Get a site

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشکده علوم انسانی-گروه روان شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

گرایش روان شناسی تربیتی

موضوع:

تاثیر مدیریت زمان بر تنظیم هیجان در طی امتحان و سازگاری تحصیلی (آموزشی) دانش آموزان پیش دانشگاهی

تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱٫ مقدمه- ۳

۱-۲ . بیان مساله : ۴

۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش : ۱۰

۱-۴٫ اهداف پژوهش : ۱۱

۱-۴- ۱ . هدف کلی : ۱۱

۱-۴-۲٫ اهداف فرعی- ۱۲

۱-۵٫ فرضیه‌های تحقیق : ۱۲

۱-۶٫ تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها: ۱۲

۱-۶-۱٫  تعاریف نظری متغیر‌ها ۱۲

۱-۶-۱-۱٫ مدیریت زمان : ۱۲

۱-۶-۱-۲٫تنظیم هیجان در طی امتحان : ۱۲

۱-۶-۱-۳٫ سازگاری تحصیلی ( آموزشی ) : ۱۳

۱-۶-۲ . تعاریف عملیاتی متغیرها: ۱۴

۱-۶-۲-۱٫ مدیریت زمان- ۱۴

۱-۶-۲-۲٫ سازگاری تحصیلی- ۱۴

۱-۶-۲-۳٫تنظیم هیجان در طی امتحان- ۱۴

فصل دوم: بررسی منابع

۲-۱٫ مقدمه- ۱۷

۲-۲ . مدیریت زمان- ۱۷

۲-۲- ۱٫ مفهوم زمان- ۱۷

۲-۲-۲٫تاریخچه مختصر از زمان: ۲۰

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۲-۲-۳٫ علل اتلاف زمان: ۲۳

۲- ۲- ۴٫ رویکردهای موجود در مورد زمان- ۲۵

۲-۲-۵٫ مدیریت زمان- ۲۶

۲-۲-۶٫ اصول مدیریت زمان- ۲۸

۲-۲-۷٫ دیدگاه های مدیریت زمان- ۲۹

۲-۲-۸٫ نظریه های مدیریت– ۳۱

۲-۲-۹٫ ارزیابی مدیریت زمان در دانش آموزان دبیرستانی- ۳۴

۲-۲-۱۰٫روابط مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی- ۳۴

۲-۲-۱۱٫ مدیریت زمان و مهارتهای تحصیلی- ۳۵

۲-۲-۱۲٫ مروری برپیشینه تحقیقات انجام شده درحوزه مدیریت زمان ومهارتهای تحصیلی- ۳۷

۲-۲-۱۲-۱٫تحقیقات انجام شده در خارج از کشور- ۳۷

۲-۲-۱۲-۲٫ تحقیقات انجام شده در داخل کشور- ۴۰

۲ – ۳٫ سازگاری- ۴۲

۲-۳-۱٫تعریف سازگاری- ۴۲

۲-۳-۲٫ ملاک‌های سازگاری مطلوب– ۴۵

۲-۳-۳٫ویژگیهای افراد سازگار- ۴۷

۲-۳-۴٫ دیدگاه‌ها در مورد سازگاری- ۴۸

۲-۳-۴-۱٫دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی- ۴۸

۲-۳-۴-۲٫٫دیدگاه تحلیل روانی- ۴۹

۲-۳-۴-۳٫دیدگاه یادگیری اجتماعی- ۵۰

۲-۳-۴-۴٫٫دیدگاه علوم رفتاری- ۵۰

۲-۳-۴-۵ . دیدگاه مراجع‌محوری- ۵۱

۲-۳-۴-۶٫دیدگاه انسان‌گرایی- ۵۱

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۲-۳-۴-۷٫٫دیدگاه روان‌شناسی شناختی- ۵۲

۲-۳-۵ .انواع سازگاری- ۵۳

۲-۳-۵-۱٫مفهوم سازگاری تحصیلی- ۵۳

۲-۳-۵-۲٫٫مولفه‌های سازگاری تحصیلی- ۵۴

۲-۳-۵-۳٫عوامل موثر بر سازگاری تحصیلی- ۵۶

۲-۳-۶٫ مروری بر پیشینه تحقیق سازگاری تحصیلی- ۵۷

۲-۳-۶-۱٫ تحقیقات انجام ‌شده در خارج از کشور- ۵۷

۲-۳-۶-۲٫تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور- ۵۹

۲-۴٫هیجان- ۶۱

۲-۴-۱٫تعریف هیجان- ۶۱

۲-۴-۲٫مولفه های هیجان- ۶۲

۲-۴-۳٫عناصر و ابعاد هیجان- ۶۳

۲-۴-۴٫ماهیت هیجان- ۶۴

۲-۴-۵٫ دیدگاه های مربوط به هیجان- ۶۴

۲-۴-۵-۱٫دیدگاه زیستی- ۶۵

۲-۴-۵-۲٫دیدگاه شناختی- ۶۵

۲-۴-۶٫کارکرد هیجانها ۶۶

۲-۴-۷٫هیجانات و ارزیابی شناختی- ۶۶

۲-۴-۸٫هیجانات مستقل از شناخت– ۶۷

۲-۴-۹٫تعریف تنظیم هیجانی- ۶۸

۲-۴-۱۰٫مولفه های تنظیم هیجانی- ۷۰

۲-۴-۱۱٫سطوح تنظیم هیجان- ۷۰

۲-۴-۱۲٫ آثار تنظیم هیجان- ۷۱

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۲-۴-۱۳٫تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله با هیجانات– ۷۳

۲-۴-۱۴٫ تنظیم هیجان در طول امتحانات– ۷۴

۲-۴-۱۵٫ تنظیم هیجان در امتحان و فرایند مقابله- ۷۸

۲-۴-۱۶٫ تحقیقات انجام شده در حوزه تنظیم هیجان- ۸۳

۲-۴-۱۶-۱٫ تحقیقات خارج از کشور- ۸۳

۲-۴-۱۶-۲٫ تحقیقات داخل کشور- ۸۵

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱٫ مقدمه- ۸۹

۳-۲٫طرح پژوهش (روش تحقیق) ۸۹

۳-۳٫ جامعۀ آماری- ۹۰

۳- ۴ . نمونه و روش نمونه گیری- ۹۰

۳-۵٫روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۹۱

۳-۶٫ ابزار جمع آوری اطلاعات– ۹۱

۳-۶-۱٫مدیریت زمان : ۹۱

۳-۶-۲٫ سازگاری تحصیلی (دانشآموزان دبیرستانی سینگ و سینها ( AISS ): 92

۳-۶-۳ .تنظیم هیجان در طی امتحان: ۹۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱٫مقدمه- ۹۶

۴-۲٫ یافته های مربوط به گزینش آزمودنی ها ۹۶

۴-۴٫ توصیف متغیرهای پژوهش– ۹۷

۴-۴-۱٫ تنظیم هیجان- ۹۸

۴-۴-۲٫سازگاری آموزشی- ۹۹

۴-۵٫ تحلیل نتایج- ۹۹

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱٫ مقدمه- ۱۰۶

۵-۲٫نتایج حاصل از توصیف داده‌ها ۱۰۶

۵-۲-۱ .بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها ۱۰۶

۵-۳٫محدویت‌های پژوهش– ۱۱۴

۵-۴٫پیشنهادات پژوهش– ۱۱۴

۵-۴-۱٫پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی- ۱۱۴

۵-۴-۲٫  پیشنهادات کاربردی بر اساس نتایج پژوهش– ۱۱۵

فهرست منابع

منابع فارسی- ۱۱۸

منابع لاتین- ۱۲۵

پیوست

پرسشنامه- ۱۳۱

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه تاثیر مدیریت زمان بر تنظیم هیجان در طی امتحان و سازگاری آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه انجام می­شود. جامعۀ آماری این پژوهش عبارتند از دانش آموزان دختر دولتی منطقه ۲ تهران که در سال تحصیلی ۱۳۹۴ – ۱۳۹۳ در این استان مشغول به تحصیل بودند. تعداد کل این دانش آموزان با توجه به آمار گرفته شده از آموزش و پرورش منطقه ۲ شهر تهران ۹۴۴ نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان شامل ۲۰۰ نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی منطقه ۲ (دولتی) به دست آمد. روش نمونه گیری در این پژوهش ابتدا از نوع خوشه ای چند مرحله و سپس هدفمند بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمودنی ها به صورت هدفمند به دو گروه با مدیریت زمان بالا و مدیریت زمان پایین تقسیم بندی شدند که در اینجا حجم نمونه مورد بررسی به ۸۰ نفر کاهش یافت. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت زمان، پرسشنامه سازگاری تحصیلی(دانش آموزان دبیرستانی سینگ و سینها ( AISS ) و پرسشنامه تنظیم هیجان در طی امتحان استفاده شد. یافته­ های به دست آمده نشان می­دهد که در همه مولفه­های تنظیم هیجان یعنی: “ملامت خویش” و “کاهش تنش”، ” کارآمدی در بررسی مشکل ” ، ” ارزیابی مجدد اهمیت آزمون” ، ” همخوانی هدف” ، ” عاملیت” ، ” تفکر آرزومندانه” و ” فرایندهای تکلیف محور” اجتناب از مباحثه” تفاوت معناداری بین گروه­ها، وجود دارد. تنظیم هیجان دانش­آموزانی که دارای مدیریت زمان بالا هستند، نسبت به دانش­آموزانی که مدیریت زمان پایین دارند، بیشتر است. بنابراین می­توان ادعا کرد که مدیریت زمانی بر تنظیم هیجانی دانش آموزان دختر موثر است. نتایج همچنین نشان داد میانگین “سازگاری آموزشی  ” دانش آموزانی که دارای مدیریت زمانی ” بالا “، هستند، به طور معنی داری بیشتر از دانش آموزان دارای مدیریت زمانی “پایین” است،  با توجه به این نکته که نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده­ی “سازگاری آموزشی” بالاست، بنابراین می‌توان گفت مدیریت زمان بالا در سازگاری آموزشی موثر است.

واژگان کلیدی: مدیریت زمان، تنظیم هیجان در طی امتحان، سازگاری آموزشی ( تحصیلی)

۱-۱٫ مقدمه

با توجه به این که زمان به عنوان یک منبع محدود به شمار می­رود، لزوم مدیریت آن به خصوص در محیط­های آموزشی و برای دانش آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت زمان برای دانش آموزان عامل مهمی برای موفقیت محسوب می­گردد. عدم مهارت­های مدیریت زمان و فقدان نگرش مناسب در این رابطه عملکرد مراکز علمی ، بهره­بری پایین و سطوح بالای اضطراب را به همراه خواهد داشت. برای هر فردی در همه عرصه­های زندگی وقت ارزش فراطلایی دارد و به جهت تغییراتی که در دهه­های اخیر در عرصه علوم و فنون انجام شده زمان اهمیت بیشتری یافته و مردم مجبور هستند با سرعت بیشتری کارهای خود را انجام دهند به همین دلیل لزوم مدیریت زمان بیشتر احساس می­شود و در حقیقت مدیریت زمان یکی از راهبردهای موثر در جهت کاهش میزان آن است وهدف آن جلوگیری ازاتلاف وقت ونظم دادن به زمان انجام کارها است (هاشمی زاده، ۱۳۸۵).

انسان همواره در ارتباط با محیط پیرامون خود با مسائل و مشکلات متنوع و ناشناخته­ای رو به رو است وبرای پاسخگویی به خواسته­ های خودنیازمندتعامل وسازگاری بامحیط اطراف خود می­باشد. این در حالی است که در دنیای معاصر، پیشرفت­های تکنولوژیکی و ارتباطی نیز نقش همنوایی، کنار آمدن و سازگاری با موقعیت­ها و مسائل پیش رو را ضروری­تر ساخته است. در دیدگاه روانشناختی، فرایند الگوهای پاسخ­دهی شخص به تغییرات محیطی را سازگاری می­گویند ( پاشا شریفی، ۱۳۸۴) و شخصی سازگار است که توانایی و قدرت پردازش صحیح اطلاعات را داراست ( رستمی، ۱۳۸۳ ). سازگاری حاصل تلاش آگاهانه در انطباق و تعامل مناسب ویژگی­های فردی و شخصیتی، با ماهیت موقعیت­هایی است که فرد با آن مواجه می­شود. مفهوم سازگاری در انسان­ها جریان پویا و بدون انقطاع است. چرا که از یک سو، نیازهای انسانی، متنوع و دائماً در حال تغییر است و از سوی دیگر، اوضاع و احوال محیطی که در آن نیازهای یاد شده بایستی برآورده گردند متغیر و متفاوت است. سازگاری تحصیلی حیطه­ای خاص از مفهوم عام سازگاری است که به موضوع سازگار شدن فرد با دوره ورشته تحصیلی، محیط آموزشی و الزامات آن می ­پردازد.( به نقل از یوسفی و همکاران، ۱۳۸۹). سین­ها و سینگ سازگاری را به سه نوع اصلی تقسیم­بندی کرده­اند: الف ) سازگاری تحصیلی ب ) سازگاری اجتماعی ج ) سازگاری عاطفی یا هیجانی ( نیک دل، ۱۳۸۵ به نقل از زارعی ، ۱۳۹۱ ).

از طرفی در دیدگاه تکاملی، هیجان، میراثی است که از انسان­های نخستین برای ما باقی مانده است و از این رو به دلیل کارکردهای ویژه­ای که دارد، همچنان در نوع بشر باقی می­ماند. هیجان­ها به انسان کمک می­ کنند تا بتواند به مشکلات و فرصت­هایی که در زندگی با آن­ها رو به رو است، سازگارانه پاسخ دهد. ( لونسون[۱]، ۱۹۹۹). تنظیم هیجانی مرتبط با آزمون شامل فرایندهای مختلفی است که فراگیران برای پایش[۲] ، ارزیابی[۳] و اصلاح[۴] تجربیات هیجانی­شان به کار می­برند. (گروس[۵] و همکاران، ۲۰۰۶ ، شوتز[۶] و دیویس[۷]، ۲۰۰۰ ، شوتز و دیکر[۸] ۲۰۰۲ ، شوتز و همکاران ، ۲۰۱۱ ).

۱-۲ . بیان مساله :

زمان عنصر گرانبهایست که تلف شدن آن ضایعات جبران­ناپذیری را برای فرد و در نهایت برای یک جامعه دارد. هیچ متاعی با ارزش­تر از زمان نیست و گران­ترین هزینه، از دست دادن زمان است. تسلط بر زمان تنها رمز موفقیت آدمی به شمار می­رود. مهارت­های مدیریت زمان[۹] ابزار و روش­هایی هستند که فرد را از آن­جا که هست به آن­جا که می­خواهد، می­رساند( تریسی، ۱۳۸۹). در واقع مدیریت زمان شامل مهارت­­های بهره ­برداری بهینه از زمان است. این مهارت­ها به تدبیر پیش­­بینی زمان و تشخیص زمان در اولویت­های مورد نظر اطلاق شده و خرده مهارت­هایی از قبیل برنامه­­ریزی، سازماندهی و کنترل زمان را در بر می­گیرد. (شادمان فر، سپاه منصور، هومن،۱۳۹۲).

بحث مدیریت زمان موضوعی است که همه ماچه درزندگی شخصی وچه درزندگی حرفه­ای­مان برای کسب موفقیت به آن نیاز داریم. مدیریت زمان در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط  ماکان[۱۰] مطرح گردید. این روش شامل فنونی برای تعیین اهداف کوتاه مدت، چگونگی تبدیل این اهداف به وظایف و فعالیت­ها برای اجرای سریع­تر آن­ها، چگونگی برنامه ­ریزی و اولویت­بندی کردن کارهای روزانه و چگونگی جلوگیری از وقفه کاری که محدودیت در انجام وظایف ایجاد می­ کند، می­باشد ( رسولی[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۹ ). با توجه به این که زمان به عنوان یک منبع محدود به شمار می­رود لزوم مدیریت آن به خصوص در محیط­های آموزشی و برای دانش­ آموزان از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مدیریت زمان فعالیت­های دانش­ آموزان را نیز می ­تواند تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش­های استوارت[۱۲] و لمبارد[۱۳] (۲۰۱۰) سیبرت[۱۴] و جتینگر[۱۵] (۲۰۰۲) ، گارسیا [۱۶] و پرز[۱۷] ( ۲۰۰۵) نشان می­دهد که رابطه­ معناداری بین مهارت­های مدیریت زمان و موفقیت­های تحصیلی دانش­ آموزان وجود دارد.

گورتر[۱۸] و زولاف[۱۹] (۲۰۰۰ ) مدعی­اند که بالا بردن عملکرد تحصیلی، استقامت در برابر استرس، تفکر در مورد صرف وقت و بالا رفتن آگاهی استفاده از زمان، از پیامدهای مهارت­های خوب مدیریت زمان است. از این رو مدیریت زمان می ­تواند به عنوان روشی برای پایش و کنترل زمان مطرح شود که از این طریق افراد هنگام کار کردن می­توانند با مدیریت خود[۲۰] در یک زمان واحد، وظایف متعددی را انجام داده، وظایف و مسئولیت­های خود را درک کنند و با محدودیت­ها سازگار گردند. ( ایلام[۲۱] و اهرون[۲۲]، ۲۰۰۳ )

انسان همواره در ارتباط با محیط پیرامون خود با مسائل و مشکلات متنوع و ناشناخته­ای رو به رو است و برای پاسخ­گویی به خواسته­ های خود، نیازمند تعامل و سازگاری با محیط اطراف خود می­باشد. این در حالی است که در دنیای معاصر، پیشرفت­های تکنولوژیکی و ارتباطی نیز نقش همنوایی، کنار آمدن و سازگاری با موقعیت­ها و مسائل پیش رو را ضروری­تر ساخته است. سازگاری جریانی است که در آن فرد برای وفق دادن خود با فشارهای درونی و ملزومات بیرونی تلاش و کوشش به خرج می­دهد. ( رید – ویکتور[۲۳] ، ۲۰۰۴ ). یک فرد زمانی از سازگاری بهره­مند است که بتواند میان خود و محیط اجتماعی­اش رابطه­ای سالم برقرار کند. محیط اجتماعی در برگیرنده خانواده، محل تحصیل، محیط کسب و کار و نظایر آن می­باشد و اگر فردی نتواند با محیط خود به شیوه­ای مطلوب رابطه برقرار کند، ناسازگار تلقی می­شود. سازگاری از بدو تولد همراه با انسان است و در هر برهه­ی زمانی به گونه­ای خاص، فرد آن را به کار می­برد. علاوه بر این، سازگاری دارای عرصه­های مختلفی نیز هست. مثلاً سازگاری در انتقال به محیط یا موقعیت جدید، در روابط بین فردی و سازگاری در موقعیت­های آموزشی که از آن تحت عنوان سازگاری تحصیلی[۲۴] یاد می­شود. سازگاری تحصیلی ناظر به توانمندی فراگیران در انطباق با شرایط و الزامات تحصیل و نقش­هایی است که مدرسه به عنوان یک نهاد اجتماعی فرا روی آن­ها قرار می­دهد ( پیتوس[۲۵]، ۲۰۰۶ ). دانش­آموزانی با مدرسه سازگارند که وقتی مدرسه خود را به پایان می­برند، تجربه حضور و تحصیل را تجربه­ای رشد­دهنده تلقی نمایند، بتوانند از توانایی­های خود به نحو مطلوب بهره جویند و در نهایت از نظر تحصیلی کارآمد باشند. ( بیکر و سیریاک، ۱۹۸۹ ؛ به نقل از بیرز و گوسنز، ۲۰۰۳ ). به اعتقاد بیجور کلاند و رهلینگ[۲۶] (۲۰۱۰) مهمترین نگرانی در مدارس امروزی ناسازگاری کلاسی است. بدرفتاری و ناسازگاری دانش آموزان کل فرایند یادگیری را تحت تاثیر قرار می­دهد و با چالش مواجه می­ کند. بورکا و یان[۲۷](۲۰۰۴؛ به نقل از یعقوبی، محققی، یوسف­زاده، گنجی، کامران و الفتی، ۱۳۹۳) ناتوانی در مدیریت زمان را از جمله علل عدم تکمیل تکالیف تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان می­دانند که خود می ­تواند منجر به شکست تحصیلی و در نتیجه ناسازگاری آنان گردد.

از طرف دیگر در سال­های اخیر حوزه­ امتحان دادن بیش از سایر حوزه­ها مورد توجه قرار گرفته است.( پکرون[۲۸]و همکاران، ۲۰۰۲) امتحان دادن بخشی از زندگی اغلب دانش­ آموزان و دانشجویان است. آن­ها با امتحان دادن رقابت و غرور، و هیجان­های مرتبط با امتحان از قبیل ترس و اضطراب را تجربه می­ کنند. ( شوتز ، ۲۰۰۴ ). اضطراب امتحان فرد را درباره توانایی­هایش دچار تردید می­ کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت­هایی مانند موقعیت امتحان است، موقعیت­هایی که فرد را در معرض ارزشیابی قرار می­ دهند و مستلزم حل مشکل یا مسئله هستند. (پارکس – استم[۲۹] و همکاران ، ۲۰۱۰ ).

تعداد صفحه :۲۴۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

[add_to_cart id=156414]

—-

پشتیبانی سایت :       

*