Get a site

پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی

پایان نامه بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی

پایان نامه رشته مدیریت

گرایش : مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات کرمان

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت (M.A)

گرایش: مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی ۹۲ -۹۱

استاد راهنما:

دکتر حمدالله منظری توکلی

استاد مشاور:

دکتر زهرا زین الدینی میمند

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده .۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۳

۱-۲- بیان مسأله. ۵

۱-۳- اهمیت و ضرورت. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق ۱۰

۱-۵- سؤالات تحقیق ۱۰

۱-۶-۱ تعاریف نظری ۱۱

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی ۱۲

۱-۷- نوع متغیرها ۱۲

۱-۸- قلمرو تحقیق ۱۳

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. ۱۵

بخش اول: عدالت. ۱۶

۲-۱- بررسی نظریه های پیرامون عدالت سازمانی ۱۶

۲-۱-۱ معنای لغوی عدالت. ۱۶

۲-۱-۲ بحث مفهومی و اصطلاحی عدالت. ۱۷

۲-۱-۲-۱ عدالت در قرآن. ۱۷

۲-۱-۲-۲ عدالت در سیره‌ی نبوی ۱۸

۲-۱-۲-۳ عدالت در اندیشه سیاسی امام علی (ع) ۲۲

۲-۱-۲-۴ عدالت از نظر افلاطون. ۲۳

۲-۱-۲-۵ عدالت از دیدگاه شهید مطهری ۲۳

۲-۱-۳ عدالت صوری و ماهوی ۲۶

۲-۱-۴ عدالت طبیعی و حقوقی ۲۶

۲-۱-۵ مروری بر مبانی عدالت در فلسفه اجتماعی غرب ۲۶

۲-۱-۵-۱ یونان باستان. ۲۶

۲-۱-۵-۲ اروپای پس از رنسانس. ۲۷

۲-۱-۵-۳ غرب معاصر. ۲۷

۲-۱-۵-۴ گستره عدالت در فرهنگ اسلامی ۲۸

۲-۱-۵-۵ فلسفه. ۲۸

۲-۱-۵-۶ اخلاق. ۲۸

۲-۱-۵-۷ فقه. ۲۸

۲-۱-۵-۸ اجتماع و سیاست. ۲۹

۲-۱-۶ موانع استقرار عدالت. ۲۹

۲-۱-۷ عدالت اجتماعی ۲۹

۲-۱-۸ ابعاد عدالت اجتماعی ۳۱

۲-۱-۸-۱ برابری و مساوات. ۳۱

۲-۱-۸-۲ قانون مندی ۳۱

۲-۱-۹ راهکارهای تامین عدالت اجتماعی ۳۲

۲-۱-۹-۱ قانون صحیح ۳۲

۲-۱-۹-۲ قانون گرایی ۳۲

۲-۱-۹-۳ اخلاق ۳۲

۲-۱-۹-۴ شایسته سالاری ۳۳

۲-۱-۹-۵ نظارت اجتماعی ۳۳

۲-۱-۹-۶ پیوند استوار حکومت و ملت. ۳۴

۲-۱-۹-۷ زی مردمی داشتن کاگزاران نظام. ۳۴

۲-۱-۹-۸ مبارزه با ستمگران. ۳۴

۲-۱-۱۰ مفهوم عدالت سازمانی ۳۴

۲-۱-۱۱ تعریف عدالت سازمانی ۳۶

۲-۱-۱۲ مدل عمومی عدالت سازمانی ۳۷

 

۲-۱-۱۳ ابعاد عدالت در سازمان. ۳۷

۲-۱-۱۳-۱ عدالت توزیعی ۳۸

۲-۱-۱۳-۱-۱ نظریه برابری ۴۰

۲-۱-۱۳-۱-۲ واکنش‌های افراد در مقابل برابری و نابرابری ادراک شده۴۱

۲-۱-۱۳-۱-۳ کاربردهای مدیریتی نظریه برابری ۴۳

۲-۱-۱۳-۱-۴ مدل قضاوت عادلانه ۴۴

۲-۱-۱۳-۱-۵ معیارهای عدالت توزیعی ۴۴

۲-۱-۱۳-۲ عدالت رویه ای ۴۵

۲-۱-۱۳-۲-۱ راهکارهای درک عادلانه رویه ها ۴۶

۲-۱-۱۳-۳ عدالت تعاملی ۴۷

۲-۱-۱۴ طبقه‌بندی گرین برگ از عدالت. ۴۸

۲-۱-۱۵ کانون های عدالت سازمانی ۴۹

۲-۱-۱۶ عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان. ۵۰

۲-۱-۱۶-۱ پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند. ۵۰

۲-۱-۱۶-۲ رویه های سازمانی ۵۰

۲-۱-۱۶-۳ خصوصیات ادراک کننده ۵۱

۲-۱-۱۶-۴ ویژگی های شخصیتی ۵۱

۲-۱-۱۶-۵ ویژگی های جمعیت شناسی ۵۱

۲-۱-۱۷ نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان. ۵۲

۲-۱-۱۷-۱ عملکرد کاری ۵۲

۲-۱-۱۷-۲ رفتار شهروندی سازمانی ۵۳

۲-۱-۱۷-۳ رفتار خلاف انتظار و ترک شغل ۵۳

۲-۱-۱۷-۴ واکنش های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص، سازمان و سرپرست. ۵۳

۲-۱-۱۷-۵ افزایش تعهد سازمانی ۵۳

۲-۱-۱۷-۶ رضایت شغلی و رضایت مشتری ۵۴

۲-۱-۱۸ قوانین شش گانه برای استقرار عدالت سازمانی ۵۶

۲-۱-۱۹ مدیریت منابع انسانی و عنصر عدالت. ۵۶

۲-۱-۱۹-۱ عدالت در استخدام افراد سازمان. ۵۶

۲-۱-۱۹-۲ عدالت در طراحی نظام جبران خدمات. ۵۷

۲-۱-۱۹-۳ عدالت در آموزش کارکنان. ۵۸

۲-۱-۱۹-۴ عدالت در طراحی سیستم های انضباطی ۵۸

۲-۱-۱۹-۵ عدالت در اخراج کارکنان. ۵۹

۲-۱-۱۹-۶ عدالت در طراحی نظامِ ارزیابی کارکنان (تعیین شایستگی) ۵۹

۲-۱-۲۰ موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی ۶۰

۲-۱-۲۰-۱ تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت. ۶۰

۲-۱-۲۰-۲ محیط. ۶۱

۲-۱-۲۰-۳ اندازه سازمان. ۶۱

۲-۱-۲۰-۴ ساخت قدرت و کنترل. ۶۲

۲-۱-۲۰-۵ موانع آگاهانه. ۶۳

۲-۱-۲۰-۶ موانع نا آگاهانه ( سوء ادراکات) ۶۳

بخش دوم: انگیزش. ۶۵

۲-۲- تعریف انگیزش. ۶۵

۲-۲-۱ انگیزش و رفتار. ۶۷

۲-۲-۲ تأثیر انگیزه ۶۷

۲-۲-۳ نیاز و انگیزش. ۶۷

۲-۲-۴ نیازهای ناخودآگاه ۶۸

۲-۲-۵ ابعاد انگیزش. ۶۸

۲-۲-۶ تأثیر انگیزه بر عملکرد. ۶۸

۲-۲-۷ نگرشی اسلامی به بحث انگیزش. ۶۹

۲-۲-۷-۱ انسان بر سر دو راهی ۶۹

۲-۲-۷-۲ رابطه‌ی انگیزش و خیر و شر. ۶۹

۲-۲-۷-۳ نیازهای مادی ۷۰

۲-۲-۷-۴ جاذبه‌های معنوی ۷۰

۲-۲-۸ کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان. ۷۱

۲-۲-۹ نقش انگیزش در سازمان ها ۷۲

۲-۲-۱۰ ضرورت شناخت نیازها ۷۲

۲-۲-۱۱ تعریف نیاز. ۷۳

۲-۲-۱۲ مشخصات نیازها ۷۳

۲-۲-۱۳ مدیر مسلمان و انگیزش‌ها ۷۴

۲-۲-۱۴ اسلام و انگیزش برای تأمین نیازمندی‌ها. ۷۴

۲-۲-۱۵ تئوری‌های نیاز در انگیزش. ۷۵

۲-۲-۱۵-۱ سلسله مراتب نیازهای مازلو. ۷۵

۲-۲-۱۵-۲ نظریه ERG آلدرفر. ۷۶

۲-۲-۱۵-۳ نظریه‌ی دو عاملی هرزبرگ. ۷۷

۲-۲-۱۵-۴ نظریه نیازهای سه گانه. ۷۷

۲-۲-۱۵-۵ ترکیب دیدگاه‌های مختلف نیاز ۷۸

۲-۲-۱۵-۶ نظریه‌ی انتظار و احتمال. ۷۸

۲-۲-۱۵-۷ نظریه برابری ۷۹

۲-۲-۱۵-۸ نظریه X و نظریه Y

۲-۲-۱۵-۹ نظریه هدف‌گذاری ۸۰

۲-۲-۱۵-۱۰ نظریه اسناد. ۸۰

۲-۲-۱۵-۱۱ تئوری z اوچی ۸۱

۲-۲-۱۵-۱۲ نظریه تقویت. ۸۱

۲-۲-۱۶ از مفاهیم انگیزش چگونه در سازمان‌ها استفاده می‌شود؟. ۸۳

۲-۲-۱۶-۱ استفاده از انگیزنده‌ها ۸۳

۲-۳- بررسی تحقیق‌های انجام شده ۸۴

۲-۳-۱ بررسی تحقیقات انجام شده در مورد عدالت سازمانی ۸۴

۲-۳-۱-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۸۴

۲-۳-۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۸۶

۲-۳-۲ بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش. ۸۸

۲-۳-۲-۱ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۸۸

۲-۳-۲-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۹۱

۲-۴- چهارچوب نظری تحقیق ۹۲

۲-۵- مدل مفهومی تحقیق ۹۳

۲-۷- فرضیه ‏های تحقیق ۹۵

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۹۷

۳-۲- نوع و روش پژوهش. ۹۷

۳-۳- فرایند تحقیق ۹۷

۳-۴- جامعه آماری پژوهش. ۹۸

۳-۵- نمونه پژوهش. ۹۸

۳-۶- روش های گردآوری اطلاعات. ۹۹

۳-۷- ابزار گردآوری داده ‏ها ۹۹

۳-۷-۱ پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی۹۹

۳-۷-۲ پرسشنامه انگیزش کارکنان. ۱۰۰

۳-۸- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش. ۱۰۰

۳-۸-۱ روایی پرسشنامه. ۱۰۰

۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه ها ۱۰۱

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. ۱۰۴

۴-۱- توصیف آماری داده‌ها ۱۰۴

۴-۱-۱ توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت. ۱۰۵

۴-۱-۲ توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات. ۱۰۶

۴-۱-۳ توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت. ۱۰۷

۴-۱-۴ توزیع آماری نمونه بر حسب سن ۱۰۸

۴-۲- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه های پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان. ۱۰۹

۴-۲-۱ توصیف آماری پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۰

۴-۲-۱-۱ توصیف آماری مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۰

۴-۲-۱-۲ توصیف آماری مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی ۱۱۱

۴-۲-۱-۳ توصیف آماری مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی. ۱۱۲

۴-۲-۱-۴ توصیف وضعیت کلی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان. ۱۱۳

۴-۲-۱-۵ مقایسه توصیفی وضعیت مؤلفه‌های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان. ۱۱۳

۴-۲-۲ توصیف آماری پرسشنامه انگیزش کارکنان. ۱۱۴

۴-۲-۲-۱ توصیف آماری مؤلفه احساس امنیت. ۱۱۵

۴-۲-۲-۲ توصیف آماری مؤلفه احساس اجتماعی. ۱۱۶

۴-۲-۲-۳ توصیف آماری مؤلفه احساس احترام. ۱۱۶

۴-۲-۲-۴ توصیف آماری مؤلفه احساس استقلال. ۱۱۷

۴-۲-۲-۵ توصیف آماری مؤلفه احساس خود شکوفایی ۱۱۸

۴-۲-۲-۶ توصیف وضعیت کلی انگیزش کارکنان در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان.۱۱۹

۴-۲-۲-۷ مقایسه توصیفی وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان ۱۱۹

۴-۳- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش. ۱۲۱

۴-۳-۱ فرضیه تحقیق ۱۲۱

۴-۳-۱-۱ فرضیه اصلی ۱۲۱

۴-۳-۱-۲ فرضیه های فرعی ۱۲۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه. ۱۲۷

۵-۲- نتیجه گیری ۱۲۷

۵-۲-۱ نتایج توصیفی ۱۲۸

۵-۲-۲ نتایج استنباطی ۱۲۸

۵-۳- محدودیت های تحقیق ۱۳۴

۵-۴- پیشنهادات کاربردی ۱۳۵

۵-۵- پیشنهادات پژوهشی ۱۳۶

منابع و مآخذ. ۱۳۷

فهرست منابع فارسی ۱۳۷

فهرست منابع انگلیسی ۱۴۳

پیوست. ۱۴۶

پیوست الف) پرسشنامه عدالت سازمانی. ۱۴۶

پیوست ب) پرسشنامه انگیزش. ۱۴۸

چکیده انگلیسی. ۱۴۹

چکیده:

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها نقش عدالت در سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان می­باشد. در این پژوهش از ۱۳ آیه ی قران کریم و ۸ حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد ۵۳ نفر می­باشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده­ ها با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

یکی از بنیادی ترین مفاهیم در علوم انسانی مفهوم عدالت است که اهمیت بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست . در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است (حسین زاده و دیگران ۱۳۸۶، ۱۹). عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.مشاهده طبیعت، تاریخ رویدادها و اندیشه در خلقت از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده آفریده نشده است، هدفی را دنبال می­ کند و نظمی بر آن حکمفرماست. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته است و با آن همگام و سازگار است (کاتوزیان ۱۳۷۶،۳۴). عدالت در معنی و درک امروزی آن ارتباط نزدیکی با مفاهیمی چون آزادی،برادری و برابری دارد.در واقع در بسیاری از نظام ها و نهادها بر مبنای اینکه آیا همه اعضای آن دارای حقوق مساوی هستند و نهاد مذکور بهره وری آن را تضمین میکند یا خیر مورد داوری قرار میگیرند. در بسیاری از مکاتب فکری کنونی تحقق عدالت را منوط بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی مشروع انسانی می دانند (گلپرور ۱۳۸۵،۱۲). عدالت قدیمی­ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود می­شناخت و هدفی آرمانی می­دانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است(عظیم زاده اردبیلی۱۳۸۴،۵). از نظر خواجه نصیر الدین طوسی سعادت مشتمل بر چهار جنس است که آن را اجناس فضایل خوانند: آنها حکمت، شجاعت، عفت و عدالت بودند (محمودیان ۱۳۸۰،۴۰). در عدالت مفاهیمی چون عادل بودن،شایستگی و سزاواری مطرح می­شود. اصول رسمی عدالت را می توان در این اندیشه یافت که با موارد مشابه باید رفتاری مشابه و با موارد نا متشابه، رفتاری متفاوت داشت. بیان مسأله های قانون حفظ تساوی حقوق[۱] و تبعیض مثبت همواره مورد بحث بوده است (لاوتن[۲]، ترجمه فارسی ۱۳۸۴،۷۰). کمپل[۳] معتقد است که عدالت یکی از اصطلاحات مبنایی سیاست و اخلاق است که با اهمیتی عالم گیر در همه نظریه­ های سیاسی و اجتماعی، نقش محوری دارد و اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح ها کاربردی انجامیده که دست یابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوار ساخنه است. از این رو عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آورده است.

(پور عزت۱۳۸۰، ۸۶). در این خصوص مکتب­ها و اندیشه­های گوناگون بشری و الهی راه حل­های متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده­اند. غالب مکتب­ها و نظریه­ها و نظام های سیاسی کوشیده اند این اصل و مفهوم را از جنبه نظری و عملی وجهه همت خود قرار دهند و خود را متصف به آن وانمود کنند. هدف همه ادیان الهی، هم تحقق این اصل بوده است. دین مبین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان تحقق عدالت را سر لوحه ی اهداف خود قرار داده است. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی­ترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است (حسین زاده و دیگران ۱۳۸۶، ۱۹). افلاطون در کتاب جمهوری به تفضیل از عدالت سخن گفته است، به نظر وی عدالت آرمانی است که فقط تربیت یافتگان دامان فلسفه به آن دست می­یابند و به یاری تجربه و حس نمی­توان به آن رسید (قربانیان۱۳۸۳، ۵۴). حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوندی مستحکم میان عناصر شکل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت قرار دارد. از این رو عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سیستم­های اجتماعی محسوب می­شود (پورعزت ۱۳۸۲،۱۲). گاهی از مفاهیم عدالت و انصاف در محیط های سازمانی با عنوان عدالت سازمانی[۴] یاد می­شود. چنانچه عدالت سازمانی در سازمان وجود داشته باشد کار کردن با لذت و همراه با رضایتمندی و خود شکوفایی از یک سو، و پیشرفت امور و شکوفایی کار و انگیزش بیشتر از سوی دیگر است. عدالت سازمانی یکی از فاکتورهای زمینه ساز انگیزش می­باشد. آگاهی از مسأله انگیزش کارکنان که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضاء و افراد سازمان برای هر مدیری در سازمان ضرورت تام دارد.

کنکاش در مسأله انگیزش، پاسخ چراهای رفتار آدمی است.

چرا انسان در سازمان کار می­ کند؟ چرا بعضی از افراد بسیار فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه ­های کارکنان خلاصه میشود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه ­های آنان می­توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند (الوانی۱۳۷۱، ۱۰).

مدیران می­توانند بر افکار، احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود اثر بگذارند. همین افکار، احساسات و آرزوها موجبات انگیزش و هدایت رفتار می­گردد. برای اینکه یک مدیر بتواند در کار خود اثربخش­تر از آنچه هست باشد، لازم است عوامل درونی مهم در محیط کار خود را بشناسد و این عوامل را با روش­های علمی و انسانی در جهت منافع سازمان کنترل نماید. بعبارت دیگر باید علاوه بر کنترل و هدایت رفتار کارکنان، انگیزش آنان و عوامل مؤثر بر انگیزش کار را نیز اداره و رهبری کند (ساعت چی۱۳۷۷، ۳۵).

بنا به تعریف سیتز[۵] “انگیز ش یعنی نیروهایی که موجب می­شوند افراد به گونه­ای خاص رفتار کنند” (مورهد و گریفین[۶] ۱۳۷۷، ۸۸).

۱-۲- بیان مسأله

این موضوع بدیهی است که بشر تمایل به زندگی اجتماعی دارد. بسیاری از روزهای زندگی ما درون موسسات اجتماعی مانند مدرسه ها،دادگاهها،همایشها و تجارت می­گذرد (کلمن[۷] ۱۹۹۳، ۲۰۰). از این رو در جهت عملکرد فعال در این موسسات به تعدادی معیار برای روابط بین فردی و همکاری افراد نیاز است.

امروزه از نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان نام می برند اگرچه تصور بر این است مدیریت بر منابع انسانی راحت تر از مابقی منابع تولید باشد اما بدون اغراق باید گفت جذب، حفظ و صیانت این سرمایه بزرگ کاری بس مشکل و طاقت فرساست که اندک مدیرانی می­توانند به راحتی از عهده آن بر آیند . افراد معمولا برای وقت، تلاش و مالیات مبلغی پرداخت میکنند و در برابر موسسات اجتماعی این امکان را به ما می دهندکه از منافع مختلفی برخوردار شویم. به طور کلی، محققان این منافع را به دو دسته تقسیم می­ کنند: اقتصادی و اجتماعی (کروپانزانو[۸] و دیگران ۱۹۹۳، ۵۲). منافع اقتصادی که منافع ابزاری نیز نامیده می­شوند، آنهایی هستند که توسط شأن افراد می توانند یک زندگی استاندارد و راحت را برای خود فراهم کنند. آنها تمایل پیدا می کنند به اینکه پول در بیاورند و جمع کنند. منافع اجتماعی به موقعیت اجتماعی فرد در یک گروه اشاره می­ کند. در واقع ماهیت تحقیقات عدالت اجتماعی بر پایه بازخورد مردم نسبت به آنچه که بدست می آورند است.موسسات اجتماعی در واقع منبع فراوانی از منافع اقتصادی و اجتماعی هستند. اینکه چگونه این منافع توزیع میشوند یکی از مهمترین موارد در نظر افراد است. پاسخ و عکس العمل مردم در برابر اینکه چه چیزی بدست می آورند و چه چیزی از دست میدهند، زمینه ساز اصلی تحقیقات عدالت اجتماعی است . نحوه توزیع این منافع توسط افرادی است که در آن موسسات مشغول به کارند، ارزیابی می­شود و در اینجاست که ادراک مردم شکل می گیرد به این صورت که آیا این روش و توزیع ها عادلانه است یا نا عادلانه است. این ادراک عدالت به افراد اجازه می­دهد تا در آینده رفتارها و منافعی را که بدست می آورند را ارزیابی کنند. اگر سازمانها به صورت ناعادلانه­ای پاداش­ها را توزیع کنند، آنگاه افراد این برداشت را خواهند کرد که در آینده نیز چنین توزیع ناعادلانه ای حتما رخ خواهد داد. اگر یک مدیر نگرانی های افراد را در نظر بگیرد، آنگاه کارمندان عقیده خواهند داشت که این مدیر در آینده نیز به صورت مشابه رفتار خواهد کرد. این ارزیابی ها به کارمندان این اجازه را میدهد تا نسبت به نحوه تخصیص منابع در سازمان تصمیم گیری کنند و در مورد عادلانه بودن آن تفکر کنند. در صورتی که کارمندان عدالت در سازمان را حس کنند آنگاه انگیزه بیشتری دارند و تلاش بیشتری در جهت بالا بردن کارایی خواهند داشت (تیلر و لیند[۹] ۱۹۹۳، ۲). مهمترین اصولی که بر سازمان­های بزرگ و کوچک بایستی به مرحله اجرا در آید رعایت عدالت و انصاف می باشد. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند. بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص) نقل شده است: «کشور با کفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست» و حضرت علی (ع) در قسمت مربوط به کارگزاران فرموده اند: علیک بالعدل فی حکمک اذا انتهت الامور الیک (بر تو باد به عدل حکم کردن آن گاه که کار به تو منتهی گردد). آنچه معمولاً سازمان­ها یا جامعه را به تباهی و فساد سوق می­دهد و باعث افزایش نارضایتی کارکنان می گردد ظلم ها، ستم ها و تبعیضاتی است که به واسطه عدم رعایت عدالت انجام می­شود. معمولا موسساتی که در آنها کمتر تبعیض و بی عدالتی وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردارند، در نتیجه رعایت عدالت و سرلوحه قرار دادن آن برای مدیران و سرپرستان در تمام موارد ضروریست (مشرف جوادی ۱۳۷۸، ۴۶). هنگامی که سیستم پاداش سازمانی به گونه ای باشد که رفتار نادرست را به صورت مثبت تقویت کند افراد خوب هم دست به کارهای نادرست می زنند. هنگامی که سازمانها به افراد درغگو، متقلب و کسانی که کارهای خلاف انجام می­ دهند ارتقای مقام دهد، حقوق زیادی به آنها پرداخت کند و یا آنها را مورد ستایش و تشویق قرار دهد، کارکنان این مطلب را می آموزند که رفتارهای غیر اخلاقی بازدهی­های مناسب دارد (رابینز[۱۰]،۱۳۸۵: ۱۹۱). و همچنین در مواقعی که کارمندان رویدادها را به صورت نا عادلانه مشاهده نمایند آنگاه وظیفه شناسی کمتری دارند و همینطور تمایل کمتری برای حمایت از سازمان دارند و این نه تنها ممکن است منجر به پائین آوردن کارایی شود بلکه ممکن است به مواردی مانند دزدی، اعتراض و آشوب نیز کشیده شود (کروپانزانو و آمبروز[۱۱] ۲۰۰۱، ۳۲). در عدالت سازمانی مطرح می­شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است و شامل حیطه­های عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی است. در واقع یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است. همچنین کسب چنین شناختی می تواند به بهبود کاربرد منابع
انسانی سازمانی کمک شایانی کند و در جلوگیری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری کارکنان بایکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سودآور منتهی شود. از اینرو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه ­های آنان می­توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

به این ترتیب سوال اساسی تحقیق این است که آیا بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان رابطه وجود دارد یا خیر؟ که پاسخ دادن به این سوال نیازمند کار علمی و تحقیقاتی است.

[۱] – Affirnative Action

[۲] – Lawten

[۳] – Campell

[۴] – Organizational Justice

[۵] – Sitez

[۶] – Morhed & Grifin

[۷] – Coleman

[۸] – Cropanzano

[۹] – Tyler and Lind

[۱۰] – Rabinz

[۱۱] – Ambrose

تعداد صفحه : ۱۷۷

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***