Get a site

پایان نامه :بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

دانشگاه پیام نور خنج

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج

 

 استاد راهنما:

آقای مسعود بیرجندی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق ۸

مقدمه: ۹

بیان مسأله: ۱۰

اهمیت  موضوع: ۱۱

هدفهای پژوهش: ۱۲

پرسشهای پژوهش: ۱۳

روش پژوهش: ۱۳

قلمرو پژوهش: ۱۴

متغیرهای پژوهش: ۱۴

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۶

۲-۱- اهمیت یادگیری: ۱۷

۲-۲- تعریف یادگیری: ۱۷

۲-۳- دانش‌شناسی و نظریه‌های یادگیری ۱۹

۲-۳-۱- دیوید هیوم ۲۰

۲-۳-۲- ایمانوئل کانت ۲۱

۲-۳-۳- جان لاک ۲۱

۲-۳-۴- چارلز داروین ۲۲

۲-۴- پاردایم یادگیری ۲۳

۲-۴-۱- پارادایم شناختی ۲۳

۲-۴-۱-۱- نورمن ۲۳

۲-۴-۲- پارادایم تداعی گری ۲۴

۲-۴-۲-۱- پاولو ۲۵

۲-۴-۳- پارادایم کارکردگرایی ۲۶

۲-۴-۳-۱- ثرندایک ۲۶

۲-۴-۴- پارادایم عصبی- فیزیولوژی ۲۷

۲-۴-۴-۱- هب ۲۷

۲-۴-۵- پاردایم تکاملی ۲۸

۲-۴-۵-۱- بولس ۲۸

۲-۵- یادگیری در سازمان ۲۹

۲-۵-۱- یادگیری فردی ۲۹

۲-۵-۱-۲- شرطی سازی وسیله‌ای (شرطی سازی عامل) ۳۰

۲-۵-۱-۳- تئوری شناختی یادگیری ۳۱

۲-۵-۱-۴- یادگیری اجتماعی ۳۱

۲-۶- یادگیری سازمانی ۳۲

۲-۷- یادگیری سازمانی بر اساس جهت‌گیری ۳۳

۲-۷-۱- یادگیری برای بقا ۳۳

۲-۷-۲- یادگیری برای گذار ۳۴

۲-۷-۳- یادگیری دوگانه ۳۵

۲-۷-۴- یادگیری آینده نگر ۳۵

۲-۸- تعریف سازمان یادگیرنده ۳۷

۲-۸-۱- پیترسنگه ۳۹

۲-۸-۱-۱- تسلط فردی ( قابلیت شخصی) ۴۴

۲-۸-۱-۲- چارچوبهای فکری مکتوم(الگوهای ذهنی) ۴۷

۲-۸-۱-۳- ایجاد یگانگی در بینش‌ها(آرمان مشترک) ۴۹

۲-۸-۱-۴- یادگیری گروهی(یادگیری جمعی) ۵۱

۲-۸-۱-۵- تفکر نظام‌مند(تفکر سیستمی) ۵۵

۲-۸-۲-  چالش‌های تغییر در سازمان یادگیرنده ۵۹

۲-۸-۲-۱- چالشهای شروع اولیه تغییر ۶۰

۲-۸-۲-۲- چالشهای حفظ و تداوم حرکت فرایند تغییر ۶۰

۲-۸-۲-۳-  چالشهای طراحی و تفکر مجدد جامع و نظامند فرایند تغییر ۶۱

۲-۸-۲- استیفن رابینز ۶۲

۲-۸-۳- دفت ۶۴

۲-۸-۳-۱- رهبر اندیشمند ۶۶

۲-۸-۳-۲- تفویض اختیار به کارکنان ۶۷

۲-۸-۳-۳- استراتژی خود جوش ۶۸

۲-۸-۳-۴- فرهنگ قوی ۶۸

۲-۸-۳-۵-مبادله اطلاعات ۶۹

۲-۸-۳-۶- ساختارهای افقی ۷۰

۲-۸-۴- کالون‌و‌یک ولیون ۷۰

۲-۸-۴-۱- رهبران با بینش ۷۱

۲-۸-۴-۲- وجود برنامه و نظام سنجش ۷۱

۲-۸-۴-۳- اطلاعات ۷۲

۲-۸-۴-۴- ابتکار و نوآوری ۷۲

۲-۸-۴-۵- اقدام ۷۲

۲-۸-۵- لوتانز ۷۲

۲-۸-۶- سازمان یادگیرنده از دیدگاه مورگان ۷۴

۲-۹- چارچوب نظری پژوهش ۷۵

۲-۱۰- پیشینه پژوهش: ۷۷

فصل سوم:روش شناسی تحقیق ۸۰

مقدمه: ۸۱

سوال پژوهش ۸۱

روش پژوهش ۸۱

منابع جمع آوری اطلاعات ۸۲

منابع ثانویه ۸۲

جامعه آماری ۸۳

روایی و پایایی پژوهش: ۸۳

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۵

فصل چهارم:تجزیه  و  تحلیل  داده ها ۸۷

۴-۱- مقدمه ۸۸

۴-۲- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان ۸۸

۴-۳- آماره های استنباطی: ۹۲

۴-۳-۱- آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق ۹۲

۴-۳-۲- آزمون یک نمونه ای کولموگروف اسمیرنوف ۹۳

۴-۳-۳- آزمون فرضیات: ۹۴

فرضیه اول: ۹۴

فرضیه دوم: ۹۵

فرضیه سوم: ۹۶

فرضیه چهارم: ۹۸

فرضیه پنجم: ۹۹

فرضیه ششم: ۱۰۰

فرضیه اصلی: ۱۰۱

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۴

۵-۱  مقدمه ۱۰۵

۵-۲- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار ۱۰۵

۵-۳  نتایج حاصل از فرضیات ۱۰۶

۵-۴-  نتیجه گیری ۱۰۸

فرضیه اصلی ۱۰۸

فرضیات فرعی ۱۰۸

۵-۵-  محدودیت های پژوهش ۱۰۸

۵-۶-  پیشنهادها ۱۰۹

منابع م ماخذ: ۱۱۱

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

مقدمه:

با توسعه دانش، فناوری و گسترش حیطه های کسب و کار بنگاه های اقتصادی گسترش یافته و به محیطی رقابتی و پر از چالش تبدیل گردیده است و در این اثناء، پاردایمهای جدیدی ظاهر شده که بقاء را برای بسیاری از بنگاه ها، شرکت ها و سازمان ها دشوار ساخته اند. در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای رقابتی در جریان یادگیری و آموزش در سطح کارکنان سازمان مطرح شود. به عبارتی، محوریت پارادایم های جدید یادگیری است. بنابراین، سازمان هایی موفقتر هستند که بهتر و زودتر از رقبا یاد بگیرند و این یادگیری را در فرایندهای کاری خود نشان دهند(علوی، ۱۳۸۵).

امروز دیگر سازمانهای بزرگ و پیچیده‌ای که دهه‌های قبل بوجود آمده بودند کار ساز نیستند و حکم دایناسورهایی را دارند که توان تطبیق خود با محیط را نداشتند و محکوم به فنا شدند. سازمانهای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف لازم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامون به ویژه با توجه به مسایل جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله با تغییرات جهانی را به دست آورند. یکی از مهمترین این ابزارها، ایجاد سازمان یادگیرنده و نهادینه کردن یادگیری سازمان است.(خلیلی عراقی، ۱۳۸۲)

موفق‌ترین سازمانها، چنانچه دچار فقر یادگیری شوند، اگرچه به حیات خود ادامه می دهند، اما هرگز تمامی قابلیت‌های خود را به فعلیت در نمی‌آورند. یعنی یادگیری سازمانی برای سازمانها کلید اصلی دستیابی به پایداری محسوب شده و تنها مزیت پایدار آنها به حساب می‌آید.(لشکر بلوکی،۱۳۸۲).

یادگیری سازمانی ، شامل یادگیری فردی و گروهی است که تغییری در تفکر سازمان برای یادگیری ایجاد می‌کنند. و در این جهت سازمانها قابلیت تفکر منتقدانه و خلاق را توسعه می‌دهند و خود را با تغییرات محیطی همسو، و نسبت به تغییرات محیطی در سریعترین زمان ممکن پاسخ مناسب می‌دهند، در این زمینه همیشه از رقبا یک گام جلوتر هستند. و در نهایت سازمانی به عنوان سازمان یادگیرنده بوجود می‌آورند.

این پژوهش شامل پنج فصل به شرح زیر می‌باشد.

فصل اول- کلیات پژوهش: مقدمه و سازماندهی، بیان مسأله ،هدف پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش ، سؤالهای پژوهش، متغیرهای پژوهش ، واژگان تخصصی ، قلمرو پژوهش.

فصل دوم- شامل پیشینه پژوهش، نظریات مختلف درباره یادگیری سازمانی ، راهکارهای ارتقاء آن و سازمانهای یادگیرنده و چارچوب مفهومی پژوهش.

فصل سوم- شامل روش پژوهش، روش های آماری و نحوه جمع آوری اطلاعات است

فصل چهارم- شامل یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آنهاست.

فصل پنجم- شامل نتیجه‌گیری و پیشنهادات است.

بیان مسأله:

در یک دنیای نامطمئن ، جایی که همه ما به  یقین می‌دانیم که هیچ چیز مطمئن نیست، ما به سازمانهایی نیازداریم که به طور مستمر خودشان را از نو بسازند، خود را از نو کشف کنند و به خودشان مجدداً نیرو بخشند اینها سازمانهای یادگیرنده‌اند ، یعنی سازمانهایی که عادت به یادگیری دارند. بدون این عادت یادگیری، آنها تصویرآینده را به خواب هم نخواهند دید، چه رسد به آنکه امیدی به اداره کردن این تصویر ایده‌ال داشته باشند.(هندی، ۱۳۷۸)

بیش از نیمی از جمعیت ما جوان و آماده کار است که تعداد زیادی مشغول به تحصیل یا فارغ‌التحصیل از دانشگاه ها می‌باشند و برخی از آنان از بهترین دانشگاه های دنیا فارغ‌التحصیل شده‌اند و به ازاء هر صد هزار نفر، ۲۰۰۰ دانشجو داریم و یک سوم جمعیت مشغول به تحصیل قبل از دانشگاه می‌باشند.

در طی ۲۰ سال گذشته ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بر روی صنایع مدرن و مدرنیته کردن صنایع صورت گرفته است. این در حالی است که مساحت ایران ۰۰۰/۶۴۸/۱ کیلومتر مربع و تراکم جمعیت ۳۶ نفر در هر کیلومتر می‌باشد. علاوه بر این ۹/۸ درصد ذخایر نفتی و ۲۰% منابع گاز دنیا در اختیار کشور ماست باتوجه به مورد مذکور جای سوال است که چرا رشد تولید خالص داخلی ما پائین است و صادرات غیرنفتی کشور به سختی از ۶/۴ میلیارد دلار فراتر می‌رود و وابستگی شدید به صادرات نفت خام داریم. جواب این است که سازمانها در کشور ما دچار فقر یادگیری می‌باشند و یادگیری برای سازمانهای امروزی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و همچنین برای پیاده‌سازی مدیریت دانش نیاز به سازمانهای یادگیر و ارتقای یادگیری داریم. (رحمان سرشت، ۱۳۸۲، ص۴).

عدم توجه به محیط ، ساختار نامناسب و فرهنگ ضعیف سازمانی می‌توانند، به عنوان موانع یادگیری سازمانی باشند. اما سازمانها باتوجه به پدیده جهانی شدن و تغییرات تکنولوژی – سازمانی ناچار به افزایش سطح یادگیری سازمانی می‌باشند به افزایشی که منجر به پدید آمدن سازمان یادگیرنده می‌شود.

تعداد صفحه : ۱۲۷

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.