Get a site

پایان نامه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

پایان نامه تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

پایان نامه رشته فرماندهی و مدیریت

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده فرماندهی و ستاد

پایان نامه فرماندهی و مدیریت

عنوان:

بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا

استاد راهنما:

دکتر یوسف محمدی مقدم

استاد مشاور:

سرهنگ ستاد خلبان رجب مولایی

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

۱-۱) مقدمه ۲

۱-۲) بیان مسئله ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق. ۴

۱-۴) اهداف تحقیق. ۶

۱-۵) سؤالهای تحقیق. ۷

۱-۶) فرضیه ها و مدل پژوهش `۷

۱-۷) قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع تحقیق ۹

۱-۸) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها. ۹

۱-۸-۱) شبیه ساز پروازی. ۹

۱-۸-۲) آموزش شبیه ساز پروازی. ۱۰

۱-۸-۳)توانمندسازی کارکنان ۱۰

۱-۸-۳-۱) دانش پروازی. ۱۱

۱-۸-۳-۲) مهارت پروازی. ۱۲

۱-۸-۳-۳) نگرش پروازی. ۱۲

۱-۹) خلاصه ۱۴

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه ۱۶

۲-۲) سازمان، عامل انسانی و آموزش ۱۷

۲-۲-۱)اهمیت و ارزش عامل انسانی در سازمان ۱۷

۲-۲-۲) آموزش کارکنان ۱۹

۲-۲-۳) اهمیت آموزش ۲۰

۲-۲-۴) روش­های آموزش ۲۲

۲-۲-۵) عوامل مؤثر بر آموزش کارکنان ۲۴

۲-۲-۶) شبیه ساز پروازی. ۲۶

۲-۲-۶-۱) تاریخچه ۲۶

۲-۲-۶-۲) آشنایی با شبیه ساز پرواز.۲۶

۲-۲-۶-۳) انواع شبیه سازها و تعاریف آن ۲۹

 

۲-۲-۶-۴) ویژگی­های شبیه‌ساز پرواز ۳۵

۲-۲-۶-۵) فناوری شبیه ساز و کاربردهای آن در صنعت هوایی ۳۷

۲-۲-۶-۶) اصول آموزش توسط شبیه ساز ۴۳

۲-۲-۷) هواپیمایی ناجا. ۴۵

۲-۳) ارزشیابی آموزشی. ۴۸

۲-۳-۱) مفهوم ارزشیابی آموزشی. ۴۹

۲-۳-۲) اهداف ارزشیابی آموزشی. ۵۰

۲-۳-۳) رویکردهای ارزشیابی آموزشی. ۵۱

۲-۴) اثربخشی آموزشی. ۵۶

۲-۴-۱) تعریف اثربخشی. ۵۷

۲-۴-۲) مفهوم اثربخشی آموزشی. ۵۸

۲-۴-۳) معیارهای سنجش اثربخشی آموزشی. ۶۰

۲-۵) توانمندسازی کارکنان ۶۱

۲-۵-۱) مفهوم و تعاریف توانمند سازی. ۶۲

۲-۵-۲) اهمیت و ضرورت توانمندسازی. ۶۳

۲-۵-۳) رویکردهای توانمندسازی. ۶۵

۲-۶) پیشینه تحقیق. ۸۶

۲-۶-۱) توانمندسازی و آموزش ۸۶

۲-۶-۲) تحقیقات داخلی. ۸۹

۲-۶-۲-۱) حوزه عمومی. ۸۹

۲-۶-۲-۲) حوزه تخصصی ۹۲

۲-۶-۳) تحقیقات خارجی. ۹۳

۲-۷) الگوی تحلیلی و مفهومی. ۹۴

۲-۸) خلاصه ۹۶

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه ۹۸

۳-۲) نوع و روش تحقیق. ۹۸

۳-۲-۱) ابزار و روش گردآوری داده ها .۱۰۰

۳-۲-۲) روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۰

۳-۳)جامعه و نمونه آماری. ۱۰۱

۳-۴) روایی و پایایی پرسشنامه ۱۰۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه ۱۰۵

۴-۲) مشخصه‌ های عمومی پاسخ دهندگان ۱۰۵

۴-۲-۱) درجه سازمانی. ۱۰۶

۴-۲-۲) میزان تحصیلات. ۱۰۶

۴-۲-۳) سن پاسخ دهندگان ۱۰۷

۴-۳) تحلیل های تک متغیره. ۱۰۷

۴-۳-۱) آموزش شبیه ساز پروازی. ۱۰۷

۴-۳-۲)دانش پروازی. ۱۰۸

۴-۳-۳) مهارت پروازی. ۱۰۹

۴-۳-۴) نگرش پروازی. ۱۱۰

۴-۳-۵) میانگین آماره‌های توصیفی برای متغیرهای پژوهش. ۱۱۰

۴-۴) تحلیل‌های دومتغیره. ۱۱۱

۴-۵) تحلیل‌های چند متغیره. ۱۱۲

۴-۶) آزمون فرضیه‌ها. ۱۱۴

۴-۷) خلاصه ۱۱۶

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱) مقدمه ۱۱۹

۵-۲) مروری بر چارچوب کلی تحقیق. ۱۱۹

۵-۳) یافته‌های پژوهش ۱۲۰

۵-۴) فرضیه های پژوهش ۱۲۳

۵-۵) بحث و نتیجه‌گیری. ۱۲۵

۵-۶) پیشنهادهای تحقیق. ۱۲۷

۵-۶-۱) پیشنهادهای اجرایی. ۱۲۷

۵-۶-۲) پیشنهادهای پژوهشی. ۱۲۸

۵-۷) محدودیت‌های تحقیق. ۱۲۹

منابع و پیوست ها. ۱۳۰

چکیده:

بی شک آموزش مؤثر و نافذ یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. از مهمترین عوامل توانمندسازی کارکنان می توان به دانش، مهارت و نگرش آنان اشاره کرد. در این پژوهش به طور تخصصی به بررسی این سؤال پرداخته شده که تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش، نگرش و مهارت کارکنان پروازی به چه میزان می باشد؟ لذا در این مطالعه، جامعه آماری کلیه خلبانانی هستند که دوره آموزش شبیه ساز پروازی را طی کرده اند. پرسشنامه محقق ساخته پژوهش با مشاوره خلبانان و صاحب نظران، حول موضوع تخصصی مذکور تدوین و روایی و پایایی آن بررسی شد. با روش پیمایش میدانی تعداد ۵۸ پرسشنامه جمع­آوری گردید و تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل رگرسیون خطی، و همبستگی پیرسون با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS، ویرایش ۱۸ انجام شد.

یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش شبیه ساز تأثیر مثبت و معناداری بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هوا ناجا دارد. تحلیل ضرایب رگرسیون مؤید آن است که آموزش به ترتیب بیشترین تأثیر را بر ارتقای مهارت، نگرش و دانش پروازی خلبانان داشته است. لذا استفاده از آموزش شبیه ساز پروازی به عنوان یکی از مؤلفه های استاندارد آموزش در صنعت هوانوردی ضروری است و می تواند منجر به ارتقای سطح مهارت، دانش و نگرش کارکنان پروازی و در نتیجه پیشگیری از بروز سوانح و رویدادهای هوایی و خسارت های جانی و مالی گردد.

پیشگفتار:

در پی شتاب تغییرات و دگرگونیهای محیطی، سازمانها برای بقاء در این عرصه ناگزیر بایستی به سطح بالایی از دانش و اطلاعات دست یابند، علاوه برآن از کارکنان خلاق، دانش­مدار با قدرت تصمیم گیری بهره­مند باشند. کارکنان توانمندی که با احساس مسئولیت، خلاقیت، ابتکار، اعتماد به نفس و احساس تعلق سازمانی و توانا در کار گروهی با عملکرد خوب بتوانند در افزایش بهره وری سازمان نقش مؤثری ایفا کنند. در سازمان های نظامی با کارکنان پروازی این امر اهمیت ویژه ای دارد. به نحوی که با ظهور شبیه سازهای پروازی تمرکز سازمانهای نظامی و دفاعی دنیا بر بهره گیری از این تکنولوژی در راستای بهبود عملکرد کارکنان و کاستن هزینه های آموزشی و تلفات جانی و مالی متمرکز شده است. این موضوع در میهن ما امری نوظهور است و مستلزم توجه و تحقیق و عملگرایی بیشتری خواهد بود.

این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است. فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است. در فصل دوم به منظور انتقال دانش عمومی در مورد متغیرهای پژوهش، ضمن مرور مبانی نظری موضوع تحقیق، چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه ­های تحقیق عرضه می‌شود. فصل سوم به روش‌شناسی تحقیق می‌پردازد. در فصل چهارم داده‌های جمع‌آوری شده از مطالعه میدانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و در آخر فصل پنجم نتایج و پیشنهادهای کاربردی (اجرایی) و پژوهشی در زمینه موضوع مورد بررسی عرضه می‌گردد.

با تمام مشکلاتی که گریبانگیر محقق بود به خصوص با توجه به اینکه تحقیق در محیط نظامی انجام می شد و دسترسی به برخی از اسناد و اطلاعات با مشکل مواجه بود؛ این پژوهش برای علاقمندان خود نتایج مفیدی خواهد داشت. از طرفی با توجه به اهمیت و بدیع بودن موضوع کارشده، این پایان نامه با بررسی یک جامعه ایرانی مشارکت خود را به انجام رسانیده است. باشد که با کمک اساتید و صاحب نظران در این زمینه بتوانم تحقیقات گسترده ای را در آینده به انجام برسانم.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

امروز با پیشرفت فناوری های جدید و به کارگیری سامانه های نظامی پیچیده در نیروهای مسلح به ویژه در صنعت هوانوردی تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و مجرب پروازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به موازات توسعه صنعت هوانوردی در سازمانهای هوایی، صنعت شبیه ساز پروازی از اهمیت خاصی در آموزش برخوردار می باشد.

پس ازبه وجود آمدن هواپیمای موتوردار تمرینات اولیه روی نمونه اصلی هواپیما انجام می گرفت به طوری که دانشجویان خلبانی کنترل سمتی با سکان عمودی را در تاکسی و کنترل با ELEVATORرا با پرواز کوتاه می آموختند. جنگ جهانی اول باعث توسعه این شیوه آموزش خلبانی به ویژه در کشورهای ایتالیا و فرانسه گردید. در سال ۱۹۱۵ یک دستگاه الکتریکی برای ضبط زمان عکس العمل برای تصحیح نوسانات در سیمولاتورها مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای القا کردن شرایط خارجی به خلبان از قبیل بارش باران ، مه، تاریکی و . تمهیدات و وسایل کمکی در سیمولاتورها در نظر گرفته شد که این کار اولین بار توسط آلمانی ها انجام گرفت. با شروع جنگ جهانی دوم نیاز به آموزش های خلبانی برای هواپیما های جنگنده به شدت افزایش یافت. با پیشرفت صنایع هوایی در آن زمان از قبیل ملخ های با گام متغییر و ارابه های فرود متحرک و سرعت های مانور بالاتر، شبیه سازی کردن این قسمت ها در سیمولاتور اهمیت ویژه ای به خود گرفت (معظمی گودرزی، ۱۳۸۵، ص۱۷). بسیاری از مطالعات نشان داده اند که می توان مهارت های کسب شده در سیمولاتورهای پروازی را با موفقیت در هواپیما ها به اجرا گذاشت. با توسعه رایانه، شبیه سازها امروزه کاربرد وسیع تری پیدا کرده اند به طوری که در بیشتر آموزش های عملی از این سامانه کمک گرفته می شود شبیه سازها توانسته اند درآموزش رانندگی و تیر اندازی با تانک، پرواز، کنترل ترافیک هوایی، رهگیری هوایی، درگیری هوایی، بمباران هوا به زمین و تیراندازی های هوا به هوا و زمین به هوا و هم چنین آموزش نگهداری سیستم های هواپیما جایگاه خاصی پیدا کنند تا جایی که می توان گفت شبیه سازها در ساده ترین آموزش های عملی تا پیچیده ترین آنها بالاخص در نیروهای مسلح کاربرد دارند.

درحال حاضر نظر به اهمیت و ضرورت شبیه ساز در بحث ارتقای سطح توانمندی کارکنان پروازی و تأثیر آن در کاهش نرخ سوانح هوایی و خسارت های جانی و مالی، هواپیمایی ناجا با وجود تنوع وسایل پرنده و گستردگی جغرافیایی مأموریت ها از این سامانه محروم می باشد.

۲-۱- بیان مسئله

شتاب تغییرات و دگرگونیهای محیطی، فضای رقابتی فشرده­ای را ایجاد کرده است. سازمانها برای بقا در این عرصه ناگزیر بایستی به سطح بالایی از دانش و اطلاعات دست یابند، علاوه برآن از کارکنان خلاق، دانش­مدار با قدرت تصمیم گیری بهره­مند باشند. کارکنان توانمندی که با احساس مسئولیت، خلاقیت، ابتکار، اعتماد به نفس و احساس تعلق سازمانی و توانا در کار گروهی با عملکرد خوب بتوانند در افزایش بهره وری سازمان نقش مؤثری ایفا کنند.

مسئولیت آموزش، یاد دادن و تغییر رفتار است. اگر آموزش به فراگیری و تحول منجر نشود، هرگز توان افزایی اتفاق نخواهد افتاد (بلانچارد،۱۹۹۶: ۱۱۶). امروزه آموزش و توانمندسازی کارکنان به عنوان ابزاری برای اثربخشی سازمان و کسب مزیت رقابتی مورد توجه قرار می­گیرد. بی­شک آموزش مؤثر و نافذ یکی از ابزارهای مهم در توانمندسازی کارکنان برای رسیدن به اهداف سازمانی است. آموزش اغلب وسیله ارتباطی است که برای گروه مشخصی از افراد در نظر گرفته می­شود و هدف آن توسعه مهارت ها، اصلاح رفتارها و بالا بردن سطح توانمندی این افراد است. تمرکز اصلی آموزش بر این است که چه چیزهایی باید شناخته شود. واژه آموزش از اصول مهم کاری در سازمان است و از آنجا که مهمترین بُعد این واژه، پرورش و رشد مهارت­ها و تخصص­های کاری است، پایه­ریزی و استمرار روند آموزش در سازمان های امروزی نقش به سزایی در تخصصی عمل کردن ودر واقع پیشرو بودن آن سازمان دارد. امروزه صنعت هوانوردی با قدمت یک صد ساله به یک ضرورت تبدیل گشته و تحولات چشمگیری به خصوص در دهه اخیر داشته است. به موازات توسعه این صنعت، شبیه ساز پروازی از اهمیت خاصی در آموزش و صنعت هوایی برخوردار شده است .یکی از راه های کاهش سوانح هوایی افزایش آموزش به وسیله شبیه سازها می باشد. شبیه ساز های پروازی تجهیزاتی هستند که کلیه مراحل پروازی را به صورت مجازی شبیه سازی می کنند، از جمله چک های قبل از پرواز ( شامل چک های بیرونی وسیله پرنده و داخل کابین وسیله پرنده می شود .) نشستن و برخاستن   ( یکی از مشکل ترین مراحل پروازی می باشد و عواملی چون سرعت، درجه حرارت، وزن وسیله پرنده و. در آن تأثیر گذار است.) عکس العمل در موقع بروز اشکال و حالت اضطراری ( واکنش صحیح و درست که خلبان در موقع بروز اشکال در وسیله پرنده از خود نشان می دهد.) و. با کمک این وسیله اجرای آموزش با حداقل هزینه و ضایعات (سرمایه انسانی و تجهیزاتی ) میسر خواهد بود . و محدودیت زمانی برای آموزش آن مطرح نمی باشد .هواپیمایی ناجا برای بالا بردن سطح آموزش خلبانان و تکنسین فنی و با هدف کاهش سوانح و حفظ سرمایه های ملی ( نیروی انسانی و تجهیزات ) نسبت به اعزام کارکنان متخصص جهت آموزش با شبیه ساز به خارج کشور و در حال حاضر نیز به علت خودکفایی داخلی و بومی سازی این صنعت مهم در داخل صورت می گیرد و آموزش های خلبانی ( بال ثابت و بالگرد ) در حوزه های مختلف در شرایط فعلی تحریم بسیار هزینه بر بوده و اجرای بخشی از آموزش های فوق به وسیله شبیه سازی متحرک هواپیماهای مختلف جهت کاهش هزینه ها از ضروریات می باشد. با توجه به مطالب فوق این سؤال درذهن به وجود می آید به چه میزان آموزش شبیه ساز پروازی منجر به ارتقای توانمندی کارکنان خلبان هواپیمایی ناجا می شود؟

۳-۱- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت شبیه ساز های پروازی در سیستم های نظامی که مؤثرترین تکنولوژی آموزشی در جهت ارتقاء نظری و عملی کارکنان تحت آموزش می باشد و با نگرش به کمبود خلبان و صرف هزینه گزاف جهت تربیت و آموزش خلبان، استفاده از شبیه سازها در امر آموزش فوق العاده حیاتی می باشد .این در حالی است که استفاده از شبیه سازهای پروازی در جهان مرسوم گشته و تحقق این امر ضمن داشتن صرفه اقتصادی، به رفع مشکل تنگناهای انرژی هم در آینده کمک  می نماید و ضایعات نیروی انسانی و تجهیزاتی را به حداقل ممکن می رساند. ازطرفی درصد موفقیت در عملیات ها ومأموریت های سازمانی در گرو استفاده بهینه از شبیه سازهای پروازی می باشد. امروزه در کشورهایی همانند روسیه، آمریکا و . که توانایی ساخت وسیله پرنده هم را دارد حداکثر استفاده از شبیه سازهای پروازی و حداقل استفاده از وسیله پرنده بعمل می آید. در کشور ما نیز شبیه سازهای پروازی در این خصوص می توانند نقش به سزایی در آمادگی و ارتقای سطح توانمندی خدمه پروازی داشته باشد. با توجه به موارد مطروحه، جواب دادن به سؤالات تحقیق ساده نیست و ابعاد مختلفی دارد که می بایستی مورد کنکاش و تحقیق قرار گیرد. آموزش یکی از راه­های اصولی و منطقی هدایت تلاش­های کارکنان و سازمان است و باعث به کارگیری استعداد های نهفته، تقویت قدرت تخیل، به وجود آمدن اعتماد به نفس و حس انعطاف پذیری فکری در کارکنان خواهد شد. حال با توجه به شرایط خاص و ویژه بحث آموزشی در هواپیمایی نیروی انتظامی، ریسک پذیری بالای پرواز در حین آموزش با وسایل اصلی پرنده، صرف هزینه های هنگفت و . توسعه به کار گیری شبیه سازها در فرایند آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. نظر به اینکه آموزش عملی با وسایل پرنده ضمن اینکه مخاطراتی رابه همراه دارد، در فضای عملیاتی، استرس زیادی را به فراگیر، استاد ومربی وارد می نماید که این استرس در کارایی واثر بخشی آموزش به طور مستقیم ویا غیر مستقیم تأثیر منفی خواهد گذاشت.

در پروازهای آموزشی هوایی، نشستن وبرخواستن یکی از سرفصل های آموزشی است در صورتی که قبلاً فراگیر با شبیه ساز این عمل را چندین مرتبه انجام داده باشد با اعتماد به نفس بیشتری در پرواز واقعی می تواند این آموزش را فراگیرد وکمترین مخاطره را خواهد داشت، در صورتی که این آموزش با شبیه ساز انجام نشده باشد نگرانی وقوع سانحه یا رویداد به فراگیر واستاد استرس فراوانی را وارد خواهد کرد واحتمال بروز هرگونه سانحه با دغدغه های موجود آموزشی وجود خواهد داشت، آموزش وضعیت های اضطراری[۱] و عادی[۲]به علت مخاطرات و ریسک پذیری بالای آن، تنها بایستی به وسیله شبیه ساز وضعیت های اضطراری آموزش داده شود واین آموزش­ها باید ملکه ذهن گردند تا خلبان در چنین وضعیتی در کمترین زمان وبدون فکر اقدامات لازم را به عمل آورد، در غیر این صورت سانحه­ای جبران ناپذیراتفاق خواهد افتاد که موجب تلف شدن سرمایه های ملی (تجهیزات و نیروی انسانی) می­گردد.

با این وجود با توجه به تحریم های اعمال شده توسط استکبار جهانی و محدودیت های منابع مالی دولت، امکان جایگزینی وسایل پرنده موجود، به سختی فراهم می شود. از طرفی به کارگیری وسایل پرنده اصلی در امر آموزش جهت تمرین وافزایش مهارت، موجب فرسودگی و استهلاک زودرس وسایل را فراهم می­نماید. چنانچه به کارگیری شبیه سازها در فرآیند آموزشی کارکنان پروازی بسیار حائز اهمیت می باشد. دراین تحقیق به بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر توانمندی کارکنان پروازی پرداخته خواهد شد.با این وجود تدوین طرح و برنامه مشخصی در این خصوص لازم به نظر می رسد . امید است که نتیجه این پژوهش برای استفاده مدیران و مسؤلان در این زمینه مفید واقع شود.

[۱]Emergency

[۲]Normal

تعداد صفحه : ۱۵۳

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***