Get a site

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی

 

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه (ممتاز) سازمان آموزش فنی و حرفه­ای اصفهان

 

شهریور ۱۳۹۳

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. ۲

بیان مساله. ۳

اهمیت وضرورت تحقیق.. ۶

اهداف تحقیق.. ۱۰

هدف های جزئی.. ۱۰

تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات پژوهش… ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه. ۱۷

آموزش های فنی و حرفه‌ای.. ۱۷

تاریخچه آموزش های فنی و حرفه‌ای.. ۲۱

ضرورت آموزش های فنی و حرفه‌ای.. ۲۶

انواع اصلی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای.. ۳۰

۱- نظام آموزش حرفه‌ای.. ۳۰

۲- نظام حرفه آموزی بازار کار یا آموزش مبتنی بر مرکز حرفه آموزی.. ۳۱

۳- نظام حرفه‌ای آموزی بنگاه اقتصادی.. ۳۲

تفاوت شیوه های مختلف آموزش و حرفه آموزی.. ۳۳

۱-آموزش حرفه‌ای یا مدرسه محور. ۳۳

۲- حرفه آموزی بازار کار یا آموزش مبتنی بر مرکز. ۳۳

۳- حرفه آموزی بنگاه اقتصادی(درون بنگاهی) ۳۴

ورودی ها، فرایندهای آموزشی و خروجی های آموزش های فنی و حرفه ای.. ۳۵

فراگیران دوره های آموزش های فنی و حرفه‌ای.. ۳۵

مربیان و مدرسان دوره های آموزش های فنی و حرفه‌ای.. ۳۵

خروجی های دوره های آموزش های فنی و حرفه‌ای.. ۳۵

آموزش های فنی و حرفه‌ای در ایران. ۳۶

دلایل ایجاد نظام مهارت آموزی در ایران و اصول حاکم بر آن. ۴۰

سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای.. ۴۲

مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای.. ۴۸

۱-آموزش در مراکز  ثابت… ۴۸

الف) آموزش در زندان ها ۴۹

ب) آموزش در پادگان ها ۴۹

۲- آموزش در واحدهای سیار. ۴۹

۳- آموزش در صنایع. ۵۰

الف- آموزش در مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی.. ۵۰

ب- آموزش من کار. ۵۰

ج- آموزش خودیاری فنی.. ۵۰

۴- آموزش در مراکز آزاد فنی و حرفه‌ای.. ۵۱

استفاده از شبیه سازی برای مهارت آموزی.. ۵۱

مزایای استفاده از شبیه سازی در مهارت آموزی.. ۵۲

وضعیت نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران و چالش های آن. ۵۳

چالش های های بیرونی و درونی سیستم های آموزش فنی و حرفه ای ایران. ۵۹

الف) چالش های درونی سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای: ۵۹

ب- چالش های بیرونی سیستم آموزش فنی و حرفه‌ای: ۶۰

سایر چالش های پیش رو. ۶۲

تاثیر جهانی شدن  در آموزش های فنی و حرفه‌ای.. ۶۵

۱- آینده ی مهارت سازی: مسائل فشار زا و ارزیابی ها ۶۶

۲- ارتقا مهارت های نیروی کار. ۶۷

۳- فرصت ها و ظرفیت های اجتماعی.. ۶۷

چالش های آموزش فنی و حرفه‌ای در قرن بیست و یکم. ۶۸

۱- اقتصاد آموزش حرفه‌ای.. ۶۹

۲- موقعیت اجتماعی آموزش حرفه‌ای.. ۷۰

۳- جنبه های منطقه ای و بین اللملی آموزش حرفه‌ای.. ۷۱

۲- معرفی سطوح آموزش های فنی و حرفه‌ای.. ۷۲

گواهی مهارت درجه دو. ۷۲

گواهی مهارت درجه یک… ۷۲

گواهی مهارت تخصصی (طرح ۱۸ ماهه) ۷۲

معرفی طرح آموزش ممتاز (طرح ۱۸ ماهه) : ۷۳

مقدمه. ۷۳

اجرای اولین دوره آموزش نمونه کارگر ماهر. ۷۶

ویژگی‌های آموزش های طرح ۱۸ ماهه. ۷۹

۳- کارایی.. ۸۰

۴- پیشینه تحقیق.. ۸۳

تحقیقات داخلی.. ۸۳

تحقیقات خارجی.. ۸۷

پیشینه پژوهشی کارایی.. ۸۸

تحقیقات داخلی.. ۸۸

تحقیقات خارجی.. ۹۰

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه. ۹۴

روش شناسی پژوهش… ۹۴

جامعه، نمونه و ذینفعان. ۹۷

نمونه و روش نمونه گیری.. ۹۸

حجم نمونه در بخش کمی پژوهش… ۹۹

حجم نمونه در بخش کیفی.. ۱۰۰

ابزار گردآوری داده ها ۱۰۱

ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی پژوهش… ۱۰۱

روال مصاحبه. ۱۰۶

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۷

بخش کمی.. ۱۰۷

بخش کیفی.. ۱۰۷

فصل چهارم: یافته­ های پژوهش

  1. یافته های توصیفی مربوط به ویژگی های نمونه تحقیق.. ۱۱۰

۲- یافته های مربوط به کارآموزان. ۱۱۱

۲-۳-  مقیاس توانمندی مربیان از دیدگاه مربیان. ۱۳۶

۳-۳ مقیاس امکانات و تجهیزات از دیدگاه مربیان. ۱۳۸

۵-۳- مقیاس نیاز بازار کار از دیدگاه مربیان. ۱۴۵

۴- یافته های مربوط به مدیران و کارشناسان. ۱۴۷

۵-۴- مقیاس نیاز بازار کار از دیدگاه مدیران و کارشناسان. ۱۵۸

۲-۵- مقیاس توانمندی مربیان از دیدگاه کارفرمایان. ۱۶۴

۳-۵- مقیاس امکانات و تجهیزات مرکز از دیدگاه کارفرمایان. ۱۶۶

۴-۵- مقیاس استاندارد آموزشی از دیدگاه کارفرمایان. ۱۶۹

۵-۵- مقیاس نیاز بازار کار از دیدگاه کارفرمایان. ۱۷۱

نتیجه گیری کلی از دیدگاه های کارآموزان، مربیان، مدیران-کارشناسان و کارفرمایان. ۱۷۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه. ۱۷۸

محدودیت های تحقیق.. ۲۲۶

پیشنهادهای پژوهشی.. ۲۲۶

پیشنهادات کاربردی.. ۲۲۸

منابع فارسی.. ۲۳۶

منابع انگلیسی.. ۲۴۸

 

 

 فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

جدول ۱-۲ تعاریف آموزش های فنی و حرفه‌ای.. ۲۰

جدول ۲-۱- طبقهبندی مهارتهای مورد نیاز در عصر اطلاعات و ارتباطات… ۴۰

جدول ۲-۲- سرفصل دروس و مهارت های آموزشی در دوره های ۱۸ ماهه. ۷۵

جدول ۱-۳ مراحل انجام پژوهش را نشان می دهد. ۹۶

جدول شماره ۳-۳ حجم نمونه در بخش کمی پژوهش… ۱۰۰

جدول شماره ۴-۳ : حجم نمونه در بخش کیفی پژوهش… ۱۰۱

جدول شماره ۵-۳ : نتایج ضریب پایایی برای هر یک از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه در سازمان فنی و حرفه ای شهر اصفهان. ۱۰۴

جدول ۱-۴ توزیع کارآموزان بر حسب وضعیت شغلی را نشان می دهد. ۱۱۰

جدول ۲-۴ توزیع کارآموزان بر حسب رشته های طرح ۱۸ ماهه مورد مطالعه. ۱۱۰

جدول ۳-۴ توزیع کارآموزان طرح ۱۸ ماهه بر حسب مدرک تحصیلی.. ۱۱۱

جدول ۴-۴ توزیع میانگین کارآموزان بر حسب دلایل انتخاب رشته های طرح ۱۸ ماهه برای کسب مهارت   ۱۱۲

جدول ۵-۴ توزیع کارآموزان بر حسب امکان انتخاب مجدد رشته های طرح ۱۸ ماهه. ۱۱۳

جدول ۶-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان نسبت به مدیریت طرح ۱۸ ماهه. ۱۱۳

جدول ۷-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح ۱۸ ماهه. ۱۱۹

جدول ۸-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به امکانات و تجهیزات طرح ۱۸ ماهه. ۱۲۲

جدول ۹-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح ۱۸ ماهه. ۱۲۶

جدول ۱۰-۴ توزیع میانگین پاسخ کارآموزان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. ۱۲۸

جدول ۱۱-۴ توزیع میانگین پاسخ کلی کارآموزان به عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه. ۱۳۰

جدول ۱۲-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان نسبت به مقیاس مدیریت طرح ۱۸ ماهه. ۱۳۱

جدول۱۳-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح ۱۸ ماهه. ۱۳۶

جدول۱۴-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان به امکانات و تجهیزات طرح ۱۸ ماهه. ۱۳۹

جدول۱۵-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح ۱۸ ماهه. ۱۴۲

جدول۱۶-۴ توزیع میانگین پاسخ مربیان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. ۱۴۵

جدول ۱۷-۴ توزیع میانگین پاسخ کلی مربیان به عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه. ۱۴۷

جدول ۱۸-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان نسبت به عوامل مدیریتی طرح ۱۸ ماهه. ۱۴۸

جدول۱۹-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح ۱۸ ماهه ۱۵۱

جدول ۲۰-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به امکانات و تجهیزات طرح ۱۸ ماهه. ۱۵۴

جدول۲۱-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح ۱۸ ماهه ۱۵۶

جدول ۲۲-۴ توزیع میانگین پاسخ مدیران و کارشناسان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. ۱۵۸

جدول ۲۳-۴ توزیع میانگین پاسخ کلی مدیران و کارشناسان به عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۰

جدول ۲۴-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان نسبت به عوامل مدیریتی طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۱

جدول ۲۵-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به توانایی و صلاحیت مربیان طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۴

جدول ۲۶-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به امکانات و تجهیزات طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۷

جدول ۲۷-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به مطلوبیت استاندارد آموزشی طرح ۱۸ ماهه. ۱۶۹

جدول ۲۸-۴ توزیع میانگین پاسخ کارفرمایان به تناسب آموزش ها با نیازهای بازار کار. ۱۷۱

جدول ۲۹-۴ توزیع میانگین پاسخ کلی کارفرمایان به عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه. ۱۷۳

جدول ۳۰-۴  مقایسه توزیع میانگین نظرات پاسخگویان بر حسب مقیاس های مورد مطالعه. ۱۷۴

جدول ۱-۵ طبقه بندی نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدات بر اساس تحلیل دورنی و بیرونی مرکز اجرا کننده رشته های طرح ۱۸ ماهه استان اصفهان. ۲۰۶

جدول۲-۵ مشکلات موجود طرح ۱۸ ماهه، مسائل کلیدی از دیدگاه پاسخگویان (مربیان، کارآموزان، مدیران- کارشناسان و کارفرمایان) نسبت به این مشکلات و راهکارهای قابل ارائه برای حل مشکلات موجود. ۲۱۷

 

 

 

فصل اول

«کلیات پژوهش»

 

 

مقدمه

امروزه نقش آموزش در افزایش کارایی[۱]، بهره­وری و توسعه اقتصادی کشورها بیش از پیش اهمیت یافته است چرا که در دنیای کنونی داشتن کارخانه ها، زمین، ابزار و ماشین آلات سرمایه اصلی محسوب نمی شوند، بلکه ثروت در منابع انسانی نهفته است. از این رو توجه به امر آموزش در مرکز توجه دولت ها و سازمان های بزرگ قرار گرفته است. آموزش های فنی و حرفه ای[۲] با هدف افزایش توانمندی و اشتغال افراد مطرح شد و مفهوم اصلی آن توسعه ی مهارت[۳]­ها به سمت فرصت ها و چالش­های فعلی و آینده به منظور کاهش بیکاری جوانان، فقر و رقابت پذیری بین المللی می­باشد. آموزش فنی و حرفه ای روشی است برای آشنا ساختن و تمرین دادن افراد برای پرورش مهارتهای فکری، عملی و اجتماعی، بنابراین پهنه ای بسیار گسترده دارد. برای انجام هر کاری، نیاز به مهارتی است که باید روش کسب آن آموخته شود و بر اثر ممارست اعتلا یابد (آقازاده، ۱۳۸۶). هدف کلی از برنامه ­های درسی فنی و حرفه ای این است که کارآموزان روابط معناداری بین دانش، مهارت و نگرش های شان هم در مدارس حرفه ای و هم در محل کار بدست آورند (دی بررویج بارتمن[۴]، ۲۰۱۱). در آموزش فنی و حرفه­ای دو مسیر اصلی وجود دارد: مسیر مبتنی بر مدرسه و مسیر مبتنی بر کار (OECD، ۲۰۰۹). در مسیر مبتنی بر مدرسه؛ کارآموزان در مدارس و شرکت در محیط­های کاری مختلف به عنوان بخشی از مسیر کلی حرفه ای شان یاد می­گیرند. در مسیر مبتنی بر کار؛ کارآموزان شصت درصد وقت خود رادر سازمان­های حرفه­ای کار می­ کنند (نلن و همکاران،۲۰۱۰،[۵] OECD 20). نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، با فراهم آوردن انواع مهارت ها برای همگان و منابع و فرایندهای تولیدی نقش موثری در ایجاد اشتغال و توسعه یک کشور ایفا می کند. لذا محاسبه کارایی و ارزیابی آموزش های مراکز آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت سوق دادن بهتر آموزش این مراکز به سمت نیازهای بازار کار لازم و ضروری است. با ارزیابی کارایی از ابعاد مختلف در این مراکز، می توان موانع عدم پیشرفت آموزش­ها را شناسایی نمود و در رفع آنها اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین با ارزیابی کارایی، منابع سازمان بهتر و مفیدتر به کار گرفته می شوند چون کارایی ارتباط نزدیکی با کنترل فرایند و کاربرد منابع طی اجرای فرایند دارد. ارزیابی کارایی و بررسی وضعیت آموزش در آموزشگاه های تابعه سازمان آموزش فنی و حرفه ای و کمک به رفع کمبودها و مشکلات آن ها لازم و ضروری است و در این راستا استفاده از تکنیک های اصولی به منظور دستیابی به کارایی بهتر، می تواند از ابزارهای مهم در جهت بهبود عملکرد باشد.

بیان مساله

در کشور ما، وظیفه ی بخشی از آموزش های مهارتی بر عهده ی سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرار داده شده است. در مراکز این سازمان آموزش های متفاوت و در قالب های متفاوتی به متقاضیان ارائه می شود. این آموزش ها مطابق با ۵۰۰۰ استاندارد سازمان فنی و حرفه ای ارائه می شوند که شامل چهار گروه استاندارد صنعتی، خدماتی، کشاورزی و فرهنگی و هنری است. هر یک از این استانداردها شامل خلاصه استاندارد (تعریف مفاهیم، سطوح یادگیری، مشخصات عمومی شغل، شایستگی، ویژگی های کارآموز ورودی، طول دوره ی آموزشی، روش ارزیابی مهارت کارآموز، ویژگی نیروی آموزشی)، فهرست توانایی های شغل (شامل عنوان توانایی هایی که کارآموز باید در پایان دوره داشته باشد و اهداف و ریز برنامه درسی که با توجه به پیش بینی های توانایی های لازم طراحی می شوند و شرح توانایی و زمان آموزشی شامل نظری و عملی را روشن می کند) و آخرین مورد فهرست منابع و نرم افزارهای آموزشی است.

یکی از این آموزش ها، که در مراکز ثابت سازمان فنی و حرفه ای ارائه می شود طرح های ۱۸ماهه فنی و حرفه ای است. این طرح بر اساس موافقتنامه ای که بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و اتحادیه صنایع فدرال آلمان در سال ۱۳۶۴به امضا رسیده است به افراد علاقه مند و واجد شرایط، به مدت ۱۸ ماه آموزش تخصصی برابر استانداردهای مصوب، ارائه می شود و افرادی که این دوره آموزشی را با موفقیت طی می کنند، به عنوان نیروی کار ماهر[۶]با درجه ممتاز شناخته می شوند. حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ورود به این دوره آموزشی ممتاز، داشتن دیپلم در رشته های فنی و ریاضی و فیزیک می باشد. این دوره های تخصصی در ۸ رشته الکترونیک صنعتی، برق صنعتی، مکانیک صنایع، مکانیک اتصالات، صنایع اتومبیل، ماشین ابزار تراش و فرز، مکانیک تاسیسات ساختمان برگزار می شود. کارآموزان در طول یکسال اول برگزاری دوره، از آموزش های عمومی که در سرفصل دروس هر یک از ۸ رشته وجود دارد بهره مند می شوند و در ۸ ماهه آخر طرح، در یکی از ۸ رشته مذکور آموزش های تخصصی را فرا می گیرند و در صورت کسب حد نصاب در آزمون های کتبی و عملی که توسط دفتر ارزشیابی مهارت سازمان برگزار می شود، گواهینامه مهارت دریافت خواهند نمود. در دوره آموزشی مهارت درجه ممتاز، طی ۲۸۰۰ ساعت آموزش در ظرف ۱۸ ماه، کارگر ماهری تربیت می شود که به اعتبار دانش فنی و تجربی ای که کسب کرده است، توانایی انجام دادن یک یا چند وظیفه را در شغل معین و کارهای فنی دارد. در مصاحبه های اولیه ای که با مربیان و مدیران – کارشناسان و کارآموزان طرح ۱۸ ماهه سازمان فنی و حرفه ای شهر اصفهان و همچنین کارفرمایان در ارتباط با عملکرد و کارایی طرح و همچنین مشکلات طرح انجام شد معلوم گشت که طرح ۱۸ ماهه با مشکلات و موانعی در اجرای طرح مواجهه است که همین مشکلات و موانع منجر به تعطیلی طرح از سال ۱۳۹۰ گشته است. این مشکلات در سه بخش کلی بوده اند که شامل مشکلاتی مربوط به ورودی ها، فرایندها و خروجی های طرح ۱۸ ماهه می باشد. ورودی های طرح ۱۸ ماهه دارای مشکلاتی همچون عدم تناسب توانایی ها، استعداد، انگیزه و… کارآموزان شرکت کننده در رشته­های طرح ۱۸ ماهه با شرایط مندرج در استاندارد آموزشی هر رشته، نداشتن شرایط روحی- جسمی و انگیزشی لازم و متناسب با حرفه، عدم تمایل کارآموزان به یادگیری همه سرفصل­ها می­باشد. مشکلات فرایندهای آموزشی شامل عدم ارائه آموزش های مندرج در استاندارد آموزشی هر رشته به کارآموزان به دلیل فقدان مربی با تجربه، عدم تجهیز کارگاه های طرح ۱۸ ماهه متناسب با نیازهای آموزش و استاندارد آموزشی و سرفصل هر رشته و به تبع آن حذف قسمتی از استاندارد آموزشی و حذف آموزش برخی از مهارت ها به دلیل نبود تجهیزات لازم، کمبود منابع آموزشی و یکسان نبودن تجهیزات در همه کارگا ها، عدم تناسب اطلاعات علمی مربیان طرح با استانداردهای آموزشی ذیربط و به تبع آن ارائه آموزش های سطحی، عدم بازنگری استانداردهای طرح و به روز نبودن تجهیزات در همه کارگاه ها و از جمله مشکلات خروجی های طرح ۱۸ ماهه ناهماهنگی و عدم تناسب رشته ها و مهارت های آموزش داده شده با نیازهای بازار کار و صنعت و میزان پایین اشتغال کارآموزان به علت استقبال کم کارفرمایان از کارآموزان طرح و… می باشد. لازم به ذکر است که این سه مشکل اساسی ناشی از ضعف و کاستی های پنج مقیاس کلی شامل، مدیریت طرح ۱۸ ماهه، توانمندی مربیان، امکانات و تجهیزات، استاندارد آموزشی رشته ها و مشکلات مربوط به عدم تناسب آموزش ها با نیاز بازار کار می باشد که اجرای طرح ۱۸ را مختل کرده است. با توجه به مستندات ارائه شده، مساله اصلی پژوهش حاضر بررسی عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه در شهر اصفهان با توجه به ارزیابی و شناسایی مشکلات و نقایص پنج مقیاس، مدیریت طرح ۱۸ ماهه، توانمندی مربیان، استاندارد آموزشی رشته ها، امکانات و تجهیزات آموزشی و همچنین بررسی مقیاس تناسب آموزش ها با نیاز بازار کار می باشد که همگی بر کارایی درونی و بیرونی و عملکرد اجرایی طرح تاثیر گذار بوده اند. به علاوه با توجه به ارزیابی این پنج مقیاس مساله بعدی بررسی وضعیت ورودی های طرح، فرایندهای آموزشی و خروجی های طرح ۱۸ می باشد. این سه شاخص کلی نشان دهنده ی وضعیت عملکرد اجرایی طرح ۱۸ ماهه می باشند. مساله بعدی شناسایی و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات و نقایص مربوط به پنج مقیاس ذکر شده به منظور رفع موانع اجرایی طرح و در نهایت بهبود سه شاخص ورودی ها، فرایندها و خروجی طرح های ۱۸ ماهه با توجه به بهبود پنج مقیاس می باشد.

اهمیت وضرورت تحقیق

جوانان جویای کار با آموزش های مبتنی بر نیازهای بازار کار به یکی از سه روش زیر می توانند به داشتن یک اشتغال پایدار امیدوار باشند:

۱- استاد – شاگردی

۲- بخش خصوصی

۳- مراکز آموزش دولتی

در صورتی که فرد بخواهد خودش از طریق آموزش های استاد – شاگردی به مهارت دست پیدا کند مستلزم صرف زمان بسیار زیادی خواهد بود و جوابگوی نیاز تقاضای اجتماعی نمی باشد. چنانچه فرد بخواهد از طریق آموزش های بخش خصوصی به درجه ای از کسب مهارت دست یابد که بتواند شاغل شود مستلزم هزینه بسیار زیادی است که همه متقاضیان از عهده آن بر نمی آیند. لذا برای پاسخگویی به نیازهای امروز و فردای جامعه نیاز مبرمی به آموزش های دراز مدت (طرح ۱۸ ماهه) وجود دارد تا بتوان مهارت های چندگانه لازم را با کیفیت بالا به جوانان جویای کار ارائه داد و همچنین پاسخگوی نیاز صنعت و بازار کار باشیم. همچنین، مهارت گرایی در مقابل مدرک گرایی صرف می تواند جوانان را از علاقه مندی به انجام کارهای اداری به سمت فعالیت های با تولید محصول مورد نیاز جامعه سوق دهد. بنابراین محور قرار دادن شعار” ارتقای آموزش های فنی وحرفه ای” به عنوان لازمه ی افزایش کیفیت تولیدات داخلی و بالا بردن بهروه وری و پر کردن خلاء اشتغال، توجه به آموزش های بلند مدت (طرح ۱۸ ماهه) و ارزشیابی مهارت کارآموزان و نیروی کار نقش مهمی در بهبود فرایند آموزش، کسب توانایی ها و مهارت ها ایفا می نماید. به همین منظور بازنگری و پژوهش در مورد موانع و آسیب های اجرایی این طرح و ارائه الگو و راه حل هایی برای رفع موانع اجرایی طرح ضروری می باشد. از آنجایی که طرح ۱۸ ماهه در سال های پایانی اجرا دچار مشکلات و موانع اجرایی متعددی شده است و همچنین از کارایی درونی و بیرونی کمی برخوردار بوده است و از سال ۱۳۹۰ اجرای این طرح در شهر اصفهان متوقف گشته است. پژوهش حاضر کمک خواهد کرد تا با بررسی پنج مقیاس کلی اثر گذار بر طرح ۱۸ ماهه شامل، مدیریت طرح ۱۸ ماهه، توانمندی مربیان آن، امکانات و تجهیزات آموزشی رشته ها و کارگاه های آن، استاندارد آموزشی و شناسایی مشکلات و کاستی های تناسب این آموزش ها با نیاز بازار کار، مشکلات و ضعف های هر یک از این مقیاس ها را شناسایی کنیم و به دنبال آن راهکارهایی برای رفع کمبودها، ضعف ها و مشکلات هر یک از این مقیاس ها ارائه کنیم. همچنین با شناسایی مشکلات و ضعف این مقیاس ها به ارائه راهکارهایی برای بهبود آن ها دست خواهیم یافت که در نهایت منجر به حل سه مشکل اساسی طرح ( مشکلات مربوط به ورودی های طرح، فرایندهای آموزشی طرح و خروجی های طرح ۱۸ ماهه) خواهد شد. در واقع ارائه این راه حل ها و شناسایی مشکلات و ضعف پنج مقیاس منجر به جذب کارآموزان شایسته تر و توانمندتر برای طرح ۱۸ ماهه خواهد شد (ورودی های طرح)، منجر به بهبود فرایندهای آموزشی که وابسته به توانمندی مربیان، امکانات و تجهیزات آموزشی و استاندارد آموزشی است می شود (فرایندهای آموزشی) و همچنین با شناسایی مشکلات و عوامل مربوط به عدم تناسب آموزش ها و میزان پایین اشتغال کارآموزان باعث بالا رفتن کارایی خروجی های طرح ۱۸ ماهه (خروجی های طرح) خواهد شد. به طور کلی پژوهش حاضر اطلاعات طبقه بندی شده ای از مشکلات این طرح و همچنین ارائه راه حل هایی برای رفع آن ها برای مدیران ارشد سازمان  فراهم می کند که باعث کمک به مدیران برای اقدام جدی به منظور رفع مشکلات ذکر شده در ارتباط با عملکرد طرح شده که در نهایت منجر به راه اندازی دوباره طرح می شود طرحی که می تواند فواید زیادی برای رفع بیکاری جوانان و همچنین فراهم کردن نیروی کار ماهر برای تولیدات بهتر صنایع و شرکت ها داشته باشد. به علاوه در صورت اجرای صحیح طرح کارآموزان دارای مهارت های چندگانه ای می شوند و می تواننند در اشتغال خودشان و تولید محصولات بهتر سهیم باشند و در صورت توقف اجرای طرح این فرصت از جوانان برای داشتن مهارت های تخصصی و اشتغال و همچنین از جامعه برای داشتن نیروی کار ماهر و با کیفیت گرفته می شود. . نتایج به دست آمده از اجرای دقیق و علمی سنجش و ارزشیابی مهارت فارغ التحصیلان آموزش های ممتاز (طرح ۱۸ ماهه) گویای آن است که در همه دوره های آموزشی تعدادی از شرکت کنندگان به دلایل مختلف از ادامه آموزش باز می مانند و یا در آزمون های کتبی و مهارتی پایان دوره موفق به دریافت گواهینامه مربوطه نمی شوند، این امر موجب پایین آمدن انگیزه کارآموزان، عدم ثبت نام کارآموزان و اتلاف هزینه و سرمایه نیروی انسانی در اثر فرصت های از دست رفته است که می توانست در اختیار افراد مستعد دیگری قرار گیرد. به علاوه خروجی های طرح به علت آموزش های سطحی و بی کیفیت و نداشتن مربیان با تجربه و متخصص و همچنین کار با تجهیزات قدیمی و آموزش دیدن مهارت هایی با استانداردهای آموزشی قدیمی نتوانسته اند مهارت هایی متناسب با نیاز بازار کار را کسب کنند در نتیجه نتوانسته اند در بازار کار مشغول به کار شوند بنابراین از کارایی بیرونی کمی برخوردار بوده اند. از اینرو ایجاد هر گونه تغییر و نوآوری در روند بهینه سازی نظام آموزش فنی و حرفه ای و توسعه آموزش ها به طوری که سطح بیشتری از اقشار مردم را پوشش دهد، لازم است نحوه ی ارائه این گونه آموزش ها مورد بازنگری و تعیین ساختار جدید و ارائه الگویی مناسب تر قرار گیرد. با توجه به این که طرح ۱۸ ماهه سازمان فنی و حرفه ای یکی از طرح های موفق در ایجاد اشتغال بالا برای کارآموزان و همچنین تامین نیروی انسانی حرفه ای و با کیفیت بالا و متناسب با نیاز صنعت و بازار کار ایران بوده است این سازمان در پی بوجود آمدن مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد و همچنین، بوجود آمدن مشکلات دیگر در عملکرد اجرایی این طرح و عدم تحقق اهداف مورد نظر طرح، بدنبال آسیب شناسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت این طرح و همچنین بررسی عملکرد اجرایی طرح برآمده

[۱]. efficiency

[۲]. vocational and technical education

[۳]. Skill

[۴]. De BriuijBartman.

۵٫Nelen et all.

۱٫Skilled workforce

تعداد صفحه:۲۷۵

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=158710]

—-

پشتیبانی سایت :       

*