Get a site

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :

بررسی وضعیت حقوقی گردشگران در قوانین کشور ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشور مالزی

اسفند ۹۳

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

((فهرست مطالب))

تقدیر و تشکر. ‌د

تقدیم به: ‌ه

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق.. ۵

جستار اول؛ پرسش اصلی.. ۵

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی.. ۵

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق.. ۵

جستار اول؛ فرضیه اصلی.. ۵

جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی.. ۶

گفتار چهارم؛ پیشینه تحقیق.. ۶

جستار اول؛ پیشینه داخلی.. ۶

جستار دوم؛ پیشینه خارجی.. ۱۶

گفتار پنجم؛ مشکلات و موانع تحقیق.. ۱۷

گفتار ششم؛ سازمان‌دهی تحقیق.. ۱۸

فصل دوم. ۱۹

مفهوم شناسی حقوق گردشگری.. ۱۹

گفتار اول؛ تعریف گردشگری و گردشگر. ۲۰

گفتار دوم؛ تاریخچه گردشگری.. ۲۵

گفتار سوم؛ وضعیت و جایگاه گردشگری در نظام حقوقی مالزی.. ۲۹

گفتار چهارم؛ کد جهانی اخلاق گردشگری.. ۳۳

گفتار پنجم؛ رابطه گردشگری و حقوق شهروندی.. ۴۲

گفتار ششم؛ حقوق بشری جهانگردان. ۵۳

گفتار هفتم؛ اصول و مبانی حقوق انسانی.. ۵۶

جستار اول؛ کرامت انسانی.. ۵۶

جستار دوم؛ عدالت… ۸۱

جستار سوم؛ وفا به عهد. ۸۳

جستار چهارم؛ دعوت… ۸۵

جستار پنجم؛ تألیف قلوب… ۸۸

گفتار هشتم؛ حقوق بشری جهانگردان. ۸۹

فصل سوم. ۱۰۷

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق ایران. ۱۰۷

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در ایران. ۱۰۸

جستار اول؛ جغرافیای طبیعی ایران. ۱۰۸

جستار دوم؛ موقعیت جغرافیایی.. ۱۰۸

جستار سوم؛ وسعت… ۱۰۹

جستار چهارم؛ لزوم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران. ۱۰۹

گفتار دوم؛ بررسی و تحلیل حق های بشری و شهروندی جهانگردان در قوانین ایران. ۱۲۲

جستار اول؛ قانون مدنی.. ۱۲۶

جستار دوم؛ قانون مجازات اسلامی.. ۱۳۰

جستار سوم؛ قانون آئین دادرسی کیفری.. ۱۳۵

جستار چهارم؛ قوانین اداری.. ۱۳۶

فصل چهارم. ۱۳۸

منزلت جهانگردی و جهانگردان در حقوق مالزی.. ۱۳۸

گفتار اول؛ جهانگردی و جهانگردان در مالزی.. ۱۳۹

جستار اول؛ موقعیت جغرافیایی.. ۱۳۹

جستار دوم؛ وسعت… ۱۳۹

گفتار دوم؛ حقوق و شرایط گردشگران در کشور مالزی.. ۱۳۹

جستار اول؛ شرایط صنعت گردشگری در مالزی.. ۱۴۳

جستار دوم؛ قوانین خرید ملک در مالزی.. ۱۴۶

جستار سوم؛ قوانین کار اتباع خارجی در مالزی.. ۱۴۷

جستار چهارم؛ شرایط اقامت اتباع خارجی در مالزی.. ۱۴۹

فصل پنجم. ۱۵۰

مقایسه و تطبیق جهانگردی و جهانگردان در ایران و مالزی.. ۱۵۰

گفتار اول؛ ویژگی‌های کشور مالزی در مقایسه با ایران. ۱۵۱

گفتار دوم؛ لزوم توسعه گردشگری اسلامی و راه‌کارهای مرتبط.. ۱۵۲

گفتار سوم؛ نتیجه‌گیری.. ۱۵۴

جستار اول؛ حقوق غیرمسلمانان در کشور اسلامی.. ۱۵۴

جستار دوم؛ ارجحیت برنامه ریزی بر تدوین قوانین.. ۱۵۵

گفتار چهارم؛ پیشنهاد‌ها ۱۵۶

جستار اول؛ پیشنهاد‌های ناشی از این تحقیق.. ۱۵۷

جستار دوم؛ پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی.. ۱۵۹

منابع: ۱۶۱

 

 

 

چکیده

سفر انسان به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌گردد. این امر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توان در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد بود. مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است. بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را در زمینه حقوق گردشگران دارند. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است. در این تحقیق به این سوالات که در جمهوری اسلامی ایرآنچه قوانینی در مورد حقوق گردشگران خارجی وضع‌شده است؛ حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؛ دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است؛ در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؛ و حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؛ پاسخ داده شد. بررسی‌ها نشان داد که در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانی همه انسان‌ها در ممالک اسلامی محترم شناخته‌شده و تا زمانی که از قوانین اسلام و جمهوری اسلامی تخطی نکرده باشند؛ موردحمایت قانون و حکومت اسلامی می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد با توجه به وجود اقوام و مذاهب گوناگون در مالزی، قوانین این کشور، مسلمانان را از ورود به برخی مکان‌ها منع نموده و گردشگران و سایر مذاهب مجاز به ورود به این مکان‌ها می‌باشند. کشور مالزی در عین اهمیت به آسایش و رفاه گردشگران و تلاش برای جلب بیشتر گردشگران خارجی، در صورت تخطی آنان از قوانین، به‌شدت با آنان برخورد می کند. این پایان‌نامه شامل دو بخش بوده که در بخش اول تاریخچه گردشگری و حقوق آن در ایران و مالزی و در بخش دوم حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران و مالزی بررسی‌شده است.

واژه‌های کلیدی: ایران، توسعه، حقوق گردشگر، گردشگری اسلامی، مالزی.

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

 

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق

گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور سبز فایل به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند.[۱] علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند[۲]. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.

مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

 

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق

در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد

جستار اول؛ پرسش اصلی

  1. آیا بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی برخی شباهت ها و تفاوت ها وجود دارد؟

جستار دوم؛ پرسش‌های فرعی

  1. حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؟
  2. دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؟
  3. توجه به حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؟

گفتار سوم؛ فرضیات تحقیق

در این پایان‌نامه با توجه به سوالات مطرح‌شده، فرضیات اصلی و فرعی نیز به شرح زیر در نظر گرفته شد.

جستار اول؛ فرضیه اصلی

  1. بین قوانین جمهوری اسلامی ایران و مالزی در مورد حقوق گردشگران خارجی تفاوت وجود دارد.

جستار دوم؛ فرضیه‌های فرعی

  1. حقوق گردشگران در کشور مالزی دارای اهمیت ویژه است.
  2. دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است در مورد حقوق گردشگران خارجی اظهارنظر نموده است.
  3. توجه به حقوق گردشگران خارجی نقش مهمی در رشد گردشگری دارد.

[۱] (افتخاری و مهدوی، ۱۳۸۴ تدابیری برای گسترش گردشگری شهری با بهره گرفتن از مدل swot، روستای کوچک لوسان، فصلنامه علوم و تحقیقات علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دوره دهم، شماره ۲، تابستان).

[۲] (بنادرویش،۱۳۸۲٫ نقش دولت و مدیریت بخش عمومی در تثبیت برنامه های گردشگری، فصلنامه مطالعات گردشگری، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره یک، تابستان.)

تعداد صفحه:۱۷۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=158560]

—-

پشتیبانی سایت :       

*