Get a site

پایان نامه تاثیر لغات بیگانه درادبیات داستانی دوره معاصر

پایان نامه رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : تاثیر لغات بیگانه درادبیات داستانی دوره معاصر

دانشگاه آزاد واحد بردسیر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه ی کارشناسی ارشد (M.A)

 

 

موضوع :

تاثیر لغات بیگانه درادبیات داستانی دوره معاصر

 

 

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر واله جلالی

 

تابستان ۹۳

چکیده
فارسی زبانی است که معرف فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان است . این زبان در گذر زمان ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده ، اما همچنان جاویدان و پا برجا مانده است. راز جاودانگی زبان فارسی را می توان در داشتن یک پشتوانه ی فرهنگی غنی دانست ؛ فرهنگی که شاعران و نویسندگان بزرگی را پرورش داده تا زنجیره های استوار و ناگسستنی زبان فارسی را تشکیل دهند.
در دوره ی معاصر ، به دلیل گسترش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی ، زبان فارسی بیش از همه دوره ها در معرض خطر قرار گرفته است ؛ وجود یک فرهنگستان قوی ، برنامه ریزی مناسب برای آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس و هم فکری دانشگاهیان و صاحب نظران نگارش و ویرایش و اتفاق نظر آنان در این زمینه، می تواند جاودانگی این زبان را استمرار بخشد.
   شکل گیری زبان های ملی همواره روندی پیچیده دارد. به ویژه هنگامی که با زبان معتبر یک تمدن و فرهنگ مواجه باشیم یکی از نقاط قوت زبان فارسی ، این است که این زبان معرّف یک فرهنگ شناخته شده است. بدیهی است ، زبانی که چنین پشتوانه ی فرهنگی استواری داشته باشد، از بین نخواهد رفت .
    فارسی زبانی است که شاعران و نویسندگان بزرگ به کمک ان به آفرینش ادبی پرداخته اند. در حقیقت وجود شخصیت های بزرگ ادبی ، حلقه هایی هستند که زنجیره وار ، این زبان بزرگ را همواره استوار نگه داشته است. نویسندگان و شاعران بزرگ ، فرهنگستان واقعی یک ملت هستند . هنگامی که یک ملت ادبیاتی غنی دارد ، حداقل فایده ی آن برای حفظ زبان این است که سایر ملل ، برای ترجمه ی آن آثار ، آموزش آن زبان را نیاز ضروری خود می دانند البته ترجمه ی  آثار ادبی فارسی به زبان های بیگانه ، فقط به آثار کهن اختصاص ندارد در دوره ی معاصر نیز آثاری همچون اشعار سپهری ، سووشون سیمین دانشور و . به زبان های زنده دنیا ترجمه شده است.
    ترجمه ها یکی دیگر از عوامل تحویل پذیری زبان فارسی است بسیاری از اصطلاحات انگلیسی و فرانسوی ( در جریان قرار دادن ، روی کسی حساب کردن ، بی تفاوت بودن و . ) از طریق ترجمه به زبان فارسی وارد شده اند و امروزه جزیی از زبان فارسی شده اند (گرته برداری معنایی) متاسفانه در بسیاری موارد ، ترجمه ها بر نحو زبان فارسی نیز تاثیر گذاشته اند که از آن جمله می توان به ذکر فاعل همراه با اصطلاح به وسیله در جمله های مجهول اشاره کرد: موش به وسیله ی گربه خورده شد. البته تاثیر ترجمه ها فقط بر زبان فارسی است و در خط تحول ایجاد نمی کند.به عنوان مثال می توان به واژه های ذیل اشاره کرد.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                          صفحه
مقدمه                                                                                                                       ۱
فصل اول
بیان مسأله                                                                                                                  ۴
اهمیت وضرورت تحقیق                                                                                                 ۴
اهداف وفرضیه ها                                                                                                          ۴
تعاریف عملیاتی متغیرها                                                                                                 ۵
فصل دوم
پیشینه تحقیق                                                                                                             ۸
فصل سوم
روش تحقیق                                                                                                             ۲۰
نوع مطالعه«روش هاوابزارگردآوری اطلاعات»                                                                      ۲۱
اسنادعمده ی مورداستفاده دراین تحقیق                                                                           ۲۱
ابزارگردآوری اطلاعات                                                                                                  ۲۱
محدودیت هاوموانع                                                                                                     ۲۱
فصل چهارم
سرگذشت زبان                                                                                                           ۲۳
تاریخ ادبیات ایران                                                                                                       ۲۷
دوره های تاریخی واژه پذیری در زبان فارسی                                                                      ۳۴
تأثیرزبان های اروپایی درزبان فارسی امروز                                                                         ۳۸
اقتباس الفاظ بیگانه                                                                                                     ۳۸
پدیده ی قرض گیری                                                                                                   ۳۹
انواع قرض گیری                                                                                                        ۴۱
روش های مختلف واژه سازی برپایه قرض گیری واژگانی                                                        ۴۲
علل وعوامل ورود زبان های بیگانه به ایران                                                                         ۴۴
علل وعوامل پدیده قرض گیری                                                                                       ۴۵
وام گیری زبانی                                                                                                          ۴۸
انواع گرته برداری                                                                                                        ۴۹
فرآیندنفوذواژه های بیگانه                                                                                             ۵۱
بخش دوم
سید مهدی شجاعی ۵۶
واژه های بیگانه در آثار سید مهدی شجاعی                                                                              ۵۹
محمود دولت آبادی                                                                                                             ۵۹
واژه های بیگانه در آثار محمود دولت آبادی                                                                              ۶۲
علی محمد افغانی                                                                                                               ۶۳
واژه های بیگانه در آثار علی محمد افغانی                                                                                ۶۸
صادق هدایت      ۷۵
واژه های بیگانه در آثار صادق هدایت                                                                                      ۷۹
بزرگ علوی                                                                                                                       ۸۰
واژه های بیگانه در آثار بزرگ علوی                                                                                        ۸۳
جمال میر صادقی                                                                                                               ۹۰
واژه های بیگانه در آثار جمال میر صادقی                                                                                ۹۱
فصل پنجم
نتیجه گیری                                                                                                                    ۱۰۰
منابع و مآخذ                                                                                                                  ۱۰۲
عکس ها                                                                                                                        ۱۰۵
مقدّمه
زبان به عنوان اصلی ترین وسیله ارتباط اجتماعی انسان و در مقام یکی از عناصر اصلی فرهنگ جوامع بشری دارای تاریخی کهن است و همساز و همراه با نوع ابزارها و سکون ها و حرکت ها و اسارت و پیروزی هر قومی سیری پرماجرا و پویا داشته و تکامل خاص خود را پیموده است. در این میان، پدیده ی قرض گیری یکی از ویژگی های طبیعی زبان قلمداد می شود که در چارچوب آن سخنگویان یک زبان در صورت لزوم و به منظور پرکردن خلأهای واژگانی به زبان های دیگر مراجعه می کنند و کلماتی از این زبان ها را در گفتار خود وارد می نمایند. پرواضح است که بکارگیری روز افزون و استفاده ی غیر معقول از واژه های بیگانه در زبان فارسی می تواند اصالت و غنای این زبان را تحت الشعاع خود قرار دهد، و بخصوص این باور را در اذهان عموم جای دهد که زبان فارسی در ارائه مفاهیم علمی و تخصصی ناتوان است. در این مقاله، ضمن توصیف پدیده ی قرض گیری و عوامل مؤثر در آن سعی بر این است که روش های مختلف واژه گزینی در زبان فارس و نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها مورد بررسی قرار گیرد. با بررسی این روش ها نشان خواهیم داد که اگر قرض گیری واژگانی به شیوه ای درست و اصولی به انجام رسد در پاره ای از موارد می تواند غنای واژگانی زبان فارسی را نیز به دنبال داشته باشد.
امروزه زبان فارسی در معرض هجوم انبوهی از واژگان بخصوص از زبان های اروپای غربی می باشد و تقریباً در تمام جمله هایی که به کار می بریم می توان رد پایی از حداقل چند کلمه ی خارجی به ویژه از زبان انگلیسی و سایر زبان ها از جمله زبان آلمانی، فرانسوی، و نیز عربی پیدا کرد. در این میان سؤال اصلی این است که آیا قرض گیری واژه ها از سایر زبانهای بیگانه و استفاده فراوان از آن ها در متون علمی و تخصصی و حتی محاوره ای روزانه می تواند کمکی برای وضعیت حال زبان فارسی باشد یا خیر. مسلماً، برای پاسخ به این سؤال باید پدیده ی قرض گیری را بهتر شناخت و تمام جنبه ها و ابعاد آن و نیز عوامل مختلفی را که می توانند باعث بروز این پدیده در زبان فارسی گردند مد نظر قرار داد.
پرواضح است که بکارگیری روز افزون و استفاده ی غیر معقول واژه های بیگانه در زبان فارسی می تواند اصالت و غنای این زبان را تحت الشعاع خود قرار داده، و بخصوص این باور را در اذهان عموم جای دهد که زبان فارسی در ارائه مفاهیم علمی و تخصصی ناتوان است و ما همچنان مجبور به استفاده از واژه های خارجی در زبان هستیم. متأسفانه، امروزه عده زیادی از مردم بر این باورند که با رشد سریع علم و صنعت در غرب و به دلیل پیشرفت فزاینده ی فن آوری ارتباطات، برای ما که هر روز شاهد ورورد انبوهی از ابزارها و کالاها از چنین کشورهایی هستیم راهی جز عاریه گرفتن کلمات و عناوین این کالاها وجود ندارد و در این میان فارسی را ناتوان تر از آن می دانند که بتواند نظام واژگانی خود را با این پیشرفت روزافزون علم و فن آوری در غرب همگام سازد. البته باید اذعان داشت که قرض گیری عناصر واژگانی از سایر زبان ها امری است طبیعی و تقریباً همه زبان های دنیا به صورتهای مختلف کلماتی را از دیگر زبان ها گرفته و در صورت لزوم آن را به فهرست واژگان خود می افزایند که البته این پدیده دلیلی بر ضعف ساختاری زبان قرض گیرنده و یا برتری زبان قرض دهنده نیست.
بسیاری از فارسی زبانان ترجیج می دهند به هنگام سخن گفتن یا نوشتن، تعدادی از واژه های خارجی را بخصوص از زبان های اروپایی و نیز زبان عربی بکار گیرند. همه ی ما آگاهانه یا ناآگاهانه به هنگام صحبت کردن، چند واژه انگلیسی را بدون هیچ دلیلی بجای معادل های فارسی آن استفاده می نماییم و این در حالی است که هیچ نیازی به استفاده ی از آنها در گفتار ما نیست و برای آنها معادل های بسیار مناسب و زیبا در زبان فارسی موجود است. سخنگویان فارسی زبان با افزودن چند واژه ی انگلیسی در گفتار خودآگاهانه سعی بر این دارند که به مخاطب یا مخاطبین خود نشان دهند که آنها به اصطلاح زبان انگلیسی را که یک زبان بین المللی است می دانند و یا حداقل دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی می باشند.
بیان مسأله
در این رساله سعی  شد اطلاعات  جامع  و مستندی  در مورد  واژگان  بیگانه  ادبیات  پس  از انقلاب اسلامی  گردآوری  شود، بنابراین   تصمیم   بر آن  شد  با مطالعه ی   سایت   های  مختلف  اینترنتی و  بررسی  گسترده  در متون  ادبی رساله  ای  جامع  و کامل در این  زمینه  به  نگارش   در آید تا  بتوان  با  این   اقدام  که گام  نخست  در  جستجوی   واژه  های  بیگانه   در زبان  فارسی  می  باشد   دین   خود  را  به  ادبیات  کشور  ادا  کرده   از طرفی   بتوان  جرأت   لازم  را در درجه ی  اوّل  به  مسئولان  و سایر   مردم   داد   تا  در عدم   به  کارگیری  واژه  های بیگانه   در زبان  فارسی   تلاش  کنند  و مناً کاری  کرد  تا   بر همت  نسل  جوان در پاسداری  آگاهانه  و غیرتمندانه   از  این  میراث  ارزشمند  معنوی   یعنی  زبان  فارسی  افزوده  شود .

تعداد صفحه : ۱۲۴
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.