Get a site

پایان نامه بررسی و تحلیل سبک شناسی آثار علیرضا قزوه

پایان نامه رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : بررسی و تحلیل سبک­ شناسی آثار علیرضا قزوه

دانشکده­ی ادبیّات و زبان­های خارجی

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 

پایان ­نامه­­ برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد

در رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری

 

عنوان:

بررسی و تحلیل سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه

 

استاد راهنما:

دکتر عسگر صلاحی

 

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم رنجبر

 

پاییز ۱۳۹۳

 

فصل اول: کلیّات پژوهش
۱-۱-بخش اول: کلیات ۲
۱-۱-۱-بیان مسئله. ۲
۱-۱-۱-۱-تعریف لغوی سبک­شناسی ۳
۱-۱-۱-۲-انواع مفهوم سبک. ۳
۱-۱-۱-۳-تقسیم بندی سبک. ۳
۱-۱-۱-۴-انواع سبک نو. ۴
۱-۱-۲-سؤالات اصلی پژوهش. ۵
۱-۱-۳-پیشینه­ی تحقیق ۵
۱-۱-۴- اهداف پژوهش. ۶
۱-۲-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه ۷
۱-۲-۱-معرفی علیرضا قزوه ۷
۱-۲-۲-زندگی ادبی ۷
۱-۲-۳-آثار ۷
۱-۲-۴-مسؤولیت‌ها ۸
۱-۲-۵-جوایز. ۸

فصل دوم: مبانی نظری
۲-۱-بخش اول: سبک­شناسی ۱۰
۲-۲-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری ۱۱
۲-۲-۱-ادبیات دفاع مقدس. ۱۲
۲-۲-۲-شعر اعتراض. ۱۳
۲-۲-۳-ادبیات مقاومت و پایداری ۱۳
فصل سوم: بحث و بررسی
۳-۱-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه ۱۶
۳-۱-۱-سبک­شناسی داستان. ۱۶
۳-۱-۲-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه ۱۶
۳-۱-۲-۱-ویژگی زبانی ۱۶
۳-۱-۲-۲-ویژگی­های ادبی ۱۹
۳-۱-۲-۳-ویژگی فکری ۲۲
۳-۲-بخش دوم: سبک­شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه ۲۴
۳-۲-۲-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه ۲۴
۳-۲-۲-۱-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی ۲۵
۳-۲-۲-۲-استفاده فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی ۲۷
۳-۲-۲-۳-تکرار کلمات ۲۸
۳-۲-۲-۴-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب ۳۰
۳-۲-۲-۵-آوردن نام ماه­های قمری ۳۱
۳-۲-۲-۶-استفاده از آواها و صداها ۳۲
۳-۲-۲-۷-آوردن نام­های ائمه و پیامبران. ۳۳
۳-۲-۲-۸-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست ۳۴
۳-۲-۲-۹-آوردن نام­های فرنگی ۳۵
۳-۲-۳-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه ۳۷
۳-۲-۳-۱-تشبیه. ۳۷
۳-۲-۳-۲-تشخیص. ۳۹
۳-۲-۳-۳-تلمیح ۴۱
۳-۲-۳-۴-واج­آرایی ۴۳
۳-۲-۳-۵-مراعات نظیر. ۴۵
۳-۲-۳-۷-تضاد و طباق ۴۶
۳-۲-۳-۸-حس­آمیزی ۴۷
۳-۲-۱-ویژگی های فکری علیرضا قزوه ۴۸
۳-۲-۱-۱-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس. ۴۸
۳-۲-۱-۲-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی ۶۰
۳-۲-۱-۳-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی ۶۲
۳-۲-۱-۴-علیرضا قزوه و شعر اعتراض. ۶۹
۳-۲-۱-۵-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری ۷۸
فصل چهارم: نتیجه ­گیری
نتیجه گیری ۸۶
فهرست منابع و مآخذ. ۸۹

بیان مسئله

علیرضا قزوه شاعر و نویسنده­ی ایرانی متولد ۱۳۴۲ از جمله شاعران مقاومت و دفاع مقدس است. او از جوانی به شعر و دین و وطن علاقه داشت و در همان دوران، شاهد اشغال فلسطین و جنگ تحمیلی به کشورش بود و مشاهده­ این اوضاع، نوعی روحیه­ی اعتراض را در شخصیت وی به وجود آورد. به نوعی که در شعر وی نیز تأثیر گذاشته، و در شعری که باعنوان (مولا ویلا نداشت) نمود واقعی پیدا کرده­است.
او به عنوان یک شاعر انقلابی و معترض با این که در جبهه­ی حق بر باطل حضور داشته ولی از قافله­ی شهدای هشت سال دفاع مقدس جدا مانده ­است و چون رفتار مخلصانه­ی آن شهیدان را به چشم خود دیده­بود، به انتقاد از اوضاع فعلی پرداخته­است و از سوء استفاده بعضی افراد از نام شهیدان زبان به شکوه گشوده­است.
وی آثار زیادی در حوزه­ مقاومت و دفاع مقدس دارد و در بیشتر آنها اعم از شعر، داستان، سفرنامه و. بن­مایه­هایی از دفاع مقدس و اعتراض و مذهب و نهضت عاشورایی و مقاومت، آشکارا به چشم می­خورد.
هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل­ سبک­شناسی آثار علیرضا قزوه است. به همین خاطر آثار منظوم و منثور ادبی قزوه را از سه جنبه­ زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم.
نخست به تعریف سبک­شناسی پرداختیم. سپس با معرفی علیرضا قزوه­، به زندگی ادبی و آثارش اشاره کردیم و بعد آثار ادبی قزوه را از سه جنبه­ زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی قرار دادیم. در این بررسی از ویژگی زبانی وی: استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی، تکرار کلمات، آواها و صداها و استفاده فراوان از­اسم­های اساطیری، تاریخی بررسی شده­است. از ویژگی­های ادبی وی­، استفاده فراوان از تشبیه­، تشخیص، تلمیح، واج­آرایی و غزل­سرایی و از جنبه­ فکری آثار او نیز، پنج محور با عناوین: ادبیات دفاع مقدس، اشعار آیینی و مذهبی، نهضت عاشورایی، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری، بررسی شده­است.

۱-۱-۱-۱-تعریف لغوی سبک­شناسی

از نظر لغوی، واژه­ی سبک، مصدر ثلاثی مجرد عربی است. به­معنای گداختن و ریختن و قالب­گیری کردن زر و نقره و “سبیکه” به معنی  پاره زر و نقره گداخته و قالب­گیری شده مشتق از آن است (­شمیسا، ۱۳۸۲: ۱۱)

۱-۱-۱-۲-انواع مفهوم سبک

واژه­ی سبک در سه مفهوم بکار می­رود: سبک شخصی، سبک دوره  و  سبک ادبی­.
سبک شخصی: سبک خاص شاعر و نویسنده است و آثار او در طول قرون از اثر هر کس دیگری به نحو نمایانی متمایز نگاه می­دارد(مانند فردوسی، نظامی، حافظ). (همان: ۹)
سبک دوره: سبک کلی کم و بیش به همه­ی شاعران و نویسندگان دوره­هایی از تاریخ ادبیات است. مثلا مختصات که در آثار شعر قرون چهارم و پنجم مشاهده می­شود. (همان: ۱۰)
سبک ادبی: وجوه تمایز آثار ادبی از آثار غیر ادبی است. آثار ادبی در جهان مختصات خاص خود را دارند. (همان: ۱۰)

۱-۱-۱-۳-تقسیم بندی سبک

آنچه بیشتر مورد توجه شاعران و نویسندگان و محققان است سبک دوره است. از همه مهم­تر و معمول­تر، تقسیم سبک بر اساس دوره است­. لذا ادوار شعر فارسی به صورت زیر تقسیم شده­است:
سبک خراسانی: نیمه دوم قرن سوم  قرن چهارم و قرن بنجم
سبک حد واسط یا دوره سلجوقی: قرن ششم
سبک عراقی: قرن هفتم، هشتم و نهم
سبک حد واسط یا مکتب وقوع  واسوخت: قرن دهم
سبک هندی: قرن یازدهم و نیمه اول دوازدهم
دوره بازگشت: اواسط قرن دوازدهم تا پایان قرن سیزدهم
سبک حد واسط یا دوران مشروطیت: نیمه اول قرن چهاردهم
سبک نو: از نیمه دوم قرن چهاردهم به بعد. (همان: ۱۳)
سبک نو و یا نیمایی یکی از تحولات مهم در شعر و نثر ادبیات فارسی  به­شمار می­رود.
سبک نیمایی نوعی هنجارگریزی و سنت­شکنی است. ردیف و قافیه که درشعر فارسی یکی از ارکان است، بندی و سدی برای شاعران دانستند. به­همین خاطر ایرج میرزا با شعر “انقلاب ادبی” زمینه بروز شعر نو فارسی را فراهم آورد و نیما یوشیج با سرودن شعر عاشقانه” افسانه ” از نظر شکل­ و محتوا تازگی در شعر فارسی به وجود آورد. در آن توصیفات و تعبیرات تازه­ای دیده می­شود. قوه­ی تخیل نیز در آن بیشتر شده­است. (همان: ۴۶۳)

۱-۱-۱-۴-انواع سبک نو

در شعر سبک نو و نیمایی سه شیوه رایج بوده ­است:
شعر آزاد: وزن عروضی دارد ولی جای قافیه­ها مشخص نیست.
شعر سپید: هر چند آهنگین است ولی وزن عروضی ندارد و جای قافیه­ها مشخص نیست.
شعر موج نو: نه­تنها وزن عروضی ندارد بلکه آهنگ و قافیه نیز ندارد و فرق آن با نثر معمولا در ارائه مطالب و نحو خاص بیان و بطور کلی در تخیل شعری­است. (همان: ۳۴۶)
آنچه در­ بررسی سبک­شناشی یک اثر ادبی بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد، ویژگی­های زبانی، ادبی و فکری آن اثر است. (غلامرضایی، ۱۳۷۷: ۲۴۹)
در ویژگی زبانی به لغات و کلمات توجه می­شود و در ویژگی­های ادبی به صناعات و آرایه­های ادبی و در ویژگی­های فکری به اندیشه­ها ودیدگاه­های نویسنده و یا شاعر توجه می­گردد. (همان: ۲۵۶)
تعداد صفحه : ۱۰۲
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.