Get a site

پایان نامه بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش

پایان نامه رشته : علوم اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زرند

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مردم شناسی

 

عنوان

    بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش

 

استاد راهنما

 دکترمحمد حسن مقدس جعفری

استاد مشاور

دکتر رحمان سعیدی 

 

سال تحصیلی:  ۱۳۹۱  ۱۳۹۲

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات
-۱-۱مقدمه ۳
-۲-۱بیان مسئله. ۴
-۳-۱سوالات تحقیق۶
-۴-۱اهداف تحقیق. ۷
-۵-۱اهمیت وضرورت تحقیق. ۸
فصل دوم
-۰-۲نقشه ایران ۱۰
-۰-۲نقشه استان سیستان وبلوچستان ۱۱
-۰-۲نقشه شهرستان خاش ۱۲
-۱-۲پیشینه محل تحقیق . ۱۳
-۱-۲موقعیت جغرافیایی۱۳
-۲-۲ویژگیهای جمعیتی ۱۳
-۳-۲آب وهوای استان ۱۳
-۴-۲صنایع دستی استان۱۴
-۵-۲موسیقی سنتی استان. ۱۶
-۶-۲شهرستان خاش. ۱۶
-۷-۲جمعیت شهرستان خاش۱۸
-۸-۲ترکیب سنی وجنسی جمعیت. ۱۸
-۹-۲آب وهوای شهرستان خاش ۱۸
-۱۰-۲ارتفاعات شهرستان خاش  ۱۹
-۱۱-۲پوشش گیاهی۲۰
-۱۲-۲زبان ومذهب. ۲۰
-۱۳-۲صنایع دستی ۲۱
-۱۴-۲خوراک. ۲۱
-۱۵-۲پوشاک ۲۱
-۱۶-۲مسکن. ۲۱
-۱۷-۲ادبیات وپیشینه چندزنی ۲۲
-۱۸-۲تعریف بلوچ وسوابق آن. ۲۲
-۱۹-۲سردارهای طوایف بلوچ. ۲۴
-۲۰-۲بررسی پیشینه ازدواج. ۲۵
-۲۱-۲تعاریف وپیشینه خانواده. ۲۶
-۲۲-۲بررسی پیشینه چندزنی۲۸
-۲۳-۲تحقیقات داخلی. ۳۰
-۲۴-۲تحقیقات خارجی.  .۳۱
-۲۵-۲مبانی وچهارچوب نظری تحقیق   .۳۲
فصل سوم روش تحقیق
-۱-۳روش تحقیق۳۶
-۲-۳ابزارجمع آوری تحقیق ۳۷
-۳-۳جامعه آماری. ۳۷
-۴-۳حجم نمونه وروش اندازه گیری۳۹
فصل چهارم : بررسی مردم شناسی چند همسری مردان بلوچ شهرستان خاش
-۱-۴علل وعوامل چند همسری ۴۱
-۲-۴علل وعوامل مفیدومثبت چندزنی ۴۲
-۳-۴چند همسری عامل نجات تک همسری.  ۴۳
-۴-۴چند همسری حقی برای زنان. ۴۴
-۵-۴علل مثبت چندزنی مردان بلوچ شهرستان خاش.۴۶
-۶-۴عوامل منفی چند زنی مردان بلوچ شهرستان خاش.۴۸
-۷-۴الف) تعصبات قومی وقبیله ای  ۴۸
-۸-۴ب) رسمهای غلط طایفه ای. ۴۹
-۹-۴ج) سایر علتها. ۵۲
-۱۰-۴عواملی که زنان باعث چند زنی مردانشان می شوند ۵۴
-۱۱-۴عمل به سنت رسول الله (ص)و قران کریم ۵۵
-۱۲-۴تعددزوجات ازدید زنان بلوچ. ۵۸
۴-۱۳-  درد  دل عده ای اززنان شهرستان خاش. . ۶۰
-۱۴-۴قانون اساسی وشرایط چند زنی ۶۱
-۱۵-۴علل کمرنگ شدن وزوال چند زنی درمیان شهرهای دیگرایران. .۶۲
-۱۶-۴بررسی  خانواده های چند همسراز نظر کمیت ۶۳
-۱۷-۴بررسی خانواده های چندهمسری ازنظر کیفیت. ۶۵
-۱۸-۴بررسی خانواده های چندهمسری ازنظرتغییرات ۷۶
-۱۹-۴بررسی پیامدها ومشکلات خانواده های چندهمسری. ۸۸
-۲۰-۴پیامدهای اجتماعی چندزنی برفرزندان. ۸۸
-۲۱-۴پیامدهای اجتماعی چندزنی برزنان. ۸۹
-۲۲-۴پیامدهای اجتماعی چندزنی برخود مردان ۹۵
-۲۳-۴مشکلات مشترک مردان وزنان۹۶
-۲۴-۴پیامدهای اجتماعی چندزنی برجامعه ۹۷
-۲۵-۴پیامدهای اقتصادی.۹۷
-۲۶-۴پیامدهای فرهنگی۹۸
-۲۷-۴محدودیتهای تحقیق.۹۹
فصل پنچم: جمع بندی و نتیجه گیری
۵-۱-جمع بندی و نتیجه گیری ۱۰۱
منابع وماخذ. ۱۰۴
ضمایم.۱۰۷
چکیده انگلیسی.۱۲۰
فهرست ضمایم
عکس سردار طایفه براهویی ۱۰۷
عکس آقای لال خان قلندرزهی سردارطایفه قلندر زهی.۱۰۷
عکس سردارطوایف کرد،میروسهربزهی۱۰۸
عکس مولوی کردی       ۱۰۹
عکس مراد کرد  ۴زنه .۱۱۰
عکس شه گل . ۳زنه     ۱۱۱
عکس شریف ۲زنه ۱۱۱
قلعه حیدرآباد خاش. ۱۱۲
قلعه ایرندگان ۱۱۳
قله تفتان ۱۱۴
درخت سروچندهزارساله  ۱۱۵
زیارتگاه مرتضی علی. ۱۱۶
نمونه ای ازصفحه دوم یاقسمت اولاد یک مرد چهارزنه خاشی۱۱۷
نمونه ای ازپوشاک زنان    ۱۱۸
نمونه ای ازپوشاک مردانه  ۱۱۹
چکیده :
در این تحقیق به بررسی مردم شناسی خانواده های چند همسری و تعدد زوجات در میان مردان بلوچ شهرستان خاش پرداخته می شود و تمامی علل و انگیزه هایی تعدد زوجات و تاثیرات مثبت و منفی آن و نگرش مردان و زنان نسبت به آن و تعصبات قومی و قبیله ای و عواملی دیگر به روش ژرفانگر و عمیق که مخصوص مطالعات مردم شناسی است از طریق مطالعه میدانی و مشاهده مشارکتی ، مصاحبه و زندگی در میان آنها ( به مدت ۷ سال ) بررسی می شود با این اهداف که علل و انگیزه های چند همسری و تاثیرات مثبت و منفی آن و شبهاتی که بر آن وارد می شود مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و پاسخی منطقی به آنها داده شود؛ چرا که اروپائیان و گاهاً خود ما ایرانیان فقط به جنبه ها وتاثیرات منفی آن می پردازیم در حالی که کارکردها و تاثیرات مثبتی نیز و جود دارد که شرایط زمانی و مکانی اقتضا می کند؛ویابعضاًمردان شهرستان ماازعوامل سنت وقرآن جهت رسیدن به اهداف خود(چندزنی)سوءاستفاده می کنند؛همچنین خانواده های چند همسری را ازنظرکمیت ومیزان شیوع آن در جامعه خاش واز نظر کیفیت وچگونگی روابط اعضاء باهمدیگروتغیرات آن درطول زمان بررسی ،وبادیدی بی طرفانه پیامدها ومشکلات خانواده های چند همسری وتعدد زوجات را برزنان ،فرزندان، جامعه وحتی خود مرد بیان می  کنیم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هرچند چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش به اقتضای زندگی قبیله ای فوایدی دارد وموجبات صلح وتحکیم روابط قبایل رافراهم می کند اما پیامدهای دارد که زندگی زنان وفرزندان را به مخاطره وچالش می کشاند ومشکلات روحی روانی ،تربیتی ،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی بسیاری به بار می آوردکه کانون خانواده وجامعه رابه لرزه درمی آورد.
واژگان کلیدی : خانواده-چند همسری – قوم بلوچ – خاش – تعصبات قبیله ای –  کمیت–کیفیت-پیامد ها
-۱- مقدم
ه :

تحقیق به صورت جامع در زمینه مردم شناسی درباره شهرستان خاش و مردان بلوچ این شهرستان کمتر صورت گرفته است   بلوچ ها مردمانی سخت کوش ، پرکار ، کم توقع ، میهمان نواز ،و غیرتمند هستند وتعصب زیادی روی زن وفرزند خود ودیگران دارند.زندگی درشرایط سخت وبیابانی آنهاراجنگجو ومقاوم بارآورده همچنین به خاطرمرزنشینی وهمسایگی باکشور پاکستان [همانند سایرمناطق مرزی کشور] گاهاًقاچاق کالایی صورت می گیرد که اگر شرایط کارسالم برای آنها پیش بیاید آن تعداد معدود هم این کارهاراانجام نمی دهند، بعضی وقتها درگیری های طایفه ای در بین آنها دیده می شود و جنگهایی نیز صورت می گیرد که اینها اقتضای زندگی قبیله ای است ولی بلوچ ها و بخصوص مردمان شهرستان خاش مردانگی و غیرت و دلاوری و سخت کوشی را به انتها رسانده اند یکی از موضوعاتی که در میان مردان این خطه  زیادبه چشم می خورد مسئله چند همسری یا تعدد زوجات است که در میان طوایف مختلف بلوچ با شدت یا ضعف دیده می شود از آنجایی که این مسئله یعنی تعدد زوجات وخانواده های چند همسری مسئله ای مناسب برای بررسی مردم شناسی است بر آن شدم تا درباره این موضوع به تحقیق بپردازم تا علل و عوامل چندزنی اعم از مثبت و منفی آن، و پیامدهاوتاثیرات آن برافراد مختلف خانواده، نقش آن در انضباط اجتماعی و یا تحکیم روابط بین طایفه های مختلف وکمیت وکیفیت خانواده های چند همسری رابه کنکاش و بررسی دقیق بپردازم امیدوارم تا تمامی جوانب مثبت و منفی آن رابی طرفانه  مد نظر گرفته باشم.
۲- بیان مسئله:
خانواده نهادی است اجتماعی که درطول زمان شکل گرفته وقدمتی به درازای تاریخ بشریت داردوازدواج نوعی قرارداداجتماعی است که مقدمه تشکیل خانواده محسوب می شود،ازدواج سنت رسول الله(ص) است و همچنان که خودشان می فرمایند هرکس از سنت من پیروی نکند از من نیست پس ازدواج در دین اسلام مقام بالایی دارد . و نتنها در اسلام بلکه در تمام ادیان الهی و غیر الهی تشکیل خانواده بسیار پسندیده است اما نحوه ازدواج و شیوه ی همسر گزینی و تعداد زنان و گاهاًمردان در فرهنگهای مختلف فرق می کند . همانطور که مورگان می گوید تشکیل خانواده سیر تدریجی داشته که از اختلاط آزاد به پونالویایی وسندیازمایی وچندشوهری وچند همسری ودرنهایت به خانواده تک همسری که به عقیده دانشمندان علوم اجتماعی بهترین نوع خانواده می باشدرسیده است وتحولات ونقشهای فرهنگی زیادی راپشت سر گذاشته است،چند زنی نوعی ازدواج است که یک مرد چندین زن را به همسری انتخاب می کند ودرمیان جوامع مختلف شایع بوده وهست وباگذر زمان جای خود رابه خانواده زن وشوهری یا تک همسری داده است.ازآنجایی که چند زنی یکی ازموضوعاتی است که بیش ازاندازه درمیان مردان بلوچ دیده می شودعنوان وموضوع تحقیقم را بررسی خانوادهای چند همسری قوم بلوچ شهرستان خاش انتخاب که  به تشریح ومعرفی آن ورفع جنبه های مبهم ومجهول آن می پردازیم.حال این سوال مطرح می شود که خانواده چند همسری چگونه خانواده ای است وچه ویژگیهایی دارد ودرمیان قوم بلوچ خاش چگونه است،درپاسخ بایدگفت  خواستگاه خانواده های چند همسری دراین شهرستان بردواصل۱-مردسالاری۲-آیه صریح قران وعمل به سنت حضرت رسول(ص) شکل گرفته است ،مردسالاری درمیان مردمان بلوچ بیش ازاندازه شایع است به طوری که زنان هیچ کاری راسرخود انجام نمی دهند حتی پسران برمادران خود امرونهی می کنند.هرچنداسلام چند همسری را آزاد گذاشته و آیه صریح قرآن داریم ولی در نهایت به مسئله عدالت اشاره کرده و فرموده است : اگر عدالت را رعایت نمی کنید همان یک همسر کافی است. حال با این مسئله روبروییم که چرا بعد از ۱۴۳۴ سال از گذشت اسلام هنوز سنت چند زنی در میان مردان بلوچ و بخصوص مردمان شهرستان خاش رایج است .وخانواده های چندهمسری درمیان آنها به وفور دیده می شود پس به دنبال این مطلب باید به بررسی علل و عوامل چند همسری و آثار و نتایج مثبت یا منفی آن و کارکردهایی که در میان طوایف و قبایل مختلف بلوچ این شهرستان دارد و تاثیراتی که بر زنان ، فرزندان و حتی خود فرد یا جامعه دارد پرداخته شود تا معلوم گردد که چرا فقط چند همسری بیشتردرمیان اقوام بلوچ وبخصوص شهرستان خاش رایجتر ازسایر نقاط کشور است پس تشکیل خانواده های چند همسری در این شهرستان علل و عوامل مختلفی دارد که بعضی ها جنبه مثبت و بعضی ها جنبه منفی و گاهاً از سر هوا و هوس است .و برای روشن شدن موضوع وبررسی کارکردهای مثبت ومنفی آن ورفع ابهامات به تشریح کامل آن خواهیم پرداخت .
تعداد صفحه : ۱۶۶
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***