Get a site

پایان نامه بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی

پایان نامه

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته‌

روان‌شناسی تربیتی

عنوان:

بررسی رابطه  هوش عاطفی و هوش اخلاقی با  کیفیت زندگی: نقش واسطه ای همدلی

استاد راهنما:

دکتر فریده یوسفی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

۱-۱- کلیات. ۲

۲-۱- بیان مسئله ۵

۳-۱- اهمیت و ضرورت. ۸

۴-۱- اهداف پژوهش ۹

۵-۱- پرسش های پژوهش ۱۰

۶-۱- تعریف مفهومی متغیرها ۱۱

۷-۱- تعریف عملیاتی متغیرها ۱۱

فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین

۲-۱- مبانی نظری. ۱۴

۲-۱-۱- کیفیت زندگی. ۱۴

۲-۱-۲-هوش عاطفی. ۲۴

۲-۱-۳- همدلی. ۳۰

۲-۱-۴- هوش اخلاقی ۳۵

۲-۲- تحقیقات پیشین ۳۸

۲-۲-۱- هوش عاطفی و کیفیت زندگی ۳۸

۲-۲-۲-هوش اخلاقی و کیفیت زندگی. ۴۰

۲-۲-۳-هوش عاطفی و همدلی ۴۲

۲-۲-۴- همدلی و کیفیت زندگی. ۴۲

۲-۲-۵- هوش اخلاقی و همدلی ۴۳

۲-۳-فرضیه های پژوهش. ۴۴

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- طرح پژوهش. ۴۶

۳-۲- جامعه آماری وشرکت کنندگان در پژوهش. ۴۶

۳-۳- ابزارهای پژوهش. ۴۷

۳-۳-۱- پرسشنامه هوش عاطفی ۴۷

۳-۳-۲- پرسشنامه هوش اخلاقی ۴۹

۳-۳-۳- پرسشنامه همدلی ۵۰

۳-۳-۴- مقیاس کیفیت زندگی. ۵۱

۳-۴- شیوه‌ی اجرا ۵۲

۳-۵- شیوه‌ی تجزیه و تحلیل. ۵۳

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱- یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش. ۵۵

۴-۲- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ۵۶

۴-۳- یافته های مربوط به فرضیات و سوالات پژوهش. ۵۷

۴-۳-۱- پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی.۵۷

۴-۳-۲- پیش بینی همدلی  براساس ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی ۶۰

۴-۳-۳- پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس همدلی با کنترل ابعاد هوش عاطفی و ابعاد هوش اخلاقی. ۶۲

۴-۳-۴- نقش میانجی گری همدلی در ارتباط بین ابعاد هوش عاطفی و ابعاد  هوش اخلاقی با کیفیت زندگی۶۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- بحث وبررسی یافته های تحقیق . ۶۹

۵-۱-۱- رابطه ابعاد هوش عاطفی با ابعاد کیفیت زندگی ۶۹

۵-۱-۲- رابطه ابعاد هوش اخلاقی و کیفیت زندگی ۷۲

۵-۱-۳-رابطه ابعاد هوش عاطفی و همدلی. ۷۴

۵-۱-۴- رابطه ابعاد هوش اخلاقی و همدلی. ۷۵

۵-۱-۵- رابطه همدلی با ابعاد کیفیت زندگی. ۷۵

۵-۱-۶- بررسی نقش میانجی گری همدلی. ۷۷

۵-۲- کاربردهای نظری و عملی پژوهش. ۷۸

۵ -۳- پیشنهادهای پژوهشی. ۷۹

۵-۴- محدودیت های پژوهش. ۸۰

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی ۸۱

منابع انگلیسی . ۸۵

پیوست‌ها

پیوست یک: پرسشنامه هوش عاطفی. ۹۴

پیوست دو: پرسشنامه هوش اخلاقی ۹۶

پیوست سه: پرسشنامه همدلی. ۹۸

پیوست چهار: پرسشنامه کیفیت زندگی ۹۹

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گری همدلی در رابطه بین هوش عاطفی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز که در سال تحصیلی۹۳-۹۲ مشغول به تحصیل بودند در مقطع کارشناسی صورت پذیرفت. این پژوهش شامل ۲۹۸ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، پرسشنامه کیفیت زندگی (سازمان بهداشت جهانی، ۱۹۹۸ ) فرم کوتاه شده هوش عاطفی (پترایدز و فارنهام، ۲۰۰۱ )، مقیاس اصلی همدلی (جولیف و فارنینگتون، ۲۰۰۶) و پرسشنامه هوش اخلاقی (لنیک و کیل، ۲۰۰۵) را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای پژوهش به وسیله ی ضریب آلفای کرونباخ و روایی آنها به کمک همبستگی درونی تعیین شد. . نتایج حاکی از روایی و پایایی قابل قبول آزمون ها بود. نتایج نشان داد، بخشش از ابعاد هوش اخلاقی با تمام ابعاد کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که همدلی در ارتباط بین بخشش، درک عواطف خود و دیگران و کیفیت زندگی نقش واسطه ای ایفا می‌کند.

فصل اول: مقدمه

۱-۱- کلیات

چگونه می‌توان به نوعی از زندگی دست یافت که سالم و همراه با نشاط باشد؟ چگونه می‌توان روابط اثربخش‌تری را با سایرین برقرار کرد؟ انسان همیشه در پی چنین هدفی بوده است. چالش اصلی روان‌شناسی در گذشته “زنده ماندن” بود و روان‌شناسان بر بیماری بیشتر از درک کامل تمام ابعاد انسان توجه داشتند (ترجسن، جکوفسکی، فرو و دایجیوسپ[۱]، ٢٠٠۴ )،  اما امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر،  امید به زندگی و ظهور رویکرد جدیدی به نام روان‌شناسی مثبت، مسئله مهم‌تری با عنوان کیفیت بهتر و چگونه گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی مطرح شده است،  نگاه‌ها متوجه نقاط قوت و کمالات انسانی شده است و به ویژگی‌های مثبت انسان توجه بیشتری معطوف گردیده است (سلیگمن و سیکسزنت‌میهالی[۲]، ۲۰۰۰). آنچه که هدف این رویکرد است، مسأله پیشگیری و تأکید بر شایسته‌سازی و حرکت به سمت بهینه کردن زندگی است. هدف دیگر این رویکرد، شناسایی و تعریف مفاهیمی است که این حرکت به سمت زندگی سالم را تسهیل کند. از این رو  شناسایی عواملی که موجب زندگی بهتر و سازگاری هر چه بیشتر انسان با نیازها و تهدیدات زندگی می‌شوند، ذهن صاحب‌‌نظران را به خود معطوف کرده است و از مهم‌ترین سازه‌های مورد پژوهش رویکرد روان‌شناسی مثبت به شمار می‌رود (کمپیل، سیلز، کوهان و آستین[۳]، ۲۰۰۶).

مطالعه کیفیت زندگی[۴] از دهه ۱۹۶۰ شروع شد (مک‌کال[۵]، ۱۹۹۷) و تلاش زیادی برای تعریف و اندازه‌گیری عینی آن انجام شده است (هاگرتی، کامینس،  فریس، لاند و  میکالوس[۶]،  ٢٠٠١ )، اما هنوز تعریف واحدی از کیفیت زندگی که مورد توافق همگان باشد، ارائه نشده است (اسکوینگتن، ۲۰۰۲).

بازخوانی مفاهیم متعدد کیفیت زندگی به ارائه تعریفی از سوی گروه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی منجر شده است. در این تعریف کیفیت زندگی مفهومی فراگیر است که سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روان‌شناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می‌گیرد و بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. به طور کلی پژوهش‌ها در مورد کیفیت زندگی مبتنی بر دو رویکرد بوده‌اند: رویکرد عینی[۷] و  رویکرد ذهنی.

در رویکرد ذهنی، کیفیت زندگی، مترادف با شادی یا رضایت فرد در نظر گرفته شده و بر عوامل شناختی از جمله هوش عاطفی در ارزیابی کیفیت زندگی تاکید دارد (شالک، ۱۹۹۶). اما رویکرد عینی، کیفیت زندگی را به عنوان موارد آشکار و مرتبط با استانداردهای زندگی می‌داند. این استانداردها شامل سلامت جسمانی، عوامل فردی (ثروت و.)، ارتباطات اجتماعی، اشتغال و سایر عوامل اجتماعی و اقتصادی است (ویلیامز[۸]، ۱۹۸۵). در نوسان بین دو رویکرد ذهنی و عینی، رویکرد جدیدی به نام کل نگر بوجود آمد (رنویک و براون، ۱۹۹۶). در این دیدگاه کیفیت زندگی یک پدیده چند بعدی است که شامل هر دو مولفه ذهنی و عینی است.

به لحاظ اهمیت فراگیر کیفیت زندگی و تاثیرات قابل توجه آن، همواره این متغیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته و سعی بر آن شده تا عوامل موثر بر آن، مورد شناسایی قرار گیرند. در این راستا،  به طور کلی پژوهش‌ها به دو دسته عوامل اجتماعی و فردی اشاره داشته‌اند.

از جمله عوامل اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی همدلی[۹] است. ویشر[۱۰] (۱۹۹۵،  به نقل از هراتیان، ۱۳۹۱) این واژه را برای اشاره به جنبه‌ای از احساس زیبایی شناختی به کار برده است. همدلی  ظرفیت بنیادین افراد در تنظیم روابط، حمایت از فعالیتهای مشترک و انسجام گروهی و نیروی انسانی، است. این توانایی نقشی اساسی در زندگی اجتماعی دارد (ریف، کتلر و ویفرینگ، ۲۰۱۰)، برانگیزنده رفتارهای اجتماعی و رفتارهایی است که انسجام گروهی را در پی دارد (جولیف و فارینگتن[۱۱]، ۲۰۰۴؛ ریف و همکاران، ۲۰۱۰). همدلی عنصری ضروری برای عملکردهای موفقیت آمیز  بین شخصی محسوب می‌شود (سوسا[۱۲]، ۲۰۰۹ ) و پاسخ عاطفی فرد به واکنش های عاطفی دیگران است (علی، آموریم و چامورو ـ پریموزیک[۱۳]، ۲۰۱۰).

پژوهشگران نشان دادند که انسان در جریان یک ارتباط عاطفی و همدلانه می‌تواند روابط و احساسات خود را کنترل و رفتار خود را با جامعه هماهنگ و سازگار سازد و زندگی با کیفیت بهتر را تجربه کند. در پژوهشی، کالیوپسکا[۱۴] (۲۰۰۷ ) دریافته است که دانشجویان با احساس همدلی زیاد، در مقایسه با دانشجویانی که کمترین حد همدلی را دارند، نگرش‌های مثبت‌تری به رفتارهای ایجادکننده‌ی سلامتی داشته و شیوه رفتاری آنها سالم تراست. سلامتی یکی از مؤلفه‌های کیفیت زندگی است.

از جمله عوامل فردی مؤثر دیگر هوش عاطفی است. در مطالعات متعددی به ارتباط کیفیت زندگی و هوش عاطفی اشاره شده است (مایر[۱۵]، ۲۰۰۴). نظریه‌پردازان بنا بر دیدگاه مورد پذیرش خود، هوش عاطفی را به انحای مختلف تعریف کرده‌اند. سالووی و مایر[۱۶] (۱۹۹۷)، معتقدند هوش عاطفی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌های ذهنی عمده، در قلمرو پردازش فعال اطلاعات هیجانی که شامل چهار بعد ادراک حسی و ابراز عواطف، تسهیل عاطفی تفکر، درک و تحلیل اطلاعات عاطفی و بکار‌گیری دانش عاطفی و در نهایت مدیریت عواطف است (مایر و سالووی، ۱۹۹۷؛ تیلور و باگبی[۱۷]، ۲۰۰۰).

از نظر بار- آن[۱۸] (۱۹۹۷)، هوش عاطفی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌ها و مهارت‌های غیر‌‌شناختی که بر سازگاری موفقیت آمیز فرد با فشارها و خواسته‌های محیط تاثیر می‌گذارند. این توانایی شامل عناصر غیرشناختی همچون، خوش‌بینی، شادکامی، شایستگی اجتماعی، خود شکوفایی و عزت نفس است (یوسفی و صفری، ۱۳۸۸). در تحقیقی مشخص شده است که بین هوش عاطفی وکیفیت زندگی افراد رابطه‌ی مثبت وجود دارد (یوسفی و صفری، ۱۳۸۸).

یکی از دیگر عوامل فردی مؤثر بر کیفیت زندگی، هوش اخلاقی[۱۹] است. هوش اخلاقی مرز بین نوع دوستی و خودپرستی است و به معنای ظرفیت و توانایی درک درست از خلاف، توجه به زندگی انسان و طبیعت و رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات آزاد و صادقانه و حقوق شهروندی است (بوربا[۲۰]، ۲۰۰۵).    هوش اخلاقی به این حقیقت اشاره دارد که ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیراخلاقی متولد نمی‌شویم؛ بلکه یاد می‌گیریم که چگونه خوب باشیم. یادگیری برای خوب بودن، شامل ارتباطات، بازخورد، جامعه پذیری و آموزش است که هرگز پایان پذیر نیست. آنچه که ما برای انجام کارهای درست به آن نیاز داریم، همان هوش اخلاقی است که با بهره گرفتن از آن به یادگیری عمل هوشمندانه و دستیابی به بهترین عمل خوب نزدیک می‌شویم (بوربا، ۲۰۰۵). این سازه  شامل چهار بعد: درستکاری، مسئولیت‌پذیری، بخشش و دلسوزی است (لنیک و کیل، ۲۰۰۵).

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه  عوامل فردی موثر (هوش عاطفی و اخلاقی ) با کیفیت زندگی، با  توجه به نقش واسطه‌ای عامل اجتماعی همدلی است.

۲-۱- بیان مسأله

هر فردی به دنبال آن است تا زندگی همراه با سلامتی، خوشبختی، معنویت، عشق و امید داشته باشد. علاوه بر این همه جوامع خواستار شادی و سعادت افراد خود از جمله دانشجویان خود هستند. دستورالعملی که روان‌شناسان می‌توانند فعالیت‌های خود را در قالب آن برای دانشجویان گسترش دهند، کمک به فهم و تعیین عوامل و تعیین‌کننده‌های سازه‌ای است که زندگی سالم همراه با خوشبختی و معنویت را به همراه داشته باشد تا بر اساس آن عوامل بتوانند به دانشجویان که از عناصر سازنده‌ی جامعه هستند، جهت داشتن کار و ازدواجی مناسب، روابط اجتماعی و سلامت بهتر کمک کنند، از این رو مطالعه عواملی که موجب زندگی بهتر و سازگاری هر چه بیشتر انسان با نیازها و تهدیدات زندگی می شوند، از مهم‌ترین سازه‌های مورد پژوهش است (کمپیل، سیلز، کوهان و آستین[۱]، ۲۰۰۶)، این سازه کیفیت زندگی است.

پژوهش ها حاکی از ثأثیر متغیرهای بسیاری بر کیفیت زندگی بوده‌اند. از جمله در‌‌‌ پژوهش سیاروچی و همکاران (۲۰۰۰) به بررسی رابطه عامل فردی هوش عاطفی با مؤلفه‌های‌ کیفیت زندگی یعنی سلامت جسمانی و روانی پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شده است‌ که افرادی که در هوش عاطفی نمرات بالاتری دارند، می‌توانند به راحتی با استرس‌ها و فشارهای زندگی روزمره، مقابله کرده و همچنین قادرند احساسات خود را کنترل و بیان نمایند، بنابر این از نظر جسمی و روانی نسبت به کسانی که هوش عاطفی پایین‌تری دارند، سالم تر هستند.

در تحقیقات دیگری نیز به بررسی رابطه هوش عاطفی و کیفیت زندگی پرداخته شده است (شوته، مالوف، تورتینستون و روکی[۲]، ۲۰۰۷). همچنین پژوهش‌های هارت (۲۰۰۰)، تجلی (۱۳۸۶)، ساکلوفسکی، آستین و مینسکی[۳] (۲۰۰۳) حاکی از آن هستند که هوش عاطفی با سلامت روان رابطه مثبتی دارد.

یکی دیگر از عوامل موثر برکیفیت زندگی هوش اخلاقی است که در تحقیقاتی به رابطه بخشش (مؤلفه هوش اخلاقی) و سلامت روان (مؤلفه‌ی کیفیت زندگی) اشاره شده است. بخشش دارای تأثیر مستقیم بر سلامت روان است. دراین راستا، پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بخشش در کاهش اضطراب (هبل[۴]  و اِنرایت ، ۱۹۹۳؛ فریدمن[۵] و اِنرایت، ۱۹۹۶؛ سابکوویاک[۶] و همکاران، ۱۹۹۵،  کایل[۷] و اِنرایت، ۱۹۹۷)،  افسردگی (فریدمن، ۱۹۹۵؛ رای[۸]، ۱۹۹۹؛ کواتس[۹]، ۱۹۹۷)، غصه اصلاح روابط بین‌فردی ( مک‌کالاف[۱۰] و ورتینگتون، ۱۹۹۵)، بالا بردن عزت نفس (کواتس، ۱۹۹۷) و داشتن امیدواری (فریدمن و اِنرایت، ۱۹۹۶)، که همگی از ابعاد سلامت روان هستند مؤثر است. اما در هیچ پژوهشی هوش عاطفی که رضایت از زندگی را افزایش داده، مشکلات بین‌شخصی را کاهش می‌دهد و زمینه بهبود روابط اجتماعی را فراهم می‌کند (درویزه، ۱۳۸۲)، درکنار هوش اخلاقی که مرز بین نوع دوستی و خودپرستی است و ریشه بسیاری از رفتارهای نوع دوستانه است، قرار نگرفته است، تامشخص شود که آیا ابعاد این دو هوش به طور همزمان بر روی ابعاد کیفیت زندگی اثرگذار هستند؟ علاوه براین، در پژوهش سالووی (۲۰۰۲) نیز این نتیجه حاصل شد که هوش هیجانی بالا رابطۀ مستقیمی با همدلی دارد و قادر است توان همدلی با دیگران که از عناصر اصلی تعامل صحیح است را پیش‌بینی کند، اما در هیچ پژوهشی همدلی به عنوان متغیر میانجی و واسطه بین دو هوش اخلاقی و عاطفی و کیفیت زندگی قرار نگرفته است. لذا هدف پژوهش حاضر طبق شکل۱ -۱، بررسی اثر هوش عاطفی درکنار هوش اخلاقی به عنوان متغیرهای برون‌زاد بر روی کیفیت زندگی  به عنوان متغیر درون‌زاد با توجه به نقش واسطه‌ای سازه همدلی است.

[۱] – Campil, Sils, Cohan & Austin

[۲] – Schutte, Malouff, Thorsteinsoon, & Rooke

[۳] – Saklofske, Austin & Minski

[۴] -Hebel

[۵] -Freedman

[۶] -Subkoviak

[۷] -Coyle

[۸] – Rye

[۹] -Coates

[۱۰] -Mccullough

[۱] – Terjesen, Jacofsky, Froh & Diguseppe

[۲] – Seligman & Csikszentmihalyi

[۳] – Campil, Sils, Cohan & Austin

[۴] -quality of life

[۵] – McCall

[۶] – Hagerty, Cummins, Ferris, Land & Michalos

[۷] – Subjective Approach

[۸] – Williams

[۹] – empathy

[۱۰] – Visher

[۱۱]  – Jolliffe & Farrington

[۱۲] – Sousa

[۱۳] – Ali, Amorim  &  Chamorro-Premuzic

[۱۴] – Kalliopuska

[۱۵] – Mayer

[۱۶] – Salovey & Mayer

[۱۷] – Taylor & Bagbi

[۱۸] – Bar-on

[۱۹] – morall intelligence

[۲۰] – Borba

تعداد صفحه : ۱۱۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.