Get a site

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
عنوان:
بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن اهمیت کنترل برای شوک های جریان وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:
دکتر حسن یزدی فر
آذر ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:

سود به عنوان ماحصل نهایی فرایند حسابداری اهمیت فراوانی دارد، در سال‌های اخیر بحث‌های فراوانی درباره کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه یا بازده مورد انتظار سهام صورت گرفته است. در فرایند اندازه گیری سود خالص از مبنای تعهدی استفاده می‌گردد. کیفیت اقلام تعهدی از آنجا باارزش تلقی می گردد که با توجه به عینی نبودن درآمدها و هزینه‌ها، دست مدیر را در اعمال نظر و تثبیت سود شرکت باز می‌گذارد. کیفیت بالای اطلاعات منجر به پاین آمدن ریسک بازار (ریسک نقدینگی) می‌گردد و در نتیجه هزینه سرمایه در مدل سنتی CAPM کاهش می‌یابد. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس شوک‌های جریان وجه نقد می باشد. همچنین اهمیت کنترل شوک‌های جریان وجه نقد در آزمون قیمت گذاری و مدل CAPM را تعیین می‌نماییم. بدین منظور از طریق روش قربالکاری اقدام به انتخاب نمونه آماری تحقیق طی سال‌های ۱۳۸۵ الی۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران نمودیم. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از معیار دیچاو دیچو که توسط کر و همکاران (۲۰۰۸) اصلاح و ارائه شده است استفاده گریده است. همچنین بازده سهام به دو بخش مورد انتظار و واقعی تفکیک شده که بازده مورد انتظار با در نظر گرفتن شوک‌های وجه نقد مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای آزمون فرضیات از تحلیل رگرسیون و تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی استفاده نموده‌ایم. نتایج نشان داده است که ارتباط معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی، بازده شناسایی شده سهام و بازده مورد انتظار سهام با در نظر گرفتن شوک‌های جریان وجه نقد وجود ندارد.
کلمات کلیدی: اقلام تعهدی، بازده وافعی، بازده مورد انتظار، شوک‌های جریان وجه نقد، مدل دیچاو ودیچو، بورس اوراق بهادار تهران.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

فصل اول: کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۲- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۳- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………….
۱-۴- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
۱-۵- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….
۱-۶- اندازه گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………………..
بازده واقعی………………………………………………………………………………………………………………………………
سود نقدی هر سهم…………………………………………………………………………………………………………………
مزایای حق تقدم……………………………………………………………………………………………………………………..
مزایای سود سهمی………………………………………………………………………………………………………………….
اختلاف نرخ ابتدا و پایان دوره…………………………………………………………………………………………………
افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی………………………………………………………………………………………
۱-۷- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
۱-۸- روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….
۱-۹- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….
۱-۱۰-                 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………
۱-۱۱-                 تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………
اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………………………………………………….
رفتار دریافت کنندگان سود نقدی………………………………………………………………………………………….
بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………………………..
بازده واقعی………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۱۲-                 خلاصه فصل و ساختار پژوهش………………………………………………………………………………….
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………
۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۲- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ………………………………………………………………
۲-۲-۱- مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف) ……………………………………………………..
۲-۲-۲- مفهوم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی) ……………………………..
۲-۲-۳- مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان) …………..
۲-۳- کیفیت سود ……………………………………………………………………………………………………………….
۲-۳-۱- اهمیت ارزیابی کیفیت سود ……………………………………………………………………………………
۲-۳-۲- عناصر کیفیت سود ………………………………………………………………………………………………….
۲-۴- کیفیت اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………………………..
۲-۴-۱- مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی………………………………………………………………………..
مدل اسلوان …………………………………………………………………………………………………………………………….
مدل دی انجلو ………………………………………………………………………………………………………………………..
مدل هیلی ………………………………………………………………………………………………………………………………
مدل دیچاو و دیچو …………………………………………………………………………………………………………………
مدل جونز ……………………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۴-۲- نقش و اهمیت اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………
۲-۵- تئوری و اهمیت اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………
۲-۵-۱- تئوری عملکرد اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………
اقلام تعهدی ساختاری …………………………………………………………………………………………………………..
اقلام تعهدی معنایی ………………………………………………………………………………………………………………
۲-۵-۲- تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی …………………………………………………………………..
۲-۵-۳- برخی دیدگاه ها در مورد اقلام تعهدی …………………………………………………………………..
۲-۶- بازده سهام …………………………………………………………………………………………………………………
۲-۷- بازده مورد انتظار و بازده واقعی …………………………………………………………………………………
۲-۸- شوک های جریان وجوه نقد………………………………………………………………………………………
۲-۹- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..
۲-۹-۱- تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………………….
۲-۹-۲- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………
۲-۱۰-                 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم: روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..
۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….
۳-۳- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..
۳-۴- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………
۳-۵- اندازه گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………………..
بازده واقعی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
سود نقدی هر سهم ………………………………………………………………………………………………………………..
مزایای حق تقدم …………………………………………………………………………………………………………………….
مزایای سود سهمی ………………………………………………………………………………………………………………..
اختلاف نرخ ابتدا و پایان دوره ……………………………………………………………………………………………….
افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی …………………………………………………………………………………….
۳-۶- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..
۳-۷- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..
۳-۷-۱-             قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………
۳-۷-۲-            قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………..
۳-۷-۳-            قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………
۳-۸- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده ها ………………………………………………………….
۳-۹- روش های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها ………………………………………………
۳-۹-۱- رگرسیون چند متغیره …………………………………………………………………………………………….
۳-۹-۲- نبود خود همبستگی ……………………………………………………………………………………………….
۳-۹-۳- ضریب تعیین و ضریب تعدیل شده ………………………………………………………………………..
۳-۹-۴- آزمون معنی دار بودن در الگویی رگرسیون ……………………………………………………………
۳-۹-۴-۱- آزمون معنی دار بودن معدله رگرسیون ……………………………………………………………..
۳-۹-۴-۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیونی ………………………………………………………….
۳-۹-۵- روش استفاده از داده ها ………………………………………………………………………………………….
۳-۱۰-                 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………….
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….
۴-۱-      مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۲-      آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………
۴-۳-      آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………..
۴-۳-۱-            آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………..
۴-۳-۲-            آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………….
۴-۳-۳-            آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………
۴-۴-      خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………
۵-۱-      مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۲-      خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….
۵-۳-      نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………….
۵-۳-۱- بحث و نتیجه گیری حاصل از فرضیه اول ……………………………………………………………..
۵-۳-۲- بحث و نتیجه گیری حاصل از فرضیه دوم ……………………………………………………………..
۵-۳-۳- بحث و نتیجه گیری حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………..
۵-۴-      پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….
۵-۴-۱- پیشنهادهای کلی و اجرایی …………………………………………………………………………………….
۵-۴-۲- عناوین پیشنهادی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………
۵-۵-      محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..
۵-۶-      خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………
مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
مقدمه
تصمیم ­گیری درست سرمایه‌گذاران تابع صورت‌های مالی به طور اعم و سود حسابداری به طور اخص می باشد. تا زمانی که اطلاعات مالی کیفیت لازم را نداشته باشند و در واقع ویژگی های مربوط بودن و قابلیت اتکا را دارا نباشند این امر میسر نبوده و در نهایت تخصیص بهینه منابع صورت نخواهد گرفت (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳). استفاده کنندگان از صورت های مالی (سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران شرکتها، تحلیلگران، پژوهشگران و …) بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان مهمترین و در واقع کامل ترین قلم اطلاعاتی در بین کلیه اطلاعات حاصل از صورت های مالی متمرکز می نمایند. پیش ­بینی سود شرکت ها و تعدیل آن به طور وسیعی در مطبوعات مالی منتشر شده و با گذشت زمان مورد تجدیدنظر قرار می گیرد. مدیران اشتیاق زیادی به حفظ رشد سود شرکتها دارند زیرا اغلب پاداش آنها وابسته به سود بوده و از طرفی تغییرات در سود بلافاصله در قیمت سهام منعکس می گردد (کنان و همکاران، ۲۰۰۱).
تاکید بیش از حد بر سود بیانگر اینست که بازار به آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان یعنی سود متمرکز شده و سایر شاخص ها را نادیده می گیرد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۵). سود به عنوان نتیجه نهایی فرایند طولانی حسابداری که تا این اندازه مورد توجه و تاکید استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری محاسبه می شود. رویه­ هایی که با توجه به انعطاف پذیری استانداردهای حسابداری دست مدیران را در انتخاب باز گذاشته و به مدیران در انتخاب از بین رویه های گوناگون و در نهایت تصمیم گیری در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمد، آزادی عمل میدهد. مدیریت فرصت اعمال نظر می یابد و انگیزه دارد با به کارگیری غیر محافظه کارانه رویه های حسابداری، رشد سود شرکت را ثبات ببخشد. شواهد تجربی دخل و تصرف مدیریت در سود را تایید میکند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
طبق استانداردهای حسابداری سود و زیان بر مبنای تعهدی محاسبه می شود. بر اساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود، از این رو این پرسش مطرح می شود که تا چه میزان می توان به این رقم در هنگام اخذ تصمیم اطمینان کرد. پاسخ به این پرسش از آن جهت اهمیت پیدا می کند که اخذ تصمیم نادرست به سبب اطلاعات ناکافی و ناصحیح موجب می شود که تسهیم منابع به صورت ناعادلانه انجام شود (نوروش و همکاران، ۱۳۸۵).
این مبنا به عنوان بخشی از الگوی غالب حسابداری علیرغم مزایای متعدد دارای معایب مهمی نیز می باشد مهمترین ایراد وارده بر این مبنا عینی نبودن اعداد و ارقام به خصوص رقم سود در مقایسه با مبنای نقدی می باشد (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵). در این مبنا به دلیل وجود عواملی نظیر قضاوت، تخصیص و برآورد، عینی نبودن جز جدانشدنی آن محسوب می گردد که فرصت اعمال نظر بر سود را برای مدیریت فراهم می کند (پناهیان و رمضانی، ۱۳۸۶).
کیفیت اقلام تعهدی در سال‌های اخیر به کانون توجه در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها تبدیل شده است. در پی رسوایی‌های مالی که اخیراً رخ داده، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی سست شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت (احمد[۱]، ۲۰۰۴). در صورتی که سود خالص متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد اقتصادی باشد نمی‌توان نقش آن را در تصمیم گیری‌ها به خوبی ایفا نمود. و در این حالت عنوان می‌شود که کیفیت سود پایین است. بنابراین برای بهبود کیفیت اقلام تعهدی لازم است مواردی که باعث انحراف سود از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی شده شناسایی شود و در جهت رفع آن اقدام گردد (اگنوا، ۲۰۱۲).
 
۱-۲- بیان مسئله
یکی از پیش شرط‌های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیت‌های سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزم‌هایی برای اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات حسابداری مالی، با اهدافی هم چون کمک به کارایی بازار سرمایه و در نهایت تخصیص بهینه سرمایه ضروری است (ثقفی، ابراهیمی، ۱۳۸۸). مفید بودن تصمیمات از ویژگی‌های اصلی کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد، زیرا از این اطلاعات افراد ذینفع در تصمیم‌گیری‌شان استفاده می‌کنند (شیپر و وینسنت، ۲۰۰۲). بنابراین کیفیت اطلاعات حسابداری را می‌توان به صورت غیر مستقیم به وسیله بررسی اهداف و انگیزه های تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری سنجید (باگاوا، ۲۰۱۰).  با توجه به این امر که همیشه سرمایه‏گذاران تمایل دارند سهامی را خریداری کنند که از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد. و از آنجایی که میدانیم سرمایه گذاران به منظور انتخاب پرتفوی خود از اطلاعات حسابداری منتشره توسط شرکت‏ها استفاده می‏کنند (ان جی، ۲۰۱۱) و با در نظر گرفتن اینکه در فرایند اندازه گیری سود خالص از مبنای تعهدی استفاده می گردد. در این مبنا در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش نمود و لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت نبوده و از طرفی در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و برآوردها استفاده می شود (کرمی و همکاران، ۱۳۸۵). همچنین لامبرت و همکاران (۲۰۰۷) چنین استدلال کردند که کیفیت بالای اطلاعات منجر به پایین آمدن ریسک بازار (ریسک نقدشوندگی) می‌شود و در نتیجه هزینه سرمایه در مدل سنتی CAPM کاهش پیدا می‌کند. عملکرد  CAPM بدین گونه فرض می‌کند که نقدشوندگی کامل به این معناست که همیشه شرکت کنندگانی در بازار وجود دارند که تمایل دارند در هر معامله‌ای وضعیت متضادی به قیمت جاری داشته باشند. در نتیجه قیمت سهام شرکت به طور ساده عملکردی از جریان نقدی آتی آن سهام می‌باشد.
بنابراین این امر یک موضوع مورد بحث است که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه حقوق مالکانه تأثیر دارد؟ بسیاری از این بحث ها با محوریت وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده، مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی می باشد. فرانسیس و همکاران[۲] (۲۰۰۴، ۲۰۰۵) بیان می کنند که کیفیت اقلام تعهدی هزینه حقوق مالکانه را تحت تأثیر قرار می دهد. آنان بر این اساس نتیجه گیری می کند که ارتباط معناداری بین بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی و بازده هم زمان سهام وجود دارد (فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴، ۹۶۷-۱۰۱۰). بنابراین با بهره گرفتن از آزمون قیمت گذاری دو مرحله ای دارایی ها (به عنوان مثال، فاما و مکبث ۱۹۷۳)، کر و همکاران[۳] (۲۰۰۸) نشان دادند که اتکا بر عامل کیفیت اقلام تعهدی، تغییرات و واریانس بازده را توضیح نمی دهد. به علاوه، این محققان نشان می دهند که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان یک ویژگی بازده آتی را پیش بینی نمی کند. بحث به این نتیجه می رسد که وجود عامل ریسک قیمت گذاری شده مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی مهم می باشد به گونه ای که بخش عظیمی از مطالعات بر پایه وجود عامل کیفیت اقلام تعهدی قرار دارند (کر و همکاران، ۲۰۰۸، ۲-۲۲).
این مطلب را نیز باید در نظر گرفت که اگرچه حسابداران مدعی هستند سودی را که محاسبه میکنند تفسیری از دنیای واقعیست اما، این سود بر اساس قواعد و اصولی بیان میشود که لزوما مبتنی بر واقعیات نیست. به عبارت دیگر، سود در قالبی مطابق با اصول و استانداردهای خاص حسابداری (که مورد قبول حسابداران است) قابل تعریف می باشد. از آنجایی که اصولی مانند اصل تطابق، اصل تحقق درآمد و یا روش تعهدی، که همگی مبنای تعیین سود هستند (سود در قالب این قواعد بیان می شود) به طور کامل مطابق با تفاسیر دنیای واقعی نیست، سودی که به این طریق محاسبه می شود، بواسطه امکان وجود تعصب و یکسونگری در محاسبه آن و عدم تطبیق درست درآمدها و هزینه ها، نمیتواند معیار مناسبی برای تعیین و پیش بینی سود تقسیمی آتی باشد. همه مطالب فوق بیانگر این است که سود حسابداری مبتنی بر ارقام ذهنی و برآوردی هرگاه با وجوه نقد تحقق یافته ارتباطی نداشته باشد، باعث می شود که مدیریت با سودهایی مواجه شود که مبنایی برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و یا سرمایه‌گذارای مجدد نباشند. بر عکس، جریانات نقدی بر اساس معیارهای عینی (ورود و خروج وجه نقد) محاسبه شده و در نتیجه قابل رویت بوده و تفسیری از دنیای واقعی است. به عبارت دیگر اصولی که مبنای محاسبه سود حسابداری قرار می گیرد در صورت گردش وجه نقد وجود ندارد، بنابراین احتمال تعصب و یکسونگری در آن وجود ندارد. همچنین به واسطه عدم وجود اقلام تعهدی امکان دستکاری آن وجود ندارد.  پیش بینی‌ها در حسابداری امری غیر قابل اجتناب است، بر اساس این دیدگاه به نظر میرسد که سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی جریان نقدی واکنش نشان دهند (بندی، ۲۰۱۲).
محققان فوق الذکر قادر به یافتن ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده شناسایی شده آتی نیستند، زیرا معیار معکوس کیفیت اقلام تعهدی – معیار نوسانات کیفیت اقلام تعهدی که بوسیله دیچو و دیچی[۴] (۲۰۰۲) ارائه گردیده است، دارای ارتباط منفی با شوک های جریان وجه نقد آتی می باشد، به طوری که شرکت‌هایی با کیفیت اقلام تعهدی پایین شوک‌های جریان نقدی منفی بیشتری در آینده تجربه می کنند. بخاطر این ارتباط بازده مورد انتظار بالا که مرتبط با کیفیت پایین اقلام تعهدی شرکت می باشد بوسیله شوک‌های جریان نقدی منفی خنثی می گردد و بنابراین منجر به عدم ارتباط بین بازده شناسایی شده آتی و کیفیت اقلام تعهدی می گردد (اوگنوا[۵]، ۲۰۱۲).
مطالعات اخیر شواهدی فراهم می آورند که از موضوع ذکر شده در بالا حمایت می کند. پژوهش های انجام شده مانند فرانسیس و همکاران (۲۰۰۴، ۲۰۰۵) و کور و همکاران (۲۰۰۸) از معیارهای دیچو و دیچی برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی استفاده می کنند. معیار دیچو و دیچی به عنوان انحراف معیار باقی مانده رگرسیون سرمایه در گردش تعهدی در گذشته، حال و جریان وجه نقد آتی عملیاتی بدست می آید. بنابراین سطح بالای معیار دیچو و دیچی بیانگر کیفیت پایین اقلام تعهدی می باشد (باگاوا، ۲۰۱۰). معیار دیچو و دیچی با چندین ویژگی همبسته می باشد که احتمالاً مرتبط  با اخبار جریان وجه نقد آتی می باشند. برای مثال هر چقدر معیار دیچو و دیچی بالاتر باشد، رشد فروش در گذشته بالاتر بوده (دویل و همکاران، ۲۰۰۷، ۱۱۴۱-۱۱۷۰) و به علت تکرر بالای زیان دارای احتمال ریسک ورشکستگی بالا و همچنین دارای سود و فروش پر نوسان می باشند (دیچو و دیچی، ۲۰۰۲، ۳۵-۵۹).  هر یک از این ویژگی ها مرتبط با عملکرد پایین آتی سیستماتیک در بازار سهام می باشد (لانیشک و همکاران، ۱۹۹۴، ۱۵۴۱-۱۵۷۸؛ دیچی، ۱۹۹۸، ۱۱۳۱-۱۱۴۷؛ مهانرام، ۲۰۰۵، ۱۳۳-۱۷۰) که در نتیجه اخبار نامساعد در مورد جریان وجه نقد ایجاد می شود. سوالاتی را که می توان در این تحقیق پیگیری نمود؛ اینکه آیا کیفیت اقلام تعهدی با بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس کنترل شوک های جریان وجه نقد می توان رابطه ای برای آن متصور شد؟

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق
بنیانهای تئوری در مورد ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق مالکانه حاصل مدلهای تحلیلی در مورد ریسک برآورد و ادبیات تحقیق ساختار کلان بازار می باشد. ادبیات تحقیق ریسک برآورد بیان می کند (به عنوان مثال، کلاین و باوا ۱۹۷۶؛ بری و براون ۱۹۸۵؛ کلاس و همکاران ۱۹۹۵) که اوراق بهادار با اطلاعات کمتر در مورد شناسایی بازده گذشته، باید دارای بازده مورد انتظار بالاتری باشد. علاوه براین، لامبرت و همکاران (۲۰۰۷، ۲۰۰۹) این چنین پیشنهاد می کنند که شرکتها با اطلاعات دقیق تر در مورد جریان وجه نقد آتی دارای کوواریانس شرطی پایینتری در بازار می باشند و در نتیجه بتای شرطی پایین و بازده مورد انتظار را به دنبال خواهد داشت. ادبیات تحقیق ریسک برآورد ارتباط دو مرحله ای زیر را پیشنهاد می کند: ۱) شرکتهایی با کیفیت اطلاعات بالاتر دارای بتای رو به جلوی پایین تری می باشند، ۲) بتای رو به جلوی کمتر منجر به هزینه حقوق مالکانه کمتر می شود. توجه داشته باشیم که بتای برآوردی CAPM با این فرض می باشد که هیچ فرقی بین ریسک اوراق بهادار مختلف وجود ندارد و بنابراین یک عامل مهم برای بتای رو به جلو می باشد.
آمیهود و مندلسون (۱۹۸۶) بیان می کنند که بازده مورد انتظار سهام با میزان شکاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش برای جبران هزینه معاملات کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی ممکن است هزینه حقوق مالکانه شرکت را کاهش دهد که بوسیله کم کردن عناصر انتخابی نامساعد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش می باشد (آمیهود و مندلسون، ۱۹۸۶، ۲۲۳-۲۴۹).
کوگان و وانگ (۲۰۰۳) نشان دادند که یک مدل با ریسک برآورد یا پارامتر عدم اطمینان می تواند در یک چارچوب قیمت گذاری چند عاملی داراییها با یک عامل مرتبط با ریسک برآورد طرح گردد، در حالی که یزلی و همکاران (۲۰۱۰) چنین استدلال کردند که یک عامل ریسک مجزا برای عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد (یزلی و همکاران، ۲۰۱۰، ۲۹۳-۳۰۹).
بیشتر مطالعات تجربی از مدل دچو و دیچی (۲۰۰۲) برای بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه حقوق مالکانه پرداختند. معیار دیچو و دیچی به عنوان انحراف معیار باقی مانده رگرسیون سرمایه در گردش گذشته، حال و جریان وجه نقد عملیاتی آتی بدست می آید. بالاتر بودن مقدار دیچو و دیچی بیانگر پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی می باشد.
فرانسیس و همکاران (۲۰۰۴، ۲۰۰۵) عامل کیفیت اقلام تعهدی پرتفوی را بر اساس معیار دیچو و دیچی تشکیل داد و نشان داد که بازده عامل کیفیت اقلام تعهدی دارای ارتباط مثبت با بازده شناسایی شده برای سهام انفرادی دارد. نیکولاس (۲۰۰۶) بازده روزانه غیرعادی معناداری را برای عامل کیفیت اقلام تعهدی نشان دادند. بلعکس ابودی و همکاران به این نتیجه رسیدند که بازده جینگ کسب شده بوسیله موقعیت بلند مدت بازده با عامل کیفیت اقلام تعهدی بالا بصورت چشم گیری معنادار می باشد (ابودی و همکاران، ۲۰۰۵، ۶۵۱-۶۷۳). فرانسیس (۲۰۰۴، ۲۰۰۵) اثبات می کنند که میانگین بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی مثبت می باشد و به این نتیجه دست یافتند که عامل کیفیت اقلام تعهدی دارای میانگین بازده شناسایی شده بالاتری می باشد. سی جی وی یک آزمون دو مرحله ای قیمت گذاری دارایی ها انجام داد (فاما و مکبث، ۱۹۷۳، ۶۰۷-۶۳۶) و به این نتیجه دست یافت که بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی واریانس مقطعی بازده را توضیح نمی دهد. صرف عامل کیفیت اقلام تعهدی از لحاظ آماری و اقتصادی معنادار نمی باشد. آنها همچنین نشان دادند که ویژگی های معیار دیچو و دیچی بازده شناسایی شده ماهانه را توضیح نمی دهد. کور و همکاران (۲۰۰۸) به این نتیجه دست یافتند که بازده معنادار عامل کیفیت اقلام تعهدی که توسط  نیکولاس بدست آمده است نتیجه  ایجاد توازن مجدد در پرتفوی می باشد که با بهره گرفتن از بازده پرتفوی روزانه هم وزن ایجاد می شود (نیکولاس، ۲۰۰۶).
بحث ها به این نتیجه می رسند که وجود عامل ریسک قیمت مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی مهم است زیرا تعداد زیادی از مطالعات بصورت آشکار و پنهان بر وجود این امر اتکا می کنند که شامل تحقیق های زیر می شود که از بارگذاری عامل کیفیت اقلام تعهدی بعنوان معیاری از کیفیت حسابداری استفاده می نمایند: اکر و همکاران. (۲۰۰۶)، چن و همکاران. (۲۰۰۷)، کراوت و شولین (۲۰۱۰)، کریشنان و همکاران. (۲۰۰۸)، کیم و ونکتاچالام(۲۰۱۱)، اکر (۲۰۰۹)، باتاچاریا و همکاران. (۲۰۰۹)، چانگ و همکاران (۲۰۰۹)، ان جی (۲۰۱۱) و اوگنوا (۲۰۱۲).
۱-۴- هدف تحقیق
میزان تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده شناسایی شده و بازده مورد انتظار بر اساس شوک های جریان وجه نقد. همچنین اهمیت کنترل شوک های جریان وجه نقد در آزمون قیمت گذاری و مدل CAPM را تعیین نماییم.

۱-۵- فرضیه های تحقیق
فرضیه ۱: رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار سهام وجود دارد.
فرضیه ۲: رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده واقعی سهام وجود دارد.
فرضیه ۳: رابطه معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار بر اساس اهمیت کنترل برای  شوک جریان وجه نقد آتی وجود دارد.
[۱] Ahmed,  A.

۱
۲
۳
۶
۸
۸
۸
۱۲
۱۲
۱۳
۱۳
۱۳
۱۴
۱۸
۱۸
۱۹
۱۹
۱۹
۱۹
۱۹
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۰
۲۲
۲۳
۲۳
۲۵
۲۵
۲۶
۲۷
۲۹
۳۰
۳۰
۳۳
۳۳
۳۳
۳۴
۳۵
۳۷
۳۸
۳۸
۳۹
۴۰
۴۰
۴۱
۴۳
۴۶
۴۶
۴۹
۵۲
۵۲
۵۹
۶۷
۶۸
۶۹
۶۹
۷۰
۷۰
۷۰
۷۴
۷۴
۷۵
۷۵
۷۵
۷۶
۸۰
۸۰
۸۰
۸۰
۸۰
۸۱
۸۲
۸۲
۸۳
۸۵
۸۵
۸۶
۸۶
۸۶
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۴
۹۶
۹۷
۱۰۰
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۶
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۷
۱۰۸

تعداد صفحه :۱۵۲
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

[add_to_cart id=157424]

—-

پشتیبانی سایت :       

*        

Categories: حسابداری