Get a site

 

دانشگاه آزاداسلامی

واحدنراق

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان:

بررسی عوامل ارتکاب جرم پس ازآزادی از زندان(مطالعه موردی دراستان اصفهان)

زمستان ۱۳۹۲

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده

فصل اول :کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….۲

۱-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۳-  پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۴-۱- هدف علمی…………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۴-۲-هدف کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۵-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-روش کار……………………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-  پرسش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۸- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۹-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. ۹

 

فصل دوم: بررسی حقوقی و جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۱- بررسی حقوقی تکرار جرم پس ازادی از زندان………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۱-
تکرار جرم (تعریف) …………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱-۱-۱ تعریف نظری تکرار جرم …………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۱-۱-۲ تعریف کاربردی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۲ تعریف تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۲-۱ تکرار جرم در قوانین پیش از انقلاب ……………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱-۲-۲ تکرار جرم در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۲-۳ تکرار جرم در قانون  مجازات  اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ……………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۳ اهداف عدالت کیفری از گذر حبس …………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۱-۳-۱  تعریف زندان ……………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۱-۳-۲ تعریف زندان از نظر قانون ………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۳-۳ دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۳-۳-۱ اثرات منفی حبس بر فرد ………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۳-۳-۲ اثرات زندان بر خانواده …………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۳-۳-۳ آثار و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی زندان ……………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۳-۳-۴ اثرات روانی – اجتماعی زندان ……………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۳-۴ دیدگاه موافقان …………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۳-۴-۱ اعمال مجازات و تنبیه ……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱-۳-۴-۲ صیانت از جامعه و جان مجرم ………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۳-۴-۳ امتیاز نسبت به سایر مجازات ها ……………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۳-۴-۴ جنبه ترهیبی و ترذیلی زندان …………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۳-۵ کارکردهای حبس از منظر عدالت کیفری ……………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۳-۵-۱ کارکرد اصلاح و بازپروری …………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱-۳-۵-۲بازدارندگی و خنثی سازی …………………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲ بررسی جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان  ………………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۱ نظریه های جرم شانسی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۲-۱-۱نظریه انومی …………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۱-۲ نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۲-۱-۳ نظریه برچسب زنی(تاثیر واکنش اجتماعی) …………………………………………………………………… ۳۸

۲-۲-۲ جنبه های افتراقی تکرار جرم ………………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲-۲-۱ تکرار جرم و سن  ……………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۲-۲تکرار جرم و جنس ………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲-۳ ساختار زندان ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۳-۱ روش نگهداری محکومان در زندان ……………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۲-۳-۱-۱روش کلاسیک ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۲-۳-۱-۲ روش مدرن ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲-۴ جایگاه قانونی مراکز مراقبت بعد از خروج در سازمان زندان ها …………………………………………….۴۷

۲-۲-۵ اصول اساسی مراقبت بعد از خروج ………………………………………………………………………………… ۴۸

 

فصل سوم:  تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ..۵۱

۳-۲-جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………….. .۵۲

۳-۳-روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………. .۵۳

۳-۴-ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. .۵۴

۳-۵-روایی وپایائی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… .۵۴

۳-۶-ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری………………………………………………………………… ..۵۸

۳-۶-۱-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن…………………………………………………………………… .۵۸

۳-۶-۲-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت………………………………………………………………. ۵۹

۳-۶-۳- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر تأهل…………………………………………………………………… ۵۹

۳-۶-۴-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد افراد خانواده…………………………………………………. ۶۰

۳-۶-۵- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازلحاظ شغل قبل از زندان ………………………………………………. ۶۰

۳-۶-۶ وضعیت افراد پاسخ دهنده از لحاظ میزان درآمد ……………………………………………………………….. ۶۱

۳-۶-۷ وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر نوع مسکن ………………………………………………………………………۶۲

۳-۶-۸ وضعیت افراد پاسخ دهنده از لحاظ محل سکونت ……………………………………………………………….۶۲

۳-۶-۹ وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان سطح تحصیلات ……………………………………………………….۶۳

۳-۶-۱۰ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نوع جرم اول …………………………………………………………….۶۳

۳-۶-۱۱ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس تعداد سابقه ……………………………………………………………….۶۴

۳-۶-۱۲ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نوع جرم بعدی ………………………………………………………….۶۵

۳-۶-۱۳ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نقش آنان در ارتکاب جرم اول …………………………………….۶۵

۳-۶-۱۴ وضعیت افراد پاسخ دهنده بر اساس نقش آنان در ارتکاب جرم بعدی …………………………………۶۶

۳-۷ تحلیل استنباطی داده ها………………………………………………………………………………………….. .۶۶

۳-۷-۱ آزمون استقلال صفتهای رده بندی شده ……………………………………………………………………………۶۷

۳-۷-۱-۱ وجود رابطه بین جرم اول و جرم دوم …………………………………………………………………………….۶۸

۳-۷-۱-۲ وابستگی نقش اول و دوم در ارتکاب جرم ……………………………………………………………………..۷۰

۳-۷-۱-۳ وابستگی سطح تحصیلات و محکومیت فعلی …………………………………………………………………۷۱

۳-۷-۱-۴ وابستگی سن و محکومیت فعلی ……………………………………………………………………………………۷۲

۳-۷-۱-۵ وابستگی تعداد افراد خانواده و نوع محکومیت ………………………………………………………………..۷۳

۳-۷-۱-۶ وابستگی میزاندرآمد ماهانه افراد و نوع محکومیت …………………………………………………………..۷۵

۳-۷-۲ روش رگرسیونی ابزاری برای بررسی وجود رابطه بین تکرار جرم و متغیرهای مستقل ……………..۷۶

۳-۷-۲-۱ ارتباط تکرار جرم و انتقال تجربیات جرم در زندان …………………………………………………………۷۷

۳-۷-۲-۲ ارتباط تکرار جرم و آموختن جرم جدید در زندان ………………………………………………………….۷۸

۳-۷-۲-۳ ارتباط تکرار جرم و وضعیت اشتغالزایی ………………………………………………………………………..۷۹

۳-۷-۲-۴ ارتباط تکرار جرم و وضعیت خدمات مددکاری ……………………………………………………………..۸۰

۳-۷-۲-۵ ارتباط تکرار جرم و ارائه خدمات مشاوره ای ………………………………………………………………….۸۱

۳-۷-۲-۶ ارتباط تکرار جرم و آموزش مهارتهای زندگی …………………………………………………………………۸۲

۳-۷-۲-۶ ارتباط تکرار جرم و آموزش مسائل فرهنگی و هنری ……………………………………………………….۸۳

۳-۷-۲-۸ ارتباط تکرار جرم و وضعیت ادامه تحصیل در زندان ………………………………………………………۸۴

۳-۷-۲-۹ ارتباط تکرار جرم و مورد تحقیر واقع شدن از سوی خانواده، خویشاوندان و همسایگان ………۸۵

۳-۷-۲-۱۰ ارتباط تکرار جرم و مورد تهمت واقع شدن از سوی خانواده …………………………………………۸۶

۳-۷-۲-۱۱ ارتباط تکرار جرم و مورد سرزنش واقع شدن از سوی خانواده ……………………………………….۸۷

۳-۷-۲-۱۲ ارتباط تکرار جرم و فعالیتهای مرکز مراقبت در زمینه آموزش مهارتهای زندگی …………………۸۸

۳-۷-۲-۱۳ ارتباط تکرار جرم و فعالیتهای مرکز مراقبت در بخش مددکاری، مشاوره و کلینیک مثلثی …..۸۹

۳-۷-۲-۱۴ ارتباط تکرار جرم و فعالیتهای مرکز مراقبت در اشتغالزایی و وام بانکی …………………………….۹۰

۳-۷-۲-۱۵ ارتباط تکرار جرم و عدم پذیرش از طرف خانواده به علت حبس ……………………………………۹۱

۳-۷-۲-۱۶ ارتباط تکرار جرم و طرد شدن از طرف جامعه ………………………………………………………………۹۲

۳-۷-۲-۱۷ ارتباط تکرار جرم و مورد بی توجهی قرار گرفتن از سوی نهادهای رسمی ، آموزشی و … …۹۳

۳-۷-۲-۱۸ داشتن احساس تنهایی و عدم حمایت …………………………………………………………………………۹۴

۳-۷-۲-۱۹ ارتباط تکرار جرم و همنشینی با دوستان مجرم …………………………………………………………..۹۵

 

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۱-۱-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۱-۲-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۱-۳-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………… ۹۹

۴-۱-۴-نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه چهارم……………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۱-۵ نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه پنجم…………………………………………………………………………. ۱۰۱

۴-۱-۶- نتایج تجزیه وتحلیل فرضیه ششم……………………………………………………………………….. ۱۰۲

۴-۲-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۳-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۵-۳-موانع و محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………….. ۱۰۷

پیوست ها

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

منابع وماخذ

کتب. ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

مقاله ها………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱-آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………….. ۵۳

جدول ۳-۲-وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر جنسیت………………………………………………………….. ۵۴

جدول ۳-۳-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن………………………………………………………………. ۵۵

جدول ۳-۴- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات…………………………………………………….. ۵۶

جدول ۳-۵-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سوابق……………………………………………………. ۵۷

جدول ۳-۶- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سوابق استفاده از عفو وتخفیف……………………………. ۵۹

جدول ۳-۷-مشخصه توصیفی دادها…………………………………………………………………………………. ۶۰

جدول۳-۸- فراوانی سوال۱از فرضیه اول…………………………………………………………………………… ۶۱

جدول۳-۹-فراوانی سوال ۲از فرضیه اول………………………………………………………………………….. ۶۲

جدول۳-۱۰-فراوانی سوال ۳از فرضیه اول………………………………………………………………………… ۶۲

جدول ۳-۱۱-فراوانی سوال۴از فرضیه اول ……………………………………………………………………….. ۶۳

جدول ۳-۱۲- فراوانی سوال ۵از فرضیه اول……………………………………………………………………… ۶۳

جدول ۳-۱۳-فراوانی سوال ۶از فرضیه اول……………………………………………………………………….. ۶۴

جدول۳-۱۴-فراوانی سوال ۷از فرضیه اول…………………………………………………………………………. ۶۴

جدول۳-۱۵-فراوانی سوال ۸از فرضیه اول…………………………………………………………………………. ۶۵

جدول۳-۱۶فراوانی سوال ۹ازفرضیه اول……………………………………………………………………………. ۶۵

جدول۳-۱۷-فراوانی سوال۱۰ازفرضیه اول………………………………………………………………………….. ۶۶

جدول۳-۱۸-جدول ضرایب استاندارد فرضیه اول………………………………………………………………… ۶۶

جدول ۳-۱۹-جدول فراوانی سوال ۱از فرضیه دوم………………………………………………………………. ۶۸

جدول ۳-۲۰-جدول فراوانی سوال ۲از فرضیه دوم………………………………………………………………. ۶۹

جدول۳-۲۱-جدول فراوانی سوال ۳ازفرضیه دوم ……………………………………………………………….. ۶۹

جدول۳-۲۲جدول فراوانی سوال ۴از فرضیه دوم………………………………………………………………… ۷۰

جدول۳-۲۳- ضرایب استاندارد فرضیه دوم………………………………………………………………………. ۷۰

جدول۳-۲۴-فراوانی سوال ۱از فرضیه سوم………………………………………………………………………… ۷۲

جدول۳-۲۵-فراوانی سوال ۲از فرضیه سوم………………………………………………………………………… ۷۳

جدول۳-۲۶فراوانی سوال ۳از فرضیه سوم………………………………………………………………………….. ۷۳

جدول ۳-۲۷-فراوانی سوال ۴ازفرضیه سوم………………………………………………………………………… ۷۴

جدول۳-۲۸-جدول ضرایب استاندارد فرضیه سوم……………………………………………………………….. ۷۴

جدول۳-۲۹-فراوانی سوال ۱از فرضیه چهارم……………………………………………………………………… ۷۶

جدول ۳-۳۰-فراوانی سوال ۲از فرضیه چهارم…………………………………………………………………….. ۷۷

جدول ۳-۳۱- ضرایب استاندارد فرضیه چهارم …………………………………………………………………… ۷۷

جدول۳-۳۲- فراوانی سوال ۱از فرضیه پنجم………………………………………………………………………. ۷۹

جدول۳-۳۳ ضرایب استانداردفرضیه پنجم…………………………………………………………………………. ۷۹

جدول۳-۳۴فراوانی سوال ۱از فرضیه ششم…………………………………………………………………………. ۸۱

جدول ۳-۳۵-ضرایب استاندارد فرضیه ششم………………………………………………………………………. ۸۱

جدول ۳-۳۶-فراوانی سوال ۱ازفرضیه هفتم………………………………………………………………………… ۸۳

جدول ۳-۳۷-ضرایب استاندارد فرضیه هفتم……………………………………………………………………….. ۸۳

 

  

 

 فهرست نمودارها

نمودار۳-۱-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت…………………………………………………………. ۵۴

نمودار۳-۲- وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر سن……………………………………………………………….. ۵۵

نمودار ۳-۳-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات………………………………………………………. ۵۶

نمودار ۳-۴-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سابقه…………………………………………………….. ۵۸

نمودار ۳-۵-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعدا استفاده از عفو وتخفیف  …………………………….. ۵۹

نمودار ۳-۶-درصد پاسخ سوال ۱از فرضیه اول……………………………………………………………………. ۶۱

نمودار۳-۷-درصد پاسخ سوال ۲از فرضیه اول…………………………………………………………………….. ۶۱

نمودار ۳-۸-درصد پاسخ سوال ۳از فرضیه اول……………………………………………………………………. ۶۲

نمودار ۳-۹-درصد پاسخ سوال ۴از فرضیه اول……………………………………………………………………. ۶۳

نمودار ۳-۱۰-درصد پاسخ سوال ۵از فرضیه اول………………………………………………………………….. ۶۳

نمودار ۳-۱۱-درصد پاسخ سوال ۶از فرضیه اول………………………………………………………………….. ۶۴

نمودار ۳-۱۲-درصد پاسخ سوال ۷از فرضیه اول………………………………………………………………….. ۶۴

نمودار ۳-۱۳-درصد پاسخ سوال ۸از فرضیه اول………………………………………………………………….. ۶۴

نمودار ۳-۱۴-درصد پاسخ سوال ۹از فرضیه اول………………………………………………………………….. ۶۵

نمودار ۳-۱۵-درصد پاسخ سوال ۱۰از فرضیه اول………………………………………………………………… ۶۵

نمودار ۳-۱۶- نمودار نقطه ای فرضیه اول………………………………………………………………………….. ۶۷

نمودار ۳-۱۷-درصد پاسخ سوال ۱از فرضیه دوم…………………………………………………………………. ۶۸

نمودار ۳-۱۸-درصد پاسخ سوال ۲از فرضیه دوم…………………………………………………………………. ۶۹

نمودار ۳-۱۹-درصد پاسخ سوال ۳از فرضیه دوم…………………………………………………………………. ۶۹

نمودار ۳-۲۰-درصد پاسخ سوال ۴از فرضیه دوم…………………………………………………………………. ۷۰

نمودار ۳-۲۱-نمودار نقطه ای فرضیه دوم…………………………………………………………………………… ۷۱

نمودار ۳-۲۲-درصد پاسخ سوال ۱از فرضیه سوم…………………………………………………………………. ۷۲

نمودار ۳-۲۳-درصد پاسخ سوال ۲از فرضیه سوم…………………………………………………………………. ۷۳

نمودار ۳-۲۴-درصد پاسخ سوال ۳از فرضیه سوم…………………………………………………………………. ۷۳

نمودار ۳-۲۵-درصد پاسخ سوال ۴از فرضیه سوم…………………………………………………………………. ۷۴

نمودار ۳-۲۶-نمودار نقطه ای فرضیه سوم………………………………………………………………………….. ۷۴

نمودار ۳-۲۷-درصد پاسخ سوال ۱از فرضیه چهارم………………………………………………………………. ۷۵

نمودار ۳-۲۸-درصد پاسخ سوال ۲از فرضیه چهارم………………………………………………………………. ۷۶

نمودار ۳-۲۹-نمودار نقطه ای فرضیه چهارم……………………………………………………………………….. ۷۷

نمودار ۳-۳۰-درصد پاسخ سوال ۱از فرضیه پنجم………………………………………………………………… ۷۹

نمودار ۳-۳۱-درصد پاسخ سوال ۱از فرضیه ششم………………………………………………………………… ۸۱

نمودار ۳-۳۲-درصد پاسخ سوال ۱از فرضیه هفتم………………………………………………………………… ۸۳

 

 

 

 

چکیده :

با نگاهی به قانون مجازات اسلامی یا موادی که در دیگر قوانین برای جرم، مجازات تعیین نموده است، ملاحظه می کنیم که قانونگذار در بسیاری از این مواد چاره کار را در برخورد با مجرم، حبس دانسته است. بدیهی است از جمله اهداف قانونگذار از وضع این قوانین اصلاح مجرم بوده و هست. در واقع در زندان به وی مهارت­هایی آموزش داده شود تا پس از آزادی از زندان، یک زندگی قانون مدار را در جامعه تجربه نماید. از دلایل موافقان حبس نیز همین موضوع است.

حال اگر هدف این است آیا تحقق یافته است ؟ چرا مسئله تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان از معضلات جامعه بشری است و آمار قابل تاملی از زندانیان را افرادی تشکیل می دهند که قبلا از سوی محاکم ، حکم حبس دریافت کرده اند ؟ این تحقیق با عنوان «بررسی عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی اززندان- مطالعه موردی دراستان اصفهان» با بررسی حقوقی و جرم شناختی تکرار جرم پس از آزادی از زندان و ملاحضه دیدگاه های موافقان و مخالفان حبس و بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی سعی در پاسخ به این مسئله دارد که : چه عواملی در تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان افراد موثر اند . این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه به توصیف عینی عوامل و تحلیل داده ها پرداخته است . در این تحقیق  از روش کتابخانه ای و میدانی به جمع آوری مطالب اقدام شده است . از بین محکومان محبوس به دلیل تکرار جرم از زندان های اصفهان (مرکزی) کاشان ، گلپایگان ، فریدن و شهرضا که مجموعا آنها  ۱۹۶۵ نفر نمونه آماری بوده است با حجم نمونه۱۳۱ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انجام گرفته است . اطلاعات جمع آوری شده با استفاده ارائه آمار توصیفی – تحلیلی و آزمون های کی دو و با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و درنهایت، با تجزیه تحلیل داده ها مشخص گردید که:

  • بین جرم اول با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد . بدین معنی که جرم اول و دوم محکومین به شدت همدیگر وابسته اند و از عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان توسط فردتأثیر گذسته وی بر تکرار جرم است.
  • بین عوامل فردی زندانیان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.لذا از عوامل دیگر ارتکاب مجدد جرم،شخصیت خود مرتکب است.
  • بین عوامل محیطی زندان ( وضعیت طبقه بندی و محل اسکان زندانیان ) و خدمات در زندان به زندانیان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد.لذا از عوامل ارتکاب جرم پس از آزادی از زندان و در واقع تکرار جرم محیط زندان میباشد.
  • هرچه قدر میزان خدمات دهی مراکز مراقبت بعد از خروج از لحاظ خدمات مددکاری مشاوره ای و اعطای تسهیلات بانکی در جهت ایجاد اشتغال کمتر باشد . تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد به زندان بیشتر خواهد بود.
  • بین میزان برچسب زنی انحراف با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه موثری وجود دارد.
  • خانواده ها وجامعه از حیث عدم پذیرش نقش مهمی را در مسئله تکرار جرم و بازگشت مجدد افراد ایفا می کنند،بدین معنا که هرچقدر پذیرش زندانیان آزاد شده از زندان از سوی خانواده و جامه کمتر باشدو این افراد مورد بی توجهی قرارگیرند،تکرار جرم بازگشت مجددشان به زندان به مراتب بیشتر خواهد بود.

 

 

        کلید واژه ها: تکرار جرم، مجرم ، مجازات، حبس، بازگشت مجدد به زندان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه

«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود .» (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)

زندان « محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیت دار قضائی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور کیفر ، با هدف حرفه اموزی ، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می شوند » (ماده ۳ آئین نامه اجرایی سازمان زندانھا و اقدامات تاًمینی و تربیتی کشور)

در مقابل رفتار مجرمانه فرد واکنش های متفاوتی انجام می شود که یکی از این واکنش ها حبس است . با نگاهی به چند جمله بالا به واقعیت هایی برمی خوریم که در جامعه وجود دارد ، پدیده ای به نام جرم ، متعاقب آن مجازات و یکی از مجازات ها نیز حبس است .

سوالی که مطرح است اینکه هدف قانون گذار از مجازات حبس چیست ؟

هدف تنبیه مجرم و تنبه جامعه است یا هدف اصلاح و بازپروری مجرم است .

دراکثر مواقع با زندانی شدن فرد مجرم وی فرصت هائی از حیث شغل ، تحصیل ، تشکیل خانواده و ….. را ازدست می دهد . آیا وی فرصت را برای بازپروری و بازسازگاری با جامعه به دست می آورد ؟

فرد زندانی معمولا از طرف جامعه، خانواده، دوستان و نهادهای رسمی و­­­غیر رسمی و … طرد می شود .

نقش زندان، افراد، نهاد ها و … در بازگشت فرد زندانی به جامعه به عنوان یک فرد عادی چگونه باید ایفا گردد ؟

با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی زندان های کشورهای مختلف متوجه شدیم که در بسیاری از جوامع تعدد مطلق و حتی سیر زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است . مثلا در ایران در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ تعداد زندانیان ۷ برابر شده است. یعنی از حدود ۲۲۴۰۰ نفر به ۱۵۶۶۰۰ نفر افزایش یافته است و این در حالتی است، که جمعیت کشور طی این مدت فقط ۵۵ درصد افزایش داشته است، اگر افزایش تعداد زندانیان را به رشد جمعیت تعدیل کنیم با فرض ثبات جمعیت در ۱۶ سال مذکور، ۳۵۰ درصد بر تعداد زندانیان افزوده شده است (عبدی، مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم ، ۷۹)

مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که، زندان خود بسیاری از زندانیان با تجربیات صفر که از محیط کسب می کنند بسیار مخرب و ناامید کننده است. زیرا ناکافی بودن اقدامات اصلاحی و بازپروری زندانیان به معنای آن است که اعضاء به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرائم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند. (حاتمی خواجه، ۱۳۸۹، ۵۹)

جامعه بین الملل بویژه جوامع پیشرفته به این نتیجه رسیده اند که؛ زندان نمی تواند در کاهش جرم و بزهکاری ، نقش تعیین کننده ای داشته باشد ، بارها اعلام شده که زندان در عمل به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است. (آشوری، ۱۳۸۲، ۴۵)

آیا زندان به خودی خود در وضعیت موجود پاسخگوی انتظارات قانونگذار می باشد؟ یا اینکه عوامل مختلفی می بایست دست به دست هم داده تا بتواند انتظارات قاضی که حکم حبس می دهد برآورده گردد. سوال اساسی این است که عوامل و متغیرهای تاثیرگذار به تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان در میان محکومان به حبس کدامند؟ موضوعی که این پایان نامه با بیان مسائلی سعی در پاسخ به آنها برآمده و رابطه بین جرم اول وجرم یا جرائم بعدی ، رابطه عوامل فردی با تکرار جرم ، تاثیر خانواده ، اجتماع، نهادهای رسمی و غیر رسمی بر تکرار جرم ، تاثیر محیط زندان و نقش مراکز مراقبت های بعد از خروج را در محکومین به حبس مجدد در زندان های استان اصفهان مورد بررسی قرار داده است .

 

 

 ۱-۲ بیان مسئله

همانطور که بیان شد قانون گذاردر قِبَل تعیین مجازات حبس اهدافی را دنبال می کند، از کارکردهای اصلی زندان نیز اصلاح، تربیت، بازپروری و بازسازگاری مجرم می باشد که این موضوع از اهداف قانون گذار است. در برخورد با مجرمینی که مرتکب جرم مجدد می شوند قانون گذار سیر مشخصی نداشته است چنانکه برخورد با تکرار جرم در قانون قبل از انقلاب با قانون بعد از انقلاب متفاوت است، برخورد با مجرمی که تکرار جرم داشته  است در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با نحوه برخورد با مجرم مکرر جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شدیدتر است. با نگاهی به نحوه قوه قانونگذار جامعه ملاحضه می گردد که، نگاه قوه مقننه بیشتر حبس گرائی است، در حالیکه بیشتر دیدگاه های مسئولین قوه قضائیه حبس زدائی است. کدامیک به واقعیت نزدیک تر است، به هرحال قوه مقننه برای خیلی از جرائم مجازات حبس را در نظر گرفته است و قوه قضائیه نیز موظف به اجرای قانون می باشد. مسئله ای که مطرح می شود و امید آن می رود که مورد ملاحضه قوه مقننه در تدوین قوانین و مورد توجه قوه قضائیه در نحوه اجرای قانون قرار گیرد،این است که چه عواملی به تکرار جرم و بازگشت مجدد  به زندان تاثیر گذار است، موضوعی که نسبت به جرائم «مجرمین مکرر» استان اصفهان پرداخته می شود .

تعداد صفحه:۱۳۷

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=158566]

—-

پشتیبانی سایت :       

*