Get a site

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی رابطه جرم و گناه در حقوق کیفری ایران

پائیز ۱۳۹۲

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده…………………………………… ۱ فصل اول: کلیات ۳

مقدمه…………………………………… ۴

بیان مسئله………………………………. ۵

سوال تحقیق………………………………. ۵

فرضیه…………………………………… ۶

پیشینه تحقیق…………………………….. ۶

اهداف تحقیق……………………………… ۷

روش تحقیق……………………………….. ۷

ساماندهی تحقیق…………………………… ۷

فصل دوم:ادبیات تحقیق ـ رابطه جرم و گناه در حقوق و دین    ۹

مبحث نخست- مفهوم و گستره گناه در ادیان مختلف… ۱۰

-گفتار اول-مفهوم گناه در دین یهود………….. ۱۱

-گفتار دوم-مفهوم گناه در دین مسیحیت………… ۱۴

-گفتار سوم-مفهوم گناه در دین اسلام………….. ۱۷

الف-اثم…………………………………. ۱۷

ب-خطاء………………………………….. ۱۸

ج-ذنب…………………………………… ۱۹

مبحث دوم- مفهوم و گستره جرم در حقوق کیفری…… ۲۱

-گفتار اول-معنی لغوی جرم………………….. ۲۵

-گفتار دوم-تعریف جرم در معنی اصطلاحی آن……… ۲۷

-گفتار سوم-ملاک جرم در اسلام………………… ۳۲

-گفتار چهارم-مفهوم فقهی جرم از دیدگاه شیعه….. ۴۱

الف-معنای لغوی جرم از دیدگاه فقها………….. ۴۱

ب-معنای اصطلاحی جرم از دیدگاه فقها………….. ۴۲

ج-دیدگاه فقهای اهل سنت……………………. ۴۳

-گفتار پنجم-عناصر تشکیل دهنده جرم………….. ۴۴

الف-عنصر قانونی جرم………………………. ۴۵

ب-عنصر مادی جرم………………………….. ۴۵

ج-عنصر معنوی یا روانی جرم…………………. ۴۵

-گفتار ششم-عناصر تشکیل دهنده جرم در اسلام……. ۵۵

مبحث سوم- تفکیک جرم و گناه در حقوق کیفری مدرن.. ۶۲

فصل سوم: رابطه جرم و گناه در حقوق کیفری قبل از انقلاب ۶۶

مبحث نخست- دوران مشروطه…………………… ۶۷

-گفتار اول-اصل دادرسی شرعی و عرفی………….. ۶۸

-گفتار دوم-حقوق کیفری ایران قبل از مشروطه…… ۷۱

مبحث دوم- دوران پس از مشروطه………………. ۷۲

-گفتار اول-ویژگی­های حقوق جزای وضعی…………. ۷۳

-گفتار دوم-ویژگی­های حقوق جزای وضعی دوره شاه…. ۷۹

-گفتار سوم-پس از پیروزی انقلاب اسلامی………… ۸۵

فصل چهارم: رابطه جرم و گناه پس از انقلاب…….. ۸۷

مبحث نخست- جرایم حد، قصاص و دیات…………… ۸۷

-گفتار اول-جرائم حدی……………………… ۸۷

الف-تعریف حد و اقسام آن…………………… ۸۷

ب-کیفر­های زنا……………………………. ۸۸

-گفتار دوم-قصاص………………………….. ۸۹

-گفتار سوم-دیا ت………………………….. ۹۳

الف-مسئولیت مدنی یا دیه…………………… ۹۳

ب-میزان دیه……………………………… ۹۵

مبحث دوم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده…….. ۹۸

-گفتار اول-تعزیر…………………………. ۹۸

الف-نظرات فقهای امامیه……………………. ۹۹

ب-تعریف حقوقی تعزیر………………………. ۱۰۱

فصل پنجم: نتیجه‌گیری………………………. ۱۰۵

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

 

 

چکیده

مفاهیم گناه و جرم از جمله مفاهیمی هستند که در عرصه اذهان عمومی جوامع سنتی تفکیک مشخصی ندارند.مصادیق جرم و گناه گرچه در مواردی هم­پوشانی دارند، اما در اصل مفاهیمی جدا هستند؛جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است.در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.

در جوامع عرفی و سنتی به طور تاریخی تفکیکی بین جرم و گناه نبوده است و گناه که مفهومی شرعی است بت جرم که مفهومی عرفی است قرابت نزدیکی داشته است.در دنیای سنتی دیروز ، آموزه­های دین و دستورات شرع کمابیش همان نقشی را در تعیین شیوه صحیح و پذیرفته انجام امور اجتماع داشته اند که امروزه قوانین مدنی در جامعه دارند.

با گذر زمان و پیشرفت دانش بسیاری مسائل جدید مطرح شده ­اندکه مستلزم ایجاد قوانین جدید هستند.بسیاری از این مسائل نوین مشمول حوزه تاریخی شرع و مذهب نگشته­اندو لذا تخلف از آنان جنبه گناه به خود نگرفته است.

رعایت قوانین مرتبط با مسائل و قرارداد­های دنیای نوین با معین کردن جرم و مقرر کردن جریمه­هایی تضمین می­شود که مفاد حقوقی کاملاً معین و ملموس دارند و بار گناه بر آنها مترتب نیست.البته بسیارند مصادیقی که هم از لحاظ حقوقی جنبه جرم دارند و هم از لحاظ دینی جنبه گناه.ولی جریمه­هایی که قوانین مدنی جوامع نوین برای چنان اعمال مجرمانه تعیین می­ کند تنها با توجه بر جنبه مجرمانه آنها و آسیب­های آن به جامعه مدنی تعیین می­شود و نه با نگاهی به جنبه گناه بودن آنها.

با وصفی که رفت در جهان امروز مفاهیم جرم و گناه دو مفهوم کاملاًجدا و منفک هستند.

 

 

 

فصل اول- کلیات

 

 

 

مقدمه

از آغاز پیدایش انسان، جرم و لغزش و به دنبال آن کیفر ومجازات پدید آمد. قرآن مجید داستان نخستین لغزش را از نخستین انسان، آدم برای ما چنین بازگو می‌کند:

خداوند آدم و همسر او را فرمود که در بهشت بیارامید و از میوه‌ها و نعمت‌های فراوان آن هر چه خواهید بهره‌مند شوید و آنگاه به درختی اشاره فرموده به آنان گوشزد کرد که مبادا به این درخت نزدیک شوید که از ستمکاران خواهید شد. شیطان آن دو را فریب داد و به لغزش و نافرمانی واداشت و از میان آن همه آرامش و نعمتی که در آن به سر می‌بردند بیرون کرد.

خداوند به دنبال این لغزش و درباره کیفر این گناه فرمود:

به آنها گفتیم که از آن بهشت به دنیا فرود آیید و در دنیا به جای هم‌زیستی آرامش‌بخش دشمن یکدیگر خواهید بود و در قرار گاه زمینی خود جاودانی نخواهید ماند.

پس از این لغزش اولین جنایت وحشتناک در جهان اتفاق افتاد و قابیل به هولناک‌ترین جرم‌ها دست خود را بیالود و برادرش هابیل را به قتل رساند و جرم و جنایت در دودمان انسان همچنان زنجیره‌وار یکی پس از دیگری رخ داد.

جرم اقدام به عملی است که منع قانونی دارد و قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته است، در مقابل انجام گناه ارتکاب به عملی است که در منابع دینی منع و نهی شده است و مجازاتی اخروی نیز برای عامل آن در نظر گرفته شده است.

 

بیان مسئله

دین از لحاظ فردی شبکه ای از اعتقادات پیچیده به نیروهای مافوق طبیعت است و از لحاظ اجتماعی شبکه‌ای از سازمانهای اجتماعی است که براساس آن اعتقادات مختلف شامل مفاهیم، احکام و شعائر مخصوص فراهم آمده‌اند. به گواهی تاریخ ادیان مختلف تعلیمات اخلاقی و انسانی ارزشمندی را ارائه و تبلیغ کرده‌اند و در قاموس اغلب آنها اعمال و رفتار زشت و ناپسندی که در اکثر جوامع از لحاظ قباحت مورد اختلاف بوده است ممنوع و حرام گردیده و از این جهت برای انسانهای معتقد بر اصول و مبانی دینی راهنماها و بازدارنده‌های با ارزشی وجود داشته است به گونه‌ای که می‌توان گفت اصول و قواعد دینی حاکم بر جامعه و پیروی صحیح افراد از آن تأثیر عظیمی در جلوگیری از وقوع جرایم خواهد داشت.

سوال تحقیق

در این تحقیق سعی شده است به سوالاتی پیرامون رابطه جرم و گناه پاسخ داده شود. از جمله رابطه جرم و گناه در ادیان مختلف، در نظام‌های کیفری و در حقوق ایران. امید است در پایان این پژوهش پاسخ مناسبی برای این سوالات یافت شود.

  • سوال اصلی: رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران چگونه است؟

سوالات فرعی:

۱ ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران قبل از انقلاب چگونه بوده است؟

۲ ـ رابطه جرم وگناه در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب چگونه است؟

 

فرضیه

۱ ـ به نظر می رسد در حقوق کیفری قبل از انقلاب با توجه به این که حقوق علاوه بر منابع دینی از قانون دیگر کشورها استفاده می کرده رابطه ای بین جرم و گناه وجود نداشته است.

۲ ـ  به نظر می رسد در حقوق کیفری بعد از انقلاب با توجه به استفاده از منابع دینی رابطه تنگاتنگی بین جرم و گناه برقرار شده است.

 

تعداد صفحه:۱۲۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=158549]

—-

پشتیبانی سایت :       

*