Get a site

پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

پایان نامه بررسی چرخه مدیریت دانش با رویکرد فازی در شرکت مادر تخصصی توانیر

پایان نامه رشته مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A(

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا بهرامی

  استاد مشاور:

دکتر مجید رستمی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسأله پژوهش
صفحه

۳
۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش. ۵
۱-۴ اهداف پژوهش ۶
۱-۵ سوال های پژوهش. ۷
۱-۶ فرضیه های پژوهش ۷
۱-۷ مدل تحلیلی تحقیق. ۸
۱-۸ چارچوب نظری تحقیق. ۱۰
۱-۹تعریف عملیاتی متغرها . ۱۱
۱-۱۰ قلمرو پژوهش ۱۲
فصل دوم
۲- ۱مقدمه ۱۳
۲-۲ مدیریت دانش چیست ۱۴
۲-۳ تاریخچه ۱۵
۲-۴ تعاریف مدیریت دانش ۱۹
۲-۵ تعریف مفاهیم و اصطلاحات مرتبط. ۲۲
      ۲ -۵-۱ داده ۲۲
     ۲-۵-۲ اطلاعات ۲۳
     ۲-۵-۳ دانش ۲۳
۲-۶ انواع دانش. ۲۴
    ۲-۶-۱ دانش صریح ۲۴
    ۲-۶-۲ دانش ضمنی ۲۵
۲-۷ چرخه دانش ۲۷
۲-۸ چرخه سیستم مدیریت دانش ۲۸
۲-۹ اهداف مدیریت دانش ۲۹
۲-۱۰ نیاز به مدیریت دانش ۳۱
۲-۱۱ روش های مدیریت دانش. ۳۱
۲-۱۲ الزامات سیستم های مدیریت دانش ۳۲
۲-۱۳ مزایای مدیریت دانش. ۳۴
۲-۱۴ منافع مدیریت دانش. ۳۵
۲-۱۵ برنامه های مدیریت دانش و روند تولید دانش. ۳۸
۲-۱۶ آموزش مدیریت دانش ۳۹
۲-۱۷ نقش دانش در مدیریت دانش. ۴۰
۲-۱۸ نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش. ۴۱
۲-۱۹ منابع دانش ۴۴
۲-۲۰ دسته بندی ابزارهای مدیریت دانش ۴۴
۲-۲۱ اصول مدیریت دانش ۴۶
۲-۲۲ اجرای مدیریت دانش. ۴۸
۲-۲۳ چالشهای پیش روی مدیریت دانش ۵۱
۲-۲۴ اهمیت و ضرورت دانش در سازمانهای دولتی. ۵۲
۲-۲۵ مزایای سازمان متاثر از مدیریت دانش ۵۴
۲-۲۶ موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها. ۵۶
۲-۲۷ چارچوبی برای مدیریت دانش در سازمانهای دولتی. ۵۸
۲-۲۸ پیشنهادهایی در زمینه استقرار سیستم مدیریت دانش ۵۹
      ۲-۲۸-۱ حوزه منابع انسانی ۵۹
      ۲-۲۸-۲ حوزه ساختار سازمانی ۶۰
      ۲-۲۸-۳ حوزه فرهنگ سازمانی ۶۱
      ۲-۲۸-۴ حوزه فناوری اطلاعات . ۶۱
      ۲-۲۸-۵ حوزه فرآیندها . ۶۲
      ۲-۲۸-۶ حوزه عوامل برون سازمانی . ۶۲
۲-۲۹ راهکارهای لازم جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان ۶۳
۲-۳۰ چه گروهی عهده دار مدیریت دانش در سازمان می باشند ۶۴
۲-۳۱ ارزیابی اثربخش مدیریت دانش . ۶۶
۲-۳۲ موافقان و مخالفان مدیریت دانش در سازمانهای دولتی . ۶۶
۲-۳۳ سوابق تحقیقاتی . ۶۷
۲-۳۴ شرکت مادر تخصصی توانیر. ۷۱
۲-۳۵ صنعت برق و مدیریت دانش ۷۲
      ۲-۳۵-۱ هدف . ۷۳
     ۲-۳۵-۲ استقرار سیستم مدیریت دانش در شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه. ۷۵
     ۲-۳۵-۳ وظایف کارشناس مسئول مدیریت دانش در توانیر . ۷۸
فصل سوم
۳-۱ مقدمه . ۸۲
۳-۲ روش تحقیق ۸۲
۳-۳ جامعه و نمونه آماری . ۸۴
۳-۴ نمونه و روش نمونه گیری . ۸۴
۳-۵ روش گردآوری اطلاعات ۸۶
۳-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات . ۸۶
۳-۷ روایی یا اعتبار پرسشنامه . ۸۸
۳-۸ پایائی یا اعتماد پرسشنامه . ۸۸
۳-۹ روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات . ۹۰
فصل چهارم
۴-۱ مقدمه . ۹۳
۴-۲ توصیف داده ها ۹۴
      ۴-۲-۱ وضعیت جنسی کارمندان شرکت توانیر ۹۴
      ۴-۲-۲ وضعیت تاهل کارمندان شرکت توانیر . ۹۵
     ۴-۲-۳  وضعیت مدرک تحصیلی . ۹۶
     ۴-۲-۴ وضعیت رشته تحصیلی ۹۷
     ۴-۲-۵ وضعیت سنی . ۹۸
    ۴-۲-۶ وضعیت سابقه کار . ۹۹
۴-۳ تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش . ۱۰۰
   ۴-۳-۱ فرضیه یک پژوهش . ۱۰۰
   ۴-۳-۲ فرضیه دو پژوهش . ۱۰۳
   ۴-۳-۳ فرضیه سه پژوهش. ۱۰۶
   ۴-۳-۴ فرضیه چهار پژوهش . ۱۰۹
   ۴-۳-۵ فرضیه پنجم پژوهش . ۱۱۲
   ۴-۳-۶ فرضیه ششم پژوهش . ۱۱۴
۴-۴ خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها . ۱۱۵
۴-۵ رتبه بندی حلقه های مدیریت دانش با بهره گرفتن از تاپسیس فازی . ۱۱۶
    ۴-۵-۱ مقدمه . ۱۱۶
۴-۵-۲ مراحل روش تاپسیس فازی ۱۱۷
    ۴-۵-۲-۱ مرحله ۱: تشکیل ماتریس تصمیم ۱۱۷
    ۴-۵-۲-۲ مرحله ۲: تعیین ماتریس مزن شاخص ها ۱۲۰
    ۴-۵-۲-۳ مرحله ۳: بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم فازی ۱۲۱
    ۴-۵-۲-۴ مرحله۴: تعیین ماتریس تصمیم فازی وزن دار ۱۲۲
    ۴-۵-۲-۵ مرحله ۵: یافتن حل ایده آل فازی و حل ضد ایده آل فازی ۱۲۳
    ۴-۵-۲-۶ مرحله ۶: محاسبه فاصله از حل ایده آل و ضد ایده آل . ۱۲۴
    ۴-۵-۲-۷ مرحله ۷: محاسبه شاخص شباهت ۱۲۵
    ۴-۵-۲-۸ مرحله ۸: رتبه بندی گزینه ها ۱۲۵
فصل پنجم
۵-۱ مقدمه . ۱۲۹
۵-۲ یافته ها . ۱۳۰
۵-۳ اولویت حلقه ها بر اساس تاپسیس فازی . ۱۳۳
۵-۴ محدودیت های پژوهش ۱۳۴
۵-۵ نکات کاربردی برای آینده . ۱۳۵
۵-۶ نتیجه گیری و پیشنهادات . ۱۳۵

چکیده
دانش در دنیای پیشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی شده است و می تواند برای سازمانهایی که به خوبی آن را می شناسند و مدیریت می کنند، فراهم آورنده فرصت و در عین حال برای سازمانهایی که تحولات محیط را نمی شناسند یا نمی خواهند بشناسند ، به عنوان تهدید جدی قلمداد شود. در حقیقت مدیریت دانش که اکنون خود را به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید مطرح کرده است، فرآیند خلق، سازماندهی، تبادل و بکاربستن دانش است که به سازمان کمک می کند تا بصیرت و درک لازم را از تجربه خود به دست آورند. در حقیقت این تحقیق به منظور رسیدن به اهدافی همچون تعیین وضعیت چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش، سازماندهی، اشاعه و بکار بستن و فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه می باشد .در این راستا روش تحقیق استفاده شده، کاربردی از نوع علی توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت مادر تخصصی توانیر به علت تنوع وظایف، وجود افراد متخصص و دارای تحصیلات عالیه به تعداد کافی مد نظر قرار گرفت. در روش نمونه گیری نیز گروه های مختلفی از کارکنان داشتیم ولی چون تاثیری در جمع آوری اطلاعات نداشت از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد .تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی و تحلیلی است و داده های بدست آمده از جمع آوری پرسشنامه به وسیله برنامه نرم افزاری spss، ارائه جداول توزیع فراوانی، آزمون دو جمله ای، آزمون فریدمن، استفاده از ضریب همبستگی و استفاده از تاپسیس فازی برای اولویت بندی حلقه ها استفاده شده است. نتایج حاصل به این صورت است که بین حلقه های سازماندهی دانش، بکاربستن دانش و مبادله دانش با وضعیت مطلوب آن تفاوت متوسطی وجود دارد و بین حلقه خلق دانش با وضعبت مطلوب آن تفاوت کمی وجود دارد .
کلید واژه ها: مدیریت دانش، چرخه، رویکرد فازی
 ۱-۱ مقدمه
دانش در دنیای پیشرفته امروز سازمان ها، به سرعت در حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی شده است و می تواند برای سازمانهایی که به خوبی آن را می شناسند و مدیریت می کنند، فراهم آورنده فرصت و در عین حال برای سازمانهایی که تحولات محیط را نمی شناسند یا نمی خواهند بشناسند، به عنوان تهدید جدی قلمداد شود. در حقیقت مدیریت دانش که اکنون خود را به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید مطرح کرده است، فرآیند خلق، سازماندهی، تبادل و بکاربستن دانش است که به سازمان کمک می کند تا بصیرت و درک لازم را از تجربه خود به دست آورند. مدیریت دانش، ضمن اینکه به حل مشکل، تصمیم گیری، ‌برنامه ریزی استراتژیک، یادگیری پویا و. کمک می کند، از زوال داراییهای ذهنی جلوگیری کرده به آگاهی سازمان می افزاید. ارتباط تنگاتنگی که میان مدیریت دانش و مفاهیمی مانند نوآوری، سازمانهای یادگیرنده، بهره وری و سایر مفاهیم ارزنده که مولفه های کلیدی رقابت و حیات سازمانی هستند، وجود دارد، اهمیت توجه و استفاده از مدیریت دانش را چند برابر     می کند. بهره وری، کارایی، مسئولیت پذیری، توانایی رقابت و نوآوری سازمانهای پیشرو در استفاده از مدیریت دانش، دلیل و شاهدی قوی است بر اینکه سازمان ها با غفلت از مدیریت دانش،‌ دیر یا زود به سمت زوال و نابودی حرکت خواهند کرد. در حقیقت در محیط پرتلاطم کنونی که دانش به عنوان منبع اساسی اقتصادی، جایگزین سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار شده است و منبع ضروری و پایدار برای مزیت رقابتی محسوب می شود، مدیریت صحیح دانش، رمزتداوم بقای سازمان ها است. مدیریت دانش، یکی از رویکردهای مهم و ارزشمندی است که سازمان های پیشرو با استقرار آن، ضمن حفظ تخصص فنی خود، از افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می شود، جلوگیری می کنند(نوناکا،۱۹۹۱،ص۹۶ )
۱-۲ بیان مسأله پژوهش
مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است .
مدیریت دانش اشتهار خود را از طریق به کارگیری دانش به منظور ایجاد هماهنگی در انجام تغیرات پویا در سازمان و رشد و توسعه نظامهایی برای تسریع انطباق‌پذیری سیستم با تغییرات محیط پیرامون کسب کرده است. سازمانها باید قادر به خلق و به کارگیری دانش جدید و بازسازی دانش موجود برای دستیابی به اهداف خویش باشند. در حالی‌که مدیریت دانش تاکید زیادی بر فناوری اطلاعات می‌کند و در بسیاری از موارد به‌عنوان مدیریت بر اساس فناوری تعریف می‌شود، اما در حقیقت مفهومی فراتر از آن دارد. داون پورت و پروساک (۲۰۰۰ ) مؤلفه‌های اساسی مدیریت دانش را شامل موارد زیر می‌داند:
۱-فرهنگ: ارزشها و باورهای اعضای سازمان در زمینه مفاهیم اطلاعات و دانش؛
۲- فرایند اجرایی: چگونگی بهره‌گیری افراد از اطلاعات و دانش در سازمانها؛
۳- سیاستها: راهکارهای مقابله با موانع موجود در فرایند تسهیم دانش و اطلاعات در سازمان؛
۴-فناوری : سیستم های اطلاعاتی موجود در سازمان ؛
امروزه دانش یک منبع ارزشمند و استراتژیک برای سازمان ها محسوب می شود جوامع فراصنعتی     عمده ترین اتکای خود را بر دسترسی به دانش بیشتر و بروزتر استوار ساخته اند. تولید مستمر دانش با ارزش، سازماندهی و اشاعه آن در سراسر سازمان و بکارگیری آن در خدمات و در واقع مدیریت سرمایه های دانشی می تواند به سازمان منافع کیفی و کمی بی شماری ببخشد. با توجه به اهمیت مدیریت دانش و مزایای فراوان استفاده از آن در تمامی سازمانها، این تحقیق سعی بر آن دارد تا با بررسی وضع موجود چرخه مدیریت دانش در شرکت مادر تخصصی(به عنوان نمونه) بر اساس مدل مدیریت دانش جاشاپارا، خلق دانش، سازماندهی دانش، تبادل دانش و بکاربستن دانش را در شرکت مادر تخصصی توانیر مورد بررسی قرار دهد تا باتکیه بر تجربیات و انطباق آن بر مفاهیم و نظریات علمی به بررسی اثرات پیاده سازی مدل مدیریت دانش با هدف بهبود مستمر فعالیتها در دستیابی به گوشه ای کوچک از چشم انداز مدیریت دانش یعنی اندوختن، سازماندهی و بکاربستن آنچه می دانیم در جهت افزایش راندمان و     بهره وری در شرکت توانیر بپردازد .
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش :
مدیریت دانش به عنوان یک موضوع مهم در عرصه مدیریت به شمار می رود. این موضوع نه تنها به عنوان یک ابزار یا یک منبع مدنظر بوده بلکه یک ساختار اجتماعی نیز به شمار می رود. می توان گفت که فرآیند حاصل ازانتقال و جریان اطلاعات و آگاهی و ارتباطات دو جانبه و وابسته است. یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر سازمان های دانش محور طرح های آن سازمان می باشد. در طرح ها شناسایی دانش و مدیریت بر آن بسیار مهم می باشد. مدیریت دانش به عنوان عامل کمک کننده مهمی در بیشتر حوزه های تصمیم گیری و کنترل مدیریتی شناخته می شود. این تحقیق می تواند به شناخت و درک بیشتر مفهوم مدیریت دانش، چرخه مدیریت دانش،حلقه ها و سایر عوامل مربوط به مدیریت دانش منجر شود. بنابراین می تواند دارای کارکرد شناختی باشد. به علاوه می توان از این تحقیق، برای معرفی چرخه مدیریت دانش، حلقه ها و سایر عوامل مربوط به آن و معرفی مزایا و منافع آن استفاده کرد و توجه و انگیزه لازم را جهت استفاده از آن در شرکت فراهم ساخت و مدل مورد استفاده، یافته ها و توصیه های این تحقیق را به کار بست تا هم بسیاری مشکلات جاری شرکت که استفاده از مدیریت دانش می تواند در حل آن مثمرثمر باشد، برطرف شود و هم به محیط رقابتی قدرت بیشتری داده شود. از این جهت این تحقیق را می توان دارای کارکرد کاربردی نیز دانست. جدید و نو بودن این موضوع در مباحث مدیریت، انجام نشدن تحقیقی در این زمینه در سازمانهای کشور، لزوم استفاده از جدیدترین موضوعات و توصیه ها در اداره سازمانها و علاقه محقق به انجام تحقیق در این زمینه، موجب انتخاب موضوع مدیریت دانش شده است .
۱-۴ اهداف پژوهش :
این تحقیق به منظور رسیدن به اهداف زیر انجام شده است :

  • تعیین وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش ، سازماندهی، اشاعه وبکاربستن
  • فراهم آوردن مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای دستیابی به اهداف مربوطه
  • تحلیل حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گرفتن از تاپسیس فازی

۱-۵ سوال های پژوهش :

  • وضعیت شرکت توانیر به لحاظ چرخه مدیریت دانش در چهار حلقه خلق دانش سازماندهی اشاعه و بکاربستن به چه صورت می باشد ؟
  • مقدمات لازم برای ارتقای کیفیت و اثربخشی شرکت توانیر در راستای اهداف مربوطه به چه صورت می باشد ؟
  • حلقه های چرخه مدیریت دانش با رویکردی فازی در شرکت توانیر به چه صورت می باشد؟
  • اولویت بندی حلقه های چرخه مدیریت دانش در شرکت توانیر با بهره گرفتن از تاپسیس فازی به چه صورت می باشد ؟

۱-۶ فرضیه های پژوهش
فرضیه اول : وضعیت موجود حلقه خلق دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر از وضعیت مطلوب برخوردار است .
فرضیه دوم : وضعیت موجود حلقه سازماندهی دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر از وضعیت مطلوب برخوردار است .
فرضیه سوم : وضعیت موجود حلقه مبادله دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر از وضعیت مطلوب برخوردار است .
فرضیه چهارم : وضعیت موجود حلقه بکاربستن دانش در شرکت مادر تخصصی توانیر از وضعیت مطلوب برخوردار است .
تعداد صفحه :۱۵۳
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***