Get a site

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مدیریت و حسابداری

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

عنوان پایان نامه :

تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی با ساختار سرمایه بانک­ها

 

 

زمستان ۱۳۹۳

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱,۱   مقدمه ۲

۱,۲   طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع) ۲

۱,۳   اهداف تحقیق. ۶

۱,۴   سؤال و فرضیه‌های تحقیق. ۶

۱,۵   روش تحقیق. ۸

۱,۶   جامعه و نمونه آماری تحقیق. ۹

۱,۶,۱   جامعه آماری  ۹

۱,۶,۲   روش نمونه‌گیری. ۹

۱,۷   قلمرو تحقیق. ۱۰

۱,۷,۱   قلمرو موضوعی. ۱۰

۱,۷,۲   قلمرو مکانی  ۱۰

۱,۷,۳   قلمرو زمانی  ۱۰

۱,۸   ابزار جمع‌ آوری داده‌های موردنیاز تحقیق. ۱۱

۱,۹   روشها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۱۱

۱,۱۰ مدل­های رگرسیونی، متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری متغیرها ۱۱

۱,۱۱      نتایج مورد انتظار از اجرا و استفاده‌کنند‌گان (مستقیم و غیرمستقیم) از نتایج تحقیق. ۱۴

۱,۱۲ ساختار کلی تحقیق. ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲,۱   مقدمه ۱۷

۲,۲   ساختار سرمایه ۱۸

۲,۳   نظریه‌های ساختار سرمایه ۱۹

۲,۳,۱   نظریه سنتی ۲۰

۲,۳,۲   نظریه سود خالص (NI) 21

۲,۳,۳   نظریه سود خالص عملیاتی (NOI) 22

۲,۳,۴   تئوری مودیلیانی- میلر ۲۳

۲,۳,۵  تئوری دادوستد (توازن) ۲۸

۲,۳,۶  تئوری ترجیحی (سلسله‌مراتبی) ۲۹

۲,۳,۷  فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. ۳۱

۲,۳,۸   اثر علامت‌دهی. ۳۲

۲,۳,۹   تئوری نمایندگی. ۳۳

۲,۳,۱۰ تئوری زمان‌بندی بازار ۳۵

۲,۴   نتایج تئوری‌های ساختار سرمایه ۳۶

۲,۵   واسطه‌های مالی. ۳۷

۲,۵,۱   واسطه‌های مالی – به‌عنوان شرکت‌های تجاری. ۴۱

۲,۵,۲   واسطه‌های مالی – به‌عنوان واسطه ۴۲

۲,۶   انواع واسطه‌های مالی بر اساس نوع فعالیت.. ۴۴

۲,۶,۱   نهادهای سپرده‌پذیر: ۴۵

۲,۶,۲   شرکت‌های بیمه و صندوق­های بازنشستگی. ۴۸

۲,۶,۳   شرکت‌های اوراق بهادار و بانک­های سرمایه ­گذاری. ۴۹

۲,۶,۴   شرکت‌های سرمایه‌گذاری. ۵۱

۲,۶,۵   مؤسسات تأمین مالی. ۵۱

۲,۷   نقدینگی. ۵۲

۲,۸   پول   ۵۲

۲,۸,۱   رویکرد اول: تأکید بر قابل‌لمس بودن پول (فیشر بلاک و ایگن فاما) ۵۳

۲,۸,۲   رویکرد دوم: تأکید بر نقدینگی پول (جان گارلی و ادوارد شاو) ۵۳

۲,۸,۳   رویکرد سوم: تأکید بر وسیله پرداخت ساده و راحت.. ۵۴

۲,۸,۴   رویکرد چهارم: تأکید بر مفهوم پرداخت‌های همزمان (شِکِل) ۵۴

۲,۸,۵   رویکرد پنجم: تأکید بر مفهوم پرداخت بدون تعهد بازپرداخت در آینده (هری جانسون) ۵۵

۲,۸,۶   رویکرد ششم: تأکید بر رابطه بین پول و تولید ناخالص داخلی GDP (فریدمن و میزلمن) ۵۵

۲,۸,۷   رویکرد هفتم: تأکید بر ثبات تابع تقاضای پول (دیوید لیدر، جود و اسکادینگ) ۵۶

۲,۸,۸   رویکرد هشتم: تأکید برگردش عادی و روزمره واسطه معاملات (یگر) ۵۷

۲,۸,۹   رویکرد نهم: تاکید بر حفظ موقت قدرت خرید (میلتون فریدمن) ۵۷

۲,۸,۱۰ رویکرد دهم: تأکید بر برونزا بودن پول (جیمز توبین) ۵۸

۲,۹   حجم پول نقد. ۵۸

۲,۱۰ حجم نقدینگی. ۵۹

۲,۱۱ اهمیت و آثار اقتصادی پول. ۶۰

۲,۱۲      خلق نقدینگی. ۶۱

۲,۱۳ کمیته بال. ۶۵

۲,۱۴ ریسک: ۶۸

۲,۱۴,۱ ریسک‌های مالی. ۷۱

۲,۱۵ ریسک نقدینگی. ۷۶

۲,۱۶ انواع ریسک نقدینگی. ۸۱

۲,۱۶,۱ ریسک نقدینگی مربوط به تأمین وجوه ۸۱

۲,۱۶,۲               ریسک نقدینگی دارایی. ۸۶

۲,۱۷ خلاصه تحقیقات داخلی. ۹۰

۲,۱۸ خلاصه تحقیقات خارجی. ۹۲

فصل سوم: طرح تحقیق

۳,۱   مقدمه ۹۵

۳,۲   طرح تحقیق. ۹۶

۳,۲,۱   رویکرد کلی تحقیق. ۹۶

۳,۳   قلمرو تحقیق. ۹۸

۳,۳,۱   قلمرو موضوعی. ۹۸

۳,۳,۲   قلمرو مکانی  ۹۹

۳,۳,۳   قلمرو زمانی  ۹۹

۳,۴   روش و ابزار گردآوری داده‌ها ۹۹

۳,۵   تحلیلی بر داده‌های تحقیق. ۹۹

۳,۶   معرفی جامعه آماری و تشریح نحوه استخراج داده‌ها ۱۰۱

۳,۶,۱   جامعه آماری  ۱۰۱

۳,۶,۲   نمونه آماری  ۱۰۱

۳,۷   فرضیه‌های تحقیق. ۱۰۲

۳,۸   روش‌های آماری. ۱۰۲

۳,۸,۱  آمار توصیفی  ۱۰۲

۳,۸,۲   تحلیل توصیفی داده‌ها ۱۰۳

۳,۸,۳   آمار استنباطی. ۱۰۳

۳,۹   روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ۱۱۰

۳,۱۰ آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی/تلفیقی. ۱۱۳

۳,۱۱ همبستگی. ۱۱۵

۳,۱۲ آزمون معناداری الگوی رگرسیون. ۱۱۵

۳,۱۳ آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون. ۱۱۵

۳,۱۴ آزمون معنادار بودن ضرایب.. ۱۱۵

۳,۱۵ آزمون خودهمبستگی جملات خطا ۱۱۶

۳,۱۶ آزمون نرمال بودن مانده­ها ۱۱۶

۳,۱۷ فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل: ۱۱۷

۳,۱۸ نرم‌افزارهای رایانه‌ای مورداستفاده ۱۱۷

۳,۱۹ خلاصه فصل. ۱۱۸

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده ­های پژوهش

۴,۱   مقدمه ۱۲۰

۴,۲   آزمون فرضیه ­ها در سطح کل بانک­ها ۱۲۱

۴,۲,۱  بررسی پایایی متغیرهای پژوهش.. ۱۲۱

۴,۲,۲  بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح کل بانک­ها ۱۲۲

۴,۲,۳   بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح کل بانک­ها ۱۲۵

۴,۲,۴  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط» ۱۲۷

۴,۲,۵  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط» ۱۳۰

۴,۳   آزمون فرضیه ­ها در سطح بانک‌های تجاری. ۱۳۴

۴,۳,۱  بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح بانک­های تجاری. ۱۳۴

۴,۳,۲   بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تجاری. ۱۳۵

۴,۳,۳  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط» ۱۳۸

۴,۳,۴  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط» ۱۴۱

۴,۴   آزمون فرضیه ­ها در سطح بانک‌های تخصصی. ۱۴۴

۴,۴,۱  بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح بانک­های تخصصی. ۱۴۴

۴,۴,۲   بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تخصصی. ۱۴۶

۴,۴,۳  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط» ۱۴۸

۴,۴,۴  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط» ۱۵۰

۴,۵   خلاصه فصل. ۱۵۲

فصل پنجم: تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری

۵,۱   مقدمه ۱۵۵

۵,۲   فرضیات و نتایج آزمون‌ها ۱۵۶

۵,۳   تفسیر نتایج و مقایسه با تحقیقات گذشته ۱۵۸

۵,۴   پیشنهادات برای استفاده‌کنندگان. ۱۶۱

۵,۵   پیشنهاد برای تحقیقات آتی. ۱۶۲

منابع و مآخذ  ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۴

ضمائم و پیوست­ها ۱۷۵

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏۱٫۱: متغیرهای تحقیق. ۱۲

جدول ‏۲٫۱: اصول کمیته بازل. ۶۸

جدول ‏۲٫۲: خلاصه تحقیقات داخلی در زمینه ساختار سرمایه بانک­ها ۹۰

جدول ‏۲٫۳: خلاصه تحقیقات خارجی. ۹۲

جدول ‏۳٫۱: طبقه‌بندی حساب‌های ترازنامه‌ای و خارج ترازنامه بر اساس نقدینگی. ۱۰۵

جدول ‏۳٫۲: ضرایب ریسکی جهت محاسبه دارایی‌های موزون شده به ریسک.. ۱۰۷

جدول ‏۳٫۳: خلاصه متغیرهای تحقیق. ۱۰۹

جدول ‏۴٫۱: آزمون پایایی متغیرهای پژوهش… ۱۲۲

جدول ‏۴٫۲: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل بانک­ها ۱۲۴

جدول ‏۴٫۳: همبستگی بین متغیرها در سطح کل بانک­ها ۱۲۶

جدول ‏۴٫۴: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها ۱۲۷

جدول ‏۴٫۵: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها ۱۲۸

جدول ‏۴٫۶ : مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها ۱۲۹

جدول ‏۴٫۷: مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. ۱۳۰

جدول ‏۴٫۸: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat fat) در سطح کلی بانک‌ها ۱۳۱

جدول ‏۴٫۹: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat fat) در سطح کلی بانک‌ها ۱۳۱

جدول ‏۴٫۱۰: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح کلی بانک­ها ۱۳۲

جدول ‏۴٫۱۱: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح کلی بانک‌ها بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. ۱۳۳

جدول ‏۴٫۱۲: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح بانک‌های تجاری. ۱۳۵

جدول ‏۴٫۱۳: همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تجاری. ۱۳۶

جدول ‏۴٫۱۴: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat nonfat) در سطح بانک‌های تجاری  ۱۳۸

جدول ‏۴٫۱۵: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat nonfat) در سطح بانک‌های تجاری  ۱۳۸

جدول ‏۴٫۱۶ : مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح بانک­های تجاری. ۱۴۰

جدول ‏۴٫۱۷: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح بانک‌های تجاری بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. ۱۴۰

جدول ‏۴٫۱۸: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat fat) در سطح بانک‌های تجاری  ۱۴۱

جدول ‏۴٫۱۹: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat fat) در سطح بانک‌های تجاری  ۱۴۲

جدول ‏۴٫۲۰: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح بانک­های تجاری. ۱۴۳

جدول ‏۴٫۲۱: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح بانک‌های تجاری بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. ۱۴۴

جدول ‏۴٫۲۲: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح بانک‌های تخصصی. ۱۴۵

جدول ‏۴٫۲۳: همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تخصصی. ۱۴۷

جدول ‏۴٫۲۴: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat nonfat) در سطح بانک‌های تخصصی  ۱۴۹

جدول ‏۴٫۲۵ : مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح بانک­های تخصصی. ۱۵۰

جدول ‏۴٫۲۶: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat fat) در سطح بانک‌های تخصصی  ۱۵۰

جدول ‏۴٫۲۷ : مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح بانک­های تخصصی. ۱۵۱

جدول ‏۴٫۲۸: خلاصه آمار توصیفی. ۱۵۲

جدول ‏۴٫۲۹: خلاصه نتایج پژوهش… ۱۵۳

جدول ‏۵٫۱: نتایج آزمون فرضیه فرعی ۱٫ ۱۵۷

جدول ‏۵٫۲: نتایج آزمون فرضیه فرعی ۲٫ ۱۵۷

جدول ‏۵٫۳: خلاصه آمار توصیفی. ۱۵۸

جدول ‏۵٫۴: خلاصه نتایج تحقیق. ۱۶۰

 

 

۱      فصل اول:
کلیات تحقیق

۱,۱        مقدمه

در این فصل سعی می­شود تا با بیان قسمت­های مختلف مطالعه انجام‌شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل ابتدا به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف تحقیق، سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین، ارائه فرضیات، مدل­ها، نحوه اندازه ­گیری متغیرها و هم­چنین به بیان قلمرو تحقیق پرداخته‌ و در انتها نیز ساختار کلی تحقیق ارائه شده است.

۱,۲        طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع)

در دهه­های اخیر توسعه و رشد اقتصادی در کشور­های جهان سوم اهمیت بسیاری پیدا کرده است و لازمه توسعه و رشد اقتصادی وجود سیستم‌های تأمین مالی برای انجام سرمایه‌گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی می‌باشد.

در کشور­های درحال‌توسعه من‌جمله ایران، سیستم‌های تأمین مالی از نوع بانک محور[۱] می‌باشد و عمده وجوه لازم جهت سرمایه ­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی از سیستم بانکی تأمین می‌گردد.

در سیستم بانک محور، بانک‌ها و سیستم­های مالی و اعتباری یکه‌تاز بوده و سیستم­های مالی را تسخیر کرده­اند و بخش عمده‌ای از بازار­های مالی در دست بازار پول است تا بازار سرمایه.

در کشور­هایی همچون چین که در دهه­های گذشته رشد اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کردند سیستم بانکی به سرعت در حال خصوصی‌سازی[۲] می­باشد و علیرغم این خصوصی‌سازی‌ها هنوز دولت کنترل عمده­ای بر بانک­های این کشور دارد و طبق شاخص آزادی اقتصاد[۳]، سیستم بانکی این کشور کاملاً متأثر از دولت فعالیت می­ کند (لی و سانگ[۴] ، ۲۰۱۳). که وضعیت مشابه‌ای در ایران قابل مشاهده است.

بانک‌ها در هر دو سمت ترازنامه خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهند، در سمت دارایی­ها (سمت راست ترازنامه) با اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگان، باعث ایجاد و افزایش جریان اعتبارات[۵] در اقتصاد شده و در سمت بدهی­ها (سمت چپ ترازنامه) وجوه موردنیاز خود را از سپرده‌گذاران فراهم می‌کنند (دایاموند[۶] و راجان[۷]، ۲۰۰۱). و بانک‌ها می‌توانند دارایی­های غیر نقد خود را به نقد بیشتری برای پاسخ به نیاز متقاضیان وام و تسهیلات و سپرده­گذاران تبدیل کنند، اما به نظر می‌رسد که بین این دو فعالیت ذاتاً ناسازگاری وجود دارد که عبارت‌اند از: نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران ممکن در زمان نامناسبی باشد که بانک را مجبور به حراج دارایی­های غیر نقد خود برای تأمین نقدینگی می­ کند، که موجب می‌شود تا حیات و بقای بانک به خطر افتد(دایاموند و دایبوینگ[۸]، ۱۹۸۳).

۱,۳        اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت ساختار سرمایه بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر خلق نقدینگی لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی کسب نمایند. تحقیقات انجام‌شده بیشتر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری، هزینه‌های تأمین مالی در بانک‌ها و منابع مالی بانک‌ها پرداخته­اند. مسئله اصلی تحقیق پیش‌رو این است که ساختار سرمایه بانک چگونه بر خلق نقدینگی بانک­ اثرگذار است. تحقیق حاضر تلاش می‌کند شناخت عوامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی در بانک‌ها به مدیران کمک نماید تا در شرایط متفاوت اقتصادی تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

۱,۴        سؤال و فرضیه‌های تحقیق

پژوهش حاضر درصدد تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانک‌ها می‌باشد.

بر اساس تئوری­های خلق نقدینگی، برگر و باومن[۹] (۲۰۰۹) به این نکته اشاره می­ کنند که بانک‌ها زمانی خلق نقدینگی می­ کنند که دارایی­های غیر نقد خود را به بدهی­های نقد تبدیل کنند یا جهت دارایی­های غیر نقد از بدهی­های نقد تأمین مالی کنند. شواهد نشان می­دهد که بانک‌ها نقدینگی را زمانی که از محل بدهی­های نقد برای نگهداری اقلام غیر نقدی تهیه می­ کنند، ایجاد می­ کنند. آن‌ها اقلام غیر نقد (مثل سرمایه­گذار­ی­های بلند­مدت شرکت‌ها) را به نقد (مثل سپرده­ها) تبدیل می­ کنند که به‌عنوان خلق[۱۰] نقدینگی می­توان نام برد. همچنین، زمانی که بانک‌ها بدهی بلند­مدتی را برای نگهداری اوراق بهادار بازار منتشر می­ کنند، در این حالت نیز به انتقال نقدینگی می‌پردازند اما در این حالت نابودی[۱۱] نقدینگی انجام می­دهد. و در نهایت زمانی که بانک از سپرده­های برای خرید اوراق بهادار بازار می ­پردازد، آن‌ها بدهی جاری را به دارایی جاری منتقل می­ کنند که مقدار نقدینگی بدون تغییر باقی می­ماند. بانک‌ها ارزش اقتصادی را در انتقال دارایی­های غیر نقد به بدهی­های نقد به وجود می­آورند.

در ارتباط با رابطه بین ساختار سرمایه و خلق نقدینگی در بانک‌ها دو فرضیه عمده مطرح‌شده است که عبارت‌اند از: فرضیه تشدید شکنندگی مالی و فرضیه جذب ریسک.

فرضیه تشدید شکنندگی مالی بیان می­ کند که زمانی که ساختار مالی بانک‌ها شکننده است، می‌تواند باعث نظارت بیشتر بر وام­گیرنده شود و در نتیجه افزایش وام­ها و ایجاد نقدینگی بیشتر گردد. دیاموند و راجان (۲۰۰۱) به این نکته اشاره می‌کنند که سرمایه بیشتر بانک‌ها منجر به کاهش شکنندگی ساختار سرمایه شده و در نتیجه خلق نقدینگی متوقف می­شود. گورتن و وینتون[۱۲] (۲۰۰۰) بانک‌ها با سرمایه بیشتر به دلیل تشدید سرمایه و سپرده‌ها، سرمایه بیشتر باعث خروج سپرده‌ها و در نتیجه خلق نقدینگی کمتر می‌شود. در برخی از تحقیقات تجربی پی بردند که الزامات اهرمی منجر به کاهش وام­ها می­گردد که رابطه منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تبیین می‌کند. برگر و باومن (۲۰۰۹) این فرضیه را در بانک­های کوچک مورد آزمون قرار دادند و به دلیل اینکه بانک­های کوچک نظارت بیشتری بر وام­گیرندگان به دلیل پر ریسک بودن این وام­گیرندگان اعمال می‌کنند ارتباط منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تایید نمودند.

فرضیه جذب ریسک به بیان اینکه بانک‌ها با سرمایه بیشتر می­توانند ریسک بیشتری را جذب کنند، بنابراین زمانی که بتوانند نوسان ریسک بیشتری بپذیرند قادر به خلق نقدینگی بیشتری می­باشند(کوال و تاکور، ۲۰۰۵). این فرضیه وجود رابطه مستقیم میان خلق نقدینگی و سرمایه بانک و را تبیین می­ کند. برگر و باومن (۲۰۰۹) شواهدی برای پشتیبانی از این فرضیه در بانک­های بزرگ آمریکایی ارائه کردند. لی و سانگ[۱۳] (۲۰۱۳) نیز در تحقیق خود انتظار داشتند که بانک­های بزرگ چینی نیز از فرضیه جذب ریسک تبعیت کنند، علیرغم خصوصی‌سازی­های انجام‌شده، به دلیل این­که هنوز دولت به‌عنوان بزرگ­ترین سهامدار این بانک­هاست، نقش سرمایه بانک در جذب ریسک و خلق نقدینگی در بانک­های بزرگ چینی کم­رنگ شده است.

لذا، با توجه به توضیحات بالا به نظر می‌رسد بین قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانک‌های فعال در صنعت بانکداری ایران رابطه معناداری وجود دارد و تحقیق حاضر درصدد آزمون این فرضیه است.

[۱]Bank Base

[۲]Privatization

[۳]Index of Economic Freedom

[۴] Lie and Song

[۵]Flow of Credit

[۶] Diamond

[۷] Rajan

[۸] Dybvig

[۹]Berger and Bouwman

[۱۰]Create

[۱۱]Destroy

[۱۲] Gorton and Winton

[۱۳]Lei and Song

تعداد صفحه:۱۷۹

قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

[add_to_cart id=159016]

—-

پشتیبانی سایت :       

*