Get a site

پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراقدانشکده مدیریت

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت

عنوان:
تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی: تحقیق پیرامونی سازمان زندانهای  آذربایجان غربی 
۱۳۹۲ 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

۱.فصل  اول. ۲

۱-۱. مقدمه ۲

۱-۲. بیان مسئله تحقیق ۲

۱-۳. ضرورت واهمیت انجام تحقیق ۶

۱-۴. فرضیه های تحیقق ۸

۱-۵. اهداف تحقیق ۹

۱-۶. روش تحقیق ۹

۱-۷. قلمروتحقیق ۹

۱-۸. تعریف واژگان کلیدی ۱۰

۱-۹. تعریف عملیاتی ۱۰

۲.فصل دوم ۱۳

۲-۱. مقدمه ۱۳

۲-۲. تئوری رهبری خدمتگزار. ۱۴

۲-۳. تکامل رهبری خدمتگزار: ۲۹

۲-۴. تئوری رهبری خدمتگزارگرین لیف. ۳۰

۲-۵. رهبری کاریزماتیک٬تعاملی٬تحول آفرین ورهبری خدمتگزار. ۳۲

۲-۶. رهبری تحول آفرین ۳۳

۲-۷. رهبری تبادلی ۳۸

۲-۸. مدیریت برمبنای استثناء: ۳۹

۲-۹. رهبری بی تفاوت ۴۰

۲-۱۰. تئوریرهبری خدمتگزارپترسون. ۴۲

۲-۱۱. رهبری خدمتگزارازمنظری دیگر ۴۷

۲-۱۲. جایگاه رهبری خدمتگزاردرنظام حکومتی یران. ۵۹

۲-۱۳. تعهد: ۶۰

۲-۱۴. انواع تعهد. ۶۱

۲-۱۵. عوامل موثربرتعهدسازمانی: ۶۸

۲-۱۶. تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یاچندبعدی؟. ۷۴

۲-۱۷. پیشینه تحقیق ۸۰

۲-۱۸. نتیجه گیری ۸۸

۳.فصل سوم ۹۰

۳-۱. مقدمه ۹۰

۳-۲. روش تحقیق ۹۰

۳-۳. متغیرهای تحقیق ۹۱

۳-۴. جامعه آماری ۹۱

۳-۵. نمونه آماری وحجم نمونه ۹۲

۳-۶. روش های گردآوری داده ها ۹۳

۳-۷. روایی پرسشنامه ۹۴

۳-۸.اعتبارعاملی پرسشنامه ۹۵

۳-۹.پایایی پرسشنا مه ۹۷

۳-۱۰.روش های تحلیل داده هاوآزمون فرضیات ۹۹

۴.فصل چهارم ۱۰۱

۴-۱. مقدمه ۱۰۱

۴-۲.آمارتوصیفی. ۱۰۲

۴-۳.آماراستنباطی. ۱۰۵

۴-۴.تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش. ۱۱۴

۴-۵.آزمون فرضیات اصلی تحقیق توسط تحلیل مسیر. ۱۲۱

۵.نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۲۵

۵-۱.مقدمه

۵-۲.جمع بندی ونتیجه گیری. ۱۲۵

۵-۳.بررسی نتایج براساس فرضیات تحقیق. ۱۲۶

۵-۴.نوآوری وانگیزه انجام تحقیق. ۱۲۸

۵-۵.پیشنهادها براساس نتایج فرضیه های تحقیق. ۱۲۸

۵-۶.پیشنهادهای اجرایی برای افزایش تعهدسازمانی کارکنان ۱۳۰

۵-۷.پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. ۱۳۱

۵-۸.پیشنهادموضوعی برای تحقیقات آتی. ۱۳۲

۵-۹.محدودیتهای تحقیق. ۱۳۲

فهرست منابع ۱۳۳

پیوست: پرسشنامه. ۱۴۰

 

 

چکیده

 

تلاش در جهت بهبود عملکرد سازمان های دولتی ضروری به نظر می رسد. در سازمان های دولتی کلیدی ترین و حساس ترین نقش ها را مدیران بر عهده دارند. حال اگر مدیران سازمان های دولتی بتوانند شرایطی فراهم آورند که نیروهای بالقوه کارکنان را بالفعل کنند، مسلماً عملکرد این سازمان ها بهبود خواهد یافت، از این رو تعهد سازمانی کارکنان ضرورت می یابد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت عوامل اثر گذار بر رهبری خدمتگزار و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان است. به همین منظور در این تحقیق برای ارائه مدل ۲۰۰ نفر از کارکنان سازمان زندانهای آذربایجان غربی به عنوان نمونه ، به روش تصادفی ساده انتخاب و داده های مورد نیاز با بهره گرفتن از پرسشنامه در جامعه آماری که محدود در نظر گرفته شده است جمع آوری شد. روش نمونه گیری تحقیق تصادفی ساده و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- همبستگی است. آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد متغیر مستقل(رهبری خدمتگزار) بر تعهد سازمانی کارکنان اثر مثبت دارند.

 

 

واژه‌های کلیدی: تعهد سازمانی، رهبری خدمتگزار، زندانهای آذربایجان غربی

 

۱. فصل اول

۱-۱. مقدمه

در این فصل از تحقیق محقق به بیان  مسئله اصلی پژوهش، تشریح، و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق  و اهداف اساسی از انجام تحقیق به طور خلاصه پرداخته و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی تعریف می گردد.

۱-۲. بیان مسئله تحقیق

سازمان ها اعم از خصوصی یا عمومی در تلاش هستند تا بهترین خدمات را برای مشتریان و ارباب رجوع خود فراهم آورند٬ تغییرات وسیعی نیز در محیط کار روی داده است٬ از طرفی سازمان های دولتی در راستای اجرای وظایف قانونی جهت نیل به اهداف دولت، اجرای برنامه های مصوب و ارائه خدمات به مردم تشکیل شده و به فعالیت می پردازند. با توجه به گسترش دامنه فعالیت های دولت، افزایش هزینه های عمومی و شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، توجه به سازمان های دولتی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است(حضرتی،۱۳۸۸). لذا در چنین وضعیتی رهبری موثر یک سازمان ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد. دراکر[۱] (۱۹۹۲) معتقد است که بزرگترین چالش سازمان های بزرگ می تواند مدیریت افراد در این سازمان ها باشد٬ چیزی که برای آن آماده نیستیم. این می تواند دلیلی برای یک جنبش وخیزشی وسیع در حوزه رهبری،  استعدادها و ویژگی های رهبران و همچنین منابع انسانی در سازمان ها باشد.

۱-۳. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

علیرغم اینکه رهبری خدمتگزار از لحاظ مفهومی دوران ابتدایی شکل گیری خود را پشت سر می گذارد ولی از جانب محققان زیادی به عنوان یک تئوری معتبر در زمینه رهبری سازمان مطرح می باشد و بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که تئوری رهبری خدمتگزار می تواند زمینه ساز تحقیقات بسیاری در زمینه مدیریت و رهبری سازمانی باشد.  باس نقطه قوت تئوری رهبری خدمتگزار را در این می داند که با توجه به تغییرات وسیعی که در جوامع و بالطبع آن در سازمان ها رخ داده، این تئوری می تواند نقشی مهم و حیاتی در آینده رهبری سازمان ها و جوامع ایفا کند، لذا تحقیقات تجربی بیشتری برای حمایت از این تئوری ارزشمند مورد نیاز می باشد. در حال حاضر شواهد نظری زیادی در مورد تئوری رهبری خدمتگزار وجود دارد و این در حالی است که تحقیقات تجربی بسیار کمی برای حمایت از آن وجود دارد. باس معتقد است که مفهوم رهبری خدمتگزار، به عنوان یک تئوری جدید و پر طرفدار در زمینه رهبری نیازمند تحقیقات تجربی بیشتری می باشد.(هو مپیرس،۲۰۰۵،ص۱۴۱۳)

رابرت گرین لیف فردی بود که خود را متعهد به این می دانست که در جستجوی راه حلی باشد که از آن طریق بتواند سازمان های جوامع را به سازمان هایی خدمتگزار تبدیل کند. اگرچه این ایده به دلیل اینکه رویایی و تخیلی به نظر می رسد٬ اغلب موارد پذیرش قرار نمی گرفت و با انتقادات بسیاری نیزروبرو می گردید. ایده آلیست ها معتقدند که هرگز نمی توان دنیا را تغییر داد٬ مگر اینکه یک سیستم واقعی بتواند این ایده ها را به گونه ای عملی سازد که افراد بتوانند آن ها را در انجام کارهای روزانه ببینند و به کارگیرند.

اولین چیزی که می تواند فلسفه تحولی[۲] گرین لیف را به واقعیت تبدیل کند٬ نیاز به یک سیستم جدید سازماندهی می باشد که خود نیازمند شکل جدیدی از رهبری می باشد که بتواند در برگیرنده تغییراتی پویا باشد  رهبران خدمتگزار درسازمان هایی می توانند عملکرد مطلوب داشته باشند و به خوبی عمل کنند که در آن سازمانها٬ فرهنگ به نوعی حامی این نوع سبک رهبری  باشد.  بعضی از قوانین٬ رویه ها و سیاست ها ممکن است باعث گردند که اقدامات رهبر خدمتگزار با شکست مواجه گردند.

محققین و تئوریسین های بسیاری سعی کرده اند که با دلایل و شواهد محکم٬ سازمان ها را تشویق به بکارگیری سبک های رهبری و مدیریتی انسان محور کنند. اگرچه این ها به طور مستقیم به رهبری خدمتگزار اشاره نکرده اند٬ ولی در بسیاری از موارد رفتارها و ویژگی های رهبران خدمتگزاررا مورد خطاب قرار داده اند. به عبارت دیگر سبک رهبری خدمتگزار می تواند چارچوب محکمی باشد که در بر گیرنده بسیاری از این فوائد می باشد. این فوائد عبارتند از:

 • بهبود فرایند تصمیم گیری بوسیله تقسیم اطلاعات و مشارکت کارکنان؛
 • بهبود پاسخگویی وعملکردسازمان بوسیله افزایش رضایت شغلی٬ تعهد٬ انعطاف پذیری؛
 • ریسک پذیری٬ ثبات و همچنین ایجاد ظرفیت های بالقوه برای تغییرات نوآورانه؛
 • بهبود برنامه های حفظ ونگهداری کارکنان بوسیله ایجاد جو مناسب در سازمان؛
 • بهبود تعهد سازمانی از طریق ایجاد تعهد به ارزش های سازمان٬ مشارکت کارکنان در برنامه های مختلف٬ بهبود رفتارشهروندی سازمانی[۳] و ایجاد مسئولیت مشترک در انجام کارها؛
 • بهبود جو سازمان بوسیله کاهش استرس٬ ایجاد تنوع در ایده ها و نظریات٬ بهبود اعتماد در سازمان و بهبود یادگیری سازمانی؛ و
 • جذب و نگهداری کارکنان توانمند در سازمان. (هورسمن،۲۰۰۱،ص۳۲-۳۱)

حال با توجه به توضیحات داده شده، تحقیق حاضر بر این است که از یک سو به معرفی تئوری ارزشمند رهبری خدمتگزار پرداخته و از سوی دیگر تاثیر آن را بر متغیر تعهد سازمانی مورد بررسی و سنجش قرار دهد.

۱-۴. فرضیه های تحیقق

مدل حاضر بر گرفته از ادبیات تحقیق مطالعه شده و مدلهای  ارائه شده در پیشینه تحقیقات است. هر کدام از مدلهای مفهومی مورد بررسی قرارگرفته در این تحقیق براساس مفروضات سازمانی حاکم بر سازمان زندانها و همچنین فرهنگ جامعه مورد تحقیق بومی شده است.

براساس مطالب ارائه شده و مدل پیشنهادی حاضر هریک از ابعاد را با تعاریف زیر در تحقیق مورد استفاده قرار خواهیم داد:

فرضیه اصلی

 • بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی در سازمان زندانهای آ.غ رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

 • خدمت رسانی با رهبری خدمتگزار رابطه معنی داری دارد.
 • تواضع و فروتنی با رهبری خدمتگزار رابطه معنی داری دارد.
 • نوع دوستی با رهبری خدمتگزار رابطه معنی داری دارد.
 • تعهد سازمانی عاطفی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری دارد.
 • تعهد سازمانی عقلانی با تعهد سازمانی رابطه معنی داری دارد.
 • تعهد سازمانی هنجاری با تعهد سازمانی رابطه معنی داری دارد.

 

۱-۵. اهداف تحقیق

۱-۵-۱ هدف اصلی تحقیق:

بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی: مورد کاوی سازمان زندانها آ.غ در سال ۱۳۹۱ است. 

۱-۵-۲ اهداف فرعی تحقیق:

 • تعیین تاثیر «رهبری خدمتگزار» بر « تعهد سازمانی » در سازمان زندانهای آ.غ؛

۱-۵-۳ هدف کاربردی :

به طور کلی این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی است تا سازمان زندانها بتواند با شناخت بیشتر عوامل موثر، در جهت بهبود و افزایش تعهد سازمانی، زمینه هایی مساعدی فراهم آورد.

۱-۶.  روش تحقیق 

روش تحقیق بکار برده شده در این پروژه از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است .هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر این تحقیقات، تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیها بشر مورد استفاده قرار می گیرند.  همچنین تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیقات توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد.

در تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین رابطه بین«رهبری خدمتگزار» و «تعهد سازمانی» است. از نظر هدف «کاربردی» و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات از توصیفی از نوع «همبستگی» می باشد.

 

۱-۷. قلمرو تحقیق

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی

از نظرقلمروی موضوعی در حوزه تئوری های مدیریت و توسعه منابع انسانی قرار دارد.

۱-۷-۲ قلمرو مکانی :

واحد تجزیه و تحلیل در این تحقیق  سازمانهای نظامی با محوریت مطالعه «سازمان زندانها» است. به عبارتی دیگر، زمینه ی این تحقیق « سازمان زندانهای استان آذربایجان غربی » می باشد که کارکنان سازمان زندانهای استان آذربایجان غربی مورد تحقیق قرار خواهد گرفت.

۱-۷-۳ قلمرو زمانی :

از اواخرپاییز سال ۱۳۹۱ تا اواخر بهار ۱۳۹۲.

[۱] Drucker

[۲] Transformative philosophy

[۳] Organizational citizenship behavior (OCB)

تعداد صفحه:۱۳۲

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]