بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با اضطراب اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق .

۳-بررسی نقش پیش بین هر یک از متغیرهای هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی با اضطراب اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق .

ب.متغییر های(پیش بینی و ملاک(:

ملاک   :اضطراب اجتماعی

پیش بین:ویژگی های شخصیتی در زوجین

    پیش بین :   هوش هیجانی

  • ۴ فرضیات تحقیق:

۱-بین هوش هیجانی و مولفه های آن(مهارت های درون فردی، مهارت های بین فردی، مقابله با فشار، سازگاری و خلق کلی) با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن(هراس اجتماعی و گذر اجتماعی) در زوجین متقاضی طلاق رابطه وجود دارد.

  • بین ویژگی های شخصیتی(نوروزگرایی، برونگرایی، گشودگی، مقبولیت، باوجدانی) با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن(هراس اجتماعی و گذر اجتماعی) در زوجین متقاضی طلاق رابطه وجود دارد.
  • هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق می باشند.

۱-۵روش تحقیق:

روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است.

۱-۶روش گردآوری اطلاعات:

روش گرد آوری اطلاعات ، میدانی و کتابخانه ای است.

 

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]