Get a site

پایان نامه بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری

پایان نامه بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری

گرایش : مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))

گروه هولدینگ رایزکو

گرایش مدیریت بازرگانی

استاد راهنما:

    جناب آقای دکتر مستوفی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده تحقیق :
این پژوهش با  هدف اصلی بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری گروه هولدینگ رایزکو انجام شده است. گروه رایزکو بدلیل وسعت و سطح بالای کمی و کیفی و تکنولوژیکی بزرگترین قطعه ساز پلاستیکی و جزو معدود قطعه سازان برتر صنعتی در ایران است و این بررسی اهمیت نقش تیمهای کاری در حوزه های مختلف گروه کار خانجات را مشخص می کند.
آنچه این پژوهش قصد دارد تا به آن برسد تعیین نقش و جایگاه تیمهای کاری در مشارکت کارکنان , بالارفتن سرعت امور , جلوگیری ازدوباره کاری , ایجاد زمینه های همکاری بین فردی , افزایش تعهد گرایی , کاهش تعارضات , مشارکت در تصمیم گیریهای استراتژیک و افزایش بهره وری است لذا تلاش خود را در این پژوهش برای پاسخگویی به سوالات زیر معطوف نمودیم:

 1. آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری نقش دارند؟
 2. آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟
 3. آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟
 4. آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟
 5. آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟
 6. آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟
 7. آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟
 8. آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟
 9. آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش اثر بخشی سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایش و زمینه یابی است و جامعه آماری منتخب از میان افرادی است که در ۴ شرکت اصلی تر گروه شامل: اورند پلاستیک , جنرال کب ,  ماد پارت و پدم در تیمهای کاری مشارکت فعال دارند.
۳۸ سوال پس از آزمون اولیه ما بین ۴۱ نفر توزیع گردید و پس از جمع آوری و بررسی آماری این حقیقت مشخص گردید که تیمهای کاری در گروه رایزکو اثر بخش بوده و نقش بسزایی در امور مختلف شرکت دارند. بررسی های آماری نشان می دهند که تیمهای کاری در بالارفتن نرخ مشارکت کارکنان , تصمیم گیری ها , کارکنان , کاهش تعارضات مخرب , موثر بوده و همچنین در تحول  و اصلاح سیستم های سازمان از طریق تاثیر بر فرهنگ مشارکت و کار تیمی در تصمیم سازیهای استراتژیک موثر می باشند و می توان از این طریق بهره وری سازمان را ارتقا داده و در نهایت نقش موثری بر امور سازمان داشت.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
عنوان تحقیق ۱
بیان مسئله ۱
ضرورت و اهمیت پژوهش ۲
اهداف پژوهش ۲
سئوالات پژوهش ۲
متغیرهای پژوهش ۳
تعریف تئوریک و عملیاتی واژه ها ۸
فصل دوم: پیشینه تحقیق ۱۰
مقدمه ۱۲
تئوری ها و نظریه ها و مطالب مرتبط با موضوع ۱۳
پیامدهای سازنده تعارض ۱۳
الگوی تشریک مساعی ۱۵
طرز تفکر سیستم ها ۱۸
کار تیمی حاصل تفکر سیستمی ۱۸
فرآیندهای تصمیم گیری ۱۹
مشارکت در تصمیم گیری ۲۰

 

آثار مشارکت در تصمیم گیری ۲۰
مدل های فرآیند مشارکت ۲۱
مدل محرک تصمیم گیری مشارکتی ۲۱
مدل شناختی تصمیم گیری مشارکتی ۲۲
کاربردهای مشارکت ۲۶
عوامل گروهی و سازمانی ۲۷
چرا مردم به گروه ها می پیوندند ۲۸
تفاوت بین گرو ها و تیم ها ۲۹
شکل گیری و توسعه تیم های اثر بخش ۳۰
مراحل شکل گیری گروه و تیم ۳۲
انواع تیم-۱ ۳۳
انواع تیم-۲ ۳۷
انواع تیمهای کاری-۳ ۳۸
نقشهای افراد در تیمها ۴۰
فرق میان تیم و گروه ۴۱
مقایسه مدیر گروه با رهبر تیم ۴۲
تشخیص نیاز به تیم سازی ۴۵

بعضی از ویژگی های تیمهای دارای عملکرد بالا ۴۸
ساخت تیم واقعی ۵۰
فرآیند تیم سازی ۵۳
مزایای تیم های کاری ۵۴
ملاحظات تیم سازی ۵۴
مشخصات تیم های مؤثر ۵۵
 باید های کار تیمی ۵۶
مزایای کار تیمی ۵۷
موانع و شرایط پایه کار تیمی ۵۷
مهارتهای مورد نیاز برای کار تیمی ۵۹
توسعه تیم ۶۰
نقشهای تیم ۶۰
مدیریت عملکرد تیم ۶۴
کلیات ۶۷
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق ۷۱
جمع بندی ۸۳
فصل سوم: روش تحقیق ۸۴
مقدمه ۸۹
جامعه آماری ۸۹

 

روش نمونه گیری و حجم نمونه ۹۰
ابزار تحقیق ۹۱
روایی و اعتبار ابزار ۹۱
روش های آماری ۹۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه ۹۶
روش تبیین یافته ۹۷
توصیف یافته های تحقیق ۹۸
آزمون فرض نرمال بودن متغییرها ۱۳۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق ۱۵۲
سئوال اصلی پژوهش ۱۵۲
سئوالات فرعی پژوهش ۱۵۲
محدودیت های تحقیق ۱۵۵
پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق ۱۵۸
پیشنهادها به سایر محققین ۱۵۹
فهرست منابع و ماخذ ۱۵۹

عنوان تحقیق
“بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری در گروه هولدینگ رایزکو”
بیان مسئله
گروه هولدینگ رایزکو با داشتن بیش از ۲۰۰۰ نفر پرسنل یکی از بزرگترین قطعه سازان صنعتی ایران می باشد که برای صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو , قطعات پلاستیکی تولید می کند .
به دلیل بزرگی این گروه صنعتی اداره آن بصورت هولدینگ می باشد لذا هر کارخانه برای اجرای برنامه های خود در چهار چوب اهداف کلان گروه که در شورای راهبردی تعیین می شود دارای گروه های اجرایی متفاوتی در سطوح مختلف است و جلسات مختلفی برای هماهنگی بیشتر  بین اعضاء تشکیل می گردد.
همچنین بین کارخانجات نیز در سطوح مختلف  مدیریتی و کارشناسی جلساتی تشکیل می گردد تا گروه های کاری هم رده و هم هدف با حضور مدیران از گروه های مختلف برای حل مسائل مشترک ، هماهنگی بین گروه ها و واحدها یا برای انجام پروژه ای در کوتاه مدت یا بلند مدت  تشریک مساعی نمایند.
این تیمها با اهداف: آموزشی , اداری , مالی , خرید و فروش , تولید , نگهداری و تعمیرات , لجستیک و کیفی  جلسات منظمی  دارند و در جلسات پروژه های مختلف سیاستگذاری , تعریف و اجرای آنها کنترل می گردند.
آنچه هم اکنون در میان کلیه گروه ها و تیمها بصورت یک مساله در آمده است این است که چگونه می توان اثر بخشی این تیمها و گروه ها را بالا برد؟ آیا همه این گروه ها و تیمها کارا هستند؟ آیا هدفمند تشکیل جلسه می دهند و نتایج کارشان مطلوب است؟ آیا اعضاء همه در تصمیم گیریها مشارکت و به یکدیگر کمک می کنند؟ مهارت های تیمی کفایت دارد؟ وآیا ادامه این الگو صحیح است یا خیر؟و چندی دیگر از این سوال ها که ما را بر این داشت تا در این موارد غور و تفحصی بنماییم.
اهداف پژوهش

 1. تعیین نقش تیمهای کاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین نقش تیمهای کاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین نقش تیمهای کاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین نقش تیمهای کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین نقش تیمهای کاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین نقش تیمهای کاری در کاهش تعارضات
 7. تعیین نقش تیمهای کاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین نقش تیمهای کاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین نقش تیمهای کاری در افزایش اثر بخشی فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش
۱.آیا تیم های کاری در مشارکت کارکنان در تصمیم گیری نقش دارند؟
۲.آیا تیم های کاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟
۳.آیا تیم های کاری از دوباره کاری می کاهند؟
۴.آیا تیم های کاری در ایجاد زمینه های همکاری بین کارکنان می افزاید؟
۵.آیا تیم های کاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟
۶.آیا تیم های کاری تعارضات را کم می کنند؟
۷.آیا تیمهای کاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟
۸.آیا تیمهای کاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟
۹.آیا تیمهای کاری الگویی برای افزایش اثر بخشی سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟
متغیرهای پژوهش
الف) متغییرهای مستقل

 • مشارکت کارکنان
 • افزایش سرعت امور
 • جلوگیری از دوباره کاری
 • ایجاد زمینه همکاری بین کارکنان
 • افزایش تعهد گرایی
 • کاهش تعارضات
 • تاثیر بر تصمیم گیری های اسراتژیک
 • افزایش بهره وری
 • افزایش اثر بخشی فعالیتهای سازمان

کلیه متغییرهای فوق از نوع کمی فاصله ای می باشند.
تعاریف متغییرهای مستقل

 • مشارکت کارکنان

تعریف تئوریک: مشارکت کارکنان در مدیریت عبارتست از کلیه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری را از طریق نمایندگی مناسب در سطوح مختلف سازمان افزایش می دهد و این تحقق دموکراسی صنعتی را تسهیل می کند.( زاهدی ۱۳۶۹)

 • افزایش سرعت امور

تعریف تئوریک: سرعت انجام امور نتیجه فرآیندی بنام سینرژی یا هم افزایی است که تشریک مساعی ما بین اعضای تیم و تصمیم گیری و توافق برای اجرای همگرا را موجب می گردد.

 • جلوگیری از دوباره کاری

تعریف تئوریک: منظور از دوباره کاری اجرای مجدد فرآیند تصمیم گیری و اجرا می باشد که در تیم این امر به حداقل می رسد زیرا کلیه اعضای تیم از مهارتها ، دانشها و اشتراک تسهیلات و تجهیزات و منابع تصمیم گیری در تیم بطور یکسان بهره می برند واین امر موجب کاهش دوباره کاری می شود (تیم سازی ، نویسنده دوید ای. وتن ، مترجم دکتر بدرالدین اورعی یزدانی ،ناشر موسسه تحقیقات وزارت نیرو، چاپ ۱۳۸۲).
۴- ایجاد زمینه همکاری بین کارکنان
تعریف تئوریک: ارتباط و معاشرت سرشت  پیوند اعضای تیم است که این امر موجب ایجاد اعتماد متقابل ، حذف تیرگیهای احتمالی ، همدلی و اندیشیدن تمام اعضای تیم به یک هدف و نتیجه می شود( ۱۷ اصل کار تیمی ، نویسنده جان ماکسول ، مترجم عزیز کیاوند ، ناشر مدیریت فردا ، چاپ هفتم).
۵- افزایش تعهد گرایی
تعریف تئوریک:. تعهد موجب وقف شدن کلیه اعضای تیم در راستای هدف یا اهداف مشترک تعیین شده در تیم است. تعهد در واقع محرکی است که ما را به سمت اهدافمان سوق می دهد.( بنیادهای کار تیمی ، مولف دکتر ایرج سلطانی ، انتشارات ارکان ، سال ۱۳۸۴ چاپ اول)
۶- کاهش تعارضات
تعریف تئوریک: تعارض وضعیتی اجتماعی است که در آن دو یا چند نفر در باره موضوع های مربوط به سازمان یا باهم توافق ندارند یا نسبت به یکدیگر قدری خصومت احساسی نشان می دهند( شم هورن ۱۹۹۴ ، ماخذ اینترنت).
تعارض فراگردی است که درآن تلاش عمومی شخص الف برای خنثی سازی تلاشهای شخص ب از طریق مانع تراشی به عجز و ناکامی شخص ب در دستیابی به هدف ها یا افرایش منابعش منجر می شود( رفتار سازمانی ، استیفن . پی . رابینز ، مترجمان دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ پنجم ۱۳۸۳)
۷- تاثیر بر تصمیم گیری های استراتژیک
تعریف تئوریک: هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد( مدیریت استراتژیک ، فرد آر . دیوید ، مترجمان دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ سوم ۱۳۸۱)
۸- افزایش بهره وری
تعریف تئوریک: بهره و ری عبارتست از نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کل نهاده های مصرفی است. این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع ( از قبیل نیروی انسانی ، مواد و قطعات ، ماشین آلات و نظایر آن در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند( سومانث ۱۹۸۷ ، مرکز بهره ور آمریکا، ماخذ اینترنت)
۹- افزایش اثر بخشی فعالیتهای سازمان
تعریف تئوریک: میزانی که سازمان اهداف خود را محقق می سازد این رویکرد در ادبیات مدیریت تحت عنوان اثر بخشی معرفی شده است . در واقع اثر بخشی عبارتست از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای مورد نظر خود دست می یابد.
ب) متغیرهای تعدیل کننده
۱- جنسیت
۲-تحصیلات
۳- منطقه جغرافیائی
۴- شرکت مورد بررسی
ج) متغیر وابسته:
در این پژوهش متغیر وابسته اثر بخشی می باشد.
تعریف تئوریک و عملیاتی واژه ها
گروه کاری:
“گروه”در فارسی به معنی دسته ای از مردم, جماعت, طایفه و قبیله آمده است(معین۳۲۸۰؛۱۳۶۳)
همانطور که ملاحظه می شود گروه و تیم یک مفهوم ندارد. گروه در سازمان شامل دو نفر یا بیشتر می باشد که فعالیتها را جهت نشر اطلاعات در بین اعضاء و کمک به یکدیگر در جهت تصمیم گیری و انجام مسئولیت هستند.
در گروه هولدینگ رایزکو ؛گروه ها دسته هایی از مدیران؛روسا؛کارشناسان و تکنسینها هستند که برای بحث و تصمیم گیری در موارد تخصصی  با اهداف حل مشکل و یا تعریف پروژه و یا تدوین پروسه های کاری بطور دایمی یا بلند مدت تشکیل می گردند
تیم کاری:
“تیم”در فرهنگ فارسی به معنی تعهد و غمخواری و همچنین به دسته ای از افراد که در یک زمینه ای فعالیت می کنند اطلاق می شود(معین ۱۱۸۱و۱۳۶۳)
تیم کاری در گروه رایزکو به دسته ای از مدیران ؛روسا و کارشناسان اطلاق می شود که با هدفی خاص و اکثرا کوتاه مدت برای مساله ای تصمیم گیری کنند.
اثر بخشی:
کارایی را “انجام درستِ کار” و اثربخشی را “انجام کار درست” تعریف می‌کنند. طبق شکل زیر، کارایی نشان دهنده نسبت تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها بوده و اثر بخشی، نسبت ارتباط خروجی‌ها با اهداف می‌باشد.
بهره‌وری، حاصل جمع برداری کارایی و اثربخشی است که نشان می‌دهد یک سازمان به چه صورت منابع خود را در راستای دستیابی به اهداف به کار می‌گیرد.
منظور از اثر بخشی در این پروژه میزان دستیابی به اهداف تعیین شده برای هر تیم در جامعه آماری مورد تحقیق است.
بهره وری:
شروع استفاده از کلمه بهره وری در فرهنگ اقتصاد
ی مربوط به دو قرن قبل است. در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در کشورهای صنعتی بهره وری به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی می شود، تفکر پیشبرد و بهبود آنچه که وجود دارد.
بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد یک فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می شود.
داده/ ستانده = بهره وری
به منظور کنترل تورم، رشد اقتصادی ، صرفه جوئی در استفاده از منابع کمیاب، افزایش قدرت رقابت بیش از پیش به بهره وری اهمیت داده میشود.
تعداد صفحه :۲۰۰
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***