Get a site

پایان نامه بهینه‌سازی مصرف ازت در زراعت پایدار لوبیا

پایان نامه بهینه‌سازی مصرف ازت در زراعت پایدار لوبیا

پایان نامه رشته کشاورزی

گرایش : زراعت

 دانشگاه آزاداسلامی

 واحد یاسوج

 دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی«M.Sc.»

گرایش : زراعت

( آزوسپیریلوم ) در منطقه کاکان

استاد راهنما :

دکتر محمدمهدی رحیمی

استاد مشاور :

دکتر عبدالصمد کلیدری

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده
فصل اول
مقدمه
فرضیات
اهداف
۱-۲- کلیات
۱-۲-۱- اهمیت حبوبات
۱-۲-۲- گیاه‌شناسی لوبیا
۱-۲-۳- اهمیت غذایی لوبیا
۱-۲-۴- سطح زیر کشت لوبیا در جهان
۱-۲- ۵- سطح زیر کشت لوبیا در ایران
۱-۲-۶- سطح زیر کشت لوبیا در استان
۱-۳- لوبیا چیتی
۱-۳-۱- اثر عوامل مختلف بر روی عملکرد لوبیا چیتی
۱-۳-۲- اثر آب و تنش خشکی بر عملکرد دانه
۱-۳-۳- اثر تنش درجه حرارت بر عملکرد دانه
۱-۳-۴- اثر نور بر عملکرد دانه
۱-۳-۵- اثر داوم سطح برگ جامعه گیاهی بر عملکرد دانه
۱-۳-۶- اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه
۱-۳-۷- اثر عناصر غذایی بر عملکرد دانه
۱-۳-۸- ارقام و لاین‌های لوبیا چیتی
فصل دوم
۲- مروری بر تحقیقات گذشته                                                                           
۲-۱- تغذیه گیاهی
۲-۲- عوامل مؤثر در مقدار عناصر در گیاهان
۲-۳- تقسیم بندی عناصر گیاهی از نظر فراوانی آنها در گیاهان
۲-۴- حاصلخیزی خاک
۲-۵- تثبیت شیمیائی و بیولوژیکی ازت
۲-۶- باکتری‌های تثبیت کننده ازت
۲-۷- آزوسپیریلوم
۲-۸- پیشرفت تحقیقات در ساخت ماده تلقیحی
۲-۹- کشف آزوسپیریلوم
۲-۱۰- فعالیت آزوسپیریلوم در خاک
۲-۱۱- نحوه رشد و عمل آزوسپیریلوم
۲-۱۲- نگهداری و کشت آزوسپیریلوم
۲-۱۳- مراحل شناسایی و اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم
۲-۱۴- مکانیزم های جذب آزوسپیریلوم به طرف ریشه
۲-۱۵- ماده تلقیحی ناقل‌دار
فصل سوم
۳- مواد و روش‌ها
۳-۱- شرایط اقلیمی و مشخصات جغرافیائی محل اجرای آزمایش
۳-۲- شرایط جوی محل اجرای آزمایش
۳-۳- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش
۳-۴- محاسبات آماری طرح
۳-۵- روش اجرای آزمایش
فصل چهارم
– نتایج و بحث                                                                                              
۴-۱- نتایج کلی
۴-۲- میانگین ارتفاع ساقه
۴-۳- میانگین تعداد ساقه در مترمربع
۴-۴-  میانگین تعداد غلاف در بوته
۴-۵- میانگین تعداد دانه در غلاف
۴-۶- وزن هزار دانه
۴-۷- وزن تر اندام هوایی گیاه
۴-۸- عملکرد دانه
۴-۹- عملکرد بیولوژیک
۴-۱۰- شاخص برداشت
۴-۱۱- نتیجه‌گیری
پیشنهادات
فهرست منابع
۱
۲
۳
۳
۴
۴
۶
۷
۸
۸
۹
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۷
۱۸
۱۹
۱۹
۲۱
۲۲
۲۳
۲۶
۲۸
۳۴
۳۵
۳۵
۳۶
۳۷
۳۷
۴۳
۴۳
۴۳
۴۳
۴۴
۴۴
۴۷
۴۷
۵۲
۵۵
۵۷
۶۰
۶۳
۶۶
۶۹
۷۲
۷۵
۷۸
۸۰
۸۱

چکیده:
به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و آزوسپیریلوم بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی آزمایشی در سال ۱۳۹۰ به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل کود اوره و آزوسپیریلوم در چهار تکرار اجرا شد. کود اوره شامل چهار سطح ۰، ۶۰، ۹۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار و آزوسپیریلوم شامل دو سطح ۰ (شاهد) و ۵۰۰ گرم در هکتار بود. پس از تهیه بستر کاشت، کودهای فسفره و پتاسه تماماً و نصف کود اوره به‌عنوان استارتر به زمین داده شد و آزوسپیریلوم آماده و پس از قرار دادن بذور در محلول آب قند، بذور با  میکروارگانیسم آغشته شده و به‌صورت ردیفی در کرت‌ها با دست کاشته شدند در طی مراحل کاشت تا برداشت، اندازه‌گیری‌های لازم انجام شد. بررسی نتایج حاصله نشان دادکه اثر کود بیولوژیکی آزوسپیریلوم برکلیه صفات به‌جز تعداد ساقه در مترمربع، وزن هزاردانه، وزن تر اندام هوایی و عملکرد بیولوژیک، در سطح احتمال ۱ درصد معنی­دار و اثر کود اوره برکلیه صفات به­جز میانگین تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی­دار بود. اثر متقابل کود بیولوژیکی آزوسپیریلوم و کود اوره نیز در کلیه صفات مورد مطالعه به­جز میانگین تعداد ساقه در مترمربع و وزن هزاردانه در سطح احتمال ۱ درصد معنی­دار بود. ضمناً اثر متقابل این دو کود بر وزن تر اندام هوایی در سطح ۵ درصد معنی‌دار بود. حداکثر عملکرد دانه به میزان ۲۵/۲۳۳۷ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار ۳N2A (500 گرم درهکتار کود آزوسپیریلوم و ۹۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره) و حداقل آن به میزان ۲۵/۱۲۵۵ کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار ۳N1A (عدم مصرف کود آزوسپیریلوم و ۹۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره) بود.
کلمات کلیدی: لوبیا چیتی، اوره و آزوسپیریلوم
مقدمه
حدود ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، انسان برای تأمین غذای خود از طریق کشت غلات به صورت سازمان یافته‌ای اقدام به کشاورزی نمود. به زودی انسان آموخت که در همان زمین نمی‌تواند به طور پایان‌ناپذیری گیاهان مختلف را کشت کند و این موضوع او را به فکر راه‌ها و روش‌هایی برای بهبود حاصلخیزی خاک واداشت. شواهد اولیه حاکی از آن است که رومی‌ها و آریائی‌ها کتاب‌های دست‌نویس فراوانی در رابطه با بهبود کشت گیاهان برای کشاورزان داشته‌اند. برای مثال رساله کولوملا تحت عنوان کشاورزی که حدود ۶۰ سال بعد از میلاد مسیح نوشته شده است، شامل تشریح عملیات مختلف کشاورزی است که در امپراطوری روم برای نسل‌های متمادی از آنها استفاده می‌شده است.در همین اثنا، عده‌ای در رابطه با مواد غذایی خاک که گیاهان از آن تغذیه می‌کردند کنجکاو شدند. در قرن شانزدهم برناردپالیزری، ادعا نمود که بقایای گیاهی حاوی نمک یا موادی است که رشد گیاهان را تقویت می‌کند. درحالی که جان باپتیستاوان هلمونت معتقد بود که آب مبنای اصلی رشد گیاهان است. بعدها این فکر که عناصر اصلی محلول در آب موجود در خاک در حقیقت عامل رشد گیاه است توسط آزمایشات جون وودوارد به اثبات رسید. برخی دیگر از دانشمندان هوموس را به‌عنوان تقویت کننده رشد گیاهان تلقی نمودند (آستارائی و کوچکی؛ ۱۳۷۵).
در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه، تامین نیاز غذایی مردم از مهم‌ترین مشکلات فراروی بشر می‌باشد. بنابراین توجه به افزایش کمی و کیفی تولید محصولات زراعی در همه کشورها امری ضروری می‌باشد به‌طوری‌که بیشتر کشورهای دنیا قسمت قابل توجهی از بودجه سالیانه خود را به بخش کشاورزی و تحقیقات مربوطه اختصاص می‌دهند که در این زمینه تا حدودی به موفقیت‌های قابل توجهی نیز دست پیدا کرده‌اند (بحرانی، ۱۳۷۹).
فرضیات:
استفاده ازکوداوره اثرمعنی داری برعملکرد گیاه لوبیادارد؟
استفاده از باکتری آزسپیریلوم به طور معنی داری باعث افزایش عملکرد دانه در لوبیا می گردد؟
استفاده از باکتری آزسپیریلوم به طورمعنا داری باعث عملکردبیولوژیکی درلوبیا می گردد؟
اهداف:
بررسی ومقایسه اثرآزسپیریلوم بررشدلوبیا
بررسی اثرکاربردآزسپیریلوم وکود ازته برعملکرد دانه لوبیا
بررسی اثرکاربرد آزسپیریلوم ازته برعملکرد بیولوژیکی درلوبیا
-۲- کلیات
 ۱-۲-۱- اهمیت حبوبات
  انسان به طور متوسط روزانه ۲۸۰۰ کالری انرژی نیاز دارد. ولی در کشورهای پیشرفته مصرف روزانه کالری ۳۵۰۰ و در کشورهای جهان سوم این میزان به ۲۲۰۰ کالری برای هر نفر در روز می‌رسد. (مجنون حسینی، ۱۳۷۹). میزان پروتئین در اکثر حبوبات بین ۳۲-۱۸ درصد است (آرنون، ۲۰۰۲). به‌طور متوسط رژیم غذایی خصوصاً در جهان سوم بیشتر نشاسته است و کمبود پروتئین در تغذیه میلیون‌ها نفر انسان در کشورهای توسعه نیافته، امروزه یکی از مشکلات می‌باشد (مجنون حسینی، ۱۳۸۱). حبوبات به دلیل دارا بودن درصد قابل توجهی از مواد پروتئینی از ارزش غذایی نسبتاً بالایی برخودار می‌باشد (آیکروید و دوقتی، ۲۰۰۳). پروتئین که
یکی از مواد غذایی عمده در تغذیه جانوران محسوب می‌شود، از دو منبع گیاهی و حیوانی قابل تأمین است. میزان پروتئین در غذای حیوانی معمولاً کمتر از میزان پروتئین در منابع گیاهی است. ولی پروتئین‌های موجود در غذاهای حیوانی به علت داشتن تعداد و مقدار اسید آمینه بیشتر، با ارزش‌تر از پروتئین‌های گیاهی است. از طرفی، تولید پروتئین حیوانی از پروتئین گیاهی مشکل‌تر و گران‌تر است. لذا در کشورهایی که به دلایل اقتصادی و یا مذهبی قادر به استفاده از گوشت و فرآورده‌های دامی نیستند، حبوبات می‌توانند منبع عمده پروتئین را تشکیل دهند. مطالعات حاکی از آن است که قسمتی از کمبود پروتئین را می‌توان به وسیله مصرف حبوبات خصوصاً لوبیا جبران نمود. حبوبات علاوه بر تأمین پروتئین، به علت وجود باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن هوا در ریشه، در حاصلخیزی خاک مؤثر می‌باشند. در کشورهای پیشرفته، نیز به عنوان مکمل غذایی دارای مصرف زیادی است (مجنون حسینی، ۱۳۷۹).
حبوبات دومین منبع غذایی بشر پس از غلات و عمده‌ترین منبع پروتئین گیاهی است. (باقری و همکاران، ۱۳۸۰. کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶). مقدار پروتئین آنها حدود ۲ تا ۴ برابر غلات و ۱۰ تا ۲۰ برابر گیاهان غده‌ای می‌باشد. حبوبات ۲۰ درصد پروتئین و ۱۰ درصد انرژی جمعیت انسانی را تأمین می‌کند و به دلیل داشتن ۸ تا ۱۴ درصد پروتئین دارای انرژی بیشتری نسبت به علوفه ذرت می‌باشد. (مجنون حسینی، ۱۳۸۱). حبوبات به عنوان مهمترین منابع غذایی گیاهی سرشار از پروتئین، دارای ارزش غذایی زیاد و قابلیت نگهداری خوبی هستند. طبق مطالعات انجام شده، ترکیب مناسبی از پروتئین حبوبات با غلات می‌تواند سوء تغذیه و کمبود اسید آمینه‌های ضروری انسان را بر طرف سازد. از طرف دیگر، با توجه به توانایی تثبیت نیتروژن در این گیاهان، قرار دادن آنها در تناوب به پایداری سیستم‌های زراعی کمک می‌کند. یکی از راه‌های افزایش تولید محصولات کشاورزی، افزایش عملکرد در واحد است. استفاده از ارقام اصلاح شده، تهیه و آماده سازی بستر مطلوب کاشت، انتخاب تاریخ و روش کاشت مناسب، میزان بذر، تناوب زراعی و غیره موجب افزایش عملکرد در واحد سطح می‌گردد. یکی از عوامل مهم در تغییرات عملکرد حبوبات، تغذیه مناسب می‌باشد. تغذیه مطلوب بوته، تغذیه‌ای است که در نتیجه آن، عوامل محیطی دیگر نظیر آب، نور، و غیره نیز به‌طور مؤثر مورد استفاده گیاه قرار گیرد و در عین حال، رقابت درون بوته‌ای طوری باشند تا حداکثر عملکرد به‌دست آید (مجنون حسینی، ۱۳۷۹).
۱-۲-۲- گیاه‌شناسی لوبیا
حبوبات متعلق به خانواده بقولات و زیر خانواده پروانه آسایان می‌باشند. در بین حبوبات تنوعی از گیاهان درختی، بوته‌ای و علفی که در مناطق گرمسیر و معتدل گسترش یافته‌اند، به چشم می‌خورد. حدود ۱۸۰۰۰ گونه در خانواده بقولات وجود دارد. (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶). یکی از مهمترین حبوبات در جهان، لوبیا است. تمامی گونه‌های لوبیا متعلق به دو جنس عمده است. جنس Phaseolus که شامل گونه‌های بذر درشت آمریکایی است و جنس Vigna که شامل گونه‌های بذر ریز آسیایی است. گونه‌های آمریکایی، بومی آمریکا و گونه‌های آسیایی بومی جنوب آسیا هستند. گونه‌های آمریکایی دارای غلاف‌هایی پهن با نوک بلند می‌باشد و دارای تعداد محدودی بذر دست در هر غلاف (۴ تا ۸ عدد) می‌باشند. گونه‌های آسیایی نیز دارای غلاف کوچک (حداکثر به طول ۱۰سانتیمتر) و استوانه‌ای هستند. در داخل هر غلاف تعداد زیادی بذر (تقریباً ۲۰ عدد) وجود دارد. در حال حاضر ۱۸ نوع لوبیا در سطح جهان کاشته می‌شود (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶).
Phaseolus Vulgaris  که در فارسی لوبیا چیتی و به زبان انگلیسی Pinto bean و یا Spotted bean نامیده می‌شود، یکی از زیرگونه‌های لوبیای معمولی است. لوبیا دارای واریته‌های بوته‌ای با رشد محدود و واریته‌های رونده با رشد نامحدود می‌باشد که تا ارتفاع ۲ الی ۳ متری هم رشد می‌کنند. گل‌ها در این گیاه به رنگ‌های متنوع سفید، صورتی و ارغوانی مایل بنفش مشاهده می‌شوند. گل‌ها بر روی محور گل‌آذین از پایین به بالا شکوفا می‌شوند. غلاف‌های لوبیا، کشیده و آویزان هستند. شکل غلاف در ارقام مختلف، متفاوت و به اشکال خمیده، مستقیم، پهن یا استوانه‌ای مشاهده می‌گردند (باشتنی، ا. ۱۳۸۳). لوبیا گیاهی گرمادوست است و برخی ارقام آن نسبت به طول روز بی تفاوت و بعضی دیگر حساس یا روز کوتاه می باشند. این گیاه خودگشن است و سیستم ریشه‌ای نازک و باریک دارد. (دوبتز و ماهالا، ۱۹۹۹). برای رشد کامل لوبیا ۱۳۰-۱۲۰ روز وقت لازم است. از حدود ۳۹-۲۶ روز پس از کاشت چنانچه طول روز بین ۱۸-۱۰ ساعت باشد، به گل می‌نشیند. کمبود رطوبت را تا حدودی تحمل می‌کند، البته در شرایط خشک، تولید آن به شدت کاهش می‌یابد، ولی در طی پر شدن غلاف و گلدهی، به هوای خشک حساس است. بهترین مناطق کشت آن مناطقی است که در آخر فصل رشد آن، بارندگی صورت نگیرد (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶).
در شرایط گرمسیری و نیمه گرمسیری، لوبیا را در انواع خاک‌ها کشت می‌کنند اما قادر به رشد در خاک‌های رسی با بافت سنگین که سطح سفره آب زیرزمینی در آنها بالا باشد، نیست (آکوستا و آدامز، ۲۰۰۳). شوری زیاد خاک، به‌طور قابل توجهی باعث کاهش عملکرد لوبیا می‌شود. ارقام متفاوت از نظر تثبیت ازت با هم فرق دارند. این اختلافات تا حدی به علت تفاوت در
انتقال و اختصاص کربوهیدرات‌های غیرساختمانی به گره‌ها در واریته‌های متفاوت است. در بسیاری از نقاط جهان، عملکرد لوبیا را می‌توان به‌طور قابل توجهی از طریق بهبود عملیات زراعی، افزایش داد. تاریخ کاشت، مقدار بذر، فواصل و عمق کاشت مناسب همراه با مدیریت خوب آبیاری، استفاده از کود و کنترل آفات، بیماری و علف هرز، همگی در به حداکثر رساندن عملکرد لوبیا سهیم هستند (دوبتز و ماهالا، ۱۹۹۹).
 ۱-۲-۳- اهمیت غذایی لوبیا
انواع لوبیا در بین گیاهان تجاری حاوی بیشترین مقدار پروتئین هستند. آنها فاقد اسید آمینه متیونین می‌باشند، اما این کمبود را می‌توان با مخلوط کردن آنها با گوشت، ذرت، برنج، ماهی و یا پنیر جبران کرد (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶).
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که پروتئین گیاهی به سرعت در میوه‌ها، مخصوصاً بذرها جمع می‌شوند. در فاصله بین ۶۰-۵۲ روزگی گیاه، هر روز حدود ۱۷ میلی‌گرم پروتئین به هر تک بوته افزوده می‌شود. علاوه بر پروتئین، لوبیا دارای کلسیم، آهن و منیزیم می‌باشد و نیز منبع خوبی از انواع ویتامین‌ها از جمله ویتامین B، تیامین، پیروکسین(۶B)، نیاسین و اسیدفولیک می‌باشد. به طور متوسط ترکیب دانه سبز لوبیا شامل ۲/۸۵ درصد آب، ۱/۶ درصد پروتئین، ۲/۰ درصد چربی، ۳/۶ درصد هیدرات کربن، ۴/۱ درصد فیبر و ۸/۰ درصد خاکستر است. دانه‌های خشک آن نیز حاوی ۱۱ درصد آب، ۲۲ درصد پروتئین، ۶/۱ درصد چربی، ۸/۵۷ درصد هیدرات کربن، ۴ درصد فیبر و ۶/۳ خاکستر است (باقری و همکاران، ۱۳۸۰).
لوبیا مهمترین عضو خانواده حبوبات به شمار می‌آید و به خاطر درصد بالای پروتئین و سایر خصوصیات مطلوب زراعی، بیشترین سطح زیر کشت را در بین حبوبات به خود اختصاص داده است (مجنون حسینی، ۱۳۷۹).
۱-۲-۴- سطح زیر کشت لوبیا در جهان
سطح زیر کشت جهانی انواع لوبیا ۲۴ میلیون هکتار است و از این نظر در بین حبوبات مقام اول را داراست. متوسط عملکرد جهانی لوبیا حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است. ۴۰ درصد سطح زیر کشت آن در آسیا و ۳۰ درصد در آمریکا است. تقریباً ۹ میلیون هکتار سطح زیر کشت انواع لوبیا در هندوستان، ۴/۰ میلیون هکتار در برزیل، ۵/۱ میلیون هکتار در مکزیک، ۳/۰ میلیون هکتار در بروندی و ۴ میلیون هکتار در یوگسلاوی است (کوچکی و بنایان اول، ۱۳۸۶).
۱-۲-۵- سطح زیر کشت لوبیا در ایران
سطح زیر کشت لوبیا در کشور ۱۰۹ هزار هکتار و تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن است که از نظر سطح زیر کشت پس از نخود و عدس و از نظر تولید بعد از نخود قرار دارد (صادقی پور و غفاری خلیق، ۱۳۸۱).
۱-۲-۶- سطح زیر کشت لوبیا در استان
  بر اساس جدیدترین آمار جهاد کشاورزی استان کهکیلویه وبویراحمد، در سال زراعی ۱۳۸۶-۱۳۸۵ سطح زیر کشت حبوبات در استان، ۵۶۳۰ هکتار بوده که سهم لوبیا از این مقدار، ۱۲۵۰ هکتار می‌باشد که بعد از عدس دیم در رتبه دوم قرار دارد. تولید حبوبات نیز طبق این گزارش ۷/۷۳۱۲ تن است. البته میزان عملکرد این گیاه ۳۱۳۰ کیلوگرم در هکتار گزارش شده است (بی نام، ۱۳۸۶).
تعداد صفحه :۱۱۰
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***