Get a site

پایان نامه بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان

پایان نامه رشته: علوم باغبانی

گرایش: گیاهان دارویی

عنوان : بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان

مرکز آموزش های نیمه حضوری

گروه علوم باغبانی

پایان نامه علوم باغبانی

 گرایش گیاهان دارویی

عنوان:

بررسی فاکتورهای مؤثر در باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان  (Carum copticum L.)

اساتید راهنما:

دکتر بهمن حسینی

دکتر زهره جبارزاده

فهرست مطالب:
فصل اول
۱- مقدمه و کلیات۱
۱-۱- گیاهان دارویی۱
۲-۱- کشت بافت۲
۳-۱- خصوصیات گیاهشناسی زنیان۳
۴-۱- تاریخچه و پراکنش گیاه زنیان.۳
۵-۱- نیازهای اکولوژیکی زنیان.۴
۶-۱- ترکیبات شیمیایی گیاه۴
۷-۱- خواص درمانی۵
۸-۱- کشت بافت گیاهی.۶
۹-۱- کاربردهای کشت بافت گیاهی در کشاورزی۷
۱۰-۱- روش های مختلف کشت بافت گیاهی.۷
۱۱-۱- ریزازدیادی۸
۱۲-۱- تمایز سلولی۹
۱۳-۱- تمایز اندام.۹
۱۴-۱- اندام زایی.۱۰
۱-۱۴-۱- اندام زایی از بافت کالوس۱۱
۲-۱۴-۱- اندام زایی نابجا بطور مستقیم.۱۳
۱۵-۱- هدف از انجام این تحقیق.۱۳
فصل دوم
۲- بررسی منابع علمی۱۴
۱-۲- ریزازدیادی۱۴
۲-۲- باززایی۱۴
۳-۲- ریزازدیادی۱۵
۴-۲- اثرات نوع ریزنمونه بر باززایی۱۵
۵-۲- ژنوتیپ۱۹
۶-۲- تنظیم کننده رشد۲۰
۷-۲- ریشه زایی۲۳
فصل سوم
۳- مواد و روش ها۲۶
۱-۳- مکان و زمان انجام تحقیق.۲۶
۲-۳- آماده سازی محیط کشت۲۶
۱-۲-۳- محلول های ذخیره مواد معدنی محیط کشت MS.27
۳-۳- محلول های ذخیره هورمون۲۸
۴-۳- سایر مواد.۲۸
۵-۳- ضدعفونی نمودن نمونه ها.۲۸
۶-۳- کشت بذور و شرایط نگهداری و رشد۲۸
۷-۳- آزمایشات.۲۹
۱-۷-۳- آزمایش اول: بررسی اثرات نوع محیط هورمونی بر باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان.۲۹
۲-۷-۳- آزمایش دوم: بررسی اثرات ریزنمونه بر باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان۲۹
        ۳-۷-۳- آزمایش سوم: بررسی اثر ژنوتیپ های مختلف بر میزان باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان۲۹
۸-۳- ریشه زایی.۲۹
۹-۳- سازگاری۲۹
۱۰-۳- تجزیه و تحلیل آماری داده ها و نرم افزارهای مورد استفاده۲۹
فصل چهارم
۴- نتایج۳۱
۱-۴- آزمایش اول: بررسی اثرات نوع محیط هورمونی بر میزان باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان با بهره گرفتن از ریزنمونه نوک شاخه.۳۱
۱-۱-۴- اثر غلظت های مختلف بنزیل BAP در ترکیب با IAA بر درصد باززایی شاخساره در گیاه زنیان.۳۳
۲-۱-۴- اثر غلظت های مختلف BAP در ترکیب با IAA بر میانگین باززایی شاخساره گیاه زنیان۳۴
۲-۴- آزمایش دوم: بررسی اثرات نوع ریزنمونه بر باززایی درون شیشه ای گیاه زنیان.۳۶
۱-۲-۴- اثر ریزنمونه های مختلف بر درصد باززایی شاخساره.۳۸
۲-۲-۴- اثر ریزنمونه های مختلف زنیان بر میانگین باززایی شاخساره۳۹
۳-۴- آزمایش سوم: بررسی اثر ژنوتیپ های مختلف بر میزان باززایی درون شیشه ای زنیان۴۱
۱-۳-۴- اثر ژنوتیپ بر درصد باززایی شاخساره۴۳
۲-۳-۴- اثر ژنوتیپ های مختلف زنیان بر میانگین باززایی در هر شاخساره۴۴
۴-۴- اثر غلظت های مختلف IBA و IAA بر ریشه زایی۴۵
۱-۴-۴- اثر غلظت های مختلف IBA و IAA بر درصد ریشه زایی۴۷
۲-۴-۴- اثر غلظت های مختلف IBA و IAA بر طول ریشه.۴۸
فصل پنجم
۵- بحث۵۰
۱-۵- اثرات نوع محیط کشت در باززایی۵۰
۲-۵- اثرات نوع ریزنمونه در باززایی۵۲
۳-۵- اثرات ژنوتیپ۵۵
۴-۵- ریشه زایی.۵۷
نتیجه گیری کلی۶۰
پیشنهادات۶۱
منابع۶
فهرست جداول
جدول ۱-۴- نتایج تجزیه واریانس اثرات نوع محیط هورمونی.۳۲
جدول ۲-۴- نتایج تجزیه واریانس اثرات نوع ریزنمونه در زنیان۳۷
جدول ۳-۴- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه.۴۲
جدول ۴-۴- نتایج تجزیه واریانس درصد ریشه دهی و طول ریشه در پاسخ به تیمارهای هورمونی.۴
فهرست اشکال
شکل ۱-۴- غلظت های مختلف هورمونی بر میانگین باززایی شاخساره در زنیان.۳۵
شکل ۲-۴- تأثیر تنظیم کننده های رشد روی باززایی شاخساره در ریزنمونه های مختلف گیاه زنیان.۴۰
شکل ۳-۴- مقایسه محیط های مختلف از لحاظ ریشه زایی در گیاه زنیان.۴
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۴- تأثیر غلظت های مختلف هورمونی بر درصد باززایی شاخساره۳۳
نمودار۲-۴- تأثیر غلظت های مختلف هورمونی بر میانگین باززایی شاخساره.۳۴
نمودار ۳-۴- تأثیر غلظت های مختلف هورمونی بر درصد باززایی شاخساره۳۸
نمودار ۴-۴- تأثیر غلظت های مختلف هورمونی بر میانگین باززایی شاخساره.۳۹
نمودار ۵-۴- تأثیر ژنوتیپ های مختلف و محیط هورمونی بر درصد باززایی شاخساره۴۳
نمودار ۶-۴- تأثیر ژنوتیپ های مختلف و محیط هورمونی بر میانگین باززایی شاخساره۴۴
نمودار ۷-۴- تأثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر درصد ریشه زایی ریزنمونه ها۴۷
نمودار ۸-۴- تأثیر تیمارهای مختلف هورمونی بر درصد ریشه زایی ریزنمونه ها۴۸
چکیده
زنیان (Carum copticum L.) گیاهی یکساله و متعلق به تیره چتریان است که در ایران، هند، مصر و اروپا        می روید. در میان گیاهان دارویی و معطر، زنیان گیاهی است که مطالعات و تحقیقات کمی بر روی آن انجام گرفته است. هدف این تحقیق، شناسایی بهترین ژنوتیپ، مناسب ترین ریزنمونه، بهترین ترکیب هورمونی و شرایط مناسب محیطی، جهت باززایی مستقیم کشت درون شیشه ای زنیان بود که در سه آزمایش جداگانه بصورت کاملاً تصادفی و فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در آزمایش اول اثر غلظت های مختلف BAP (صفر، ۲/۲، ۴/۴ و ۸/۸ میکرومولار) به تنهایی یا در ترکیب با IAA (5/0، ۱/۱ و ۲/۲ میکرومولار) با ریزنمونه نوک شاخه از ژنوتیپ ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این آزمایش آشکار ساخت، بیشترین درصد باززایی (۵/۹۷ درصد) در تیمارهای ۴/۴ میکرومولار BAP در ترکیب با ۵/۰ میکرومولار IAA بدست آمد. بیشترین میانگین باززایی (۹/۱۹ گیاهچه در هر ریزنم
ونه) هم در تیمار ۴/۴ میکرومولار BAP در ترکیب با ۵/۰ میکرومولار IAA مشاهده شد. در آزمایش دوم اثر ۴ ریزنمونه مختلف (کوتیلدون، هیپوکوتیل، گره و نوک شاخه)، با محیط های هورمونی مختلف (غلظت های صفر، ۴/۴ و ۸/۸ میکرومولار BAP در ترکیب با ۵/۰، ۱/۱ و ۲/۲ میکرومولار IAA) بر باززایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که حداکثر درصد و میانگین باززایی در ریزنمونه نوک شاخه با ۰۱/۸۱ درصد و میانگین ۶/۱۹ گیاهچه در محیط MS همراه با ۴/۴ میکرومولار BAP در ترکیب با ۵/۰ میکرومولار IAA بدست آمد. ریزنمونه های کوتیلدون و هیپوکوتیل باززایی نداشتند. در آزمایش سوم اثر ژنوتیپ های مختلف (ارومیه، اصفهان و مشهد) با غلظت های مختلف BAP (صفر، ۴/۴ و ۸/۸ میکرومولار) و TDZ (صفر، ۴/۴ و ۸/۸ میکرومولار) در ترکیب با IAA (5/0 میکرومولار) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین درصد باززایی (۱۴/۸۶ درصد) و میانگین باززایی (۳/۱۹ گیاهچه در هر ریزنمونه) در ژنوتیپ ارومیه در محیط حاوی ۴/۴ میکرومولار BAP در ترکیب با ۵/۰ میکرومولار IAA بدست آمد. همچنین ریشه زایی گیاهچه های باززایی شده در محیط های MS و ۱/۲MS همراه شده با صفر، ۵/۰ و ۱ میلی گرم در لیتر IAA و IBA مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین درصد         ریشه زایی (۱۰۰ درصد) در محیط MS همراه با ۱ میلی گرم در لیتر IBA اتفاق افتاد. بیشترین طول ریشه در محیط MS بدون هورمون با ۸۴/۲ سانتی متر مشاهده شد.
مقدمه و کلیات
۱-۱- گیاهان دارویی۱
از زمانهای قدیم، انسانها از گیاهان به عنوان غذا، طعم دهنده، دارو و کاربردهای دیگر استفاده می کردند. نوشته های باستان از فرهنگ ها و تمدن (مصری، چینی و رومی) شواهد قوی در مورد استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان بیماریها وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، ۸۰ درصد از مردم کشورهای در حال توسعه جهان، از گیاهان دارویی برای مراقبت های بهداشتی استفاده می کنند. حدود ۴۰ درصد از ترکیبات استفاده شده در صنعت داروسازی بطور مستقیم یا غیر مستقیم از گیاهان مشتق می شود (Sidhu, 2010). امروزه گیاهانی به عنوان گیاهان دارویی شناخته می شوند که دارای صفات زیر باشند:
۱- در پیکر این گیاهان مواد خاصی ساخته و ذخیره می شود به نام “مواد مؤثره۲” (مواد فعال)، که این مواد تأثیر فیزیولوژیکی بر پیکر موجود زنده بر جای می گذارند. این گیاهان برای مداوای برخی از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند. مواد فعال مذکور در طی یک سلسله فرایندهای ویژه و پیچیده بیوشیمیایی، به مقدار بسیار کم- معمولاً کمتر از وزن خشک گیاه- ساخته می شوند و به ” متابولیتهای ثانوی۳” نیز معروفند.
۲- کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی، صرفاً به خاطر استفاده از مواد مؤثره آنها صورت می گیرد.
۳- ممکن است اندام خاصی چون ریشه، ساقه، برگها، گل و. حاوی مواد مؤثره مورد نظر باشند. از این رو، نمی توان تمام اندامهای گیاه مربوط را منبع ماده دارویی مورد نظر دانست.
۴- معمولاً از اندامهای مورد نظر بصورت تازه استفاده نمی شود.
۵- گیاهان دارویی حاوی مواد مؤثره، در مقایسه با عموم گیاهان مورد عمل در کشاورزی چون غلات و سبزی ها که بطور عام و روزمره مورد استفاده انسان هستند، در موارد خاصی قابل استفاده اند (امید بیگی، ۱۳۸۴).
تعداد صفحه : ۸۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.