Get a site

پایان نامه تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی

پایان نامه تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه علوم تربیتی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته برنامه‌ریزی درسی

عنوان

تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گرد‌ آوری داده‌ها، آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، تمام دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ بودند که با توجه به ضرورت همکاری استاد درس در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و قابلیت تبدیل دانشجویان به دو گروه آزمایش و کنترل از سویی دیگر، درس روش‌ها و فنون تدریس به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. این کلاس دارای ۵۰ دانشجو بود و با بهره گرفتن از جدول اعداد تصادفی دانشجویان به گروه‌های آزمایشی و کنترل گمارش یافتند. بررسی سنجش با بکار‌گیری مراحل ده‌گانه طراحی انگیزشی بر اساس مدل کلر چهار عنصر: توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت در بخش روش‌‌های تدریس مستقیم این درس گنجانده شد. برای سنجش اثربخشی این طراحی از دو متغیر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری استفاده شد. روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای اندازه‌گیری یادگیری، از پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روایی این پرسشنامه نیز از طریق جدول- هدف محتوا و میزان پایایی آزمون یادگیری نیز با کودر ریچاردسون محاسبه گردید. داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری و کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر طراحی انگیزشی کلر بر کیفبیت زندگی کلاسی بود ؛ اما این تأثیر بر یادگیری معنادار نبود.

واژه‌های کلیدی: طراحی انگیزشی آموزش، کیفیت زندگی کلاسی، آموزش دانشگاهی، کلر

 

 فهرست مندرجات

عنوان

چکیده

بیان مسأله.۲

اهداف پژوهش۶

سؤال اصلی پژوهش.۶

فرضیه اصلی۶

تعاریف عملیاتی۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش عالی و نقش آن.۹

تأثیر طراحی آموزشی بر ارتقاء اثربخشی۹

کیفیت زندگی کلاسی.۱۰

انگیزش در یادگیری.۱۱

نظریه‌های انگیزش مورد استفاده در الگوی ARCS13

الگوهای انگیزشی۱۵

الگوی زمان- پیوستار.۱۵

الگوی فرا انگیزش.۱۶

الگوی طراحی انگیزشی ARCS.17

محدودیت‌های طراحی انگیزشی۲۴

پیشینه پژوهش.۲۵

جمع بندی پژوهش۲۸

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش.۳۱

جامعه و نمونه آماری۳۱

ابزارهای مربوط به فرایندهای طراحی انگیزشی.۳۲

روایی و پایایی پرسشنامه‌های مربوط به فرایند طراحی انگیزشی کلر.۳۶

ابزارهای مربوط به سنجش متغیرهای وابسته۳۹

روایی و پایایی مربوط به ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری.۴۱

روش اجرای پژوهش۴۱

طراحی .۴۲

تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم بر اساس الگوی طراحی انگیزشی کلر.۴۵

تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم به شیوه موجود.۴۶

تحلیل سنجش متغیرهای وابسته۴۶

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.۴۶

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

سؤال پژوهش.۴۸

مرحله اول: شرح مختصری از محتوا.۴۸

مرحله دوم: اطلاع راجع به حضار۵۱

مرحله سوم: تحلیل مخاطبان.۵۳

مرحله چهارم: تحلیل مواد آموزشی۵۷

مرحله پنجم: اهداف و ارزیابی‌ها۶۱

مرحله ششم: فهرستی از شیوه‌های انگیزشی بالقوه.۶۲

مرحله هفتم: انتخاب و طراحی شیوه‌ها۶۴

مرحله هشتم: یکپارچه سازی با آموزش.۶۶

مرحله نهم: انتخاب و توسعه مواد۶۹

مرحله دهم: ارزیابی۶۹

فرضیه‌های پژوهش.۶۹

فرضیه نخست۶۹

فرضیه دوم۷۲

فرضیه اصلی.۷۳

سایر یافته‌ها.۷۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌ گیری

نتیجه فرضیه نخست۷۸

نتیجه فرضیه دوم۷۹

بحث و نتیجه گیری.۸۰

پیشنهادها.۸۱

پیشنهادهای کاربردی۸۱

پیشنهادهای پژوهشی .۸۲

محدودیت‌های پژوهش۸۲

منابع

منابع فارسی.۸۴

منابع لاتین.۸۷

پیوست‌ها.۹۱

 

فهرست جدول‌ها

عنوان

جدول (۳-۱). توزیع سنی دو گروه.۳۲

جدول (۳-۲). توزیع گرایش تحصیلی آزمودنی ها در دو گروه۳۳

جدول (۳-۳). پرسشنامه بررسی علایق.۳۴

جدول (۳-۴). مقیاس انگیزشی مواد آموزشی۳۵

جدول (۳-۵). نحوه محاسبه سبک یادگیری کلب۳۶

جدول (۳-۶). برآورد همسانی درونی بررسی علایق.۳۷

جدول (۳-۷). ضریب روایی محتوایی پرسشنامه بررسی علایق فراگیران۳۷

جدول (۳-۸). برآورد پایایی پرسشنامه بررسی علایق در پژوهش حاضر.۳۷

جدول (۳-۹). برآورد پایایی پرسشنامه بررسی مواد آموزشی انگیزش۳۸

جدول (۳-۱۰). برآورد پایایی پرسشنامه بررسی مواد آموزشی انگیزش پژوهش حاضر۳۸

جدول (۳-۱۱). ضرایب پایایی خرده مقیاس‎های پرسشنامه سبک یادگیری کلب۳۹

جدول (۳-۱۲). ضرایب پایایی خرده مقیاس‌های پرسشنامه سبک یادگیری کلب در پژوهش ۳۹

جدول (۳-۱۳). مؤلفه‌های مربوط به سنجش کیفیت زندگی کلاسی.۴۰

جدول (۳-۱۴). نحوه کسب اطلاعات مراحل طراحی انگیزشی آموزش کلر۴۳

جدول (۴-۱). نگرش ابتدایی افراد نمونه (گروه آزمایش)۵۱

جدول (۴-۲). شاخص­های توصیفی پرسشنامه بررسی علایق ۵۶

جدول (۴-۳). نتایج تحلیل واریانس چند متغیره از آزمون لامبدای ویلکز۵۶

جدول (۴-۴). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره۵۷

جدول (۴-۵). شاخص­های توصیفی بررسی مواد آموزشی انگیزش دانشجویان۵۸

جدول (۴-۶). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره از آزمون ویلکز ۵۸

جدول (۴-۷). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره.۵۹

جدول (۴-۸). اهداف و ارزیابی‌ها.۶۱

جدول (۴-۹). شیوه‌های انگیزشی بالقوه۶۲

جدول (۴-۱۰). شیوه های انگیزشی و نحوه محقق شدن ۶۴

جدول (۴-۱۱).  طراحی درس مشروح۶۶

جدول(۴-۱۲). شاخص‌های توصیفی کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان.۷۰

جدول (۴-۱۳). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره متغیر کیفیت زندگی کلاسی حاصل از آزمون لامبدای ویلکز۷۰

جدول (۴-۱۴).نتایج تحلیل واریانس چند متغیره کیفیت زندگی کلاسی گروه آزمایش و کنترل۷۱

جدول (۴-۱۵).شاخص­های توصیفی نمرات حاصله از اجرای پیش آزمون  گروه آزمایش و کنترل۷۲

جدول (۴-۱۶). شاخص‌های توصیفی نمرات حاصل از اجرای پس آزمون.۷۲

جدول (۴-۱۷). نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره یادگیری.۷۳

جدول (۴-۱۸). نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره متغیرهای اثربخسی آموزش.۷۴

جدول (۴-۱۹). نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و کنترل در مقیاس‌های کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری.۷۴

فهرست شکل‌ها

شکل. (۲-۱)۲۳

 

 بیان مسأله

در عصر کنونی سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین عامل توسعه سازمانی شناخته شده است و آموزش نیروی انسانی در سازمان‌ها همراه با جهانی شدن آموزش و رشد فزاینده فناوری ارتباطات و تغییرات سریع در دانش و مهارت‌ها شدت بیشتری یافته است (اورنگی، قلتاش، شهامت و یوسلیانی،۱۳۹۰)؛ و از آنجایی‌که آموزش نیروی انسانی یک فرایند دائمی و مادام‌العمر است، بنابراین تمام افراد سازمان به آن نیاز دارند (مفتخر، ۱۳۷۵). یکی از سازمانهای بسیار مهم در عصر حاضر، آموزش عالی است که نهادی مدرن و مکمل آموزش‌های متوسطه و ابتدایی می‌باشد که دارای دو کارکرد اصلی آموزش و پژوهش است. این نهاد فرایندهای فهم و درک سامان‌مند افراد، نهادها، گروه‌ها، طبقات، قشرها و سازمانها را برای ادامه حیات و پیشرفت زندگی فردی و اجتماعی ایجاد می‌کند (قدیمی، ۱۳۹۲).

از آنجایی‌که نظام‌های آموزش عالی، به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی نقش اصلی را در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد بر عهده دارد، این نظام‌ها سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می‌دهند و نقشی تعیین کننده در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارند، از این‌رو اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آن به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مهمترین مؤلفه برای حیات هر سازمان است ضروری به نظر می‌رسد (معروفی، کیامنش، مهرمحمدی و عسکری، ۱۳۸۶).

به اعتقاد فیوضات (۱۳۸۲)، محصول دانشگاه عبارت است از افزودن دانش و معرفت و فن که اگر در وجود افراد باشد به عنوان بهره‌وری نیروی انسانی تلقی می‌گردد و اگر فارغ و جدا از وجود انسان باشد، به صورت مجموعه دانش و تکنولوژی نمایان می‌شود. دانشگاه به عنوان مرکز تحقیق و پژوهش علمی و فرهنگی، مهد نوسازی اجتماع است، زیرا محلی است که در آن افکار و اندیشه‌ای جدید، دانش و معرفت نو، تکنولوژی متحول و فرهنگی خلاق و پویا نشو و نما می‌کند.

دانشجویان منبع اصلی در باب کیفیت و اثربخشی آموزش در دانشگاه محسوب می‌شوند اما طبق نتایج تحقیقات انجام شده، در برخی از کلاس‌ها ما شاهد پایین بودن انگیزه دانشجویان می‌باشیم (سیدجوادین، ۱۳۸۱و مولوی، رستمی، فدایی نایینی، محمدنیا، رسول‌زاده، ۱۳۸۶). در شرایط فعلی سالانه مقدار زیادی از بودجه کشور صرف آموزش و پرورش نیروی انسانی سازمان‌های مختلف می‌گردد، از طرف دیگر بر اساس مشاهدات اولیه به نظر می‌رسد انگیزش یادگیری دانشجویان در سطح پایینی قرار دارد (سیدجوادین، ۱۳۸۱) که دلایل این امر  شامل نقش استاد در کلاس، استرس سرکلاس،  فن بیان ضعیف استاد، عدم مثال‌های متنوع در کلاس (نبوی و صفوی، ۱۳۹۰)، عدم انتخاب و به کار گیری روش‌های آموزش مناسب (تامپسون و تیلدن[۱]، ۲۰۰۹)، ناهمخوانی محتوا با اهداف تعیین شده است (ذبیحی و عرفانیان خانزاده، ۱۳۸۹).

 

آموزش عالی نیز یکی از سازمان‌های با اهمیت محسوب می‌شود؛ آنچه برای سازمان‌ها مهم است، اثر بخشی آموزش است (فردانش و کرمی، ۱۳۸۷). یکی از ویژگی‌های آموزش مؤثر در آموزش عالی فعالیت‌هایی است که فرصت‌های مناسب را برای مشارکت دانشجویان در آموزش و یادگیری فراهم می‌کند. هریس[۲] معتقد است که آموزش مؤثر به اهداف و ستاده‌های آموزشی توسط دانشجویان بستگی دارد و به صلاحیت‌های علمی، مهارت‌ها، رفتارها، سبک‌های آموزش، رشد حرفه ای، تحقیق و تفکر نیازمند است (آراسته و محمود راد، ۱۳۸۲). در این پژوهش آموزش به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی مدرس طرح ریزی می‌شود و بین مدرس و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می‌یابد (نبوی و صفوی، ۱۳۹۰).

در نتیجه برای اینکه آموزش اثربخش و مفید شود، پیش بینی روش‌ها و انتخاب و ترتیب مواد آموزشی در شرایط خاص به منظور رسیدن به نتایج به نحو مؤثر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (فردانش و کرمی، ۱۳۸۷).

اصطلاح طراحی آموزشی می‌تواند به عنوان روشی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل، طراحی، تدوین، ارزشیابی و مدیریت فرایندهای آموزش کارآمد مبنی بر دانش و تجربیات یادگیری و نظریه‌های آموزشی تعریف نمود (موریسون و کمپ[۳]، ۲۰۱۰)  و همچنین هر گاه برای دستیابی به یک سلسله از دانش‌ها و مهارت‌ها به عنوان اهداف آموزشی، قبل از تحقق آموزش پیش بینی و تنظیم گردد، در واقع طراحی آموزشی انجام شده است (فردانش، ۱۳۷۴: ۵) که توجه و دقت در تنظیم آن می‌تواند موجب کارایی و اثربخشی بیشتر و بهتر فرایند آموزش شود (مطلبی، ۱۳۹۰)، زیرا از طریق طراحی آموزشی، می‌توان پایه‌های اولیه تضمین اثربخشی آموزش را بنا نهاد (فردانش، ابراهیم زاده، سرمدی، رضوانی و عمرانی، ۱۳۹۰).

به نظر می‌رسد انگیزش یکی از مشکل‌ترین و پیچیده‌ترین چالش‌های پیش روی استادان امروزی است. در واقع، پیچیدگی و تنوع آن باعث شده تا به یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز در مباحث علوم تربیتی تبدیل شود. اما بی انگیزشی برای مطالعه در بین دانشجویان دانشگاه به صورت یک فراگیری  نامحسوس و نامریی درآمده است (واحدی، اسماعیل پور، زمان‌زاده و  عطایی‌زاده، ۱۳۹۱).

بنابراین از آنجایی‌که یکی از مغفول‌ترین عوامل در کارایی برنامه‌های آموزشی، انگیزش فراگیران می‌باشد (فردانش، ۱۳۹۰: ۱۴۹) و از سویی انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت می‌پذیرد، برطرف کردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (پذیره، ۱۳۹۱). چنان‌که روح و روان انسان‌ها سرچشمه‌ای از انرژی است؛ که انگیزش، اشتیاق، پیشرفت و افتخار از آن برمی‌خیزد و افراد را قادر می‌سازد کارهای ارزنده‌ای به ثمر برسانند (جباری ظهیرآبادی و عطافر، ۱۳۸۸). بر این اساس در بحث طراحی آموزشی اسمال[۴](به نقل از فردانش و همکاران، ۱۳۹۰) بیان می‌کند که: « شناسایی و درک راهبردهای طراحی آموزشی که انگیزش یادگیرنده را افزایش می‌دهند برای بهبود عملکرد و یادگیری مفید خواهد بود».

هدف بسیاری از نظریه‌های طراحی آموزشی که توسعه یافته‌اند فراهم آوردن آموزش مؤثر و کارآمد می‌باشد، در صورتی که در این نظریه‌ها انگیزش به طور کلی نادیده گرفته شده است (بالابان و انادولو[۵]، ۲۰۰۸)؛ بنابراین طراحان آموزشی برای تولید محصولات دارای کیفیت بالا باید بر فرایندهای طراحی انگیزشی[۶] و آموزشی به شدت تأکید داشته باشند (کلر[۷]، ۱۳۹۱).

مفهوم انگیزش به عوامل درونی اشاره دارد که اعمالی را بر می‌انگیزاند و همچنین به عواملی خارجی گفته می‌شود که به عنوان انگیزه‌ای برای عمل، جریان دارد (لاک ولاتوان[۸]، ۲۰۰۴).

تحقیقات اولیه انگیزشی عمدتاً در محل کار و متمرکز بر راه‌هایی برای ایجاد انگیزه در کارگران صنعتی برای کار سخت‌تر، سریع‌تر و بهتر بود اما تحقیقات انگیزشی اخیر بیشتر متمرکز بر شناسایی راهکار‌های مؤثر بهبود طراحی آموزشی، بهبود مدیریت کلاس درس و رفع نیازهای فراگیران می‌باشد (روث[۹]، ۱۹۹۷).

با این وجود انگیزش یک عنصر اساسی طراحی آموزشی و نظریه آموزشی است که به ندرت در نظر گرفته شده است، فقدان توجه به انگیزش یادگیرنده در طراحی آموزشی منجر به تمرکز پژوهش‌های کلر بر انگیزش یادگیرنده شد که در نهایت یک مدل طراحی انگیزشی را به نام ARCS [10] توسعه داد (کلر[۱۱]، ۱۹۸۳ به نقل از مارگورت[۱۲]، ۲۰۰۷). امروزه باور بر این است که تنها الگوی طراحی انگیزشی جامع و منسجم، الگوی نظام‌دار کلر است (فردانش و همکاران،۱۳۹۰).

بر این اساس مدل طراحی انگیزشی به فرایند آرایش منابع و رویه‌هایی اشاره دارد که تغییراتی را در انگیزش به وجود می‌آورد و در بهبود انگیزش فراگیران برای یادگیری، انگیزش کارکنان برای کار، توسعه ویژگی‌های انگیزشی خاص و بهبود مهارت‌های خاص در خود انگیزشی به کار گرفته می‌شود (کلر، ۲۰۰۶). مینس، جاناسن و  دیور[۱۳] (۱۹۹۷) تنها مدل طراحی آموزشی دارای ارتباط منطقی با نتیجه و جامع را که با انگیزش منطبق است مدل طراحی انگیزشی ARCS کلر نامیده‌اند (به نقل از هوویت[۱۴]،۲۰۰۶). مدل طراحی انگیزشیARCS  کلر، متشکل از حرف اول کلمات توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت می‌باشد (مارگورت،۲۰۰۷ ). این چهار عامل نشان دهنده مجموعه‌ای از شرایط می‌باشد که برای فردی با انگیزش بسیار بالا ضروری است (کلر،۲۰۰۱). فرایندهای طراحی که در مدل ARCS وجود دارد به‌جای اینکه صرفاً یک نظریه توصیفی یا تجویزی باشد آن را به برنامه‌هایی متمرکز بر عمل تبدیل کرده است؛ این فرایند ترکیبی، توصیفی از مفاهیم و نظریه‌های انگیزشی را به چهار دسته مهم ARCS با رویکردی نظام‌مند به طراحی انگیزشی تبدیل کرده است. داشتن رویکرد حل مسئله در این طراحی، مدل  ARCSرا بی نظیر ساخته و زمینه گسترده‌ای از کاربرد را ارائه نموده است (کلر، ۲۰۱۰). دو بخش عمده در این مدل وجود دارد؛ نخستین مجموعه از این طبقه‌بندی‌ها، مؤلفه‌های انگیزش را نشان می‌دهد که این طبقه بندی‌ها حاصل نتایج مبتنی بر پژوهش در مورد انگیزش انسان می‌باشد (کلر، ۱۹۸۷). دومین بخش از این مدل، طراحی نظام‌مندی است که به ما در ایجاد افزایش انگیزش، برای مجموعه‌ای از فراگیران کمک می‌کند. این ترکیبات به ما اجازه می‌دهد تا عناصر مختلف برای ایجاد انگیزش در فراگیران را مشخص کنیم و همچنین فرایند طراحی کمک می‌کند تا مشخصات و ویژگی‌های فراگیران در یک محیط یادگیری را ارائه دهد و سپس راهکار‌های انگیزشی که برای فراگیران مناسب می‌باشد را طراحی می کند (کلر، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴، ۱۹۸۷)؛ که اجرای کامل فرایند طراحی شامل ده مرحله می‌باشد.

لازم به ذکر است که به باور کلر (۱۳۹۱) انگیزش در سه سطح از اهمیت بیشتری بهره مند می‌باشد، نخست انگیزش در یادگیری، دوم انگیزش در کار و سوم خود انگیزشی است که موضوع پژوهش حاضر در ارتباط با انگیزش در یادگیری می‌باشد؛ بر این اساس برای تحریک انگیزش دانشجویان در یادگیری، کلر مدلی چهار مؤلفه ای را ایجاد نمود؛ هدف از این مدل به کار گرفتن راهبردهایی برای بهبود درخواست انگیزشی می‌باشد، این مدل تلاشی برای ترکیب نظریه‌های یادگیری، رفتاری، شناختی و عاطفی است. مدل ARCS نشان داده که انگیزش یادگیرنده می تواند از طریق شرایط خارجی تحت تأثیر واقع شود (اکیف اکاک[۱۵]، اکایر[۱۶]، ۲۰۱۳).

با مروری بر بررسی پیشینه پژوهش‌های انجام شده در ایران در زمینه عوامل ایجاد انگیزش در کارکنان (مقدسی، ۱۳۸۶؛ عبادی و همکاران، ۱۳۹۰؛ گرجی و طاهری، ۱۳۹۱)، عوامل مؤثر بر انگیزش دانشجویان (اکبری، ۱۳۸۹؛ شاه حسینی، ۱۳۹۱)، عوامل مؤثر در کاهش انگیزه تحصیلی دانشجویان(مولوی و همکاران، ۱۳۸۶)، تأثیر انگیزش در بهبود عملکرد (بخشی علی آباد و همکاران، ۱۳۸۷؛ جعفری، سرچشمه، جعفری و نعمتی، ۱۳۹۲) تلفیق مدل طراحی آموزشی جاناسن با مدل طراحی انگیزشی کلر در آموزش مداوم پزشکی (فردانش و همکاران، ۱۳۹۰) می‌باشد و تاکنون پژوهشی در خصوص نقش ویژه طراحی انگیزشی آموزش کلر در آموزش عالی در ایران انجام نشده است. از آنجایی‌که دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و کیفیت زندگی آنها تأثیر بسزایی در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت‌های تحصیلی شان خواهد داشت (سلطانی شال، کارشکی، آقا محمدیان شعرباف، عبدخدایی و بافنده، ۱۳۹۰). این پژوهش در صدد آن است که از طریق به­کارگیری شناخته شده‌ترین الگوی مطرح در زمینه­ طراحی انگیزشی به اثربخش‌تر شدن آموزش عالی کمک و بدین وسیله زمینه‌ای را برای بهبود کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان و یادگیری ایشان، در آموزش عالی فراهم نماید، تا بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، به سیاست‌گذاران و برنامه ریزان در امر تصمیم گیری و برنامه ریزی کمک نموده و در نتیجه برنامه‌های درسی آینده از اثربخشی بیشتری برخوردار گردد. بنابراین سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ­گویی به آن می­باشد این است که؛ آیا اجرای الگوی طراحی انگیزشی آموزش کلر موجب ارتقاء یادگیری و بهبود کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان در آموزش عالی می‌گردد؟

[۱] Thompson& Tilden

[۲] Haris

[۳]Morrison&Kemp

[۴] Small

[۵]Balaban& Anadolu

[۶]Motivational Design

[۷] Keller

[۸]Lock&Latham

[۹] Ruth

[۱۰] Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction

[۱۱]Keller

[۱۲] Margueratt

[۱۳]Means; Jonassen& Dwyer

[۱۴] Huett

[۱۵] Akif ocak

[۱۶]  Ackayir

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۳۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *