پایان نامه بررسی مسایل بازاررسانی و بازار یابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی

با عنوان : بررسی  مسایل بازاررسانی و بازار یابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد سنندج
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت اجرایی
:موضوع
بررسی  مسایل بازاررسانی و بازار یابی محصول انگور در استان آذربایجان
غربی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
بررسی مسایل بازاررسانی و بازاریابی محصول انگور در استان آذربایجان غربی مطالعه حاضر به منظور بررسی مسایل بازاررسانی وبازاریابی محصول انگور (بی دانه سفید) در استان آذربایجان غربی انجام گردید.

تحقیق با اهداف بررسی وشناخت عملیات بازاریابی، تعیین مسیر، حاشیه وکارایی بازاریابی، تعیین سهم عوامل بازاریابی در قیمت نهایی و بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات انگور ، تعیین تابع حاشیه بازار و
تابع ضایعات اجرا شد.

اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه برای سال زراعی ۸۸-۸۹ جمع آوری گردید تعداد پرسشنامه ها در بخش های تولیدی، خرده و عمده فروشی به ترتیب برابر ۲۰۰ ،۴۰ و ۳۰  است نتایج به دست آمده نشان می دهد، سطح زیر کشت بیشتر تولید کنندگان دارای کمتر از نیم هکتاروتولیدی کمتر از ۱۰ تن می باشند حاشیه خرده فروشی محصول غوره، انگور، کشمش آفتابی، کشمش تیزابی، شیره به تر تیب برابر است با، ۳۱۵ ،۸۹ ،۵۴۳ ،۳۸۵ ،۶۵۰ ، تومان، حاشیه های عمده فروشی ، ۱۸۱ ،۷۵ ،۲۰۷ وحاشیه ۲۷۶ ،۲۷۹ های کل بازار برابر با، . تومان است ۴۹۶ ،۱۶۴ ،۷۵۰ ،۶۶۱ ،۹۲۹ ضریب بازاریابی محصول غوره، انگور، کشمش آفتابی، کشمش تیزابی، شیره به ترتیب برابر با میزان . ، درصد است ۵۲ ،۳۲ ،۳۱ ،۳۶ ،۳۵
بازده بازاریابی محصول غوره، انگور، کشمش آفتابی، کشمش تیزابی، شیره، ، ۶/۳۷۸ ،۵/۷۲ ،۸/۶۸۱ ،۴/۴۹۵ درصد است ۰۱/۵۵۷ سهم تولید کننده از قیمت نهایی محصولات تولیدی یعنی، غوره، انگور، کشمش آفتابی، کشمش تیزابی، شیره، ۹/۶۴ ،۲/۶۳ ،۵/۶۸ ،۸/۶۷ ،۲/۴۷ درصد محاسبه گردید و مابقی آن عاید عوامل بازار گردیده است سهم عوامل عمده فروشان از کل مبلغ دریافتی از مصرف کننده محصولات فوق، برابر با ، ۵/۱۰ ،۳/۱۵ ،۶/۸ ،۷/۱۴ ،۲/۱۹ درصد است وهم چنین سهم خرده فروشان از قیمت نهایی محصولات فوق برابر با ۲۶ ،۱۳۰ ، ،با برابر شده ذکر محصولات برای قیمتی کارایی عدم ۵/۲۴ ،۳/۲۱ ،۷/۲۲ ،۴/۱۷ ،۵/۳۳ است درصد .۱۴ ،۲۱ ،۱۷ درصد وعدم کارایی فنی برابر با، ۲۰ ،۴۱ ،۲۴ ،۳۱ ،۱۵ ، درصد و عدم کارایی کل برابر با، ، ۴۷ ،۱۷۰ ،۳۹ ،۵۲ ،۳۲ .درصد می باشد حاشیه خرده فروشی انگور از حاشیه عمده فروشی بیشتر بوده و متوسط ضریب
هزینه بازاریابی انگور۳۲درصد ورتبه چهارم را نسبت به بقیه محصولات دارا می باشد. سهم خرده فروش در قیمت نهایی انگور افزایش و سهم عمده فروش کاهش یافته است .
تابع ضایعات به روش حداقل مربعات به فرم خطی بر آوردو نتایج نشان می دهد، میزان ضایعات انگور تابع متغیر مدت زمان ماندن محصول تا رسیدن به دست مصرف کننده است به طوری که رابطه معنی دار و مثبت دارند.

تعداد صفحه :۱۳۲

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***