Get a site

پایان نامه :بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف

پایان نامه رشته :فیزیک

عنوان : بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف

دانشگاه ارومیه

دانشکده علوم پایه

گروه فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد در گرایش اتمی و مولکولی

عنوان:

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستم های کوانتومی مختلف     

اساتید راهنما:

دکتر اکبرجعفری

دکتر رحیم نادرعلی

 

شهریور ۹۱

فهرست
چکیده۱
مقدمه  ۲
 
فصل اول
مفاهیم بنیادی ۴
اختلال ۴
پذیرفتاری ۸
ماتریس چگالی . ۱۰
اختلال و معادله حرکت ماتریس چگالی.۱۶
رابطه بین پذیرفتاری ، ضریب شکست غیر خطی و شدت .۲۲
فصل دوم
تعریف دوپایایی ۲۵
ابزار نوری و شرایط مرزی.۲۵
دوپایایی جذبی ۲۷
دوپایایی شکست .۳۲

فصل سوم
دوپایایی در سیستم اتمی دو ترازی .۳۵
ابزار نوری و شرایط ورزی.۴۳
فصل چهارم
دوپایایی در سیستم اتمی سه ترازی ۵۰
سیستم اتمی سه ترازی آبشاری.۵۰
سیستم اتمی – شکل۵۶
اثر پدیده دوپلر بر روی دوپایایی اتمهای – شکل .۶۱
تغییر معادلات لیوویل در سیستم اتمی سه­ترازی – شکل.۶۵
کنترل دوپایایی در سیستم اتمی – شکل۶۶
فصل پنجم
دوپایایی در سیستم اتمی پنج ترازی . ۷۲
سیستم اتمی کوبراک- رایس.۷۲
کنترل دوپایایی نوری در سیستم اتمی – شکل.۸۰
نقش تغییر فاز در دوپایایی سیستم اتمی – شکل۸۷
نتیجه گیری۸۹
مراجع.۹۱
 
 
 
 
 
چکیده
در بعضی از سیستم های اپتیکی غیر خطی اگر نور لیزر با شدت بالایی اعمال شود، به ازای یک شدت ورودی، سیستم دارای دو شدت خروجی خواهد بود. جمله دوپایداری نوری بخاطر این خاصیت از سیستم برای این پدیده استفاده می شود. سیستم هایی با چند پایایی نوری نیز وجود دارند که در این سیستم ها به ازاء یک شدت ورودی معین چندین شدت خروجی می ­تواند وجود داشته باشد. در این پایان نامه هدف بررسی چندپایایی نوری است، اما بخاطر اهمیت و کاربرد فراوان دوپایداری نوری در سوئیچ زنی به این موضوع نیز پرداخته میشود.
در این تحقیق رفتار دوپایایی نوری یک سیستم پنج ترازی М-  شکل در حضور میدان های همدوس لیزری بررسی شده است.  نشان داده شده که آستانه دوپایایی به شدت میدان های اعمالی بر سیستم وابسته است، همچنین با تغییر در شدت میدانها ی جفت کننده چند پایایی را نیز میتوان مشاهده کرد. در آخر، منحنیهای جذب و پاشندگی با تغییر در شدت میدانها ی جفت کننده بررسی شده است. و به بررسی اثر فاز میدانهای کنترلی بر روی دوپایایی پرداخته شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه

در سالهای اخیر، تعداد زیادی از پدیده های اپتیک کوانتومی برپایه همدوسی و تداخل کوانتومی، مورد توجه محققان این رشته بوده است.[۱] از جمله آنها میتوان به لیزرزایی بدون وارونی جمعیت، شفافیت القایی الکترومغناطیسی،  حذف جذب، دوپایایی نوری و غیر خطیت کر اشاره کرد.[۲-۴] یکی از این پدیده ها دوپایایی نوری در اتم های چند ترازی است که درون یک کاواک قرار داده شده است. دوپایایی نوری به علت کاربردهای گسترده آن، مثل کاربرد آن در ترانزیستورهای نوری، المان های حافظه سیستم و سوئیچ های تمام نوری مورد مطالعه قرار گرفته است.[۵-۷]
در این پایان نامه ابتدا به تعریف پدیده دوپایایی نوری با بهره گرفتن از روابط شدتها پرداخته می­شود. و سعی می­شود به یک دید کلی از دوپایداری نوری برسیم. البته برای بررسی این پدیده در سیستم های اتمی مختلف به روابطی از مکانیک کوانتومی و اپتیک غیر خطی نیاز خواهیم داشت که به بررسی اجمالی این روابط در فصل دوم نیز پرداخته می­شود. مزیت دیگر این فصل آن است که دارای یک پیوستگی بین روابط کوانتومی که از قبل با آنها آشنا هستیم و روابط اپتیک غیر خطی خواهد بود.
سپس به بررسی روابط اپتیک غیر خطی که در پدیده دوپایایی کاربرد دارند پرداخته می­شود وسپس رفتار دوپایایی نوری سیستم های اتمی مختلف مورد بررسی قرار می­گیرد. ابتدا در فصل سوم از یک سیستم دوترازی استفاده می­شود. در سیستم دو ترازی با محدودیتهای از قبیل اختلاف فاز محدود برای ایجاد دوپایایی، روبرو هستیم. و سپس در فصل سوم سیستم سه ترازی مطالعه میشود که با بهره گرفتن از کنترل فاز بین دو میدان کاوشگر و کنترلی، در حضور اثر تداخل کوانتومی، میتوان سیستم را از حالت دوپایا به حالت چندپایا برد.
در فصل چهارم دوپایایی نوری در سیستم های اتمی سه ترازی درون مشددهای نوری بطور تئوریکی مطالعه شده است .یکی از فواید بکارگیری سیستم اتمی سه ترازی بجای دوترازی این است که اتم ها بصورت یک محیط غیرخطی در یک مشدد نوری، بکارگیری همدوسی اتمی ایجاد شده در سیستم اتمی سه ترازی را که جذب، پاشندگی و غیرخطیت سیستم را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد ممکن می سازد و بخوبی معلوم شده است که همدوسی ناشی از گسیل خودبخودی می تواند با گسیل یک تراز تحریکی به دو تراز اتمی نزدیک به هم یا دو تراز نزدیک به هم به یک تراز تحریکی ایجاد شود. این همدوسی در یک سیستم اتمی نوع آبشاری می ­تواند در مورد ترازهای اتمی تقریباً هم فاصله اتفاق بیافتد. ترازهای نزدیک تبهگن، یک جمله همدوسی ناشی از اندرکنش با خلاء میدان تابشی دارند.
در فصل پنج رفتار دوپایایی نوری را در سیستم های اتمی پنج ترازی در حضور میدان های همدوس لیزری بررسی می کنیم. سیستم پنج تراز ی که تا کنون دوپایایی آن بررسی شده است سیستم کوبراک- رایس[۱] است. علاوه بر آن در این فصل پدیده دو پایایی نوری در یک سیستم اتمی پنج ترازی –  شکل با سه میدان جفت کننده و یک میدان کاوشگر را در یک کاواک حلقوی یکسویه بررسی میکنیم سیستم اتمی پنج ترازی   شکل بیشتر از جنبه­ های نشر خودبخودی ترازها و فوتو آشکار ساز با طول موج پایین مورد توجه بوده است. نشان می دهیم که آستانه دوپایایی به شدت میدان های اعمالی بر سیستم وابسته است، همچنین با تغییر در شدت میدانها ی جفت کننده به چند پایایی نیز میرسیم.
با توجه به تشابه بسیاری از روابط و نتایج رفتار دوپایایی نوری در سیستم چهار ترازی و سایر سیستم های اتمی بررسی شده، بخاطر اختصار و جلوگیری از تکرار، از نوشتن بخشی با عنوان رفتار دوپایایی سیستم­های چهار­ترازی خودداری کرده­ایم. اما بخاطر جدید بودن و مطالعه سیستم های پنج­ترازی در ماه­های اخیر، این سیستم­ها نیز بررسی شده است.
در بررسی دوپایایی نوری در انواع سیستم های نوری، در مورد جذب و پاشندگی اتمها بحث خواهد شد و منحنی­های جذب و پاشندگی را با تغییر در شدت میدانهای جفت کننده بررسی می­شود.
 
 
فصل اول
مفاهیم بنیادی
مقدمه
این فصل را به مفاهیمی از مکانیک کوانتومی اختصاص می دهیم که در محاسبات مورد نیاز هستند. هدف از این کار آشنایی با مسیری مشخص برای مطالعه پدیده دوپایایی نوری است، نه مطالعه قوانین کوانتومی، لذا در بعضی موارد به ذکر مختصری از قوانین مکانیک کوانتومی اکتفا می­شود. سعی می­شود آنجایی که نقش مهمی در محاسبات بعدی را دارد، بیشتر توضیح داده می­شود.
[۱]  Kobrak-Rice
.
تعداد صفحه : ۱۱۷
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.